V rteomenetlus
Download
1 / 18

Väärteomenetlus - PowerPoint PPT Presentation


 • 216 Views
 • Uploaded on

Väärteomenetlus. 2011 Lektor Tanel Järvet. Väärteomenetluse mõisted ja põhimõtted. VTM-t reguleerib Väärteomenetluse seadustik(erinorm) ja Kriminaalmenetluse seadustik (üldnorm). VTM jaguneb: hoiatus-, kiir- ja üldmenetluseks.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Väärteomenetlus ' - delora


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
V rteomenetlus

Väärteomenetlus

2011

Lektor Tanel Järvet


V rteomenetluse m isted ja p him tted
Väärteomenetluse mõisted ja põhimõtted

VTM-t reguleerib Väärteomenetluse seadustik(erinorm) ja Kriminaalmenetluse seadustik (üldnorm).

VTM jaguneb: hoiatus-, kiir- ja üldmenetluseks.

Väärteomenetluse alustamisekohustuslikkus (legaliteedi printsiip). NB! RKL Pint, Kapustin süüdistusasjas!

Väärteomenetluse alustamine VTMS § 58:

(1) Väärteomenetlust alustatakse esimese menetlustoiminguga.

(2) Esimest menetlustoimingut tehes teatatakse menetlusalusele isikule tema õigused ja kohustused vastavalt VTMS §-le 19.

Kuid ajend ja alus on toodud KrMS §-s 193.


29 v rteomenetlust v listavad asjaolud
§ 29. Väärteomenetlust välistavad asjaolud

 • (1) Väärteomenetlust ei alustata ja alustatud menetlus tuleb lõpetada, kui:1) teos puuduvad väärteo tunnused;2) isikut on juba karistatud sama teo toimepanemise eest, sõltumata sellest, kas karistus on määratud või mõistetud Eesti Vabariigis või teises riigis;3) isiku suhtes on sama teo kohta tehtud väärteomenetluse lõpetamise lahend;4) teos on kuriteo tunnused;5) väärteo aegumistähtaeg on möödunud;6) seadus, mis nägi ette karistuse väärteo eest, on kehtetuks tunnistatud;7) isik, kelle suhtes alustatakse või on alustatud väärteomenetlust, on surnud või juriidiline isik on lõppenud.

 • (2) Alaealise kohta, kes ei olnud õigusvastast tegu toime pannes oma ea tõttu süüvõimeline, võib kohtuväline menetleja või kohus koostada määruse väärteoasja materjali üleandmise kohta alaealiste komisjonile.


Kohtuv lise menetleja ametnik ja menetlusosaline
Kohtuvälise menetleja ametnik ja menetlusosaline

 • § 10: (2) Kohtuväline menetleja kinnitab nende ametikohtade loetelu, mida täitev ametnik on pädev väärteomenetluses osalema kohtuvälise menetleja nimel.

 • (4) Kohtuvälise menetleja ametnik on kohustatud esitama menetlusalusele isikule ja teistele menetlusosalistele ning kohtule oma pädevust tõendava tunnistuse.

 • §16 Menetlusosaline on menetlusalune isik ja tema kaitsja.


V rteo aegumise piirid kars 81 lg 3 4 7 ja 8
Väärteo aegumise piirid KarS § 81 lg 3,4,7 ja 8

(3) Väärtegu on aegunud, kui selle toimepanemisest kuni selle kohta tehtud otsuse jõustumiseni on möödunud 2 aastat.

(4) Jätkuva süüteo korral arvutatakse aegumise tähtaega viimase teo toimepanemisest. Vältava süüteo korral arvutatakse aegumise tähtaega vältava teo lõppemisest.

(7) Süüteo aegumine peatub:1) menetlusaluse isiku kõrvalehoidumisel kohtuvälisest menetlusest või kohtust kuni isiku kinnipidamiseni või tema ilmumiseni menetleja juurde;2) väärteo tunnustega teo kohta kriminaalmenetluse alustamisel kuni kriminaalmenetluse lõpetamiseni;

(8) Aegumine ei uuene, kui väärteo toimepanemisest on möödunud 3 aastat.

NB! Kõrvalehoidumine reeglina siis kui isikule on kutse üle antud, s.t. ta teab et peab ilmuma või tema suhtes toimub menetlus.


Vtm e alustamine
VTM-e alustamine

 • Väärteomenetluse alustamine alused(VtMS § 58 lg 1)

 • Isiku teavitamine menetluse alustamisest—millal?

 • Avalik või varjatud menetlus?

  (1) Väärteomenetlust alustatakse esimese menetlustoiminguga.

  (2) Esimest menetlustoimingut tehes teatatakse menetlusalusele isikule tema õigused ja kohustused vastavalt käesoleva seadustiku §-le 19.

  Kuid ajend(s.t. info jõuab ametnikuni) ja alus(et on olemas vt.koosseis) on toodud KrMS §-s 193.


1 etapp vt alustamine
1.etapp. VT alustamine

 • Laekub info või avaldus või ametnik ise avastab rikkumise.

 • Esmane analüüs—kas on väärteo koosseis olemas.

 • Kui jah, siis valida, mis menetlustoiminguga alustada menetlust.

  Näit. sündmuskoha vaatlus; vaatlus(kui on asitõendiga e. esemega tegemist ja sündmuse koht pole oluline); tunnistaja ülekuulamine; kutse väljastamine; ekspertiisi määramine.

  Sobib ka, kuid parem algfaasis vältida--menetlusaluse isiku (või tema seadusliku esindaja-- JI puhul) ülekuulamist. Parem üle anda kutse ilmumiseks!

  Kui infot pole piisavalt, et rikkumist lugeda toimunuks, siis jätkata järelevalve(haldus-) menetlusega.


V rteo teate lahendamine 59
Väärteo teate lahendamine § 59

 • Kui väärteo toimepanemise kohta on esitatud väärteoteade, on kohtuväline menetleja kohustatud teatama väärteoteate esitajale väärteomenetluse alustamisest või alustamata jätmisest 15 päeva jooksul, alates väärteoteate kättesaamisest.

 • Kui väärteomenetlust ei alustata, on väärteoteate esitajal õigus esitada kaebus kohtuvälise menetleja tegevuse peale VtMS §-s 76 ettenähtud korras, millest teavitatakse väärteoteate esitajat.


Mitme isiku suhtes v rteomenetlused 63
Mitme isiku suhtes väärteomenetlused § 63

 • (1) Kui isik on toime pannud mitu väärtegu või kui mitu isikut on toime pannud ühe väärteo või mitu väärtegu, võib väärteoasjad ühendada.

  NB! Ühendamine ja ühine menetlemine, siis kui see on vajalik, et tagada VT.menetluse täielikkus või objektiivsus.

 • (3) Väärteoasjad ühendatakse või eraldatakse kohtuvälise menetleja või maakohtu määrusega. Väärteoasja eraldamise määruse koopia lisatakse eraldatud väärteoasja toimikusse.


Kutse edastamine vtms 41
Kutse edastamine VtMS § 41

Kutse antakse isikule allkirja vastu kätte või,

 • toimetatakse isikule kätte postiga väljastusteatega tähtkirjana või,

 • saadetakse elektrooniliselt (aga siis peab isik elektrooniliselt 3 päeva jooksul vastama, et ta sai kutse kätte).

  NB! Ilmumiseks piisav ajavaru!


19 menetlusaluse isiku igused
§ 19. Menetlusaluse isiku õigused

 • (1) Menetlusalusel isikul on õigus:1) teada, millist väärteoasja tema suhtes menetletakse;2) õigus kaitsja abile käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 sätestatud korras;3) olla kohtus oma väärteoasja arutamise juures;4) anda ütlusi, esitada tõendeid ja taotlusi;5) teada menetlustoimingu eesmärki;6) tutvuda menetlustoimingu protokolliga ning teha menetlustoimingu tingimuste, käigu, menetlustulemuste ning menetlustoimingu protokolli kohta avaldusi, mis protokollitakse;7) vaidlustada kohtuvälise menetleja või kohtu menetlustoiming või lahend käesolevas seadustikus sätestatud korras.


Menetlusaluse isiku kohustused
Menetlusaluse isiku kohustused

VTMS § 19 (4) Menetlusalune isik on kohustatud:1) menetleja kutsel ilmuma, kui kohustuslik ilmumine on kutses märgitud;2) täitma menetleja seaduslikke korraldusi.


Kaitsja osav tt
Kaitsja osavõtt

 • VTMS § 19 (2) Menetlusalusel isikul on õigus kaitsjaga ühendust võtta alates tema kinnipidamisest või muu esimese menetlustoimingu tegemisest. Menetleja peab isiku kinnipidamisel või muu esimese menetlustoimingu tegemisel võimaldama menetlusalusel isikul kasutada temal olemasolevaid sidevahendeid kaitsjaga ühenduse võtmiseks. Kaitsja võib osaleda kaitstava menetlusaluse isiku suhtes läbiviidava menetlustoimingu tegemisel, kuid tema mitteilmumine ei peata menetlustoimingu tegemist.


Igustest teavitamine
Õigustest teavitamine

VTMS § 19 järgi teavitatakse õigustest üks kord menetluses,esimese isiku suhtes teostatava menetlustoimingu käigus

Muude menetlustoimingutega seonduvad õigused – nendeteostamisele asudes või muul seaduses sätestatud hetkel.

NB! Õiguseid tuleb ka selgitada, mitte ainult allkiri võtta.


Krms normide rakendamine
KrMS normide rakendamine

VTMS § 31. Tõendite kogumine ja kriminaalmenetluse sätete kohaldamine menetlustoimingute tegemisel

 • (1) Tõendamisel ja tõendite kogumisel järgitakse väärteomenetluses kriminaalmenetluse sätteid käesolevas peatükis sätestatud erisusi arvestades.


Sunni rakendamine
Sunni rakendamine

NB! Kriminaalmenetluse tõkendeid ei kasutata (allkiri elukohast mittelahkumise kohta; vahistamine kuni 6 kuud).

§ 34. Isiku läbivaatuse erisused

 • (1) Isiku läbivaatuse võib teha kohtuvälise menetleja ametnik, kellel on VTMS § 45 kohaselt isiku kinnipidamise õigus.

 • (2) Kohtuvälise menetleja ametnik, kellel ei ole isiku kinnipidamise õigust, võib esitada isiku läbivaatuse tegemiseks politseiasutusele taotluse politseiametniku kaasamiseks. Politseiametnik teeb isiku läbivaatuse kohtuvälise menetleja ametniku osavõtul.

 • (3) Isiku läbivaatuse kohta koostab läbivaatuse teinud kohtuvälise menetleja ametnik protokolli. Kui isiku läbivaatuse tegemisele on kaasatud politseiametnik, kirjutab protokollile alla ka politseiametnik.

  § 35. Läbiotsimise erisused

 • (1) Kohtuväline menetleja võib väärteomenetluses läbi otsida oma määruse alusel, millel on resolutsioonina maakohtuniku luba.


Sunni rakendamisest 2
Sunni rakendamisest 2.

§ 39. Menetlusaluse isiku asukoha selgitamine

 • Kui menetlusaluse isiku asukoht on teadmata, selgitab selle kohtuvälises menetluses kohtuväline menetleja ja kohtumenetluses kohus.

  Andmebaaside kasutamine ja ametiabi korras PPA abi taotlemine.

  § 43. Ilmumata jäämise eest trahvimine ja sundtoomine

 • (1) Kui kutse kätte saanud menetlusalune isik, kelle ilmumise kohustuslikkus oli kutses märgitud või kutse kätte saanud tunnistaja on jäänud kohtusse ilmumata, teeb kohus määruse talle rahatrahvi määramise kohta kuni 30 trahviühiku suuruses.

 • (2) Kohus võib käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isiku talle määratud rahatrahvi tasumisest vabastada, kui isik tõendab, et ta jäi kohtusse ilmumata käesoleva seadustiku § 42 lõikes 2 sätestatud mõjuvatel põhjustel.

 • (3) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isik on kutse kätte saanud ja jäänud kohtuvälise menetleja juurde või kohtusse ilmumata, võib kohtuväline menetleja või kohus määrusega kohaldada tema sundtoomist.

 • (4) Sundtoomist teostab politsei.


Kutse edastamine
Kutse edastamine

 • § 41. Kutse kättetoimetamise kord

 • (1) Kutse antakse isikule allkirja vastu kätte käesoleva paragrahvi lõike 2 kohaselt või toimetatakse isikule kätte postiga väljastusteatega tähtkirjana lõike 3 kohaselt või saadetakse elektrooniliselt lõike 4 kohaselt.


ad