Kształcenie uczniów
Download
1 / 48

Ksztalcenie uczni w posiadajacych orzeczenie o potrzebie ksztalcenia specjalnego Kuratorium Oswiaty w Lodzi Bar - PowerPoint PPT Presentation


 • 175 Views
 • Uploaded on

Kształcenie uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Kuratorium Oświaty w Łodzi Barbara Łaska. Uczeń niepełnosprawny, o którym mowa w przepisach oświatowych to uczeń posiadający orzeczenie

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ksztalcenie uczni w posiadajacych orzeczenie o potrzebie ksztalcenia specjalnego Kuratorium Oswiaty w Lodzi Bar' - debbie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Kształcenie uczniówposiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnegoKuratorium Oświaty w ŁodziBarbara Łaska


Uczeń niepełnosprawny, o którym mowa w przepisach oświatowych to uczeń posiadający orzeczenie

o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Orzeczenie zawiera zalecaną formę kształcenia.

Kuratorium Oświaty w Łodzi


Art. 71b. ust. 1 uoso oświatowych to Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież, o których mowa w art. 1 pkt 5i 5a, wymagającestosowania specjalnej organizacji naukii metod pracy.

Kuratorium Oświaty w Łodzi


Kształcenie to może być prowadzone w formie nauki oświatowych to w szkołach ogólnodostępnych, szkołach lub oddziałach integracyjnych, szkołach lub oddziałach specjalnychi ośrodkach(SOS-W, SOW, R-W)

Kuratorium Oświaty w Łodzi


Art 1 ustawy o systemie o wiaty system o wiaty zapewnia w szczeg lno ci

Art. 1 ustawy o systemie oświaty: oświatowych to System oświaty zapewniaw szczególności:

Kuratorium Oświaty w Łodzi


5) oświatowych to możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz niedostosowaną społecznie, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymii edukacyjnymi oraz predyspozycjami

Kuratorium Oświaty w Łodzi


5a) oświatowych to opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, formi programów nauczaniaoraz zajęć rewalidacyjnych,

Kuratorium Oświaty w Łodzi


Kształcenie specjalne organizuje się dla dzieci i młodzieży:

 • niesłyszących, słabo słyszących;

 • niewidomych, słabo widzących;

 • z niepełnosprawnością ruchową;

 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym;

 • z autyzmem;

 • ze sprzężonymi niepełnosprawnościami;

 • z chorobami przewlekłymi, z zaburzeniami psychicznymi (dot. szkół przyszpitalnych);

 • niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zagrożonych uzależnieniem;

 • z zaburzeniami zachowania,


Kształcenie specjalne może być organizowane we wszystkich typach i rodzajach szkół. Są to:

 • szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne,

 • ogólnodostępne, integracyjne, specjalne,

Kuratorium Oświaty w Łodzi


Art. 64 ust. 1. uoso wszystkich typach i rodzajach szkół. Są to:Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są: 1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne;2) dodatkowe zajęcia edukacyjne;3) zajęcia dydaktyczno-wyrównawczei specjalistyczne organizowane dla uczniów mających trudności w nauce oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci i młodzieżyz zaburzeniami rozwojowymi;

Kuratorium Oświaty w Łodzi


Rozporz dzenie menis w sprawie ramowych plan w nauczania w szko ach publicznych
Rozporządzenie MENiS wszystkich typach i rodzajach szkół. Są to:w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych


§ wszystkich typach i rodzajach szkół. Są to: 3 ust. 2W szkolnym planie nauczania należy dodatkowo uwzględnićdla uczniów niepełnosprawnych, w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności, następujące zajęcia rewalidacyjne: 1) korekcyjne wad postawy,2) korygujące wady mowy,3) orientacji przestrzennej i poruszania się,4) nauki języka migowego (…),5) inne, wynikające z programów rewalidacji.

Kuratorium Oświaty w Łodzi


§ wszystkich typach i rodzajach szkół. Są to:3 ust. 7Uczniowi niepełnosprawnemu,na każdym etapie edukacyjnym,naukę można wydłużyćco najmniej o rok

Kuratorium Oświaty w Łodzi


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu wszystkich typach i rodzajach szkół. Są to:z dnia 18 stycznia 2005 r.w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowaniai opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społeczniew przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych. (Dz. U. z 2005 r. Nr 19, poz. 167)

Kuratorium Oświaty w Łodzi


Kształcenie uczniów niepełnosprawnych jest prowadzone nie dłużej niż do ukończenia przez ucznia:- 18 roku życia - w przypadku szkoły podstawowej;- 21 roku życia - w przypadku gimnazjum;- 24 roku życia - w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej.

Kuratorium Oświaty w Łodzi


Szkoły dłużej niż do ukończenia przez ucznia:ogólnodostępnei integracyjnezapewniają:- realizację zaleceń zawartychw orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;- odpowiednie warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne;

Kuratorium Oświaty w Łodzi


realizację programu nauczania dłużej niż do ukończenia przez ucznia:i wychowania z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy;- zajęcia rewalidacyjne;- integrację ze środowiskiem rówieśniczym.

Kuratorium Oświaty w Łodzi


Szkoły ogólnodostępne dłużej niż do ukończenia przez ucznia:udzielają pomocy rodzicom dziecii młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w zakresie doskonalenia umiejętności niezbędnych we wspieraniuich rozwoju.

Kuratorium Oświaty w Łodzi


Nauczyciele zatrudnieni dodatkowo, dłużej niż do ukończenia przez ucznia: posiadający kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w odpowiednich typach i rodzajach specjalnych przedszkoli i szkół i specjaliści:

Kuratorium Oświaty w Łodzi


rozpoznają dłużej niż do ukończenia przez ucznia: potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie;

Kuratorium Oświaty w Łodzi


Wsp organizuj zaj cia edukacyjne i prac wychowawcz w formach integracyjnych w szczeg lno ci

współorganizują dłużej niż do ukończenia przez ucznia: zajęcia edukacyjne i pracę wychowawczą w formach integracyjnych,w szczególności:

Kuratorium Oświaty w Łodzi


wspólnie z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne dłużej niż do ukończenia przez ucznia:wybierają lub opracowują programy wychowania przedszkolnego i programy nauczania,

Kuratorium Oświaty w Łodzi


dostosowują dłużej niż do ukończenia przez ucznia: realizację programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania, programu wychowawczego i programu profilaktyki do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie,

Kuratorium Oświaty w Łodzi


w zależności dłużej niż do ukończenia przez ucznia: od indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie, wspólnie z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, opracowują dla każdego ucznia i realizują indywidualne programy edukacyjne określające zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz rodzaj zajęć rewalidacyjnych lub zajęć socjoterapeutycznych prowadzonych z uczniem,

Kuratorium Oświaty w Łodzi


Uczestnicz w zaj ciach edukacyjnych prowadzonych przez innych nauczycieli

uczestniczą dłużej niż do ukończenia przez ucznia:w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez innych nauczycieli;

Kuratorium Oświaty w Łodzi


prowadzą dłużej niż do ukończenia przez ucznia:zajęcia rewalidacyjne lub zajęcia socjoterapeutyczne; udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne w doborze metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi oraz niedostosowanymi społecznie;

Kuratorium Oświaty w Łodzi


prowadzą lub organizują dłużej niż do ukończenia przez ucznia: różnego rodzaju formy pomocy pedagogicznej i psychologicznej dla dziecka i jego rodziny.

Kuratorium Oświaty w Łodzi


Indywidualny program edukacyjny dłużej niż do ukończenia przez ucznia:

 • Cele pracy z uczniem, wynikające z zapisów orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i obserwacji funkcjonowania ucznia w szkole i środowisku:

 • Sposoby osiągania celów na poszczególnych zajęciach - zadania:

  Polski ………….

  Matematyka …………

  Inne przedmioty ……………

  Rewalidacja indywidualna ……………..

 • Podpisy: nauczycieli i rodziców

 • Poziom osiągnięcia celu:


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU dłużej niż do ukończenia przez ucznia:z dnia 7 stycznia 2003 r.w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 11, poz. 114)obowiązuje od dnia 13 lutego 2003 r.


§ 2. ust. 1. dłużej niż do ukończenia przez ucznia:Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega w szczególności na:1)diagnozowaniu środowiska ucznia;2)rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich zaspokojenia;3)rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych;(…)

Kuratorium Oświaty w Łodzi


5) dłużej niż do ukończenia przez ucznia:organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej;(…)10)wspieraniunauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia;

Kuratorium Oświaty w Łodzi


11) dłużej niż do ukończenia przez ucznia:udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;12)wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

Kuratorium Oświaty w Łodzi


Podstawa programowa dłużej niż do ukończenia przez ucznia: kształcenia ogólnego dla uczniów w normie intelektualnej i uczniów upośledzonych umysłowow stopniu lekkimjest taka sama.

Kuratorium Oświaty w Łodzi


Art. 17. 3a. uoso dłużej niż do ukończenia przez ucznia:Obowiązkiem gminy jest: 1) zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21. roku życia;

Kuratorium Oświaty w Łodzi


2) zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka umożliwiającego tym dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia;

Kuratorium Oświaty w Łodzi


3) zwrot kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w pkt 1 i 2, oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka, wymienionych w pkt 1 i 2, na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta i rodzicami, opiekunami lub opiekunami prawnymi ucznia, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice, opiekunowie lub opiekunowie prawni.


Art. 71b ust. 2b 2, oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka, wymienionych w pkt 1 i 2, Dyrektorzy, szkół podstawowych specjalnych oraz ośrodków, o których mowa w art. 2 pkt 5, a także dyrektorzy właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka szkół podstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych oraz dyrektorzy publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych (…), mogą organizować wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w porozumieniu z organami prowadzącymi.

Kuratorium Oświaty w Łodzi


Art. 71b ust. 5a 2, oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka, wymienionych w pkt 1 i 2, Jeżeli orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zaleca kształcenie dziecka odpowiednio w przedszkolu specjalnym albo w przedszkolu, szkole podstawowej lub gimnazjum, ogólnodostępnych lub integracyjnych, odpowiednią formę kształcenia,na wniosek rodziców, zapewnia jednostka samorządu terytorialnego właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, do której zadań własnych należy prowadzenie przedszkoli lub szkół.

Kuratorium Oświaty w Łodzi


Rozporządzenie MEN 2, oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka, wymienionych w pkt 1 i 2, z dnia 12 lutego 2001 r.w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dziecii młodzieży(…).Dz. U. Nr 13 poz. 114 oraz z 2003 r.Nr 23 poz. 192

Kuratorium Oświaty w Łodzi


§ 14. 1. 2, oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka, wymienionych w pkt 1 i 2, Do czasu objęcia dziecka formą kształcenia przewidzianą w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, dyrektor szkoły, do której dzieckouczęszcza, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka, zapewniarealizację wskazań, zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu, w szczególności dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w ramach posiadanych środków finansowych

Kuratorium Oświaty w Łodzi


§ 14. 2. 2, oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka, wymienionych w pkt 1 i 2,

Poradnia zapewnia dziecku,

o którym mowa w ust. 1,

pomoc psychologiczno-pedagogiczną zaleconą w orzeczeniu, w zakresie w jakim do udzielenia tej pomocy nie jest przygotowana szkoła lub placówka.

Kuratorium Oświaty w Łodzi


Art. 71d ustawy oso 2, oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka, wymienionych w pkt 1 i 2, Podręczniki szkolne i książki pomocnicze do kształcenia specjalnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym, niewidomych, słabo widzącychi niesłyszących są dofinansowywanez budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

Kuratorium Oświaty w Łodzi


ROZPORZĄDZENIE MENiS 2, oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka, wymienionych w pkt 1 i 2, z dnia 7 września 2004 r.w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowaniai promowania uczniówi słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminóww szkołach publicznych

Kuratorium Oświaty w Łodzi


§ 6. 1 i 2 2, oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka, wymienionych w pkt 1 i 2, Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,(…) dostosować wymagania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom (…).

Kuratorium Oświaty w Łodzi


3. 2, oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka, wymienionych w pkt 1 i 2, W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznychi edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

Kuratorium Oświaty w Łodzi


Www kuratorium lodz pl zak adka kszta cenie specjalne

www.kuratorium.lodz.pl 2, oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka, wymienionych w pkt 1 i 2, zakładka: Kształcenie specjalne

Kuratorium Oświaty w Łodzi


Wizytatorzy KO ds. kształcenia specjalnego: 2, oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka, wymienionych w pkt 1 i 2, Barbara Łaska,Urszula Rados,Tomasz Walczak. Tel. 0-42 637 70 55 w. 430-42 637 78 04

Kuratorium Oświaty w Łodzi


Dzi kuj za uwag

Dziękuję za uwagę 2, oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka, wymienionych w pkt 1 i 2,


ad