Be nh ly tu y va be nh ly vu ng quanh cho p
Download
1 / 21

BEÄNH LYÙ TUÛY VAØ BEÄNH LYÙ VUØNG QUANH CHOÙP - PowerPoint PPT Presentation


  • 152 Views
  • Uploaded on

BEÄNH LYÙ TUÛY VAØ BEÄNH LYÙ VUØNG QUANH CHOÙP. BS.DÖÔNG THÒ HOAØI XUAÂN BM.SÖÙC KHOÛE RAÊNG MIEÄNG. BEÄNH LYÙ TUÛY VAØ BEÄNH LYÙ VUØNG QUANH CHOÙP. 1. MUÏC TIEÂU BAØI GIAÛNG. 2. NOÄI DUNG BAØI GIAÛNG. - BEÄNH LYÙ TUÛY. - BEÄNH LYÙ VUØNG QUANH CHOÙP. 3. CAÂU HOÛI LÖÔÏNG GIAÙ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'BEÄNH LYÙ TUÛY VAØ BEÄNH LYÙ VUØNG QUANH CHOÙP' - demont


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Be nh ly tu y va be nh ly vu ng quanh cho p

BEÄNH LYÙ TUÛY VAØ BEÄNH LYÙ VUØNG QUANH CHOÙP

BS.DÖÔNG THÒ HOAØI XUAÂN

BM.SÖÙC KHOÛE RAÊNG MIEÄNG


Be nh ly tu y va be nh ly vu ng quanh cho p1
BEÄNH LYÙ TUÛY VAØ BEÄNH LYÙ VUØNG QUANH CHOÙP

1. MUÏC TIEÂU BAØI GIAÛNG.

2. NOÄI DUNG BAØI GIAÛNG.

- BEÄNH LYÙ TUÛY.

- BEÄNH LYÙ VUØNG QUANH CHOÙP.

3. CAÂU HOÛI LÖÔÏNG GIAÙ.

4. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO.


Mu c tie u ba i gia ng
MUÏC TIEÂU BAØI GIAÛNG

1. Lieät keâ ñöôïc caùc yeáu toá beänh caên.

2. Naém ñöôïc caùc daïng beänh lyù tuûy vaø keá hoaïch ñieàu trò.

3. Naém ñöôïc caùc daïng beänh lyù vuøng quanh choùp vaø keá

hoaïch ñieàu trò.


Be nh ly tu y
BEÄNH LYÙ TUÛY

1. BEÄNH CAÊN:

- Vi khuaån: phoå bieán nhaát, xaâm nhaäp vaøo tuûy qua

3 ñöôøng.

* OÁng ngaø.

* Maùu.

* Vuøng nha chu.

- Töï taïo: maøi raêng, laáy daáu, mieáng traùm coäm…

- Chaán thöông khôùp caén.

- Khoâng roõ nguoàn goác: noäi tieâu.


Be nh ly tu y1
BEÄNH LYÙ TUÛY

2. LAÂM SAØNG

2.1. Vieâm tuûy coù hoài phuïc:

- Ñau töï nhieân thoaùng qua, taêng leân khi coù kích

thích, heát kích thích vaãn coøn keùo daøi 1 phuùt.

- Ñau nhoùi, khu truù.

- Khoâng coù tieàn söû côn ñau tröôùc ñaây.

- X- quang: khoâng coù daáu hieäu beänh lyù.


Be nh ly tu y2
BEÄNH LYÙ TUÛY

2. LAÂM SAØNG

2.2. Vieâm tuûy khoâng hoài phuïc:

* Caáp tính:

-Ñau töï phaùt.

- Kích thích(+)  ñau khôûi phaùt vaø tieáp tuïc keùo daøi khi kích thích(-).

- Raát ñau vôùi noùng.

- Ñau töøng côn lieân tuïc.

- Ñau nhoùi hay aâm æ, khu truù hay lan toûa.


Be nh ly tu y3
BEÄNH LYÙ TUÛY

2. LAÂM SAØNG

2.2. Vieâm tuûy khoâng hoài phuïc:

* Maõn tính:

- Dòch vieâm khoâng ñöôïc daãn löu  giai ñoaïn im laëng, khoâng trieäu chöùng.

- Chaån ñoaùn: laâm saøng, beänh söû, X- quang.

- Laâm saøng: Vieâm tuûy trieån döôõng, noäi tieâu, voâi hoaù oáng tuûy.


Be nh ly vu ng quanh cho p
BEÄNH LYÙ VUØNG QUANH CHOÙP

1. BEÄNH CAÊN.

- Nhieãm khuaån:

* Bieán chöùng töø beänh lyù tuûy.

* Beänh nha chu.

- Sang chaán: maïnh/ nheï+ lieân tuïc.

-Ñieàu trò:

* Ñöa duïng cuï ñieàu trò quaù choùp.

* Ñaåy moâ tuûy hoaïi töû ra vuøng choùp.

* Ñaåy thuoác ra vuøng choùp.


Be nh ly vu ng quanh cho p1
BEÄNH LYÙ VUØNG QUANH CHOÙP

2. LAÂM SAØNG.

2.1. Vieâm quanh choùp caáp( Vieâm khôùp).

- Gaëp ôû 1 raêng soáng hay raêng cheát tuûy.

- Daây chaèng nha chu bình thöôøng nhöng goõdoïc raát ñau, khoâng daùm caén maïnh, raêng lung lay vaø troài.

- Côn ñau lieân tuïc , coù luùc giaûm nhöng khoâng heát haún.

- Chaån ñoaùn phaân bieät vôùi vieâm tuûy caáp.


Be nh ly vu ng quanh cho p2
BEÄNH LYÙ VUØNG QUANH CHOÙP

2. LAÂM SAØNG

2.2. Abces quanh choùp caáp : naëng nhaát

- Keát quaû cuûa vieâm quanh choùp caáp ôû giai ñoaïn tieán trieån treân 1 raêng ñaõ hoaïi töû, coù tình traïnh vieâm coù muû vaø lan traøn.

- Ñau döõ doäi khi goõ , sôø.

- Tieán trieån nhanh töø nheï ñeán söng döõ doäi.

- Maët söng, haïch döôùi caèm (+/-).

- Bieåu hieän toaøn thaân: soát, meät moûi

.


Be nh ly vu ng quanh cho p3
BEÄNH LYÙ VUØNG QUANH CHOÙP

2. LAÂM SAØNG

2.3. Vieâm quanh choùp maõn.

- Laø tình traïng vieâm khoâng coù trieäu chöùng vaø laâu daøi quanh choùp. Tuy nhieân hôi ñau khi goõ, sôø.

- Raêng coù loã saâu, bình thöôøng hay khi thaêm khaùm khoâng coù trieäu chöùng.

- X-quang: coù vuøng thaáu quang quanh choùp( u haït, nang).

- Tuûy khoâng ñaùp öùng vôùi ñòeân.


Be nh ly vu ng quanh cho p4
BEÄNH LYÙ VUØNG QUANH CHOÙP

2. LAÂM SAØNG

2.4. Vieâm quanh choùp maõn coù muû.

- Gioáng vieâm quanh choùp maõn nhöng coù söï hieän dieän cuûa 1 loã doø, chöùng toû coù söï thaønh laäp muû nhöng khoâng coù trieäu chöùng do muû thoaùt ra ngoaøi qua loã doø.


Be nh ly vu ng quanh cho p5
BEÄNH LYÙ VUØNG QUANH CHOÙP

2. LAÂM SAØNG

2.5. Abces taùi phaùt :

- Gioáng abces quanh choùp caáp nhöng xaûy ra sau 1 thôøi gian vieâm quanh choùp maõn.

- X- quang: coù vuøng thaáu quang.

2.6. Xô hoaù xöông quanh choùp:

- Laø tình traïng khoaùng hoaù xöông ôû vuøng quanh choùp.


Ca u ho i l ng gia
CAÂU HOÛI LÖÔÏNG GIAÙ

1. Vieâm tuûy coù hoài phuïc coù côn ñau töï phaùt raát roõ raøng.

ÑUÙNG .......... 

SAI .......... 

SAI .......... 

2. Vieâm tuûy maõn khoâng ñöôïc xeáp vaøo vieâm tuûy khoâng hoài phuïc.

ÑUÙNG .......... 

SAI .......... 

SAI .......... 


Ca u ho i l ng gia1
CAÂU HOÛI LÖÔÏNG GIAÙ

3. Ñieàu trò vieâm tuûy coù hoài phuïc laø phaûi laøm noäi nha.

ÑUÙNG .......... 

SAI .......... 

SAI .......... 

4. Vieâm quanh choùp caáp coù trieäu chöùng raàm roä gioáng vieâm tuûy caáp, côn ñau lieân tuïc coù luùc giaûm nhöng khoâng bao giôø heát haún.

ÑUÙNG .......... 

ÑUÙNG .......... 

SAI .......... 


Ca u ho i l ng gia2
CAÂU HOÛI LÖÔÏNG GIAÙ

5. Ñieàu trò vieâm tuûy maõn laø phaûi traùm taïm theo doõi.

ÑUÙNG .......... 

SAI .......... 

SAI .......... 

6. Vieâm quanh choùp caáp coù theå xaûy ra treân 1 raêng tuûy coøn soáng.

ÑUÙNG .......... 

ÑUÙNG .......... 

SAI .......... 


Ca u ho i l ng gia3
CAÂU HOÛI LÖÔÏNG GIAÙ

7. Abces quanh choùp caáp luoân xaûy ra treân 1 raêng tuûy ñaõ hoaïi töû.

ÑUÙNG .......... 

ÑUÙNG .......... 

SAI .......... 

8. Vieâm quanh choùp maõn vaø vieâm quanh choùp maõn coù muû phaân bieät treân laâm saøng nhôø vaøo loã doø.

ÑUÙNG .......... 

ÑUÙNG .......... 

SAI .......... 


Ca u ho i l ng gia4
CAÂU HOÛI LÖÔÏNG GIAÙ

9. Trieäu chöùng cuûa abces quanh choùp caáp vaø abces taùi phaùt

gioáng nhau, phaân bieät nhôø vaøo phim X- quang.

ÑUÙNG .......... 

ÑUÙNG .......... 

SAI .......... 

10. Vieâm quanh choùp maõn vaø vieâm quanh choùp maõn coù muû coù hình aûnh X- quang gioáng nhau.

ÑUÙNG .......... 

ÑUÙNG .......... 

SAI .......... 


Ca u ho i l ng gia5
CAÂU HOÛI LÖÔÏNG GIAÙ

11. Aces taùi phaùt laø tình traïng xaûy ra tieáp theo sau vieâm quanh

choùp caáp.

ÑUÙNG .......... 

SAI .......... 

SAI .......... 

12. Abces taùi phaùt vaø vieâm quanh choùp maõn coù muû coù hình aûnh X- quang gioáng nhau.

SAI .......... 

ÑUÙNG .......... 

ÑUÙNG .......... 




Môøi caùc baïn tham gia ñaët caâu hoûi thaéc maéc !


Bs d ng th hoa i xua n bm s c kho e ra ng mie ng
BS. DÖÔNG THÒ HOAØI XUAÂNBM. SÖÙC KHOÛE RAÊNG MIEÄNG

Caùm ôn caùc baïn ñaõ ñeán tham döï lôùp hoïc !


ad