Poprawa kszta cenia zawodowego
Download
1 / 10

Poprawa kszta?cenia zawodowego - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

Poprawa kształcenia zawodowego. 21 października 2009 r. Zespół Szkół w Gdowie. Zespół Szkół w Gdowie. Kształci na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, w klasach wielozawodowych : dwuletni okres kształcenia: Sprzedawca Kucharz małej gastronomii Lakiernik Posadzkarz

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Poprawa kszta?cenia zawodowego' - deirdre-ramsey


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Poprawa kszta cenia zawodowego
Poprawa kształcenia zawodowego

21 października 2009r.

Zespół Szkół w Gdowie


Zesp szk w gdowie
Zespół Szkół w Gdowie

Kształci na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, w klasach wielozawodowych:

dwuletni okres kształcenia:

 • Sprzedawca

 • Kucharz małej gastronomii

 • Lakiernik

 • Posadzkarz

  trzyletni okres kształcenia:

 • Mechanik pojazdów samochodowych

 • Blacharz samochodowy

 • Elektromechanik pojazdów samochodowych

 • Elektryk

 • Monter instalacji i urządzeń sanitarnych

 • Murarz

 • Kamieniarz

 • Stolarz

 • Piekarz

 • Cukiernik

 • Fryzjer

 • Rzeźnik – wędliniarz


Zesp szk w gdowie1
Zespół Szkół w Gdowie

Kształci na poziomie czteroletniego technikum:

 • technik informatyk

 • technik obsługi turystycznej

  Kształci na poziomie trzyletniego liceum ogólnokształcącego:

 • klasy z rozszerzoną biologią i geografią

 • klasy z rozszerzonym językiem polskim i historią

  W ofercie szkoły znajduje się również możliwość kształcenia dla osób dorosłych:

 • Dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące

 • Trzyletnie Technikum Uzupełniające (dla zawodu sprzedawca)

 • Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego


Zesp szk w gdowie2
Zespół Szkół w Gdowie

Kształcenie w Zasadniczej Szkole Zawodowej oparte jest na następujących zasadach:

 • kształcenie ogólne, które obejmuje naukę przedmiotów ogólnokształcących w szkole,

 • kształcenie zawodowe, które obejmuje naukę przedmiotów teoretycznych zawodowych.

  W przypadku klas wielozawodowych takie kształcenie odbywa się poprzez 4-tygodniowe kursy w centrach kształcenia,

 • praktyczna nauka zawodu, która odbywa się u pracodawców, na podstawie umowy o pracę z pracownikiem młodocianym.

  Kształcenie w klasach wielozawodowych wymaga współpracy pomiędzy poszczególnymi

  jednostkami.


Zesp szk w gdowie3
Zespół Szkół w Gdowie

W procesie kształcenia wszystkie jednostki obowiązują następujące akty prawne:

Praktyczna nauka zawodu młodocianych:

 • Kodeks Pracy z 26 czerwca 1974 r. z późn. zm. (dział IX – Zatrudnianie młodocianych)

 • Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. Nr 17, poz. 92., Dz. U. z 1997 r. Nr 121, poz. 770, poz. 769, Dz. U. z 2001 r., Nr. 129, poz.1445);

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. Nr 60, poz. 278, Dz. U z 2002 r., Nr 197, poz. 1663,Dz U z 2004r. Nr 224, poz. 2274, Dz U z 2005 r. Nr 53, poz. 472);

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (DZ.U. Nr 113, poz. 988 z 2002r. oraz Dz.U. Nr 192 poz. 1874 i 1875 z 2003 r.)

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 265, poz.2644);

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. Nr 124, poz. 860);


Zesp szk w gdowie4
Zespół Szkół w Gdowie

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej Sportu z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie egzaminów kwalifikacyjnych na tytuły czeladnika mistrza zawodzie, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. z 2003 r. Nr 20, poz. 171);

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej Sportu z dnia 3 lutego 2003 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. (Dz.U. z 2003 r. Nr 49, poz. 411);

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 15, poz. 142 z późn. zm.);


Zesp szk w gdowie5
Zespół Szkół w Gdowie

Bezpieczeństwo i higiena pracy:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. (Dz.U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.);

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 września 1997 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, oraz sposobu dokumentowania tych badań (Dz. U. Nr 120, poz. 767, z roku 1998 Dz.U. Nr 58. poz. 374);

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz. U. Nr 200 poz. 2047 z 2004 r.)


Zesp szk w gdowie6
Zespół Szkół w Gdowie

Szkoła, do której uczęszcza uczeńzobowiązana jest do:

 • Stałej współpracy z pracodawcą ucznia za pośrednictwem kierownika praktycznej nauki zawodu, wychowawcy, pedagoga.

 • Dostarczania na życzenie pracodawcy informacji o nieobecnościach ucznia w szkole.

  Pracodawca zatrudniający młodocianych w celu nauki zawodu:

 • Realizuje program nauczania dopuszczony do użytku szkolnego uwzględniający podstawę programową kształcenia w zawodzie występującego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego oraz realizuje program zapewniający spełnienie wymagań egzaminacyjnych.

 • Zapewnia, aby osoby szkolące młodocianych posiadały kwalifikacje.

 • Współpracuje z rodzicami młodocianego pracownika oraz ze szkołą za pośrednictwem kierownika praktycznej nauki zawodu i wychowawcy.

  Uczeń – pracownik młodociany zobowiązany jest do:

 • Założenia dzienniczka praktyk.

 • Przekazania pracodawcy i wychowawcy ocen z kursów zawodowych.

 • Przekazanie wychowawcy dwa razy do roku oceny z praktycznej nauki zawodu, którą wystawia pracodawca.


Zesp szk w gdowie7
Zespół Szkół w Gdowie

Informacje dodatkowe:

 • Młodociany zatrudniony u pracodawcy nie będącego rzemieślnikiem, zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe bezpośrednio po uzyskaniu świadectwa ukończenia ZSZ, zgodnie z przepisami dotyczącymi warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

 • Młodociany zatrudniony u pracodawcy będącego rzemieślnikiem zdaje egzamin kwalifikacyjny na tytuł czeladnika przeprowadzany przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych, zgodnie z przepisami dotyczącymi egzaminów kwalifikacyjnych na tytuły czeladnika i mistrza w zawodach.

 • Pracodawca ponosi koszty egzaminu młodocianego w pierwszym wyznaczonym terminie. Finansowanie kosztów egzaminu w kolejnym terminie pozostawiono do uznania pracodawcy.

 • Możliwość zawarcia umowy na dokończenie przerwanej nauki zawodu, na warunkach jak dla młodocianych pracowników dla tych młodocianych, którzy w momencie przerwania nauki zawodu mieli ukończony 18 rok życia. W takim przypadku na dotychczasowych zasadach może być zawarta umowa na dokończenie nauki pod warunkiem, że przerwa w nauce zawodu nie trwa dłużej niż 12 miesięcy.


Zesp szk w gdowie8
Zespół Szkół w Gdowie

Najważniejsze strony

 • www.cke.edu.pl

 • www.oke.krakow.pl

 • www.kuratorium.krakow.pl

 • www.men.gov.pl

 • www.izba.com.pl