slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
KHAÛO BAØI CUÕ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

KHAÛO BAØI CUÕ - PowerPoint PPT Presentation


 • 154 Views
 • Uploaded on

SÔÛ GIAÙO DUÏC ÑAØO TAÏO TP. HOÀ CHÍ MINH TRÖÔØNG THPT ÑOÂNG AÙ GIAÙO AÙN ÑIEÄN TÖÛ VAÄT LYÙ 10 Bieân Soaïn :GV.BUØI LÖÔNG HUAÂN. KHAÛO BAØI CUÕ. CAÂU 2. CAÂU 1. CAÂU 4. CAÂU 3. OÂN KIEÁN THÖÙC CUÕ COÙ LIEÂN QUAN. BAØI 10: BA ÑÒNH LUAÄT NIU - TÔN.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KHAÛO BAØI CUÕ' - decima


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

SÔÛ GIAÙO DUÏC ÑAØO TAÏO TP. HOÀ CHÍ MINHTRÖÔØNG THPT ÑOÂNG AÙGIAÙO AÙN ÑIEÄN TÖÛ VAÄT LYÙ 10Bieân Soaïn :GV.BUØI LÖÔNG HUAÂN

slide2

KHAÛO BAØI CUÕ

CAÂU 2

CAÂU 1

CAÂU 4

CAÂU 3

slide4

BAØI 10:

BA ÑÒNH LUAÄT NIU - TÔN

Isaac Newton, 1642 – 1727 .

Nhaø vaät lí ngöôøi Anh

slide5

I- ÑÒNH LUAÄT I NIU - TÔN

 • Thí nghieäm cuûa Ga-li–leâ

- Xeùt thí nghieäm H.10.1

- Ñoä cao cuûa bi ôû maùng 2 . . . . maùng 1.

- Quaõng ñöôøng cuûa bi trong maùng 2 cuûa hình . . daøi nhaát.

- Vaät döøng laïi laø do . . .

- Löïc khoâng phaûi laø nguyeân nhaân duy trì . . . .

- Neáu khoâng coù masaùt vaät chuyeån ñoäng . . . .

h

2

1

h

1

2

b)

h

1

2

c)

thaáp hôn

a)

10.1c

ma saùt

chuyeån ñoäng

thaúng ñeàu

slide6

2. Ñònh luaät I Niu–Tôn

- Neáu moät vaät khoâng chòu taùc duïng cuûa löïc naøo hoaëc chòu taùc duïng cuûa caùc löïc coù hôïp löïc baèng khoâng, thì vaät ñang ñöùng yeân seõ tieáp tuïc . . . , ñang chuyeån ñoäng seõ tieáp tuïc . . . . . .

ñöùng yeân

chuyeån ñoäng thaúng ñeàu

3. Quaùn tính

- Laø tính chaát cuûa moïi vaät coù xu höôùng baûo toaøn . . . caû veà höôùng vaø ñoä lôùn .

vaän toác

C1

slide7

m

F1

F2

Fhl

F

a

m

II- ÑÒNH LUAÄT II NIU-TÔN

Ñònh luaät II Niu-Tôn

- Gia toác cuûa vaät . . . . vôùi löïc taùc duïng vaøo vaät vaø . . . . vôùi khoái löôïng cuûa noù.

tæ leä thuaän

tæ leä nghòch

- Bieåu thöùc:

(10.1)

Chuù yù: Neáu vaät chòu nhieàu löïc taùc duïng:

slide8

2. Khoái löôïng vaø möùc quaùn tính

Ñònh nghóa:

- Khoái löôïng laø ñaïi löôïng ñaëc tröng cho möùc . . . . cuûa vaät.

b) Tính chaát:

- Khoái löôïng laø ñaïi löôïng . . . , . . . vaø khoâng thay ñoåi ñoái vôùi moãi vaät.

- Khoái löôïng coù tính chaát . . . ñöôïc.

C2

quaùn tính

C3

döông

voâ höôùng

coäng

slide9

P

P

3.Troïng löïc - Troïng löôïng

Traùi Ñaát

a) Troïng löïc laø löïc huùt cuûa . . . taùc duïng leân vaät

 • Ñaëc ñieåm troïng löïc:

- Ñieåm ñaët naèm . . . . cuûa vaät.

- Phöông thaúng ñöùng chieàu töø . . . . . .

- Ñoä lôùn:

troïng taâm

treân xuoáng döôùi

(10.2)

troïng löïc

b) Troïng löôïng cuûa vaät laø ñoä lôùn cuûa . . . . taùc duïng leân vaät.

- Troïng löôïng ñöôïc ño baèng . . . .

- Kyù hieäu:

löïc keá

C4

slide10

III- ÑÒNH LUAÄT III NIU-TON 1.Söï töông taùc giöõa caùc vaät.a)Ví duï hình 10.2.- Sau töông taùc vaät B . . . vaät A . . .b) Ví duï hình 10.3.- Khi ñaäp vôït vaøo boùng tennis thì caû hai ñeàu bò . . . .c) Ví duï hình 10.4.- Ngöôøi ñaåy ôû phía sau coù caûm nhaän. . . . . .

A’

H.10.2

B

A

B’

di chuyeån

ñoåi höôùng

bieán daïng

nhö bò ngöôøi phía tröôùc ñaåy laïi

slide11

FAB

FBA

2. Ñònh luaät

- Khi vaät A taùc duïng leân vaät B moät löïc thì vaät B cuõng . . . . . vaät A moät löïc. Hai löïc naøy laø hai löïc tröïc ñoái, nghóa laø coù . . . , . . . . . . . . . . .

taùc duïng laïi

cuøng ñoä lôùn

cuøng gía

nhöng ngöôïc chieàu nhau

- Bieåu thöùc:

(10.3)

hay:

A

B

slide12

FAB

FBA

3. Löïc vaø phaûn löïc

- Ñònh nghóa: Moät trong hai löïc töông taùc giöõa hai vaät goïi laø löïc taùc duïng, coøn löïc kia goïi laø . . . .

phaûn löïc

a) Ñaëc ñieåm löïc vaø phaûn löïc.

- Löïc vaø phaûn löïc luoân xuaát hieän maát ñi . . . .

- Löïc vaø phaûn löïc laø hai löïc . . . , cuøng loaïi.

- Löïc vaø phaûn löïc khoâng caân baèng vì ñaët vaøo . . . vaät khaùc nhau.

b) Ví duï : Hình 10.6

C5

ñoàng thôøi

tröïc ñoái

hai

B

A

slide13

CUÛNG COÁ

CAÂU 1

CAÂU 2

CAÂU 3

CAÂU 4

slide14

Phaùt bieåu ñònh nghóa löïc vaø ñieàu kieän caân baèng cuûa chaát ñieåm.

 • Choïn ñaùp aùn ñuùng. Ba löïc ñoàng phaúng naøo coù theå laøm chaát ñieåm caân baèng:

25 N, 50N vaø 100N.

A

B

5 N, 10N vaø 20N.

20 N, 20N vaø 20N.

C

8 N, 16 N vaø 32 N.

D

slide15

Toång hôïp löïc laø gì ? Phaùt bieåu qui taéc hình bình haønh.

 • Choïn ñaùp aùn ñuùng. Moät chaát ñieåm ñöùng yeân döôùi taùc duïng cuûa ba löïc laø 4N, 5N, 6N Neáu boû löïc 6N thì hôïp löïc cuûa hai löïc laø.

A

9 N

B

6 N

C

1 N

3 N

D

slide16

Hôïp löïc F cuûa F1, F2 coù ñoä lôùn phuï thuoäc yeáu toá naøo ?

 • Vaät P = 100N ñöôïc treo cao bôûi sôïi daây thaúng ñöùng. Taùc duïng moät löïc 58 N theo phöông ngang leân vaät thì daây treo bò leäch moät goùc so vôùi phöông thaúng ñöùng laø:

P

F

T

Fhl

300

A

450

B

C

600

750

D

slide17

Phaân tích löïc laø gì ? Neâu caùch phaân tích moät löïc thaønh hai löïc theo hai phöông cho tröôùc.

 • Moät chaát ñieåm ñöùng yeân döôùi taùc duïng cuûa ba löïc 6N, 8N vaø 10N. Hoûi goùc giöõa hai löïc 6 N vaø 8N baèng bao nhieâu ?

F2

F1

F3

F12

A

300

B

450

600

D

900

C

slide18

C1:Taïi sao xe ñaïp chaïy ñöôïc theâm moät quaõng ñöôøng nöõa maëc duø ta ñaõ ngöøng ñaïp ? Taïi sao khi nhaûy töø baäc cao xuoáng, ta phaûi gaäp chaân laïi?

 • Traû lôøi
 • - Do xe ñaïp coù . . . neân coù xu höôùng baûo toaøn chuyeån ñoäng thaúng ñeàu, maëc duø ta ñaõ ngöøng ñaïp. Xe bò döøng laïi laø do . . . caûn laïi.
 • - Khi nhaûy töø baäc cao xuoáng, baøn chaân bò . . . ñoät ngoät trong khi thaân ngöôøi tieáp tuïc chuyeån ñoäng do coù . . . laøm cho chaân bò gaäp laïi.

quaùn tính

ma saùt

döøng laïi

quaùn tính

slide19

C2:Hai vaät chòu taùc duïng nhöõng löïc coù ñoä lôùn nhö nhau. Vaän duïng ñònh luaät II Newton ñeå suy ra, vaät naøo coù khoái löôïng lôùn hôn thì khoù laøm thay ñoåi vaän toác cuûa noù hôn, töùc coù quaùn tính lôùn hôn.

 • Traû lôøi
 • - Theo ñònh luaät II Newton vaät naøo coù khoái löôïng lôùn hôn thì thu gia toác . . . , töùc laø thay ñoåi vaän toác . . . .
 • - Noùi caùch khaùc, vaät naøo coù khoái löôïng lôùn hôn thì caøng laøm khoù thay ñoåi . . . noù hôn, töùc laø coù möùc quaùn tính . . . .

nhoû hôn

chaäm hôn

vaän toác

lôùn hôn

slide20

C3:Taïi sao maùy bay phaûi chaïy moät quaõng ñöôøng daøi treân ñöôøng baêng môùi caát caùnh ñöôïc ?

 • Traû lôøi
 • - Vì maùy bay coù khoái löôïng raát lôùn neân coù . . . . lôùn.
 • - Do ñoù caàn phaûi coù moät . . . taùc duïng löïc khaù daøi thì noù môùi ñaït ñöôïc vaän toác lôùn ñuû ñeå caát caùnh.
 • - Chính vì theá ñöôøng baêng phaûi . .. ñeå maùy bay taêng vaän toác ñeán möùc caàn thieát.

quaùn tính

thôøi gian

daøi

slide21

C4:Haõy giaûi thích taïi sao ôû cuøng moät nôi ta luoân coù

Traû lôøi

- Vì ôû cuøng moät nôi ta coù cuøng gia toác rôi töï do.

- Ta coù: P1= m1g ;

P2 = m2g

- Suy ra

slide22

C5:Vaän duïng ñònh luaät III Newton giaûi thích hieän töôïng ( hình 10.5 ).

- Coù phaûi buùa taùc duïng leân ñinh coøn ñinh khoâng taùc duïng leân buùa? Noùi caùch khaùc löïc coù theå xuaát hieän ñôn leû ñöôïc khoâng ?

- Neáu ñònh taùc duïng leân buùa moät löïc coù ñoä lôùn baèng löïc maø buùa taùc duïng leân ñinh thì taïi sao buùa laïi haàu nhö ñöùng yeân ?Noùi caùch khaùc caëp löïc vaø phaûn löïc coù caân baèng nhau khoâng ?

Traû lôøi- Khoâng. Ñinh cuõng taùc duïng leân buùa moät löïc.

- Khoâng. Löïc bao giôø cuõng xuaát hieän töøng caëp tröïc ñoái.

Traû lôøi

- Vì buùa coù khoái löôïng lôùn.

- Khoâng caân baèng nhau vì chuùng ñaët vaøo hai vaät khaùc nhau.

slide23

Baøi 7 sgk/tr65: Moät vaät ñang chuyeån ñoäng vôùi vaän toác 3m/s. Neáu boãng nhieân caùc löïc taùc duïng leân noù maát ñi thì

Vaät döøng laïi ngay.

A

B

Vaät ñoåi höôùng chuyeån ñoäng.

Vaät chuyeån ñoäng chaäm daàn roài döøng laïi.

C

Vaät tieáp tuïc ch/ñ theo höôùng cuõ vôùi vaän toác 3m/s.

D

slide24

Baøi 8 sgk/tr65: Caâu naøo ñuùng ?

Neáu khoâng chòu löïc naøo taùc duïng thì moïi vaät ñöùng yeân.

A

Khi khoâng coøn löïc naøo taùc duïng leân vaät nöõa, thì vaät ñang ch/ñ seõ laäp töùc döøng laïi.

B

Vaät chuyeån ñoäng ñöôïc laø nhôø coù löïc taùc duïng leân noù.

C

Khi thaáy vaän toác cuûa vaät thay ñoåi thì chaéc chaén laø ñaõ coù löïc taùc duïng leân noù.

D

slide25

Baøi 10 sgk/tr65: Trong caùc caùch vieát heä thöùc ñònh luaät II Niutôn sau ñaây, caùch naøo vieát ñuùng.

A

B

C

D

slide26

Baøi 11 sgk/tr65: Moät vaät coù khoái löôïng 8 kg tröôït xuoáng moät maët phaúng nghieâng nhaün vôùi gia toác 2 m/s2. Löïc gaây ra gia toác naøy baèng bao nhieâu ? So saùnh ñoä lôùn cuûa löïc naøy vôùi ñoä lôùn cuûa troïng löôïng. g = 10m/s2.

1,6 N, nhoû hôn.

A

16 N, nhoû hôn.

B

16 0 N, lôùn hôn.

C

D

4 N, lôùn hôn.

slide27

Baøi 12 sgk/tr65: Moät quûa boùng coù khoái löôïng 0,5 kg ñang naèm yeân treân maët ñaát. Moät caàu thuû ñaù boùng vôùi moät löïc 250N. Thôøi gian chaân taùc duïng vaøo boùng laø 0,02s. Quûa boùng bay ñi vôùi toác ñoä.

0,01 m/s

A

 • - Gia toác cuûa banh
 • - Vaän toác cuûa banh

0,1 m/s

B

2,5 m/s

C

D

10 m/s

slide28

N

P

Caâu 9 sgk/tr65:

- Vaät coù troïng löïc taùc duïng leân baøn, neân theo ñònh luaät III Niutôn baøn taùc duïng laïi vaät phaûn löïc N.

Caâu 13 sgk/tr65:

- Theo ñònh luaät III Niutôn hai xe chòu löïc nhö nhau.

- OÂ toâ con nhaän gia toác lôùn hôn vì coù khoái löôïng nhoû hôn.

slide29

Caâu 14 sgk/tr65: Ñeå saùch moät tuùi ñöïng thöùc aên, moät ngöôøi taùc duïng vaøo tuùi moät löïc 40N höôùng leân treân. Haõy mieâu taû phaûn löïc “ ( theo ñònh luaät III ) baèng caùch chæ ra

Ñoä lôùn phaûn löïc . . .

Phaûn löïc höôùng . . . .

Phaûn löïc taùc duïng leân . . .

. . . gaây ra phaûn löïc.

40N

xuoáng

tay

Gioû

slide30

Veà Nhaø : Ñoïc baøi 11.Hoïc baøi vaø laøm baøi taäp töø caâu 1 ñeán caâu 15/ SGK / TR65

KEÛ COÙ OÙC TÖÔÛNG TÖÔÏNG MAØ VOÂ HOÏC THÖÙC LAØ KEÛ COÙ CAÙNH MAØ KHOÂNG COÙ CHAÂN

jOUBERT