SVENSKA UPPFINNINGAR - PowerPoint PPT Presentation

deacon
svenska uppfinningar n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SVENSKA UPPFINNINGAR PowerPoint Presentation
Download Presentation
SVENSKA UPPFINNINGAR

play fullscreen
1 / 5
Download Presentation
SVENSKA UPPFINNINGAR
690 Views
Download Presentation

SVENSKA UPPFINNINGAR

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. SVENSKA UPPFINNINGAR • Separatorn • Telefonen • Telefoni • Celsiustermometern • Dynamiten Gustaf de Laval & L.C. Nielsen Alexander Graham Bell Skottland Lars Magnus Ericsson Anders Celsius Alfred Nobel

  2. Alfred Nobel Alfred Nobel var en svensk uppfinnare. Hans viktigaste uppfinning var dynamiten. Tidigare hade sprängmedlen varit väldigt farliga att hantera, för de kunde så lätt explodera av sig själva. Nobel kom på att blanda sprängmedlet nitroglycerin med ett slags kiselsand. På så sätt tålde det stötar mycket bättre. Dynamiten och andra uppfinningar gjorde Nobel oerhört rik. I sitt testamente donerade han (gav bort) hela sin förmögenhet till fem pris åt personer som inom bestämda områden hade "gjort mänskligheten den största nytta". Det blev nobelprisen.

  3. Alexander Graham Bell Bell var först lärare för döva. Hans arbete med hjälpmedel för döva ledde fram till en telefon. Han använde sig av magnetism och en tunn hinna som darrade i takt med ljudvågorna. Uppfinningen gjorde Bell mycket rik, och han skänkte stora summor till forskning. Från början, för omkring 100 år sedan, var telefonen en stor svart apparat med vev. Då man skulle ringa till någon vevade man, så att en ringsignal gick till växeln. Där satt växeltelefonister, som kopplade samtalet med ett proppsnöre. Det fanns med andra ord en strömkrets – två obrutna kopparledningar – mellan apparaterna. När man ringde på långa avstånd blev ljudet dåligt.

  4. Järnvägar Året 1854 började de bygga järnvägar i Sverige. De fanns mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. Men det fanns också väldigt många privata som rika privatpersoner. Under 1840- och 1850-talen började man dock anlägga hästbanor för att lättare kunna köra varor till exempelvis Göta Kanal. Många hästbanor användes även inom gruvnäringen. Dessa banor var Sveriges första järnvägar. Det var Adolf Eugene von Rosen som i många år hade försökt övertyga makthavarna och finansiärer att satsa på järnvägen i Sverige. Men von Rosen hade otur. De som skulle finansiera hans järnvägsplaner drog sig ur eller visade sig vara opålitliga. I slutändand var det Nils Ericson, bror till den berömde uppfinnaren John Ericsson, som fick i uppdrag att leda arbetet.

  5. Vattenkanaler Havet har traditionellt varit en viktig transportväg och något som band samma snarare än höll områden åtskilda. Införandet av ångfartyg medverkade till att kanalerna kunde bli lönsamma. Det var i huvudsak under 1800-talet som Sveriges kanaler byggdes. Mycket stod att vinna genom att förbinda naturliga vattendrag. Särskilt uppenbart var detta beträffande de stora sjöarna: Mälaren, Hjälmaren, Vättern och Vänern. Även inom nationerna har vattnet - sjöar, åar och floder - varit en transportväg. Kolonisationen av nya områden följde också vattenvägarna.