stratifikasi sosial murali murugasen n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Stratifikasi Sosial : ( Murali Murugasen )

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Stratifikasi Sosial : ( Murali Murugasen ) - PowerPoint PPT Presentation


 • 210 Views
 • Uploaded on

Stratifikasi Sosial : ( Murali Murugasen ). Stratifikasi Sosial merujuk kepada satu sistem yang mana terdapat pelbagai kategori manusia dalam sesuatu masyarakat . .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Stratifikasi Sosial : ( Murali Murugasen )' - dennis


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
stratifikasi sosial murali murugasen

StratifikasiSosial:(MuraliMurugasen)

StratifikasiSosialmerujukkepadasatusistem yang manaterdapatpelbagaikategorimanusiadalamsesuatumasyarakat.

slide2

Masyarakatdalamzamanperindustrianmengandaikankedudukanseseorangdalammasyarakatditentukanolehkebolehandirisertausahamereka.Masyarakatdalamzamanperindustrianmengandaikankedudukanseseorangdalammasyarakatditentukanolehkebolehandirisertausahamereka.

 • AdakahpenumpangkelaspertamaterselamatapabilakapallautTitanictenggelam?
 • Anak-anakdarikeluargakayabesarkemungkinanberjayadalamkehidupanberbandingdengankanak-kanakdarikeluargamiskin.
slide3

Bagimemahamistratifikasisosialdarisudutketidaksamaan(inequality), stratifikasisosialwujuddarisatugenerasikegenerasi yang lain.

 • Kebanyakanibubapa, mewariskankedudukansosialmerekakepadaanak-anakmereka.
 • Kadangkala, berlakunyajugaMobilitiSosial(Social Mobility)yang manaseseorangakanbertambahmajuataubertambahmundur.
slide4

MasyarakatbanggadengankejayaanpenyanyisepertiBeattlesatauMadonna yang tiba-tibamenjadi popular walaupunpadamulanyamiskin(MobilitiSosialMeningkat).

 • Namunbegitubanyakorangmengalami(MobilitiSosialMenurun)keranakegagalandalamperniagaan, penyakit, pengangguran, dll.
 • ManusiaakanbergeraksecaraMendatar(Horizontal)sekiranyamerekabergerakdarisatupekerjaankepadapekerjaan yang lain.
slide5

StratifikasiSosialsebenarnyawujuddalamsemuamasyarakat. Cumaketidaksamaan(Inequality)antaramerekaberbezadarisegibentukmasyarakat, gender, umur, dll.

 • Orang yang mempunyaiKuasa, StatussertakedudukanEkonomi yang kukuhmungkinmempunyaipengaruh yang kuatdalammasyarakat.
 • Terdapatjugasistem lain yang terdapatsepertiPerhambaan(Slavery), Kasta(Caste)danKelas (Class).
slide6

Orang yang mempunyaikedudukanekonomi yang kukuhsudahpastinyaakanmenyokongkewujudanStratifikasiSosialmanakalaorangmiskinmahukansisteminimengalamiperubahan.

 • Ahli-ahliSosiologitelahmengenalpastibeberapaPembahagianSosial(Social Division) yang terdapatdalammasyarakatiaitu: Gender, Sex, Ethnik, UsiadanOrangKurangUpaya (OKU).
slide7

Terdapatjugabeberapaperkara yang bolehmenyebabkanKetidaksamaanSosial (Social Inequality)iaitu:

i. Orang yang dipinggirkan(Marginalisation).

ii. Orang yang mengalamieksploitasi.

iii. Orang yang tidakadaKuasa, Status danImej.

iv. Orang yang mengalamiPenjajahanBudaya(Cultural Imperialism).

v. Keganasan(Violence).

sistem terbuka dan tertutup perhambaan kasta estet kelas
Sistem Terbuka danTertutup: Perhambaan, Kasta, Estet, Kelas
 • Sistem Terbuka(Open System)membenarkanMobilitiSosialberlakumanakalaSistemTertutup(Closed System)tidakmembenarkanlangsungberlakunyaperubahankedudukandalammasyarakat.
 • Sistem yang terdapatdalammasyarakatjugaberlakukeranafaktorsosio-ekonomi, kemiskinan, pembangunannegara.
 • Padahakikatnya, satumasalah yang timbuladahubungandenganmasalah yang lain.
sistem perhambaan
SistemPerhambaan
 • SistemPerhambaan(A Slave System)merupakansatubentukStratifikasiSosial yang manaseorangmanusiamenjadihakmilik(Property)orang lain.
 • KerajaanTamadunAwalsepertiMesir, Iran, Greek dan Rom telahmenggunakanperkhidmatanhambabagimemajukannegaranya.
 • Di Athens, golonganhambadiberipeluanguntukmemegangsesuatujawatanwalaupunmerekadimilikiolehorang lain.
 • Hamba yang bekerjauntukmembinapiramid, disektorperlombongan, perladangansertamembinajalandilayanlebihterukdaripadabinatang.
sistem perhambaan moden modern slavery
SistemPerhambaanModen (Modern Slavery)
 • KerajaanBritishtelahmenghapuskanSistemPerhambaanpadatahun 1833. PerangSaudaraAmerika (American Civil War)tamatpadatahun 1833.
 • PertubuhanBangsa-BangsaBersatu(United Nation, 2006)melaporkanbahawasistemperhambaantradisionalmasihwujuddimanakira-kira 100,000 orangpendudukdiMauritania (Afrika Barat)dijadikanhamba.
 • Namunbegitu, adalahdianggarkanbahawaterdapatkira-kira 27 jutapendudukdunia yang terlibatdalamSistemPerhambaanModen (Modern Slavery).
slide11

Keadaaninitermasuklah:

i. BuruhPaksa(Forced Labour)

ii. BuruhHutang(Debt Bondage)

iii. Pelacuran(Prostitution)

iv. KahwinPaksa(Servile Marriage)

v. Menjual Organ Badan(Hughes, 2000)

Terdapatkira-kira 3 ribumajikan yang menggunakanhambadi Paris.(Bales, 2003).

sistem estet the estate system
SistemEstet (The Estate System)
 • PadaZamanPertengahanEropah, SistemFeudeltelahpundiamalkan.
 • Terdapat3 kumpulanyang utamaiaitu:

i. GolonganAristokrat(Nobility)

ii. Golongan Agama (Clergy)

iii. Rakyat Biasa(Commonner)

.Tanah dikawaloleh Tuan Tanah yang menggunakankekuatantenterauntukmengawalnya.

.Petani(Peasant) digunakanolehgolonganAristokrat

untukmengerjakantanah.

.Orang yang menyewatanahdipanggil(Vassal).

.Raja akanmendapatcukaidaripadakutipangolonganAristokrat.

sistem kasta the caste system
SistemKasta (The Caste System)
 • SistemKasta yang diamalkanadalahberdasarkanStatus Yang Diwarisi(Social Stratification Based on Inherited Status).
 • SistemkastainisangatketaradiIndia. Orang yang lahir

dikategorikanberdasarkankepadaSistemKasta.

 • Terdapat4kategori yang utamaiaitu:-

i. Brahman (Sami)

ii. Kshatriyas (Pahlawan)

iii. Vaishyas (Pedagang)

iv. Shurdas(Petani)

v. Paria (Rakyat Bawahan Yang Dipinggirkan)

slide14

SistemKastadi IndiainitelahmengongkongGolonganPariainidaripadaberinteraksidenganmasyarakat lain dariKasta yang lebihtinggi.

 • GolonganPariainitidakadapeluanguntukmendapatpeluangpekerjaan, pendidikan, mobilitisosial, dlldalammasyarakat.
 • IbubapadariKastaTinggidi India akanmemastikanbahawaanakmerekatidakberkahwindengansesiapadariKastaRendah.
 • TerdapatjugaSistemKasta yang diamalkandiAfrika Selatan yang mana 5 jutaorangkulitputihtelahmenguasai 30 jutarakyatkulithitam.
sistem kelas the class system
SistemKelas (The Class System)
 • MasyarakatIndustritelahmembolehkansesiapa yang mempunyaikemahirantertentuuntukmajusertamendapatMobilitidalamSistemSosial(Social Class System).
 • SistemKelasinilebihbersifatterbukatetapiSistemKasta, EstetdanPerhambaanlebihbersifattertutup.
 • SistemKelasmemberilebihbanyakpeluangkepadasemuaoranguntukmemecahkanSempadanKelasSosial(Social Boundaries)denganberhijrahkebandar-bandaruntukmencaripekerjaansertapelajaran(LipsetdanBendix, 1967).
memahami stratifikasi
MemahamiStratifikasi
 • Karl MarxlebihmementingkandimensiekonomisebagaiKuasamenerangkanStratifikasimanakalaMax WebermelihatkesanekonomikeatasStratifikasi.
 • MenurutKark Marx, mereka yang mempunyai Modal (Bourgeosie)akanmemerintahmanakalaparaPekerja(Proletariat)akandiperintah. GolonganKapitalisakanmenguasaikerja, agama, pemerintah, perundangandanmoraliti yang ditentukanolehmasyarakat.
 • Marx Weberberpendapatkuasaekonomi yang adabolehdigunakanuntukmemajukankepakarandanbukannyauntukmendapatkankuasa. Ada yang paling berkuasatetapitidakkaya.
slide17

AhliFalsafahterkenal, Plato (427-347)telahbercakapperihalkeadilandarisudut ‘Siapaharusmemilikiapa’?.

 • Aristotle (384-322), telahmempertahankanSistemPerhambaan yang wujudpadazamanawalAgrariamemandangkangolonganinibukanlahmanusia yang bijakuntukmenjalankankerja-kerjapentadbiran.
 • SistemKelasiniadalahditentukanolehtuhanmelaluikelahiran.
slide18

MenurutDavis-Moore (SistemMeritokrasi)mestidiamalkan. Tujuannyaadalahuntukmemberipenghargaankepadasemua yang memberikansumbangankepadakemajuansesebuahorganisasi.

 • Menurutnyalagi, banyakpemain bola sepakdanpenyanyimenjadikayadalamsekelipmatatetapi guru yang mendidikanakbangsadipinggirkan.
 • Kaumwanita, kumpulanetnik, orangkurangupaya, dlltidakmempunyaipeluangdalamSistemSosial.
 • StratifikasiSosial yang wujudtelahmemajukansesetengahorangsecaramaksimumdenganmenafikanpeluangorang lain.
slide19

TidakdapatdinafikanbahawaTeknologitelahmenambahkanpendapatansertaproduktivitipekerja. TarafhiduprakyatsemakinbaikdenganadanyaUndang-UndangBuruhdiAmerika Syarikat.

 • RevolusitidakpernahberlakudinegaraPerindustrianseperti yang dijangkaoleh Karl Marx. RevolusicumapernahberlakudinegarapertaniansepertiSoviet Union (1917), Cuba (1959), dan Nicaragua (1979).
slide20

SeorangahliEkonomisertapemenangHadiah NobeldalambidangEkonomi, Simon Kuznetsmendapatikadarpendapatan yang diperoleholehmasyarakatperindustrianadalahlebihtinggiberbandingdengannegarapertanian.

 • WalaupuntidakwujudbanyakperbezaandarisegipendapatandiChina (negarapertanian)namunbegitupendapatanmerekasangatrendah.
 • KebebasanpendudukdikawaldenganketatolehpihakpemerintahKomunis.
slide21

NovelissepertiKurt Vonnegut (1961), George Orwell’s (Animal Farm)telahmembincangkantentanghak yang samauntuksemuaorang(Equality/Egalitarian) .

 • Merekatidakbesetujudengan idea Kesamaan (Equality)keranasetiaporangmempunyaikebolehantersendiri. Olehitu, merekamestiberusahauntukmemajukanpotensimereka.
slide22

RevolusiberlakudiRusiapadatahun1917dibawahpimpinanLenin.

 • Soviet UnionmengalamisatulagitransformasibarudibawahpimpinanMikhail Gorbachevpadatahun1985.Program ekonomibeliaudikenalisebagai ‘Perestroika danGlasnot’. InimerupakanSistemPasaranBebas.
 • TindakanbeliaumembolehkanSistemPemerintahanKomunis yang dikuasaiolehkerajaanpusatjatuh. BanyaknegarakomunismembebaskandiridaripadacengkamanRusia.
kewujudan stratifikasi global
KewujudanStratifikasi Global
 • Negara-negarajugaturutdiklasifikasikanmenurutpendapatanekonominyaiaitu:

i. Negara berpendapatanTinggi.

ii. Negara BerpendapatanSederhana

iii. Negara Miskin.

.WalaupunketidakseimbangantelahwujuddiAmerika Syarikat, namunpenduduknyapercayabahawamerekamempunyaipeluanguntukmemajukandiri.

slide24

Negara-negaraKayakebanyakannyamerupakannegaraKapitalisseperti England, German, Peranchis, Norway, Finland, Denmark, Sweden, Switzerland, Luxemberg, Australia, New Zealand, Kuwait, Jepun, Emiriah Arab Bersatu, dll.

 • Negara-negaraSederhanakayaialahsepertiRusia, Poland, Bulgaria, Latvia, Romania,Hungary, dll.
 • Negara-negaramiskinbermuladariselatanAmerika, Afrika, Indonesia, Asia Selatan, dll. Kira-kira 60% pendudukduniatinggaldikawasanini.
ad