ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Download
1 / 17

????? ??????? ????????? ????? ????????? ??? ?????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 150 Views
 • Uploaded on

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΕΡΡΙΤΙΚΩΝ ΝΑΝΟΚΟΛΛΟΕΙΔΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΡΟΣΜΙΞΕΩΝ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ ΚΑΙ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ. ΠΑΤΡΑ 2013. εισαγωγη.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '????? ??????? ????????? ????? ????????? ??? ??????' - denali


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
4688977

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΕΡΡΙΤΙΚΩΝ ΝΑΝΟΚΟΛΛΟΕΙΔΩΝ

ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΡΟΣΜΙΞΕΩΝ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ ΚΑΙ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΠΑΤΡΑ 2013


4688977
εισαγωγη

 • Για δεκαετίες, τα νανοσωματίδια οξειδίου του σιδήρουέχουν χρησιμοποιηθεί εκτεταμένα ως το πρότυπο υλικό στον τομέα της βιοϊατρικής έρευνας που σχετίζεται με τη χρήση μαγνητικών πεδίων

 • Καθώς οι μαγνητικές ιδιότητες επηρεάζουν σημαντικά την απόδοση των μαγνητικών νανοσωματιδίων σε τέτοιου είδους εφαρμογές, η μελέτη της σχέσης δομής-ιδιοτήτων είναι απαραίτητη για την αύξηση της μαγνήτισης κορεσμού

 • Μέθοδος που μελετήθηκε: Αντικατάσταση ενός ποσοστού ιόντων σιδήρου στη δομή του νανοκρυστάλλου με άλλα μεταλλικά ιόντα

 • Αυτή η στρατηγική έχει οδηγήσει σε φερρίτες με καλύτερες μαγνητικές ιδιότητες όταν η αντικατάσταση γίνεται σε συγκεκριμένες θέσεις στο κρυσταλλικό πλέγμα


4688977
σκοποσ

 • Εφαρμογή της προαναφερθείσας στρατηγικής σε μία συνθετική πορεία ανάπτυξης μαγνητικών νανοκολλοειδών στην οποία δεν έχει εκτιμηθεί μέχρι τώρα η επιτυχία της

 • Η πειραματική διαδικασία οδηγεί σε νανοκρυσταλλίτες οξειδίου του σιδήρου με

 • αυξημένες μαγνητικές ιδιότητες σε σχέση με τη βιβλιογραφία

 • Σε αυτά τα πλαίσια μελετήθηκε αν οι ήδη αυξημένες μαγνητικές ιδιότητες αυτών των

 • νανοκρυσταλλιτών, μπορούσαν (πιθανώς) να βελτιωθούν ακόμα περισσότερο με μερική

 • ιοντική αντικατάσταση


4688977
Συνθετικηπορεια

 • Η μέθοδος που ακολουθήθηκε για την σύνθεση του μαγνητικού νανοκολλοειδούς ήταν

 • η υδρολυτική αλκαλική καταβύθιση μιας πρόδρομης ένωσης σιδήρου (FeCl2·4H2O) ή

 • (FeSO4·7H2O)

 • Παρουσία του πολυμερούς αλγινικού νατρίου σαν επιφανειακού τροποποιητή

 • Προσμίξεις μεταλλικών ιόντων (ZnCl2), (MnCl2·4H2O), (ZnSO4·7H2O), (ΜnSO4·H2O)

 • Έγιναν αρκετές δοκιμές μεταβάλλοντας την πρόδρομη ένωση σιδήρου, το μεταλλικό ιόν

 • και τις μεταξύ τους αναλογίες.


F e c l 2
Συνθεσεισ με FeCl2


F e so 4
Συνθεσεισ με FeSO4


4688977
Λοιπεσσυνθεσεισ


4688977
ΑναλυσημεσωXRD

 • Πιστοποιήθηκε ότι η δομή της κυρίαρχης φάσης των νανοκρυσταλλιτών ταιριάζει με αυτή

 • του σπινελίου του οξειδίου του σιδήρου, με την χαρακτηριστική ανάκλαση του

 • κρυσταλλογραφικού επιπέδου (311)

 • Με εφαρμογή της εξίσωσης Scherrer, υπολογίστηκε το μέσο μέγεθος των

 • νανοκρυσταλλιτών για τα δείγματα


Sem eds
ΑναλυσημεσωSEM-EDS

 • Πιστοποιήθηκε η αναλογία Fe:X, όπου X το εκάστοτε μεταλλικό ιόν που προσμίχθηκε

 • κατά την πειραματική πορεία.


4688977
TGA

 • Προσδιορίστηκε το ποσοστό του πολυμερούς που συνδέθηκε στην επιφάνεια των

 • μαγνητικών νανοκρυσταλλιτών

 • Από το αποτέλεσμα της μέτρησης TGA για το νανοκολλοειδέςεξήχθει ότι το οργανικό κλάσμα

 • των υβριδικών νανοφορέων κυμάνθηκε κοντά στο 11% wt


4688977
ΑναλυσημεσωDLS

 • Η καταγραφή της υδροδυναμικής διαμέτρου, ήταν απαραίτητη για τη σύγκριση των

 • αποτελεσμάτων μαγνητοφόρησης καθώς έχει δειχθεί ότι σε κολλοειδή αποτελούμενα από

 • ακριβώς το ίδιο υλικό, αυτά με την μεγαλύτερη διάμετρο κινούνται ταχύτερα. Το παραπάνω περιγράφεται από την εξίσωση:

 • Στόχος ήταν τα δείγματα να έχουν μια ομοιογένεια ως προς την Dh


4688977
Αναλυσημεσωμαγνητοφορησησ

 • Η τιμή της απορρόφησης εξαρτάται από την συγκέντρωση του δείγματος. Το δείγμα με την μισή τιμή συγκέντρωσης έχει και την μισή τιμή στην κλίση.

 • Καλύτερη ακρίβεια επιτυγχάνεται υπολογίζοντας

 • τον δείκτη (index) της μαγνητοφόρησης από τον

 • τύπο:


4688977
Αναλυσημεσωμαγνητοφορησησ

 • Η μείωση στην απορρόφηση συνδέεται με την μείωση της συγκέντρωσης του μαγνητικού

 • υλικού εντός της κυψελίδας. Όσο πιο απότομη είναι αυτή η μείωση, τόσο μεγαλύτερη είναι

 • η ταχύτητα των σωματιδίων που αλληλεπιδρούν (έλκονται) με το μαγνητικό πεδίο.

 • Η σύνθεση με FeSO4 που χρησιμοποιήσαμε σαν οδηγό παραμένει η καλύτερη παρά τις

 • προσμίξεις με τα άλλα ιόντα


4688977
ΑναλυσημεσωVSM

 • Προέκυψε ότι το δείγμα δεν παρουσίασε χαρακτηριστικά υστέρησης, συνεπώς επιδεικνύει

 • υπερπαραμαγνητική συμπεριφορά σε θερμοκρασία δωματίου

 • Από τον βρόχο υστέρησης, προκύπτει ότι η Mmax είναι 59emu/g. Όμως με βάση την

 • απώλεια μάζας, την οποία υπέστη το κολλοειδές (11% wt) η μέγιστη μαγνήτιση τελικά

 • υπολογίζεται στα 66.3emu/g.


4688977
Αναλυσημεσωμαγνητικησυπερθερμιασ

 • Με βάση την κλίση της εφαπτομένης από το παρακάτω γράφημα υπολογίστηκε ο SAR στα

 • 24.3W/g Fe2O3,τιμή εξαρτώμενη από τη ένταση του μαγνητικού πεδίου και τη συχνότητά του

 • Για αυτό τον λόγο δεν μπορούν να γίνουν συγκρίσεις με αυτήν την τιμή SAR και είναι

 • προτιμότερη η έκφραση ILP, η οποία για το συγκεκριμένο υλικό είναι 0.56nHm2/kg


4688977
ΣυμπερΑσματα

 • Στην συγκεκριμένη συνθετική πορεία, η μερική ιοντική αντικατάσταση δεν συνέβαλε στην

 • βελτίωση των μαγνητικών ιδιοτήτων. Αυτό αποδίδεται πιθανώς στην τυχαία αντικατάσταση

 • των ιόντων μέσα στην δομή του κρυστάλλου του μαγνητίτη

 • Για να είμαστε ακριβείς θα πρέπει να ξέρουμε το μέγεθος των νανοκρυσταλλιτών σε όλα τα

 • προϊόντα, ώστε οι διαφορές της μαγνητικής απόκρισης να αποδοθούν στην αλλαγή της δομής

 • και όχι σε τυχόν αλλαγές του μεγέθους των νανοκρυσταλλιτών

 • Παρόλα αυτά, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η πιθανή μικρή διαφορά στο μέγεθος που

 • ενδεχομένως υπάρχει στα κολλοειδή με τις προσμίξεις, δεν είναι ο κύριος παράγοντας

 • μείωσης της μαγνητικής τους απόκρισης


4688977

Ενημερωμένη έκδοση εργασίας: www.teledos.eu/n.papaioannou

Επικοινωνία: npap@teledos.eu


ad