protozous n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Protozous PowerPoint Presentation
Download Presentation
Protozous

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Protozous - PowerPoint PPT Presentation


 • 305 Views
 • Uploaded on

Protozous. Per Belén Blasco i Belén Ureña. Característiques dels protozous. Els protozous són organismes unicel·lulars eucariotes heteròtrofs . Moltes espècies de protozous viuen com a paràsits en animals o plantes.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Protozous


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
protozous

Protozous

Per Belén Blasco i Belén Ureña

caracter stiques dels protozous
Característiquesdelsprotozous
 • Elsprotozoussónorganismesunicel·lularseucariotesheteròtrofs.
 • Moltesespècies de protozousviuencom a paràsits en animals o plantes.
 • Algunsd'ells poden parasitar en l'ésserhumà, constituint les protozoosis, coml‘amebosi, la giardiosi o la toxoplasmosi. (després les explicarem).
caracter stiques dels protozous1
Característiquesdelsprotozous
 • Elsaliments i l'aigua poden ser vies de transmissió de protozousparasitaris.
 • Pelseucaràctermòbil i heteròtrofs'havienclassificattradicionalment entre elsanimals, i posteriormentdins del regnedelsprotistes. Actualmentse'ls considera un grupparafilètic.
tipus m s comuns de protozous
TIPUS MÉS COMUNS DE PROTOZOUS
 • AMEBA Les amebes (Amoeba) són un gènered'eucariotesunicel·lulars que es caracteritzen per la seva forma canviant.
 • No tenenparetcel·lular, aixòelspermetferus del seumovimentcaracterístic, el movimentameboidemitjançantpseudòpodes que també liserveixen per a capturar aliments.
 • Les amebes madures es reprodueixen de forma asexual per bipartició en la que el material genètic es duplica per mitosimentre que la cèl·lulas'allarga i el citoplasma es divideix en dos cèl·lulesfilles, cada una quedant-se amb una copia de l'ADN de la cèl·lula mare.
tipus m s comuns de protozous1
TIPUS MÉS COMUNS DE PROTOZOUS
 • PARAMECIS  Elsparamecis (Paramecium) sónunsorganismesmicroscòpicsciliatsamb forma de sola de sabata, habituals en aigüesdolcesestancadesambabundantmatèriaorgànica, combassals i estancs. Sónprobablementelseucariotesunicel·lularsmillorconeguts i segur que elsprotozousciliatsmésestudiats per la ciència. La mida de les espècies sol rondar els 0,05 mil·límetrespel que calen microscopis per observar-los ambnitidesa.
 • Estanmancats de flagels, peròelscilissónmoltabundants i recobreixen tota la superfície.Elscorrespon proporcionar moviment a l'organisme. La membrana externa absorbeix i expulsa regularmentl'aigua de l'exterioramb la fi de controlar l'osmoregulació, procésdirigit per dos vacúolscontràctils.
tipus m s comuns de protozous2
TIPUS MÉS COMUNS DE PROTOZOUS
 • De la sevaultraestructura destaca el citostoma, una espècied'invaginació situada al llarg del parameci que empra per a la captura d'aliment, conformat per partículesorgàniquesflotants i microorganismesmenors. El citostoma condueix a una citofaringeabans que l'alimentpassi a l'interiord'aquestprotozou.
 • Altresorgànuls de fàcilobservaciósón el típicnucli eucariota, situatjunt a un "micronucli" en el centre del parameci, i les vaquolesdigestives, que digereixenconstantmentl'alimentcapturat. Les desfetess'expulsen per exocitosi, mitjançantvacúols de secreció que s'originen a partir de les digestives.
 • Commoltsaltresmicroorganismes, elsparamecis es reprodueixenasexualment per bipartició.
tipus m s comuns de protozous3
TIPUS MÉS COMUNS DE PROTOZOUS
 • PLASMODIS Elsplasmodis (Plasmodium) són un gènere de l'ordredelshemosporidisamb unes 85 espècies.
 • Per alshumansn'hi ha quatreespècies que provoquen la paludisme: vivaç, oval, de la malàriaifalcípar, de les qualsnomésl'últimaésrealment una amenaça per a la vida.
tipus m s comuns de protozous4
TIPUS MÉS COMUNS DE PROTOZOUS
 • TRIPANOSOMA  Tripanosoma (Trypanosoma) és un gènere de quinetoplàstids (classeKinetoplastida), un grupmonofilèticde paràsitsunicel·lularsprotozousflagel·lats. El nom deriva del grec: trypano(foradador) i soma (cos) pelseumovimentcom un tirabuixó. Elstripanosomes infecten una gran varietatd'hostes i causen diversesmalaltiesincloent-hi les mortalscom la tripanosomosi africana o la malaltia de la son en humans.
 • El genoma mitocondrial del tripanosoma, que es coneixcomquinetoplast, estàfetd'unessèriescomplexes de cerclescadenats i minicercles que requereixen un conjunt de proteïnesdurant la divisiócel·lular.
esquema protozous
ESQUEMA PROTOZOUS
 • Totsquatretenen un tipus de locomociódiferentscom per exemple el moviment per flagel·lació, el ciliat i el moviment per pseudòpodes. Encara d'aixòalguns ni tan sols es mouen, es desplacen pelmovimentd'unaltreésserviu. Es reprodueixen de manera asexual.
malalties provocades pels protozous
MALALTIES PROVOCADES PELS PROTOZOUS
 • En el cicle vital d’unacèl.lulaintervenen una sèrie de protozouscom per exemple:
 • L'estat de divisió, anomenat fase M, situació que inclou la mitosi i la citocinesi. En algunescèl·lules no es produeix la citocinesi, i el resultat de la divisióés una massacel·lularplurinucleada denominada plasmodi
tipus m s importants de protozoosis
TIPUS MÉS IMPORTANTS DE PROTOZOOSIS
 • AMEBOSI És la malaltia causada pelprotozou ameba. La infecció gastrointestinal pot o no ser simptomàtica, i potromandrelatent en una persona infectada durantunsquantsanys, es creu que l'amebosi provoca unes 70,000 morts al món per any.Elssímptomes es poden estendre des de la diarrea suaufins a disenteriaambsang i moc a la femta. Les infeccionsseveres (conegudescomamebosi invasiva o fulminant) ocorren en les dues formes essencials. La invasió de l'intestí provoca disenteriaamèbica o colitis amèbica. Si el paràsit arriba al flux sanguini es potdifondre a tot del cos, freqüentment va a parar al fetgeonhi provoca abscessos.  L'individuinfectatquan no presenta capsímptomaés un portador, capaçd'estendre el paràsit a altresambpràctiqueshigièniques pobres. L'amebosiésnormalmenttransmesa per la via fecal-oral, però també es pottransmetreindirectament a través de contacte ambmans o objectesbruts tan compel contacte anal-oral.
tipus m s importants de protozoosis1
TIPUS MÉS IMPORTANTS DE PROTOZOOSIS
 • GIARDIOSI  La giardiosi (o giardiasi, o “febre del castor” de l'anglèsbeaverfever) en humansés una protozoosi causada per la Giardialamblia, i que ocasiona diarrea en afectar l’intestíprim. Per la gentamb el sistema immuneafectatcomelsancians o elspacientsamb SIDA la giardiosipot ser mortal. La giardiosiestà causada per la ingestió de cists infecciosos. Hi ha moltesvies de transmissióincloent les de persona a persona (la majoritària), per l’aigua i venèria. Les síndromes gastrointestinalssón les mésprevalents. Entre les símptomesconstitucionalshi ha l’anorèxia i la fatiga. També aquestamalaltia es pot donar en animals.
tipus m s importants de protozoosis2
TIPUS MÉS IMPORTANTS DE PROTOZOOSIS
 • TEXOPLASMOSI  La toxoplasmosiés una protozoosi ocasionada pelToxoplasma gondii, un paràsitintracel·lularobligat.La toxoplasmosipot causar infeccionslleus i asimptomàtiques, com també infeccionsmortals que afecten principalment el fetus, ocasionantl'anomenadatoxoplasmosicongènita. També pot ser greuquan afecte el nadó, ancians, i persones vulnerables pelfetd'estarafectats per immunodeficiència. La malaltia es considerada una zoonosi, cosa que significa que es transmethabitualment des delsanimalsalshumans a través de diversesvies, essentelshostesdefinitius el gats i sisespèciesmés de felins. Més del 80% de les infeccionstoxoplasmòtiquessónasimptomàtiques. La toxoplasmosipot ser aguda o crònica, simptomàtica o asimptomàtica. Elssímptomes en l'agudaacostumen a ser de curta durada i autolimitats, com unagrip o mononucleosi, mal de cap, dolorsmusculars, inflamaciódelsganglislimfàtics, i fins i totinflamació del fetge i la melsa etc. A la majoriadels casos persisteixcomquistsalsteixits.