1 / 11

FILIPINO 123 BALIK-ARAL

FILIPINO 123 BALIK-ARAL. KABANATA 3. KABANATA 7. KABANATA 1 & 2. KABANATA 8. KABANATA 4. KABANATA 9. KABANATA 5. KABANATA 10. KABANATA 6. KABANATA 11 . KABANATA 12. KABANATA 1 & 2. MADALING MGA KATANUNGAN . KATAMTAMAN NG KATANUNGAN . MAHIRAP NA KATANUNGAN. RANDOM NA KATANUNGAN.

demetria
Download Presentation

FILIPINO 123 BALIK-ARAL

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. FILIPINO 123BALIK-ARAL KABANATA 3 KABANATA 7 KABANATA 1 & 2 KABANATA 8 KABANATA 4 KABANATA 9 KABANATA 5 KABANATA 10 KABANATA 6 KABANATA 11 KABANATA 12

 2. KABANATA 1 & 2 MADALING MGA KATANUNGAN KATAMTAMAN NG KATANUNGAN MAHIRAP NA KATANUNGAN RANDOM NA KATANUNGAN

 3. RANDOM NA KATANUNGAN T. Mahabang salaysaying nahahati sa mga kabanata. T. Akda ni Chaucer na naglalarawan ng pananampalataya at pag-uugali ng mga Ingles. T. Nagpapahayag ng mga pang-araw-araw na pangyayari sa lipunan, pamahalaan, industriya at agham mga sakuna at maging mga pangyayari sa ibang bansa T. Naglalaman ng ito ng mga Kulto ni Osiris at mitolohiya ng Ehipto. T. Akda ni Confucio ng Tsina. Naging batayan ng mga instik sa kanilang pananampalataya. T. Magbigay ng mga 13 Uri ng Epikong Filipino SAGOT: EPIKO NG MORO PARANG SABIR BIDASARI INDARAPTRA AT SULAYMAN BANTUNGAN DARAMOKE EPIKO NG ILOKANO BIAG NI LAM-ANG EPIKO NG BISAYA MARAGTAS HARAYA LAGDA HARI SA BUKID EPIKO NG TAGALOG KUMINTANG SAGOT: CANTERBURY TALES SAGOT: Aklat ng mga Patay SAGOT:Aklat ng mga Araw SAGOT:NOBELA SAGOT:BALITA

 4. MAHIRAP NA KATANUNGAN T. Nagpapahayag ng mga Katangiang Panlahi ng mga Kastila at ng kanilang kasaysayang pambasa. T. Akda ni Dante ng Italya. Nagpapahayag ito ng pananampalataya at pag-uugali ng mga Italyano. T. Ito ang Pinagmulan ng mga mitolohiya at pananampalatay ng Gresya SAGOT: El Cid Compeador SAGOT:Divine Comedia SAGOT: Ang Iliad at Odyssey

 5. KATAMTAMANG KATANUNGAN T. Itinatanghal sa ibawbaw ng entablado o tanghalan. Nahahati sa ilang yugto at sa bawat yugto ay maraming tagpo. T. CHIT CHIRT CHIT anong Awit ito. T. Ang Indarapatra at Sulayman ay isang Uri ng Panitikan. SAGOT: Awiting Bayan SAGOT: EPIKO SAGOT: DULA

 6. MADALING KATANUNGAN T. Nagpapahayag ng damdamin o guniguni tungkol sa kamatayan o paggunita sa isang tao na namatay T. _____ na humalili sa karagatan T. Isang Uri ng Dula na Ang Layunin ay Magpasiya sa pamamagitan ng mga kawing-kawing na mga pangyayaring nakakatawa. SAGOT: Duplo SAGOT: Elehiya SAGOT:Parsa

 7. KABANATA 3 MADALING MGA KATANUNGAN KATAMTAMAN NG KATANUNGAN MAHIRAP NA KATANUNGAN RANDOM NA KATANUNGAN

 8. MADALING MGA KATANUNGAN T.Ang Leron Leron Sinta ay isang kantahing bayan ng taga _______ T. Ipinakikita dito ang Paghahanap at pag-aalala sa paghahanap ng pinag-pakuang krus ni Kristo T. Kauna-unahang Aklat na nalimbag sa Pilipinas T. Ikatlong Akalat na Nalimbag sa Pilipinas. T. Unang unibersidad sa Pilipinas noong 1611 SAGOT:Doctrina Cristiana SAGOT; Barlaan at Josaphat SAGOT:TIBAG SAGOT: Colegio De Santo Tomas SAGOT: Tagalog

 9. KATAMTAMAN NG KATANUNGAN T. Apat na Version ng Pasyon T. Kauna-unahang Abakada ng ating mga Ninuno. T.Sumulat ng Urbana at Felisa. T. Ano kahulugan ng salitang kurido. T. 6 na Dalubhasaan ng Naitatag sa Pilipinas SAGOT:Colegio De San Isabel - 1632 SAGOT: Beaterio De La Compana SAGOT: Colegio De Santo Tomas – 1611 Naging ganap na Unibersidad Noong 1645 SAGOT:Colegio De Santa Rosa SAGOT:Colegio De San Jose – 1602 SAGOT: Colegio De La Concordia SAGOT: Alibata SAGOT: De Pilapil De Bellen De La Merced De Guia SAGOT: Current Events SAGOT: Modesto De Castro

 10. MAHIRAP NA KATANUNGAN T. Pinakamahusay na aklat pangwika sa Bisaya na sinulat ni Mateo Sanchez Noong 1711 T. Sino ang may Akda ng Compendio De La Lengua Tagala T Sino ang may akda ng Arte De La Lengua Iloka SAGOT: Francisco Lopez SAGOT: Padre Gaspar De San Agustin -1613 SAGOT: Vocabulario De La Lengua Bisaya

 11. RANDOM NA KATANUNGAN T. Kauna-unahang Gobernador-Heneral ng mga kastila sa Pilipinas T. Sino ang Sumulat ng Barlaan at josaphat T. Dulang Panlibangan nang mga huling Taon ng Pananakop ng mga Kastila sa Pilipinas T. Dulang Panlibagan na natutungkol sa buhay at pagpapakasakit ni Kristo Jesus T. Isang Pagtatanghal na isinasagaw bago mag-alas dose ng gabi ng kapaskuhan. SAGOT: Miguel Lopez De Legazpi SAGOT: SAYNETE SAGOT: SINAKULO SAGOT: PANUNULUYAN SAGOT: Padre Antonio De Borja

More Related