role energetick ch mana er p i zav d n energeticky sporn ch opat en v obc ch n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Role energetických manažerů při zavádění energeticky úsporných opatření v obcích PowerPoint Presentation
Download Presentation
Role energetických manažerů při zavádění energeticky úsporných opatření v obcích

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19
delling-ull

Role energetických manažerů při zavádění energeticky úsporných opatření v obcích - PowerPoint PPT Presentation

97 Views
Download Presentation
Role energetických manažerů při zavádění energeticky úsporných opatření v obcích
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Role energetických manažerů při zavádění energeticky úsporných opatření v obcích SAVE 02-095 Training of Local Authorities Experts on the Identification, Development and Implementation of Energy Efficiency Projects in Municipalities Nízkoenergetické a nízkonákladové stavění Ing. Daniel Bubenko, CityPlan spol. s r.o. Ústí nad Labem, 24. 11. 2005

 2. Cíle projektu • Fáze 1. Navázání kontaktu s obcemi a provedení studií potřeb školení • Fáze 2. Příprava podkladů pro školení a realizace školení • Fáze 3. Příprava webových stránek a nástroje MATENUM (Monitoring and Assessment Tool of Energy Consumption) • Fáze 4. Pilotní kurzy • Fáze 5. Diseminace v cílových skupinách

 3. Výstupy projektu • Studie potřeb školení pro všechny účastnické země (CZ, A, H, G, SK, BG, RO) • Školící materiály (formou Příruček) zaměřených na technické i finanční aspekty přípravy a zavádění projektů • Příprava webové stránky s výstupy projektu a softwarem MATENUM • Příprava pilotních školení • Realizace školení ve všech partnerských zemích • 12 podnikatelských plánů pro realizaci energeticky úsporných opatření

 4. Role obce při nakládání s energií • Je spotřebitelem energie • Je výrobcem a distributorem energie • Je zodpovědná za regionální rozvoj • Podporuje a motivuje realizaci energeticky úsporných opatření

 5. Činnosti obce a jejich vliv na spotřebu energie • Finanční plánování • Územní plánování • Podpora úspor • Technická infrastruktura • Doprava • Volný čas a turismus • Sociální oblast • Výchova a vzdělávání

 6. Předpoklady úspěšného energetického managementu EM • Zkušení technicky zaměření zaměstnanci s dostatečnými časovými a finančními zdroji • Vysoce motivovaní zaměstnanci s dostatečnou odpovědností • Dobře organizovaná podpora a spolupráce v rámci obecního/městského úřadu • Dobrá úroveň komunikace v rámci obecního/městského úřadu

 7. Integrované plánování zdrojů (IRP) • dlouhodobé energetické plánování s cílem technického porovnání úplného seznamu zdrojů s celkovou plánovanou poptávkou (zatížením) v místě a za účelem dosažení cíle: „Dosažení celkové poptávky po autentických energetických službách (užitečné energii) s nejnižšími náklady“.

 8. Cíle • Spolehlivost energetických služeb • Minimalizace environmentálních dopadů • Energetická bezpečnost • Využití místních zdrojů • Diverzifikace dodávky • Nárůst účinnosti • Minimalizace nákladů • Poskytování sociálních výhod • Vytváření místní zaměstnanosti • Osvojování technologií a odborných znalostí • Udržení flexibility

 9. Možná opatření • Nákup elektřiny (od ostatních výrobců, energetické burzy), • výroba vlastní elektřiny v centralizovaných nebo decentralizovaných elektrárnách (KVET, OZE) • prodej balíčků elektřiny plus energeticky úsporné programy a služby.

 10. Nutno posoudit a vyhodnotit rovnováhu mezi opatřeními na straně dodávky a na straně poptávky a hledat společensky nákladově nejefektivnější variantu. Pouze optimalizace všech fází výrobního procesu energetických služeb vede k efektivní alokaci, např. poskytování autentických energetických služeb s nejnižšími náklady.

 11. Proces IRP • Formulace cílů • Stanovení parametrů a postupů • Soupis a analýza poptávky po energetických službách • Identifikace a hodnocení variant k uspokojení poptávky po energetických službách • Integrovaný plán zdrojů • Krátkodobé akční plány • Veřejné posouzení IRP a akčních plánů • Realizace plánů • Monitoring a hodnocení

 12. Účastníci procesu IRP • Energetické společnosti • Distribuční společnosti • Přenosová společnost • Veřejnost • Regulátor • Veřejná správa

 13. Demand Side Management = Opatření na straně poptávky • Cílem je řídit načasování nebo množství elektrické energie a/nebo jiné energetické služby požadované zákazníky • Nemusí nutně vést ke snížení celkové spotřeby • Může pomoci předejít nutnosti výstavby nových zdrojů • Může být využito k zajištění minimálního množství energie v krizových situacích – krizový DSM

 14. Snižování špiček Strategické úspory Strategický nárůst zatížení Vyplňování údolí Flexibilní tvar odběrového diagramu Přesun zatížení

 15. Nástroje DSM • Energetický audit • Nízkonákladová opatření – energetický management • Přímá instalace úsporných technologií • ESCO, • podpory, • půjčky, • Slevové programy (může podpořit nárůst spotřeby energie).

 16. Hlavní pravidla DSM • Lepší využití zdrojů se rovná nižší náklady na služby • Vyvážené využití zdrojů znamená bezpečnější a spolehlivější dodávku energie • Rozšíření výrobků/služeb s nižší spotřebou energie je hnací silou budoucího podnikání • Skokové zlepšení energetické účinnosti je jediným způsobem pro rozšíření blahobytu bez vyčerpání zdrojů.

 17. Postup zavádění programu DSM • Identifikace koncových spotřeb • Výběr možností DSM • Rozbor • Odhad teoretického potenciálu • Předběžný návrh programu • Odhad realizovatelného potenciálu • Odhad nákladů programu DSM • Analýza nákladů a přínosů a návrh programu.

 18. Bariéry • Nedostatek povědomí a špatná informovanost o přínosech (rozsah možností a úspor) programů a technologií DSM; • Nedostatek technických informací a expertíz projevující se mezerami v informovanosti o zákonitostech energetických poruch, nedostačujícími odbornými technologickými údaji a omezenými informacemi o dostupnosti energeticky úsporného technického vybavení; • Nedostatek investičních prostředků a programů financování, tam kde investiční kritéria pro financování nových zařízení a staveb dávají přednost nabídkovým řešením energetických deficitů před možnostmi poptávky; • Setrvačnost zavedených zvyků v chování a / nebo nedůvěra k novým technologiím a administrativním postupům; • Nedostupnost produktů a služeb, což může vyústit v podvodné či nekompetentní jednání za účelem zamezit některým výrobcům či jejich produktům v přístupu na trh ku prospěchu ostatních poskytovatelů těchto služeb; • Střet zájmů, kde úmysly pověřeného nákupčího nejsou v souladu se zájmy těch, kdo by z nákupu energeticky úsporných zařízení či sužeb mohli

 19. Děkuji za pozornost kontakt: Ing. Daniel Bubenko tel.: 221 184 214, 739 057 826 E-mail: daniel.bubenko@cityplan.cz www: www.cityplan.cz