Trávicí ústrojí III. - PowerPoint PPT Presentation

deacon-bean
tr vic stroj iii n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Trávicí ústrojí III. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Trávicí ústrojí III.

play fullscreen
1 / 33
Download Presentation
Trávicí ústrojí III.
223 Views
Download Presentation

Trávicí ústrojí III.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Trávicí ústrojí III. Histologie a embryologie

 2. Vývoj a histologická stavba: slinných žláz (glandulae salivares) slinivky břišní (pancreas) jater (hepar) žlučníku a žlučovodu (vesica fellea, ductus choledochus)

 3. Vývoj slinných žláz • epitelové výchlipky ústní dutiny (6. - 8. týden) • prorůstání do přilehlého ektomezenchymu • jejich pojivová tkáň je tudíž z crista neuralis • parenchym (sekrece) z proliferujícího orálního epitelu • ektoderm  gl. parotis • endoderm  gl. submandibularis et sublingualis

 4. 4. týden kaudální část předního střeva 2 pankreatické výchlipky (11) z endodermálních bb.: dorzální (větší) ventrální Vývoj pankreatu

 5. Vývoj pankreatu • dorzální pankreas (7) se rozrůstá mezi listy dorzálního mezenteria (mezoduodena) • ventrální pankreas (5) do ventr. mezoduodena • z něj vzniká processus uncinatus a část hlavy pankreatu • rotací duodena dochází k jejich spojení • hlavní pankreatický vývod  papilla duodeni major • proximální část vývodu dorz. pankreatu perzistuje jako ductus pancreaticus accesorius  papilla duodeni minor

 6. Vývoj pankreatu • pankreas s duodenem a mezoduodenem se překlopí a sroste s parietálním peritoneem (Treitzova retropankreatická membrána)

 7. Vývoj pankreatu • pojivový obal a interlobulární septa vznikají z přilehlého splanchnického mezenchymu • sekrece insulinu • začíná přibližně v 10. týdnu, hypertrofie beta-buněk při mateřském DM • vývojové vady pankreatu: • přídatná pankreatická tkáň • stěna žaludku, duodena, Meckelův divertikl • anulární pankreas • duodenální stenóza

 8. Vývoj jater, žlučníku, žlučovodu • ventrální endoderm kaudální části předního střeva  jaterní výchlipka (4. týden) • vrůst do ventrálního mezenteria

 9. Vývoj jater, žlučníku, žlučovodu • rozdělení jaterní výchlipky: • 1) kraniální (větší) část • základ jater • epitelové bb. prorůstají do mezenchymu septum transversum(= mezodermová přepážka mezi srdcem a stř. střevem, tedy perikardovou a peritoneální dutinou) • z mezodermálních bb. vzniká: • vazivo jat. parenchymu, bb. Kupfferovy a hemopoetické • 2) kaudální část • základ žlučníku • formuje se ductus cysticus

 10. Vývoj jater, žlučníku, žlučovodu • zužováním spojení jater s předním střevem vzniká ductus choledochus (ústí s ductus pancreaticus) • hematopoeza od 6. týdne, poslední 2 měsíce intrauterinního vývoje postupně ustává • mezogastrium ventrale: • mezohepaticum  lig. falciforme hepatis • omentum minus • játra pokryta peritoneem kromě area nuda

 11. Slinné žlázy • malé slinné žlázy • velké slinné žlázy (3 páry) • obklopeny pouzdrem (kolagenní vazivo) septa • sekreční oddíl - bb. serózní a mucinózní, myoepitelové (košíčkové) • systém žlázových vývodů • vsunuté  žíhané  interlobulární  lobární  jeden hlavní vývod  ústní dutina

 12. serózní buňky tvar pyramidy, aciny secernují proteiny bazofilní, ER, GA apikálně mikroklky, spojovací komplexy, sekreční granula mucinózní buňky kubické / cylindrické, tvoří tubuly secernují hlen  světlá granula (splývají) sekret viskózní  distálněji než b. serózní Slinné žlázy

 13. bb. vsunutých vývodů jednovrstevný plochý (nízce kubický) epitel laktoferin, lyzozym spojují se v žíhané vývody (intralobulární) bb. žíhaných vývodů radiální uspořádání žíhání = záhyby bazální membr. + mitochondrie bb. transportující ionty tvoří hypotonické sliny Slinné žlázy

 14. Slinné žlázy

 15. Slinné žlázy • glandula parotis (příušní žláza) • serózní složená alveolární žláza • větvené aciny, dlouhé vývody • v lam. propria plazmocyty - IgA  tvoří komplexyse sekreční komponentou (syntetizují bb. serózní, vsunuté i žíhané) • granula PAS+ (polysacharidy, amyláza) • 25% slin

 16. Slinné žlázy • glandula submandibularis (podčelistní žl.) • seromucinózní složená tuboalveolární žláza • serózní aciny navazující na mucinózní tubuly se mění v polokulovité lunuly • převažují elementy serózní (bazofilní cytoplazma) • granula PAS+ • 70% slin

 17. Slinné žlázy • glandula sublingualis (podjazyková žl.) • seromucinózní složená tuboalveolární žláza • oproti podčelistní žláze převažují buňky mucinózní • nenacházíme vsunuté vývody, žíhané jsou krátké • 5% slin

 18. Pankreas • smíšená žláza • exokrinní část - serózní složená alveolární žláza • serózní bb. uspořádané do acinů, ER, GA, apikálně sekreční granula • intralobulární vývody nejsou žíhané • sekret: voda, ionty, (chymo-)trypsinogen, karboxypeptidáza, (deoxy-)ribonukláza, lipáza, amyláza, elastáza • sekretin  hodně tekutiny, HCO3 -, neutralizace chymu • cholecystokinin  hojně enzymů (uvolnění granul) • endokrinní část - Langerhansovy ostrůvky

 19. Pankreas - exokrinní část • aciny obklopeny bazální membránou • 1 - acinární (serózní) buňky • zymogenní granula • 2 - centroacinární bb. • 3 - vsunutý vývod

 20. Játra • kryta vazivovým pouzdrem (capsula Glissoni) • jaterní buňky - hepatocyty • uspořádány v trámčitý epitel • mezi nimi probíhají jaterní sinusoidy (= nepravidelně roztažené cévy z fenestrovaného endotelu) • od hepatocytů odděleny Disseho prostorem • Kupfferovy bb • uvnitř trámců intercelulární žlučovody (žlučové kapiláry) - ohraničené jen plazmalemou hepatocytů

 21. hepatocyt - polyedrická eosinofilní buňka, velké sférické jádro (i polyploidní), hladké i drsné ER, mitochondrií • žlučový kanálek • těsná spojení • mikroklky • Disseho prostor (subendotelová štěrbina) • endotel

 22. strukturální jednotka parenchymu jater - šestiboký hranol v. centralis hepatocyty radiálně portální prostory krev teče od periferie k centru jaterní lalůček

 23. portální prostor (portobiliární) portální triáda venula (v. portae), PV arteriola (a. hepatica), A interlobulární žlučovod (ductus hepaticus), B jednovrstevný kubický epitel vazivová pochva další možná strukturálně funkční jednotka = portální lalůček střed = portální triáda

 24. funkční dělení podle oblasti zásobení konečnou větví v. portae podle vzdálenosti od vény 3 distribuční zóny selektivní poškození hepatocytů jaterní acinus

 25. Játra, žlučové cesty • funkce jater • syntéza proteinů (kontinuálně uvolňují do krve) • albumin , fibrinogen, protrombin, transferrin, lipoproteiny... • sekrece žluči • voda, ionty, žlučové kys., fosfolipidy, cholesterol, bilirubin • metabolické funkce • střádání metabolitů: TAG, glykogen, vit. A • glukoneogeneza, glykogenolýza, deaminace AK • detoxikace: oxidace, metylace, konjugace • žlučové cesty intrahepatální • žlučové kanálky  intralobulární žlučovody (Heringovy kanálky)  interlobulární žlučovody  ductus hepaticus dx. et sin.

 26. Žlučník, žlučové cesty • tunica mucosa • jednovrstevný cylindrický epitel • tvoří četné řasy • poblíž ductus cysticus tubulózní žlázky  hlen • tunica muscularis • hl. cirkulární svalovina, cholecystokinin  stahy • perimuskulární vrstva vaziva • tunica serosa • funkce: střádat a koncentrovat žluč (absorpce vody),obsah 30-50 ml • žlučové cesty extrahepatální • ductus hepaticus comm. d. cysticus  d. choledochus • jednovrstevný cylindrický epitel