Университет за национално и световно стопанство - PowerPoint PPT Presentation

declan-harding
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Университет за национално и световно стопанство PowerPoint Presentation
Download Presentation
Университет за национално и световно стопанство

play fullscreen
1 / 8
Download Presentation
Университет за национално и световно стопанство
98 Views
Download Presentation

Университет за национално и световно стопанство

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Университет за национално и световно стопанство Курсова работа на тема: „Почивно дело.”

  2. Факултетни номера: Група: 1712Специалност: Икономика и бизнесПроверил: Проекта изготвиха:Виолина Аначкова и Лили Томова 111110857111110871

  3. Съдържание: • Описание на информационна система с четри таблици. • Описание на създаване на връзки между таблиците. • Описание и разработка на : • Самостоятелни форми за обновяане на таблиците; • Форма с подформа; • Описание на създадените отчети. • Описание и разработка на форма, съдържаща командни бутони.

  4. Описание на информационна система За съставянето на тази информационна система са необходими 4 таблици: • Таблица ,,Хотели ‘’ 2.Таблица ,,Стаи ‘’ 3.Таблица ,,Посетители ‘’ 4.Таблица ,,Престой в хотели ‘’

  5. Във всяка таблица се съдържат няколко на брой полета. В първата полетата са : * codeH(шифър на хотела); * nameH (наименование на хотела); *addrH (адрес на хотела). Като първичният ключ в нея е полето codeH . Във втората таблица полетата са : * roomNo (номер на стаята) * codeH(шифър на стаята); * price(цена на стаята). С първичен ключ – roomNo. В третата таблица се съдържат полетата :* EGN (ЕГН на посетителя); * NameFam (име и фамилия). С първичен ключ – EGN . В последната четвърта таблица полетата са : *RoomNo(номер на стаята); *EGN (ЕГН на посетителя); *D_Qty (брой дни прекарани в хотела). С два първични ключа - RoomNo и EGN .

  6. Описания на създадените връзки между таблиците и на главните форми Между таблиците съществуват връзки с помощта на функцията relationship. Връзките се създават като единият атрибут е първичния ключ за едната таблица, а другия е външен ключ, съдържащ се в другата таблица. Създават се две форми в нашата база данни: едната е самостоятелна форма за обновяване на таблиците - ,,хотели’’ и ,,стаи’’, а другата – форма с подформа за обновяване таблиците ,,посетители’’ и ,,престой в хотели’’.

  7. Описание на заявките В нашата база данни създадохме два отчета: Единият отчет е предоставящ списък на стаите, който съдържа техните номерa и цена за един ден, а другият е предоставящ брой дни, използвани от посетителите и стойност на престоя на потребителите по хотели .

  8. Заключение Базата данни е създадена с цел класифициране на детайлна информация , форми за обновяване и отчети относно работата на няколко хотела. Информационната система съдържа информация за 4 таблици: “Хотели”; “Стаи”, “Посетители”, “Престой в хотели”, които съдържат подробна информация за всеки от един от хотелите,времето на престой на всеки посетител,цена на престой за един ден,номера на стаите, всяка от които има идентификационнен номер. Коресподенцията между таблиците се осъществява чрез връзките мезду тях, тип едно към много. Възоснова на попълнените данни в таблиците и връзките са разработени отчети с изчисления, критерии за обобщаване на данни.