1 / 2

AVLEDANDE AV PROCESSAVLOPPSVATTEN UTREDNINGSAVSTÅND/SKYDDSAVSTÅND KEMIKALIEDATABAS GAMLA TILLSTÅND

AVLEDANDE AV PROCESSAVLOPPSVATTEN UTREDNINGSAVSTÅND/SKYDDSAVSTÅND KEMIKALIEDATABAS GAMLA TILLSTÅND DIGITALT KARTUNDERLAG Länsstyrelsen inbjuder länets konsulter med uppdrag inom miljöområdet till en träff kring några aktuella frågeställningar!

deepak
Download Presentation

AVLEDANDE AV PROCESSAVLOPPSVATTEN UTREDNINGSAVSTÅND/SKYDDSAVSTÅND KEMIKALIEDATABAS GAMLA TILLSTÅND

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. AVLEDANDE AV PROCESSAVLOPPSVATTEN UTREDNINGSAVSTÅND/SKYDDSAVSTÅND KEMIKALIEDATABAS GAMLA TILLSTÅND DIGITALT KARTUNDERLAG Länsstyrelsen inbjuder länets konsulter med uppdrag inom miljöområdet till en träff kring några aktuella frågeställningar! Frågan om avledande av processavloppsvatten till kommunalt avloppsreningsverk är löpande aktuell och tas upp. Inom S. Östersjöns vattendistrikt pågår ett arbete med en heltäckande kemikaliedatabas som presenteras. Arbetet med omprövning av gamla tillstånd redovisas. Frågan om hur utredningsavstånd (skyddsavstånd) kring miljöfarliga verksamheter lämpligen hanteras tas upp. Förmodligen och förhoppningsvis har ni många frågor kring dessa frågeställningar. Tid: 2010-12-14, 09.00-11.30 (kaffe 08.30-09.00) Plats: Hörsalen, Länsstyrelsen Malmö Anmälan: Senast 2010-12-10 till Jonny Hallgren, jonny.hallgren@lansstyrelsen.se (tfn 040-252303, 070-8402878) Välkomna! Rune Brandt

  2. DAGORDNING 2010-12-14 08.30-09.00 Uppsamling med fika Rune Brandt 09.00-09.05 Inledning Rune Brandt 09.05-09.40 Avledande av processavlopps- Lennart Höglind vatten till kommunalt arv Susanne Eriksson 09.40-10.00 Kemikaliedatabas Mercedes Assarsson 10.00-10.20 VISS och Vattenkartan Vibeke Lirås 10.20-10.30 Organisationsförändringar inom Rune Brandt tillsyn/prövning? 10.30-10.45 Paus 10.45-11.00 Gamla tillstånd Rune Brandt 11.00-11.10 Utredningsavstånd Rune Brandt 11.10-11.30 Digitalt kartunderlag i Gösta Regnell vattenärenden 11.30 Slut

More Related