Download
peter styles senior vp m a the corliss group invitert til global financial conference n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Peter Styles, Senior VP M PowerPoint Presentation
Download Presentation
Peter Styles, Senior VP M

Peter Styles, Senior VP M

104 Views Download Presentation
Download Presentation

Peter Styles, Senior VP M

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. THE CORLISS GROUP Peter Styles, Senior VP M & A, The Corliss Group, Inviterttil Global Financial Conference

  2. Online PR News - 15-juli-2013-Peter Styles, Senior Vice-President for fusjonerogoppkjøp, The Corliss Group, harblittinviterttil å delta på Citi-sponset Global Financial Conference planlagtfra 19 til 21 november 2013 på Conrad Hotel , Hong Kong. Den unikekonferansen lover å bringesammenglobalefinansielleforetakoginternasjonaleinvestorer i et inspirerendeogtankevekkendeinnstillingavplenumsforedrag, paneldebatterogtemapeisensamtaler. Riktignokerdagensglobale marked pregetavøkendekompleksitetsomkrevermerdynamiskøkonomistyringløsninger. Konferansenharsommål å samleaktører i bransjen for å diskutere, setter prispåog, hvismulig, løsepresserendeproblemer i global økonomi. THE Corliss GROUP håper å gjørebrukavdennemulighetentil å bringe inn i møtebordet sin unikekompetansepå alternative investeringsstrategierogtradisjonellkapitalforvaltning. Bli med i konferansenvilkraftigforbedreforetaketsevnetil å giøkonomistyringbistandpå en rekkeinvesteringer, somhedgefond, fond-i-fond, private equity ogeiendom.

  3. THE Corliss GROUP eretablertpådetunikeoppdraget med å ta detøkendebehovet for alternative investeringerblanthøyenetto-verdiogmindreinstitusjonelleinvestorer i dagensnåværendelevendemarkeder. I sourcing aksjer, hedgefond, private equity, fond-i-fond ogeiendomsmeglingvirksomhet, konsernetserfarneledereutvikletilbudsomeregnet for et bredtspekteravkvalifiserteinvestorer.Med sin omfattendemerittliste over alternative investeringer, men ikkebegrensettildissemarkedene, har Corliss GROUP etablert en bred plattformavtilbud for å gikresneinvestorersøkendekrav i et stadigmermangfoldiginvesteringmiljø. Som en uavhengiginvesteringrådgivendeselskap med en rekkepartnere for å støttedet, er Corliss GROUP i best posisjontil å utvikleeffektivestrategiersomergrunnlagtpåinvesteringerprinsippersomharvistseggjennomår med suksess.THE Corliss GROUP harhatt mange vellykkedeinvesteringerBilligdesignet for institusjonerogkvalifiserte private klient-investorer. Sliketilbudfirmaetstedergjennomamerikanskemeglerhus, private banker, finansiellplanleggingfirmaer, registrerteinvesteringsrådgivereogfamiliekontorer

  4. Effektivt å velgekvalifiserteforvalternetil å håndterekundeneskontoerer i rotenavfirmaetsfilosofi. THE Corliss GROUP utmerkedeevnetil å gjenkjennekapitalforvaltningevnerinnen alternative investeringerharheletidenbekreftet sin kapasitettil å fungeregodt i dettemarkedsområdet. Kandidateneer i utgangspunktethentetutgjennom et nettverkavstrategiskepartnere, langvarigerelasjoneroghenvisningerfraledere, trading pulter, tjenesteytereogandrepotensiellekilder.Firmaetsdue diligence-prosessenergrundigogmetodisk. Due diligence er sett påsom en potent blandinghvorkvalitativeogkvantitativeopplysningerersammenstiltoganalysert. Spørsmålsomlederomdømme, integritet, personligengasjementogpotensielleinteressekonfliktersamvittighetsfulltogupartiskevaluert.

  5. Hvordan en leders firma erstrukturert, bemannetoglønneterbetydeligviktigehensyn i vårevaluering. Vi heletiden se over lederensinvestering, såvelsom dens organisatoriskeferdigheter for å finneutpotensiellekildertilproblemer.Somen ivrigforkjemper for den store verdienavutdanning, mener Corliss GROUP at utdanning spiller en storrolle i sin investeringerfaring. The Firm erforpliktettil å samarbeide med investorerogrådgiveresomhar en forståelseav de potensiellefordeleneogulempeneved alternative investeringerogerderforutstyrt for å gjøregodtinformerteinvesteringsbeslutninger. Bli med i Global Financial Conference 2013 vilvære en storskyvekraft mot bedreselskapetsevnetil å gieffektiveinvesteringerhjelpogstøtte i en rasktskiftendeglobalemarkedet.