una hist ria de la tecnologia n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Una història de la tecnologia PowerPoint Presentation
Download Presentation
Una història de la tecnologia

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 16
Download Presentation

Una història de la tecnologia - PowerPoint PPT Presentation

denise
145 Views
Download Presentation

Una història de la tecnologia

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Una història de la tecnologia David Atzet. Juliol 2010 datzet@xtec.cat

 2. La tecnologia està present en les nostres vides i en tot allò que fem cada dia, des de que ens llevem fins que ens n’anem a dormir. • Perquè? • Quines raons ens han dut a aquesta relació amb la tecnologia? • Quins avantatges o inconvenients té? • Com ens hi hem de relacionar? • Aquests i altres interrogants són els que volem destapar amb la realització d’aquesta activitat • Quines civilitzacions han influït més en el desenvolupament de la tecnologia? Aquests i altres interrogants són els que intentarem destapar en aquesta presentació que, en acabar, haurem fet de manera col·laborativa vosaltres i jo. Bona feina

 3. La tecnologia al llarg del temps La Revolució Industrial Egipte El Renaixement La Xina Els àrabs Segle XX La prehistòria Els grecs Els romans El Segle XIX L’actualitat La Il·lustració L’Edat Mitjana L’orient pròxim

 4. La prehistòria Dues són les coses que volem destacar d’aquest període: • El descobriment i domini del foc (fa uns 400.000 anys) • El desenvolupament de les eines de pedra • El Neolític amb tot el que això comporta: habitatge, agricultura i ramaderia i terrissa (fa uns 11.000 anys) • L’aparició de l’escriptura (fa uns 4.00 anys) i que dóna pas a un nou període

 5. L’orient pròxim. Els inicis Relacionada amb els metalls i el seu desenvolupament i aplicació • El descobriment del ferro per part dels Hitites

 6. Egipte • La construcció de les piràmides • La medicina

 7. Els grecs • El desenvolupament de la ciència i l’estudi del món • El desenvolupament de les matemàtiques i la geometria

 8. Els romans • Disseny i construcció de la roda Vitrubiana per l’aprofitament de l’energia hidràulica • Aqueductes • Vies romanes • Ciutats i xarxes d’abastiment

 9. La Xina La civilització xinesa, una de les que té més història, va aportar al desenvolupament diverses ginys i objectes. Resumir-los es fa difícil, però aquí en teniu una mostra • La brúixola • El paper • La pòlvora • Els molins de vent

 10. Els àrabs Els àrabs aporten a l’Europa medieval els sistemes de regadiu, l’astronomia i alguns dels invents dels xinesos com ara el paper

 11. L’Edat Mitjana L’aparició de l’impremta (Gutemberg, 1445) va obrir un nou camí

 12. La Il·lustració • Descobriment d’Amèrica • El mètode científic • L’enciclopedisme

 13. La Revolució Industrial

 14. El segle XIX • Les necessitats d’energia generades en la societat industrial van fer desenvolupa una nova font energètica, l’electricitat

 15. El segle XX • El segle XX és la del desenvolupament de l’electrònica i la informàtica. • L’aparició de la societat de la informació • L’aplicació de la tecnologia en tots els àmbits de la vida

 16. Segle XXI. L’actualitat La societat del coneixement • La implantació de les tecnologies TIC condueixen a una forta transformació del món