raport po dokonaniu ewaluacji wewn trznej wso w roku szkolnym 2010 2011 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
RAPORT PO DOKONANIU EWALUACJI WEWN?TRZNEJ WSO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

RAPORT PO DOKONANIU EWALUACJI WEWN?TRZNEJ WSO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 - PowerPoint PPT Presentation


 • 148 Views
 • Uploaded on

RAPORT PO DOKONANIU EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ WSO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011. PRZEDMIOT EWALUACJI S ZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSOBY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO Opracowanie: mgr M. Kwartnik (koordynator), mgr B. Buzdygan, mgr A. Czaplińska, mgr P. Wyrębak. CELE EWALUACJI.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'RAPORT PO DOKONANIU EWALUACJI WEWN?TRZNEJ WSO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011' - dennis-walters


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

PRZEDMIOT EWALUACJISZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSOBYOCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGOOpracowanie: mgr M. Kwartnik (koordynator), mgr B. Buzdygan, mgr A. Czaplińska,mgr P. Wyrębak

cele ewaluacji
CELE EWALUACJI
 • Zebranie informacji o funkcjonowaniu szczegółowych zasad oceniania w szkole.
 • Zaplanowanie dalszych działań, które pozwolą szybko rozwiązywać problemy związane z ocenianiem oraz zwiększą motywację uczniów i nauczycieli do wspólnej pracy.
pytania kluczowe
PYTANIA KLUCZOWE
 • Jaka jest znajomość funkcjonujących zasad i kryteriów oceniania w szkole przez nauczycieli, uczniów irodziców?
 • Jakie formy i sposoby stosują nauczyciele podczas sprawdzania osiągnięć i postępów uczniów?
 • W jaki sposób nauczyciele przedmiotów wykorzystują skalę ocen?
 • W jaki sposób system oceniania wpływa na motywację do nauki?
warunki i metody zbierania danych
WARUNKI I METODY ZBIERANIA DANYCH

Miejsce: szkoła

Czas: I – III 2011r.

Metody: ankieta, analiza dokumentów, wywiad

Grupy badawcze:

 • 105 uczniów (6 losowo wybranych klas)
 • 96 rodziców
 • 18 nauczycieli

Razem 219 osób.

uczniowie
UCZNIOWIE

90% zna zasady WSO

90% zna zasady oceniania zachowania

72% zna kryteria oceniania ze wszystkich przedm.

44% uzyskało informację o zasadach oceniania i kryteriach od wychowawcy

27% uzyskało informację od nauczycieli przedm.

59% rozumie kryteria oceniania

56% mobilizują do nauki wysokie oceny (4 5 6)

0,9% mobilizują niskie oceny (1 2)

67% zna sposoby poprawiania stopni szkolnych

83% poprawia oceny

17% nigdy nie poprawia ocen

100% nauczycieli odpowiedziało, że zapoznają uczniów z zasadami oceniania.

 • 90,5% uczniów stwierdziło, że zna zasady WSO. Najlepiej znają je starsi uczniowie w kl. VI- ch (100%), najsłabiej uczniowie młodsi w kl. IV- ch (81%).
 • W ankietach uczniowie przyznali, że informacje o zasadach oceniania otrzymali od wychowawcy (43,8%) lub nauczycieli przedmiotów (26,7%).
slide8
67% uważa oceny ze wszystkich przedmiotów za sprawiedliwe

31% nie ze wszystkich przedm. oceny są spraw.

30% nie wszystkie oceny z zach. są obiektywne

1,9% wszystkie oceny są niesprawiedliwe

Najbardziej lubiane metody oceniania:

kartkówki – 66%

sprawdziany – 61%

odpowiedzi ustne – 45%

zadania domowe – 23%

rodzice
RODZICE

97% zna zasady WSO

90% zna zasady oceniania zachowania

45% zna kryteria oceniania ze wszystkich przedm.

6% w ogóle nie zna kryteriów

54% rozumie kryteria oceniania

74% uzyskało informację o zasadach oceniania i kryteriach od wychowawcy

96% otrzymuje na bieżąco informacje o ocenach

(tak 73%, raczej tak 23%)

60% uznaje, że dziecko oceniane jest systematycz.

3% uważa, że uczniowie oceniani są pod koniec semestru

slide10
53% zna sposoby poprawiania stopni szkolnych

73% przyznaje, że dziecko poprawia oceny

27% uważa, że dziecko nigdy nie poprawia ocen

3% zgłosiło propozycje zmian w WSO

Preferowane metody oceniania:

- odpowiedzi ustne – 32%

 • sprawdziany – 24%
 • kartkówki – 16%
 • zadania domowe – 9%
nauczyciele
NAUCZYCIELE

100% zapoznaje uczniów i rodziców z zasadami oceniania

94% zapoznaje z kryteriami oceniania

56% uznaje, że kryteria są zrozumiałe dla ucz.

90% na bieżąco informuje uczniów i rodziców o uzyskanych ocenach

83% potwierdza stosowanie różnych form i sposobów oceniania (raczej tak 17%)

50% uznaje, że oceny motywują do nauki

100% uważa, że uczniowie znają sposoby poprawiania stopni szkolnych

22% zgłosiło propozycje zmian w WSO

slide12
Najczęściej stosowane metody oceniania:
 • wypowiedzi ustne
 • kartkówki
 • sprawdziany
 • testy
 • prace domowe
uwagi
UWAGI
 • Najlepiej znają zasady oceniania uczniowie

w kl. VI – 100% (w kl. IV – 80%).

 • W kl. IV kryteria oceniania zna i rozumie średnio 46%.
 • Uczniowie preferują pisemne metody oceniania, rodzice odwrotnie – ustne.
 • Wysokie oceny (5 6) są szczególnie ważne i mobilizujące dla młodszych dzieci, co potwierdzają w ankietach rodzice.
 • Problem poprawiania stopni dotyczy dużej grupy uczniów – 83%.
 • Część rodziców nie wie, że ich dziecko poprawia oceny.
nauczyciele1
NAUCZYCIELE

Zwrócono uwagę na:

- kryteria oceny celującej,

- potrzebę udoskonalenia punktowego

systemu oceniania zachowania,

- zwiększenie indywidualizacji oceniania.

rodzice1
RODZICE

Zgłoszono uwagi dotyczące:

 • równego traktowania uczniów,
 • dania uczniom możliwości wykazania się,  
 • oceniania ucznia w czasie zajęć na basenie.
uczniowie1
UCZNIOWIE

- wprowadzenie skali ocen od 3 do 6 , likwidacja

ocen niedostatecznych i dopuszczających

- wprowadzenie zasady ustalania ocen rocznych

tylko dobrych i bardzo dobrych

- poszerzenie skali ocen do 7

- możliwość poprawiania ocen pozytywnych np.

dostatecznych

- możliwość poprawiania ocen bezterminowo

- zakaz stawiania ocen nagannych za bieganie

wnioski
WNIOSKI:
 • Więcej czasu i uwagi poświęcić uczniom w kl. IV-ch na omówienie zasad oceniania.
 • Uzupełnić zasady i formy poprawiania osiągnięć i korygowania niepowodzeń uczniów.
 • Przekazać nauczycielom uwagi dotyczące szczegółowych zasad regulujących bieżące ocenianie (§3 pkt3 WSO).
slide19
Przeanalizować na spotkaniu Rady Pedagogicznej propozycje zmian w systemie oceniania zgłoszone w ankietach przez uczniów, rodziców i nauczycieli.

Wykorzystać raport w celach promocji placówki i zamieścić w skróconej wersji na stronie internetowej szkoły.

ad