slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
แผนพัฒนาสุขภาพ จังหวัด กำแพงเพชร Health Education & Environmental Health PowerPoint Presentation
Download Presentation
แผนพัฒนาสุขภาพ จังหวัด กำแพงเพชร Health Education & Environmental Health

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 68

แผนพัฒนาสุขภาพ จังหวัด กำแพงเพชร Health Education & Environmental Health - PowerPoint PPT Presentation


 • 174 Views
 • Uploaded on

แผนพัฒนาสุขภาพ จังหวัด กำแพงเพชร Health Education & Environmental Health. “ Good Health Starts Here : สุขภาพดี เริ่มต้นจากที่นี่ ”. แผนสุขภาพจังหวัด ปี 2556-60. แผนพัฒนาสุขภาพ. วิธีดำเนินการ. ปัญหาสุขภาพ. IP+OP+PP. โรคระบบไหลเวียนเลือด โรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง อุบัติเหตุ

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

แผนพัฒนาสุขภาพ จังหวัด กำแพงเพชร Health Education & Environmental Health


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

แผนพัฒนาสุขภาพ จังหวัดกำแพงเพชร

Health Education & Environmental Health

“Good Health Starts Here: สุขภาพดี เริ่มต้นจากที่นี่”

slide2

แผนสุขภาพจังหวัด ปี 2556-60

แผนพัฒนาสุขภาพ

วิธีดำเนินการ

ปัญหาสุขภาพ

IP+OP+PP

 • โรคระบบไหลเวียนเลือด
 • โรคมะเร็ง
 • โรคความดันโลหิตสูง
 • อุบัติเหตุ
 • โรคหลอดเลือดและสมอง
 • โรคปอดอักเสบ
 • 7โรคติดเชื้อในกระแสโลหิต
 • 8. โรคไตเรื้อรัง
 • 9. โรคเบาหวาน
 • 10. ฆ่าตัวตาย
 • 11. โรคปอดเรื้อรัง
 • 12. โรคเอดส์
 • 13. แม่ตาย และลูกตาย
 • 14. ฟันผุในเด็กเล็ก 62%
 • 15. โรคอุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ

หัวใจและหลอดเลือด

มะเร็ง

เบาหวาน,ความดัน โรคปอดเรื้อรัง

ตา ไต

อุบัติเหตุ

จิตเวช

ทารกแรกเกิด

ทันตกรรม

5 สาขา

ปฐมภูมิ+ทุติยภูมิ+ตติยภูมิ+องค์รวม

ใช้ทรัพยากรร่วมกัน

การเงิน,กำลังคน

การลงทุน

ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง

แนวทางเชิงรุก/รับ

พัฒนาบุคลากร

พัฒนาระบบข้อมูล

พัฒนาการจัดการ

พัฒนาระบบส่งต่อ

slide3

1O Care

อำเภอ,ตำบล,หมู่บ้านจัดการสุขภาพ

ศูนย์เด็กเล็ก,โรงเรียน,ตลาด

To be number 1 ระดับเงิน

ประชากร

720,000

ชุมชน

พฤติกรรมสุขภาพ

สิ่งแวดล้อม

2O Care การคัดกรอง

DM,HT 76% Depress 50.37%

CA cx 65% , CA breast 90%

Pre-DM, Pre-HT, ANC, WCC

Stroke Fast tract

STEMI fast tract 50%

Trauma fast tract 55%,68%

+

กลุ่มดี

กลุ่มเสี่ยง600,000

กลุ่มอายุ

ภาครัฐ เอกชน

ประชาสังคม

พหุภาคี

3O Care คลินิกโรคเรื้อรัง

Modi-CKD Clinic,คลินิกจิตเวช

ชุมชน/บ้านเป็นที่ดูแลผู้ป่วย

อบรม Caregiver , Re-Admit

Re-Visit,Unit Cost, HbA1c 60%

+

กลุ่มป่วย120,000

กลุ่มป่วยเรื้อรัง

slide5

ตัวชี้วัดและมาตรการ DHS 2557

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

1.ร้อยละของอาเภอที่มี District Health System (DHS) ที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิกับชุมชนและท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ (ไม่น้อยกว่า 50)

มาตรการ

1.พัฒนารูปแบบ ส่งเสริมเครือข่าย ระบบบริการสาธารณสุขระดับอาเภอ

2. ขยายรูปแบบระบบบริการสาธารณสุขระดับอาเภอ

slide6
“แนวคิด” ชี้ทิศ ชี้เป้า เชื่อมเป้า เชื่อมงาน บูรณาการสู่พื้นที่
 • ดำเนินการทุกอำเภอ
 • 100 %
5 district health system dhs
ผลการประเมินการพัฒนาตามเกณฑ์บันได 5 ขั้นDistrictHealth System (DHS) กำแพงเพชร
 • ขั้นที่ 2 จำนวน 6 อำเภอ : คลองขลุง/ทรายทอง/ลานกระบือ /

ปางศิลาทอง บึงสามัคคี และโกสัมพีนคร

 • ขั้นที่ 3 จำนวน 5 อำเภอ : คลองลาน/พรานกระต่าย/ไทรงาม/

ขาณุวรลักษบุรีและอำเภอเมือง

 • สรุป ทุกอำเภอผ่านขั้นที่ 2 ต้องพัฒนาต่อเนื่องสู่ขั้นที่ 3 และ

ยกระดับการพัฒนาต่อไป

slide9

ทุกอำเภอผ่าน ขั้น 2 -> สู่ ขั้น 3

 • PMQA PCA HAพบส.
 • ODOP 3.9 ล้าน 24 โครงการ
 • 1.Long term care, 2.Modified –CKD Clinic
 • 3.Teenage Preg. 4.CA Liver : Liver fluke ,
 • 5. ศพด.ปลอดโรค 6. ไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์
 • ปรับพฤติกรรมลดเสี่ยง ลดโรค DM&HT
 • 4.8 ล้าน (4,865 คน)

สถานการณ์การพัฒนา DHS

DHS

คปสอ.

 • Service Plan
 • Quality
 • 1. ลดความแออัด
 • 2. เพิ่มการเข้าถึงบริการ
 • โดยพัฒนาศสม.
 • 3. พัฒนาระบบรับ-ส่งต่อ
 • ผู้ป่วย /ข้อมูล

5 Node ทุติยภูมิ

รพ.แม่ข่าย

 • ผ่านการรับรอง HA 6 แห่ง 50%(รพ.ทรายทองฯ)
 • ขอรับการประเมิน รพ.คลองลาน (พย.56)
 • แผนพัฒนาขีดความสามารถรพช.หัตถการเบื้องต้น Re-opening OR
 • Referral system: 5 เรื่อง Labour,UGIH,
 • Apendicitiis, Anemia ,Colles' fracture
 • LABผ่านการประเมิน LA 6 แห่ง
 • ขอรับการประเมินมาตรฐาน 4 แห่ง

ปฐมภูมิ

25:46

132

PCA ขั้น 2 สู่ขั้น 3 = คลองลาน

PCA ขั้น 2 = 8 แห่ง, ขั้น 1 = 2 แห่ง

odop 24 3 9
สรุปเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ODOP รายอำเภอ 24 โครงการ 3.9 ล้านบาท

ภาพรวมเบิกจ่าย 53.90%

อ.คลองลาน / โกสัมพี 100%

district health system dhs1
แนวทางการพัฒนา District Health System (DHS)

บุคคล

ครอบครัว

ชุมชน

สังคม

DHS

3 ผลผลิตที่คาดหวัง : ผลผลิตพัฒนาบริการ ผลผลิตพัฒนาคน ผลผลิตพัฒนาระบบ

slide12

ประชาชนได้รับการปกป้องจากโรคและภัยสุขภาพประชาชนได้รับการปกป้องจากโรคและภัยสุขภาพ

Crisis Management

slide13

รพ.สต.

ชุมชน: ผู้นำชุมชน อาสาสมัคร

องค์กรชุมชน/กลุ่มกิจกรรมในชุมชน

slide14
แนวทางการดำเนินงาน ปี 2556
 • องค์กร/คณะกรรมการ คปสจ./คปสอ./CUP Management
 • กำหนดทิศทางการพัฒนา/แก้ไขปัญหา Service plan / MIS
 • กำหนดพื้นที่เป้าหมายพัฒนา ครอบคลุมทุกอำเภอ
 • กำหนดประเด็นพัฒนา/แก้ไขปัญหา(ODOP) ครอบคลุมทุกอำเภอ

(Long term care & Modified CKD Clinic)

 • สนับสนุนงบประมาณ 3.8 + 4.8 ล้านบาท ให้อำเภอจัดทำโครงการ (ODOP)
 • พื้นที่เป้าหมายประเมินตนเอง และกำหนดประเด็นพัฒนาส่วนขาด
 • ใช้การขับเคลื่อนด้วยกระบวนการคุณภาพ HA/PCA และCBL
 • ติดตามเยี่ยมและประเมินความก้าวหน้าทุก 3 เดือน
 • นำเสนอความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานในการประชุม คปสจ.ทุกเดือน
 • จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมสุขภาพ Good practice
slide15

อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง

ตัวชี้วัดร้อยละของอำเภอที่มีทีม DMAT, MCATTSRRTคุณภาพ (เท่ากับ 80)

SRRT

 • การรับรองผลการประเมิน
 • ทีม SRRT อำเภอไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 3 ทีม
 • อำเภอคลองลาน, อำเภอปางศิลาทอง, อำเภอโกสัมพีนคร
slide16
พัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน
 • • พัฒนาโรงพยาบาลตามมาตรฐาน
  • -โรงพยาบาลผ่านมาตรฐาน HA (ร้อยละ 100) เป้าหมาย 6 แห่ง

(คลองลาน ไทรงาม บึงสามัคคี ลานกระบือ ปางศิลาทอง โกสัมพีนคร)

  • -โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการ
  • - องค์กรต้นแบบไร้พุง/ ศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง
  • - ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์ฯมีคุณภาพและมาตรฐานการบริการ
  • (ร้อยละ 100) (คลองลาน ลานกระบือ ปางศิลาทอง ทรายทองวัฒนา
  • ทุ่งโพธิ์ทะเล โกสัมพีนคร)
  • - ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย มีคุณภาพและมาตรฐานการบริการ (ร้อยละ 100)

(กำแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี คลองลาน ปางศิลาทอง ทรายทองวัฒนา

ทุ่งโพธิ์ทะเล โกสัมพีนคร)

slide17
พัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน

• พัฒนาคุณภาพรพ.สต.: PCA

- พัฒนาคุณภาพรพ.สต.(PCA) เป้าหมายรพสต. 121 แห่ง

* ระดับความสำเร็จของ รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน PCA ผ่านขั้น 3

- หน่วยปฏิบัติการด้านการแพทย์ฯมีคุณภาพและมาตรฐานการบริการ

(ร้อยละ 100) * ศสม. 2 แห่ง และ รพสต.เดี่ยว 25 แห่ง รพ.สตแม่ข่าย 46 แห่ง

• พัฒนาคุณภาพ สสอ.: PMQA

- ประเมินตนเองและพัฒนาตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐ : PMQA เป้าหมาย สสอ. 11 แห่ง

- ระดับความสำเร็จในการประเมินตนเองและพัฒนาตามแนวทางการบริหาร จัดการภาครัฐ

slide18

สถานการณ์การพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานเกณฑ์คุณภาพของสถานบริการระดับทุติยภูมิ/ตติยภูมิสถานการณ์การพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานเกณฑ์คุณภาพของสถานบริการระดับทุติยภูมิ/ตติยภูมิ

slide19

การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้

ตอนที่ I

ตอนที่ IV

การวางแผน

กลยุทธ์

การมุ่งเน้น

ทรัพยากรบุคคล

ด้านการดูแลผู้ป่วย

ด้านการมุ่งเน้นผู้รับผลงาน

ด้านการเงิน

ด้านทรัพยากรบุคคล

ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ

ด้านการนำ

ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

ความเชื่อมโยง Discharge plan ลด Re-admit

การให้ข้อมูลและเสริมพลัง เพื่อการดูแลต่อเนื่อง

จาก...ไร้ระเบียบ เริ่มมีระบบ มีบูรณาการ มีนวัตกรรม/ต้นแบบ

การนำ

ผลการ

ดำเนินงาน

การมุ่งเน้นผู้ป่วย

และสิทธิผู้ป่วย

การจัดการ

กระบวนการ

ระบบงานสำคัญของ รพ.

ตอนที่ II

PMQA

ตอนที่ III

ความเสี่ยง ความปลอดภัย คุณภาพ

การกำกับดูแลวิชาชีพ

สิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย

การป้องกันการติดเชื้อ

ระบบเวชระเบียน

ระบบจัดการด้านยา

การตรวจทดสอบ

การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ

การทำงานกับชุมชน

กระบวนการดูแลผู้ป่วย

กระบวนการดูแลผู้ป่วย

การเข้าถึงและเข้ารับบริการ

การประเมินผู้ป่วย

การวางแผน

การดูแลผู้ป่วย

การให้ข้อมูลและเสริมพลัง

การดูแลต่อเนื่อง

วงจรคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

cmi 2555 2556

คุณภาพบริการผู้ป่วยใน : เพิ่มศักยภาพระบบบริการพัฒนาตามService plan 10สาขา

ค่าCMIผู้ป่วยในทุกสิทธิ์ ปี2555-2556

ภาพรวมค่า CMI เพิ่มขึ้นจาก ปี 55ได้ตามค่าเป้าหมาย

ค่าCMI (F1-F3) = 0.72

ที่มา เทคโนโลยีสารสนเทศ 22ตค56

adjrw 2556
การรักษาของรพ.จำแนกตามค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับแล้ว(AdjRW) ปี 2556

<0.5

≤ 2

> 2

เป้าหมาย รพท.

ร้อยละ 30

ที่มา : เทคโนโลยีสารสนเทศปี55 วนที่ 7มิย., ปี56 วันที่ 22ตค56

adjrw 25561
การรักษาของรพ.จำแนกตามค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับแล้ว(AdjRW) จำแนกตามที่รพช.ส่งต่อปี 2556

<0.5

≤ 2

> 2

ที่มา:เทคโนโลยีสารสนเทศ พย.56

slide23

การเปลี่ยนแปลงค่า Adj.RW ปี 2556 เขต 3

ตรวจสอบเวชระเบียน 4,000 ฉบับ

adjrw 2554 2556
เปรียบเทียบค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามวันนอน (Adjrw) เปลี่ยนแปลง หลังการตรวจสอบเวชระเบียนปี2554-2556 รายโรงพยาบาล
external internal 2556
ร้อยละคะแนนคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน ผู้ป่วยใน รายหน่วยบริการ (External : Internal) ปี2556
cmi service plan

ตัวชี้วัดด้านคุณภาพการบริการตัวชี้วัดด้านคุณภาพการบริการ

ดัชนีผู้ป่วยใน (CMI) ของแต่ละระดับสถานบริการสุขภาพตาม Service Plan ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

คำนิยาม CMI (Case Mix Index) หมายถึง ค่าเฉลี่ยน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับค่าแล้ว

(Adjusted Relative Weights : AdjRw) ของผู้ป่วยในทั้งหมดที่จำหน่ายในช่วงเวลาที่กำหนด

เกณฑ์เป้าหมาย

รพท. (S) มีค่า CMI ไม่น้อยกว่า 1.2

รพช.แม่ข่าย (M2) มีค่า CMI ไม่น้อยกว่า 0.8

รพช.(F1-F3) มีค่า CMI ไม่น้อยกว่า 0.6

กรณีโรงพยาบาลระดับ Sที่ผ่านเกณฑ์ควรมีสัดส่วนผู้ป่วยในที่มีค่าAdjRw <0.5 รพท.(S)

=ไม่มากกว่า 30%

คำนิยาม

การประเมินผล

1. มีแผนพัฒนาศักยภาพการบริหารด้านรักษาพยาบาล

2. มีการดำเนินงานตามแผนพัฒนาศักยภาพการบริหารด้านรักษาพยาบาล

3.มีการพัฒนาศักยภาพการบริหารด้านรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นโดยวัดจากค่า

CMI ภาพรวมของสถานบริการเพิ่มขึ้น 10%

4.มีการประเมินและสรุปผลปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานตามแผน

slide27
แผนพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลแผนพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาล
45 2556
ร้อยละ 45ของ รพ.สต./ศสม. จัดบริการสุขภาพช่องปากปี 2556

NEW

มีทันตบุคลากรประจำหรือหมุนเวียนอย่างน้อยWKละ 1 วัน

slide29
ร้อยละ รพ.สต./ศสม.ที่มียูนิตทันตกรรม รายหน่วยบริการ ปี 2556

ร้อยละ 45

slide30

การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

 • ตำบลจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน

ผ่านเกณฑ์ ระดับดีมาก 12 ตำบล (54.54%) ระดับดี 10 ตำบล (45.45%)

ส่วนขาด/โอกาสพัฒนาวิสาหกิจชุมชนก้าวหน้า / ประเมิน อสม.เชี่ยวชาญ (นักจัดการสุขภาพชุมชน)

 • ตำบลจัดการสุขภาพ 49 ตำบล (62.82%)
 • พัฒนาต่อเนื่องเป็นศูนย์เรียนรู้ 14 ตำบล
 • หมู่บ้านจัดการสุขภาพ 599 หมู่บ้าน (60.51%)
 • หมู่บ้าน CBI 346 หมู่บ้าน (36.19%)
slide31

ตำบลจัดการสุขภาพ

ตำบล

นมแม่

ลดโลกร้อน

ตำบล

ตำบลฟันดี

Long Term Care

slide32

สุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนมีการพัฒนาที่ยั่งยืน

เป้าหมาย : ร้อยละ 70 ของตำบลจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน ผ่านเกณฑ์ระดับดี

-เป้าหมาย

ทุกอำเภอ ๆ ละ 2 ตำบล

- เกณฑ์การประเมิน

แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ

: ระดับพื้นฐาน

(พัฒนาทีมสุขภาพตำบล)

: ระดับพัฒนา

(พัฒนากระบวนการจัดทำแผน

สุขภาพตำบล)

: ระดับดี

(มีการขับเคลื่อนแผนสุขภาพ

- หมู่บ้านผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70

ของตำบลจัดการ

- อสม. นักจัดการสุขภาพ ใน

ตำบลจัดการฯ ที่รับการอบรม

มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

อย่างน้อยร้อยละ 20

- มีการรวมตัวของกลุ่มบุคคล

ตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป ดำเนินการ

วิสาหกิจชุมชน คือมีกิจกรรม

ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ )

: ระดับดีมาก

(มีการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง)

: ระดับดีเยี่ยม

(เป็นตำบลจัดการสุขภาพต้นแบบ)

ตำบลจัดการสุขภาพดี

นำไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนาด้านสุขภาพ

โรคไร้เชื้อเรื้อรัง/โรคติดต่อทั่วไป / การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

มีการรวมกลุ่ม เพื่อสร้างรายได้ และลดรายจ่าย

แผนสุขภาพตำบล

 • * มีกระบวนพัฒนาบทบาทภาคประชาชน และภาคีเครือข่ายต่างๆ
 • การพัฒนาศักยภาพ อสม.
 • การพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชน
 • มีนวัตกรรมสุขภาพชุมชน

รพ.สต.

ภาคประชาชน(อสม. บวร.)

อปท.

 • ร่วมวิเคราะห์ปัญหา จัดทำแผนโครงการ
 • ระดมทุนจากกองทุนในพื้นที่ เช่นกองทุนหมู่บ้าน กองทุนพัฒนาสตรี กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล ฯลฯ
 • มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในชุมชน
  • ร่วมกำหนดนโยบายท้องถิ่น
 • สะท้อนข้อมูล
 • ร่วมในกระบวนการทำแผน
 • ร่วมปฏิบัติ/ดำเนินการ
slide33
รูปแบบการขับเคลื่อนตำบลจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชน ความเชื่อมโยงกับการพัฒนาสุขภาพที่เป็นยุทธศาสตร์จังหวัด

รูปแบบการขับเคลื่อน

ตำบลจัดการสุขภาพ

รูปแบบการขับเคลื่อน

สร้างทีมนักจัดการสุขภาพระดับตำบล/หมู่บ้าน และจัดทำแผนสุขภาพตำบล ด้วยกระบวนการ SRM และค่ากลาง ถ่ายระดับ SLMช่องสู่พื้นที่ ภายใต้ยุทธศาสตร์สุขภาพของจังหวัด

วิธีและกระบวนการพัฒนา

ใช้แนวทางการพัฒนาหมู่บ้าน/

ตำบลจัดการสุขภาพตามคู่มือฯ และแบบประเมิน มบ.จัดการ/

ตำบลจัดการสุขภาพภายใต้การอำนวยการสนับสนุน ของคณะ กก. รพ.สต. / กองทุนสุขภาพตำบล/ยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย

ท้องถิ่น

ผู้นำชุมชน

รพ.สต.

อสม.

กองทุนตำบลฯ

slide34

ภาพรวม ร้อยละ 60.51

 • 5 อำเภอยังไม่ผ่านเกณฑ์ : ปี 2556
 • เมือง ไทรงาม คลองลาน คลองขลุง บึงสามัคคี
 • อำเภอปางศิลาทอง ไม่มีข้อมูล

หมู่บ้านจัดการสุขภาพดี ร้อยละ 70

บันทึกข้อมูลOnline : www.thaiphc.net

ร้อยละ 70

slide36

การดำเนินงานความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)

ปัญหาสาธารณสุข 15 โรค สาเหตุการเสียชีวิตของคนกำแพงเพชร

กิจกรรมการประชาสัมพันธ์

KPI/ผลลัพธ์

โรค/ปัญหาสาธารณสุข

โครงการ

Air War

Ground War

ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านสุขภาพเชิงรุกในพื้นที่ (Ground War) ๑.จัดมหกรรม/ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่

๒. สถานีวิทยุชุมชน ๔๐ แห่ง

๓. หอกระจายข่าวสารประจำหมู่บ้าน/เสียงตามสาย/เสียงไร้สาย

๔. ป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ตามปัญหาสาธารณสุข

๕. สื่อบุคคล (เจ้าหน้าที่สาธารณสุข กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. )

๑.ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ๒.ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง

๓. มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค

๔.สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับหน่วยงาน

โครงการรณรงค์สร้างกระแสมหกรรมสุขภาพดี “ปรับพฤติกรรมเปลี่ยนสุขภาพคนกำแพงเพชร”

Social marketing

ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านสุขภาพในแนวกว้าง(AirWar)

๑.รณรงค์สร้างกระแสจัดมหกรรมสุขภาพดี “ปรับพฤติกรรมเปลี่ยนสุขภาพคนกำแพงเพชร”

๒. โทรทัศน์ท้องถิ่นจำนวน๒แห่ง - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ อักษรวิ่ง สัมภาษณ์ สปอตสารคดีสั้น Banner

๓. สถานีวิทยุกระจายเสียง

- โทรศัพท์เข้ารายการ, Spotวิทยุ

๔. โลกไซเบอร์เผยแพร่ผ่าน Website กระทรวง/สสจ.

๕. หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น/ส่วนกลาง

๖.จดหมายข่าวสาธารณสุข

๗. ป้ายประชาสัมพันธ์

๘. จัดประชุม/แถลงข่าว

 • โรค/ปัญหาสาธารณสุข ๑.โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ๖ โรค
 • .ปอดอักเสบ
 • .ติดเชื้อในกระแสโลหิต
 • .อุบัติเหตุ
 • .Suicide
 • .COPD
 • .เอดส์
 • .แม่ตาย ลูกตาย
 • .ฟัน ๑๐.โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ(D.H.F./HandFootmouth/Diarrhea)
 • ประชาชนทุกกลุ่มวัย
 • กลุ่มวัย : วัยเรียน วัยรุ่น วัยทำงาน วัยสูงอายุ

๑.ประชาชนสุขภาพดีไม่เจ็บป่วยด้วยโรคที่สามารถป้องกันได้๒.E๐ ๘๐ ปี Hale ๗๒ ปี

slide39

อสม.เชี่ยวชาญ ร้อยละ 70

ผลงานปี 55 - 56 ร้อยละ 54.30

slide40

หน่วยงานราชการ/ เอกชน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โรงเรียน สถานประกอบการ

สถานบริการสาธารณสุข

องค์กร 85 แห่ง

KPI: องค์กรไร้พุงต้นแบบ/ ศูนย์การเรียนรู้องค์กรไร้พุงต้นแบบ เพิ่มขึ้นอำเภอละ ๒ แห่ง

slide41

ผลงานเด่น

รางวัลสุดยอดจังหวัดขับเคลื่อน

ศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง

slide42

ชมรมสร้างสุขภาพ / ชมรมออกกำลังกาย ๑,๒๕๑ ชมรม

มีชมรมสร้างสุขภาพ/ชมรมออกกำลังกาย ขยายผล ๑๓๒ ชมรม

slide43

สิ่งแวดล้อมและระบบที่เอื้อต่อการดำเนินงานสุขภาพสิ่งแวดล้อมและระบบที่เอื้อต่อการดำเนินงานสุขภาพ

43

slide44

ตลาดประเภทที่ ๑ ได้มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ

สถานการณ์ตลาดประเภทที่ ๑

ตั้งอยู่ใน 8 อำเภอ : เทศบาล 6 /เอกชน 12

slide45

ตลาดประเภทที่ ๒ (ตลาดนัด)ได้มาตรฐาน

ตลาดนัดน่าซื้อ

 • ตลาดนัด ๑๑๗ แห่ง
 • อยู่ในเขตเทศบาล ๔๐ แห่ง (ร้อยละ ๓๔.๑๙)
 • อยู่ในเขต อบต. ๗๗ แห่ง (ร้อยละ ๖๕.๘๑)
 • มีใบอนุญาต ๒๒ แห่ง (ร้อยละ ๑๘.๘๐)
 • ไม่มีใบอนุญาต ๙๕ แห่ง (ร้อยละ ๘๑.๒๐)
slide46

สถานการณ์สถานที่จำหน่ายอาหารสถานการณ์สถานที่จำหน่ายอาหาร

 • สถานที่จำหน่ายอาหาร ๑,๐๘๕ แห่ง
 • ได้มาตรฐาน CFGT ๙๒๘ แห่ง ร้อยละ ๘๕.๕๓
 • ร้านอาหาร ๓๓๗ ร้าน
 • ได้มาตรฐาน CFGT ๒๘๑ ร้าน ร้อยละ ๘๓.๓๘
 • แผงลอยจำหน่ายอาหาร ๗๔๘ แผง
 • ได้มาตรฐาน CFGT ๖๔๗ แผง ร้อยละ ๘๖.๕๐
slide47

ร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร

ได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ CFGT

slide48
สถานที่จำหน่ายอาหารได้มาตรฐานcfgt รายอำเภอ

ภาพรวม 85.53%

slide49

สถานการณ์โรงครัวในโรงพยาบาลสถานการณ์โรงครัวในโรงพยาบาล

โรงครัวไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร

(๓ แห่ง :รพ.กำแพงเพชร, ลานกระบือ และคลองลาน)

ไม่มีโรงครัว ๒ แห่ง (ร้อยละ ๑๘.๑๘)

(รพ.ปางศิลาทองและ รพ.ทุ่งโพธิ์ทะเล)

slide50

สถานการณ์โรงอาหารในโรงเรียนสถานการณ์โรงอาหารในโรงเรียน

โรงเรียนสังกัด สพฐ. ๔๕๘ แห่ง

มีโรงอาหาร ๒๙๕ แห่ง (ร้อยละ ๖๔.๔๑)

ไม่มีโรงอาหาร ๑๖๓ แห่ง ร้อยละ ๓๕.๕๙

slide52

การพัฒนาส้วมสาธารณะ

ส้วมสาธารณะได้มาตรฐานสะอาด เพียงพอ ปลอดภัย ร้อยละ ๗๐

slide53

สถานการณ์การพัฒนาส้วมสาธารณะสถานการณ์การพัฒนาส้วมสาธารณะ

ปี ๒๕๕๖ จังหวัดกำแพงเพชรมีส้วมสาธารณะ ๑๒ ประเภท จำนวน ๑,๔๒๕ แห่ง ได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ HAS จำนวน ๕๙๐ แห่ง ร้อยละ ๔๑.๔๐

slide54

ผลการดำเนินงานพัฒนาส้วมสาธารณะผลการดำเนินงานพัฒนาส้วมสาธารณะ

ส้วมสาธารณะสะอาด เพียงพอ ปลอดภัย ร้อยละ 70

slide55
ส้วมสาธารณะในจังหวัดกำแพงเพชร ผ่านเกณฑ์ HAS

ร้านอาหาร ปั้มน้ำมัน ตลาดสด สวนสาธารณะ และโรงเรียน

slide56

ผลการดำเนินงานพัฒนาส้วมสาธารณะ รายอำเภอ

สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย ร้อยละ 70

slide57

ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ

ร้อยละของศูนย์เด็กเล็กคุณภาพระดับดีและดีมาก(ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐)

ระดับดี คะแนน ๘๐ – ๘๙

ระดับดีมาก คะแนน ๙๐ – ๑๐๐

slide58

ผลการดำเนินงานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพผลการดำเนินงานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ

slide59

ผลการดำเนินงานพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรายอำเภอผลการดำเนินงานพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรายอำเภอ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

4 อำเภอ < 70%

โกสัมพี ทรายทอง คลองขลุงและปางศิลาทอง

slide60

สาธารณสุขรวมใจ รณรงค์ลดโลกร้อน

(Green  Clean)

slide61

สถานการณ์สาธารณสุขรวมใจ รณรงค์ลดโลกร้อน

(Green  Clean)

 • โรงพยาบาลสมัครเข้าร่วมโครงการ 11 แห่ง
 • ผ่านเกณฑ์ Green 3 แห่ง ร้อยละ 27.27
 • (รพช.พรานกระต่ายคลองขลุงและขาณุวรลักษบุรี)
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สมัครเข้าร่วมโครงการ
 • 65 แห่ง ร้อยละ 53.28
 • ผ่านเกณฑ์ Green Clean 4 แห่ง ร้อยละ 6.15
 • (รพ.สต.บ้านไร่ / หนองน้ำขุ่น , คลองพิไกร และ ห้วยยั้ง)
slide62

โครงการแก้ไขปัญหาในงานอนามัยสิ่งแวดล้อมโครงการแก้ไขปัญหาในงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

slide63

โครงการแก้ไขปัญหาในงานอนามัยสิ่งแวดล้อมโครงการแก้ไขปัญหาในงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

slide64
สถานการณ์การจัดบริการแพทย์แผนไทย ระดับ รพ.สต.

บริการการแพทย์แผนไทยเป้าหมาย ร้อยละ 16

slide65

ร้อยละผลงานบริการแพทย์แผนไทย ปี 2556

เป้าหมาย ร้อยละ 16

slide66
กิจกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 • 1. พัฒนาระบบงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 • 2. จัดบริการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพด้วยการแพทย์แผนไทย
 • และการแพทย์ทางเลือก(นวดไทย) ตามมาตรฐาน(รพ.สส.พท.) 3. บริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคด้วยการแพทย์แผนไทย
 • 4. บริการเชิงรุกในชุมชนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ เช่น ผู้ป่วย
 • อัมพฤกษ์อัมพาต โรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ ฯลฯ
 • 5. ทำงานเชื่อมโยงกับหมอพื้นบ้าน.อสม./สำรวจรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาไทย
slide67
แผนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคฯแผนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
slide68

สวัสดี

ลอยทุกข์ ลอยโศก ปลอดโรค ปลอดภัย