slide1 l.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Taxering av småhus

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Taxering av småhus - PowerPoint PPT Presentation


 • 212 Views
 • Uploaded on

Taxering av småhus. Taxering av småhus. Småhus: Byggnad inrättad till bostad för 1 eller 2 familjer samt komplementhus. Friliggande en- och tvåbostadshus Enbostadshus i rad Tvåbostadshus i rad om olika fastig- heter

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Taxering av småhus' - delbert


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Taxering av småhus

Småhus:

Byggnad inrättad till bostad för 1 eller 2 familjer samt komplementhus.

 • Friliggande en- och tvåbostadshus
 • Enbostadshus i rad
 • Tvåbostadshus i rad om olika fastig- heter
 • Varje byggnad med en bostads- och en lokallägenhet om byggnadens värde till övervägande del avser bostaden
slide3

Taxering av småhus

 • Småhusenhet:
 • Småhus + tomtmark för småhus + + eventuella komplementbyggnader
 • Obebyggd tomtmark för småhus
 • Saneringsbyggnad och övrig markkan ingå i småhusenhet
slide4

Taxering av småhus

 • Värderingsenhet:
 • Varje småhus inom taxeringenheten med eventuellt tillhörande komple- mentbyggnader
 • Varje tomt för småhus
 • Om byggrätt till två eller flera småhusfinns på en och samma tomt är varjesådan del av tomten en värderingsenhet
slide5

Taxering av småhus

 • Värdefaktorer för småhuset:
 • Storlek
 • Ålder
 • Standard
 • Byggnadskategori
 • Fastighetsrättsliga förhållanden
 • Värdeordning
slide6

Taxering av småhus

 • För att bestämma värdet av småhusetutnyttjas två tabeller:
 • SV-tabellen
  • SV-tabellen speglar värderelationerna
  • med avseende på storlek och standard
  • SV-tabellen ger alltid värdet 100 000 krför det s k normhuset.Det finns tre olika SV-tabeller (AFT03)
 • SO-tabellen
  • SO-tabellen speglar värderelationernamed avseende på ålder. Åldersinverkan mäts som relationenmellan normhuset och ett 20 år äldre hus.Åldersinverkan varierar med efterfråganoch utbud d v s med läget.SO-tabellen ger alltid värdet 1, 0 fördet s k normhuset.Det finns sex olika SO-tabeller (AFT03)
slide7

Taxering av småhus

Utdrag ur SV-tabell:

S-nivåfaktor 1,2 - 4,0

Standard Värdeyta, kvm

poäng (10) - 75 76 - 130 131 - 170 171 - 250 251 - (350)

28 xxxxx/yy xxxxx/yy xxxxx/yyxxxxx/yy xxxxx/yy

29 10 000/860 67 000/550 97 000/480 116 000/440 151 000/390

30 10 000/890 69 000/560 100 000/500 120 000/450 156 000/400

31 10 000/920 71 000/600 103 000/530 124 000/460 161 000/410

32 11 000/940 73 000/600 106 000/530 127 000/490 166 000/420

33 xxxxx/yy xxxxx/yyxxxxx/yyxxxxx/yyxxxxx/yy

Beräkning för normhuset: 71 000 + (125 - 76) x 600 = = 100 400 som avrundas till 100 000 kr.

SV-tabeller finns också för S-nivåerna 4,2 - 7,5 respektive 8,0 och däröver. I dessa tabeller är relationerna annor-lunda d v s marginalvärdena för en ytterligare kvm eller std-poäng andra än i tabellen ovan.

slide8

Taxering av småhus

 • Småhuset:
 • Värdeårets inverkan på värdet uttrycks med den s k Åldersinverkan.
 • Åldersinverkan varierar över landetmed det minsta åldersberoendet i Stockholmsområdet (Stockholms, Lidingö och Danderyds kommuner) och det största åldersberoendet i glesbygdsområdena i Norrlands inland.
 • Exempel på åldersinverkan:
 • Lidingö, strandområde 100
 • Åsele, tätort och glesbygd 75
slide9

Taxering av småhus

Utdrag ur SO-tabell:

Åldersinverkan 75

Värde- Standardpoäng

år 0-8 15-20 31-32 47-

01- 1,5 1,5 1,5 1,5

95 1,2 1,2 1,2 1,2

85-86 0,98 0,99 11,02

65-69 0,65 0,68 0,750,77

29-39 0,46 0,5 0,59 0,63

Åldersinverkans-faktor för normhuset = 1,0. För det 20 år äldre huset är faktorn här 0,75.

SO-tabeller finns för åldersinverkan 75,80, 85, 90, 95 och 100. I dessa tabeller är inverkan av småhusets ålder successivt allt mindre.

slide10

Taxering av småhus

 • Småhuset:
 • Lägets inverkan på värdet (värde-nivån) uttrycks med en s k S-nivå-faktor.
 • S-nivåfaktorn varierar över landetmed de högsta nivåerna i Stockholms-
 • området (Stockholms, Lidingö och Danderyds kommuner) och de lägsta nivåerna i glesbygdskommunerna i Norrlands inland.
 • Exempel på S-nivåfaktorer:
 • Lidingö, strandområde 15,0
 • Åsele, tätorten 2,2
 • Åsele, glesbygden 1,3
slide11

Taxering av småhus

Värdeområden och värdenivåer :

Riket indelas i geografiska värdeområ-

den för olika byggnadstyper och ägoslag.

 • Riktvärdekarta H = Hyreshus
 • Riktvärdekarta I = Industri
 • Riktvärdekarta T = Täkt
 • Riktvärdekarta S = Småhus + tomtmark
 • Riktvärdekarta SL = Småhus på lantbruk
 • Riktvärdekarta J = Åker, Bete, Ekonomibyggnader
 • Riktvärdekarta SK = Skogsmark, Skogsimpediment

RiktvärdekartaS = riktvärdekarta för små-hus och tomtmark för småhus. Det finns ca8 500 värdeområden för småhus och tomt-mark för småhus.

 • För varje värdeområde bestämsS-nivåfaktor och Åldersinverkan.
slide12

Taxering av småhus

 • Småhuset:
 • Lägets inverkan på värdet av småhuset d v s värdenivån samt åldersinverkan i området ifråga uttrycks alltså påföljande sätt:
 • Exempel :
 • Lidingö, strandområde 15,0/100
 • Professorsstaden, Lund 14,0/100
 • Åsele, tätorten 2,2/75
 • Åsele, glesbygden 1,3/75
 • Notera att S-nivåfaktorn och åldersinverkan endast avser värdet av småhuset d v s bygg-naden.Värdet anges i taxeringsnivå d v s avser75 % av det bedömda marknadsvärdet i nivåårets värdenivå.
slide13

Taxering av småhus

Fastighetsrättsliga förhållanden ochVärdeordning:

 • Särskilda värderingsregler finns för dessa värdefaktorer.Den s k FV-tabellen utvisar korrek- tionsfaktorer för olika klasser av de två värdefaktorerna.

Kedjehus och radhus:

 • För kedjehus och radhus anvisas särskilda S-nivåfaktorer och Ålders- inverkan
slide14

Taxering av småhus

 • Säreget förhållande ?

- Ej beaktat i riktvärdeangivelsen

- Onormalt för värdeområdet eller fastighetstypen

 • När ska justering ske?

Jämför taxeringsenhetens värde med det säregna förhållandet med taxerings- enhetens värde utan det säregna för- hållandet

 • Påtaglig skillnad? (3 % eller 25 000 kr)

Nej = Ingen justering

Ja = Justering av värdet på småhuset

 • Exempel:

- Eftersatt underhåll

- Fukt- och mögelskador

- Värdefulla komplementhus

slide15

Taxering av småhus

 • Tomten:
 • Värdet av tomtmark bestäms normalt med stöd av en tomtvärdetabell. Tabellen utvisar normalrelationen mellan totalvärdet och markvärdet.
 • Relationerna bygger på analyser av flertalet tomtmarksköp i landet samt på vissa värdeteoretiska överväganden.
 • Om man i ett område har ett tillför- litligt ortsprismaterial -tomtmarksköp kan man göra ett begränsat avsteg från tomtvärdetabellen
slide16

Taxering av småhus

Utdrag ut tomtvärdetabell:

Tomtvärdetabell

Friliggande småhusbebyggelse

Taxeringsvärde för Riktvärde för Riktvärde för norm-normhus och norm- normtomten (tkr) huset uttryckt som

tomt S-nivåfaktor

150 10 1,4

200 20 1,8

250 30 2,2

280 40 2,4

300 50 2,5

350 60 2,9

x x x

x x x

800 225 5,75

900 250 6,5

975 275 7

1000 300 7

1100 350 7,5

x x x

x x x

3400 1900 15

3600 2100 15

3800 2300 15

4200 2700 15

slide17

Taxering av småhus

 • Värdefaktorer för tomtmarken:
 • Storlek
 • Vatten och avlopp
 • Fastighetsrättsliga förhållanden
 • Typ av bebyggelse
 • Närhet till strand
slide18

Taxering av småhus

Exempel 1 på riktvärdeangivelseför tomtmark:

VO 1281044 Professorsstaden, Lund

F 1000 1 200 000/300

B 1/1 VA01/8000

K 1000 1 100 000/275

B 1/1 VA01/8000

R 400 800 000/500

B 1/1 VA01/8000

Förutsättningar: Genomsnittliga förhållanden.

slide19

Taxering av småhus

Exempel 2 på riktvärdeangivelseför tomtmark:

VO 1281116 Landsbygd i östra delenav Lunds kommun

F 1500 180 000/30

B 2,1/1,2 VA03/8000

K 1500 160 000/25

B 2,1/1,2 VA03/8000

R 500 140 000/70

B 2,1/1,2 VA03/8000

Förutsättningar: Genomsnittliga förhållanden.Sjöutsikt förutsätts för fastigheter i strandklass 1 och 2.

slide20

Taxering av småhus

Värdeområden och värdenivåer :

Riket indelas i geografiska värdeområ-

den för olika byggnadstyper och ägoslag

 • Riktvärdekarta H = Hyreshus
 • Riktvärdekarta I = Industri
 • Riktvärdekarta T = Täkt
 • Riktvärdekarta S = Småhus + tomtmark
 • Riktvärdekarta SL = Småhus på lantbruk
 • Riktvärdekarta J = Åker, Bete, Ekonomibyggnader
 • Riktvärdekarta SK = Skogsmark, Skogsimpediment

RiktvärdekartaS = riktvärdekarta för små-hus och tomtmark för småhus. Det finns ca8 500 värdeområden för småhus och tomt-mark för småhus.

 • För varje värdeområde bestäms de upp-gifter som ingår i ”Tomtvärdeformeln”.
slide21

Taxering av småhus

 • Säreget förhållande ?

- Ej beaktat i riktvärdeangivelsen

- Onormalt för värdeområdet eller fastighetstypen

 • När ska justering ske?

Jämför taxeringsenhetens värde med det säregna förhållandet med taxerings- enhetens värde utan det säregna för- hållandet

 • Påtaglig skillnad? (3 % eller 25 000 kr)

Nej = Ingen justering

Ja = Justering av värdet på småhuset

 • Exempel - tomtmark till småhus:

- Extremt svårutnyttjad tomt

- Buller eller andra immissioner

- Kraftledningar

- Sjö- eller havsutsikt

slide22

Taxering av småhus

Fastighetstaxering - olika ansatser för värderingsarbetet

Renodlad MRA- modell

”Fullskale -MRA”

Två-stegsmodell med fasta inbör- des relationer

”Fixed relationships”

?

Den svenska småhusmodellen är ettbra exempel på ”Fixed relationships”