slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
nhiÖt liÖt chµo mõng PowerPoint Presentation
Download Presentation
nhiÖt liÖt chµo mõng

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 13
Download Presentation

nhiÖt liÖt chµo mõng - PowerPoint PPT Presentation

debra-brady
159 Views
Download Presentation

nhiÖt liÖt chµo mõng

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. nhiÖt liÖt chµo mõng quý thÇy c« tíi dù giê th¨m líp Bµi gi¶ng LÞch sö líp 7 Gi¸o viªn: Lª ThÞ Quyªn Tr­êng THCS Hång Th¸i §«ng

 2. Kinh đô Phú Xuân ( Huế )

 3. Ấn tín thời Tây Sơn

 4. “ …Phàm những người dân nào trước đó kiều ngụ tha phương, trốn tránh lao dịch, hoặc vì có thê hương mẫu quán mà đến ở, hoặc vì đi buôn bán làm ăn mà ngụ cư được 3 đời trở lên mới cho ở, còn ngoài ra, bắt về bản quán hết thảy…Những ruộng công, ruộng tư đã trót bỏ hoang, nay đều cho về nhận lấy cày cấy…”(Trích “Chiếu khuyến nông”)

 5. Tiền giấy thời Tây Sơn Tiền đồng thời Tây Sơn

 6. “…Xây dựng đất nước lấy việc học làm đầu, tìm lẽ trị bình, tuyển nhân tài làm gốc. Trước kia bốn phương xảy ra nhiều việc biến động, chế độ học hành không được sửa sang, phép khoa cử dần dần sa sút, nhân tài ngày một khan hiếm. Việc đời lúc trị, lúc loạn là lẽ tuần hoàn. Song sau khi loạn càng cần phải hưng khởi chấn chỉnh, lập giáo hoá đặt khoa cử. Đó là quy mô lớn chuyển loạn thành trị vậy... ”(Trích “Chiếu lập học” )

 7. Chiếu Nôm - Bút tích của Quang Trung

 8. Tượng đài Quang Trung- nguyễn Huệ ( Gò Đống Đa- Hà Nội)

 9. BẢO TÀNG TÂY SƠN ( THỊ TRẤN PHÚ PHONG, HUYỆN TÂY SƠN , TỈNH BÌNH ĐỊNH )

 10. BÀI TẬP Lập bảng thống kê những cống hiến của Quang Trung- Nguyễn Huệ cho đất nước từ năm 1771 đến năm 1792.

 11. BÀI TẬP Lập bảng thống kê những cống hiến của Quang Trung- Nguyễn Huệ cho đất nước từ năm 1771 đến năm 1792.

 12. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ • Học thuộc bài, nắm được các chính sách về chính trị, kinh tế, văn hoá giáo dục, quốc phòng, ngoại giao của vua Quang Trung và phân tích tác dụng của các chính sách đó. • - Tóm tắt những nét chính về sự nghiệp của Quang Trung. • Làmcác bài tập trong vở bài tập. • Chuẩn bị Lịch sử địa phương- Bài 3: Khu mỏ than- một trong những chiếc nôi của giai cấp công nhân Việt Nam: • + Tình hình khai thác than trước khi thưc dân Pháp xâm chiếm khu mỏ. • + Đội ngũ công nhân Việt Nam buổi đầu hình thành.

 13. Kính chúc sức khoẻ các thầy cô và các em học sinh Tạm biệt và hẹn gặp lại