Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hævd - en levende retsantikvitet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hævd - en levende retsantikvitet

Hævd - en levende retsantikvitet

196 Views Download Presentation
Download Presentation

Hævd - en levende retsantikvitet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Hævd - en levende retsantikvitet Advokatrådets Miljøfaggruppe - fredag den 4. april 2003 - Hotel H.C. Andersen - Odense Indlægget omfatter • hævdsinstituttet • hævdsbetingelserne • servitut- og ejendomshævd • ret til råden • imødegåelse af hævd • hævdsfrigørelse • skelforretninger • samt et lille sidespring Signaturen *) markerer, at emnet uddybes efter-følgende I er velkomne til at afbry-de og spørge undervejs Præsenteret teoretisk-praktisk Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

 2. Hævd - en levende retsantikvitet Advokatrådets Miljøfaggruppe - fredag den 4. april 2003 - Hotel H.C. Andersen - Odense Hævdsinstituttet Danske Lov 5-5-1: Hvis Gods og Ejendom no-gen haver haft i Haand og Hævd i tyve Aar Ulast og Ukært til Tinge, det behol-der hand, uden anden Ad-komst at fremvise, anger-løst og Uafvundet, med mindre det bevisis, at hand hafde det, enten til Pant, eller i Forlæning, eller i Forsvar. • Gældende retsregel Uberettiget råden kan medføre ret • løsøre og fast ejendom • også begrænset råden • dualismeelementet *) • én råder uberettiget, og • ejeren undlader at håndhæve • derfor ikke hævd, hvis • (hånd)pant • overladt til varetægt eller den i praksis væsentlige • rådighedsudøvelsen er berettiget (sker i h.t. lejeaftale) Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

 3. Hævd - en levende retsantikvitet Advokatrådets Miljøfaggruppe - fredag den 4. april 2003 - Hotel H.C. Andersen - Odense Hævd udelukket • udskilte offentlige veje, jf. LOOV § 88, stk. 2 samt • udskilte jernbaner, jf. DSB-lov § 52 a, stk. 2 for så vidt angår råden af tilgrænsende ejere NB!Ejendomsgrænser mod eller i vandløb er labile - dvs. de ændres sammen med den faktiske grænse Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

 4. Hævd - en levende retsantikvitet Advokatrådets Miljøfaggruppe - fredag den 4. april 2003 - Hotel H.C. Andersen - Odense Dualismeelementet • ejeren undlader at håndhæve sin ejendomsret overfor kræn-keren • forudsætter, at ejeren er - eller burde være - vidende om, at den hævdende råder uberettiget • derfor tvivlsomt at afvise hævd med, at ”det ikke kunne kom-me sagsøgte til skade, at sagsøgte har undladt ved tilsyn at konstatere den uberettigede brug af arealet” • medmindre omstændighederne er sådan, at et sådant tilsyn ikke kan forventes (se også U 1932.39 H - Nørresundby-dommen) Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

 5. Hævd - en levende retsantikvitet Advokatrådets Miljøfaggruppe - fredag den 4. april 2003 - Hotel H.C. Andersen - Odense Hævdsbetingelserne TL § 12 Stk. 1. Ved tinglysning af udlæg, dom og anden offentlig retshand-ling skal der fremlægges erklæring fra vedkommende myndighed, der har foretaget handlingen, eller be-kræftet udskrift af dens bøger, og handlingen skal angå en person, der ifølge tingbogen er beføjet til at råde over ejendommen. Stk. 2. Ved tinglysning af hævd kræves enten en erklæring om an-erkendelse af hævd af den, mod hvem hævden er vundet, eller dom for, at hævd er vundet. • der skal udøves råden *) • rettighedserhvervelse: svarende til den udøvede råden (”ret som rådet”) • råden i mindst 20 år *) • kontinuerligt ? • god tro ? *) • retsvirkning • tinglysning (TL § 12, stk. 2) [ejendomsberigtigelse] Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

 6. Hævd- en levende retsantikvitet * Advokatrådets Miljøfaggruppe - fredag den 4. april 2003 - Hotel H.C. Andersen - Odense Hævd og passivitet • ejeres passivitet alene kan ikke begrunde ret • passivitet kan måske påberåbes i stedet for hævd • hvis der udøves råden • i ond tro • strid med kontrakt(lignende)forhold, som • burde have affødt indsigelse • håndhævelsesadgangen kan da mistes på kortere tid end 20 år (U 1985.1000 H) og perioden kan efter omstændighederne væ-re kort (jf. U 1988.849 HD) Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

 7. Hævd - en levende retsantikvitet Advokatrådets Miljøfaggruppe - fredag den 4. april 2003 - Hotel H.C. Andersen - Odense Hævdstiden synbar, når den udøvede råden giver sig til kende ved en særlig indretning *)(Illum, Dansk Tingsret, 3. udg. s. 437) • Ejendomshævd: 20 år • Servituthævd: • 20 år, hvis synbar råden • alderstid hvis usynbar råden alderstid (så længe, at ingen kan huske andet) i praksis 40-50 år eller måske snarere Hvis den udøvede råden betjener sig af enindretning/er synlig vindes hævd efter ja ja 20 årsråden ja nej alderstidsråden nej ja alderstidsråden nej nej ikke • adgangsvej • afløbsledning • rørskær • æterbårent signal Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

 8. Hævd- en levende retsantikvitet * Advokatrådets Miljøfaggruppe - fredag den 4. april 2003 - Hotel H.C. Andersen - Odense Synbar - usynbar Sondringen har betydning for stiftelse af rådighedsservitutter • i synbarhed ligger • fysisk indretning • sammenhæng mellem indretning og brug (ikke nok, at der er en indret-ning, det indicerer kun) • skal give sig til kende - altså være synlig • vejret vindes begrænset, hvis den udøvede råden har været be-grænset (f.eks. kun gående færdsel) • men ellers som en ordinær vejret • efter 20 år eller alderstid • inden for det faktiske vejareal (U 1951.171 VLD) Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 9. Hævd - en levende retsantikvitet Advokatrådets Miljøfaggruppe - fredag den 4. april 2003 - Hotel H.C. Andersen - Odense God tro • positiv viden udelukker ikke hævd (sml. indsigelse afbryder ikke, men medfører viden om den andens - påståede - ejen-domsret - U 1992.887 V) • hvilket i praksis medfører ond tro • ikke hævd hvis ”snighævd” (U 1932.39 H og 1994.668 V) von Eyben (DM 4, s. 371):der kan vindes hævd, hvis ”hævderen med føje har kunnet gå ud fra, at hans adfærd ville blive tolereret” Fast ejendom (s. 223):hævd udelukket, ”hvis den rådende ikke havde en hvis føje til at antage, at rådigheden var berettiget” Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

 10. Hævd- en levende retsantikvitet * Advokatrådets Miljøfaggruppe - fredag den 4. april 2003 - Hotel H.C. Andersen - Odense Rådigheden • intensitet • naturlig ejerråden eller begrænset råden? *) • permanens (f.eks. U 1999.642 V) • periodisk, afbrudt (og da hvorfor?) • berettiget *) • ret til råden, overdragelse • synlighed *) • snighævd, forsætlig uvidenhed • substituerende • brugers råden, råden mod bruger • hvem har rådet? • succession og repræsentation • lovgivningen (U 2002.297 HD) • udelukker ikke ubetinget (passivitet) Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

 11. Hævd - en levende retsantikvitet * Advokatrådets Miljøfaggruppe - fredag den 4. april 2003 - Hotel H.C. Andersen - Odense Hvilken ret vindes? Til ejendomshævd • den på stedet naturlige ejerråden (U 1954.253 H) Til servituthævd • hvis begrænset råden(positive servitutter: rådigheds- og tilegnelsesservitutter)eks: vejret • ingen råden - ingen ret (ejers passivitet)altså ikke tilstandsservitutter (negative servitutter jf. U 1994. 668 V) eks: udsigtservitut • allemandshævd/gruppehævd (også for en afgrænset kreds, hvis alderstidsråden, jf. U 1987.845 V og 1953.40 H) Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

 12. Hævd - en levende retsantikvitet Advokatrådets Miljøfaggruppe - fredag den 4. april 2003 - Hotel H.C. Andersen - Odense Berettiget råden • råden i h.t. aftale • rummer intet incitament for ejer til håndhævelse (dualisme-elmentet) • hævd ikke mulig, hvis der udøves råden i henhold til aftale • f.eks.: forpagtning kan ikke føre til ejendomsret Men aftaler udelukker ikke hævd • hævd mulig, hvis der udøves råden, der går ud ud over aftalen • f.eks. fordi der rådes efter aftalens udløb • eller i flere henseender (f.eks. ikke kun fiskeri, men også jagt) • ligesom råden i hævdstid kan bestyrke en tvivlsom ret • råden som følge af en udokumenteret overdragelse udelukker ikke (ejen-doms)hævd Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

 13. Hævd - en levende retsantikvitet Advokatrådets Miljøfaggruppe - fredag den 4. april 2003 - Hotel H.C. Andersen - Odense Afbrydelse • fysisk modråden • problematisk hvis hævd er vundet • hævdsvirkning fortsætter, hvis rådigheden fortsætter (U 1992.887 V) • retligt • indsigelse (udenretlig påtale) ikke nok • skelforretning • søgsmål (stævning) NB! UL § 38 Stk. 1. Der kan ikke anlægges rets-sag om skels beliggenhed, herunder som følge af hævdserhvervelse, før der er afholdt en skelforretning efter reglerne i §§ 35 og 36. retssag (måske) mu-lig, hvis der ikke er tvist om grænsen Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

 14. Hævd - en levende retsantikvitet Advokatrådets Miljøfaggruppe - fredag den 4. april 2003 - Hotel H.C. Andersen - Odense Udelukkende råden? Rådighedsudøvelsen skal ske på bekostning af ejerens råden (U 1994.668 V) Men, er hævd udelukket, hvis ejeren opretholder en begrænset råden - f.eks. fortsat kører over et areal, hævderen har taget i be-siddelse? • svaret er antagelig nej • som nok bør forklares med • at ejeren bevarer vejretten som en del af ejendomsretten i s.f. • at ejeren taber ejendomsretten, men vinder hævd mod hævderen (idet denne forklaringsmåde fører til et utilfredsstillende resultat, hvis færdslen ikke er udøvet i hævdstid) Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

 15. Hævd - en levende retsantikvitet Advokatrådets Miljøfaggruppe - fredag den 4. april 2003 - Hotel H.C. Andersen - Odense Forhindrer tinglysning hævd? U 1999.1295 Ø (se ogsåU 2000.2486 V): • færdselsret over grund til stranden lyst • passerbar spærring etableret af ejer af tjenende ejendom • gradvis tilgroning med roser • færdsel ophørte nogle år efter vejret ikke bortfaldet • idet hverken begrænset eller manglende udnyttelse • eller den af ejeren udøvede brug var uforenelig med vejretten Tinglysning er en sikringsakt, der beskytter mod erhververe i god tro og retsforfølgende kreditorer - ikke mod hævd Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

 16. Hævd- en levende retsantikvitet Advokatrådets Miljøfaggruppe - fredag den 4. april 2003 - Hotel H.C. Andersen - Odense Hævdsfrigørelse Regelgrundlaget: TL § 26 TL § 26 Stk. 1. Dersom en hævd ikke er tinglyst og derfor ville bortfalde over for en senere erhverver i medfør af § 1, skal denne dog gøre sin ret gældende inden 2 år efter, at hans ret er tinglyst. I modsat fald får hævden også gyldighed mod ham. • erhverver skal inden 2 år efter købet ”gøre sin ret gældende” • udenretlig indsigelse tilstræk-keligt (dog bevisproblemer) • undtagelse fra TL § 1 Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 17. Hævd- en levende retsantikvitet * Advokatrådets Miljøfaggruppe - fredag den 4. april 2003 - Hotel H.C. Andersen - Odense Hævdsfrigørelse … men bestemmelsen har begrænset gennemslagskraft • thi køber skal være i godt tro (U 1998.120 V) • og skal være erhverver • domstolspraksis bedømmer aftalen • hvad har køber erhvervet? • byejendomme: vanskeligt (jf. U 1942.32 HD og 1991.27 HD) • land- og skovbrugsejendommen: muligvis (jf. LSP 1996.232 og 431, 1998.39 og 40) • Aftaleretten viser sin styrke: Man køber som beset og kan der-for ikke forvente at erhverve arealet uden for den fysiske grænse Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 18. S - K 7 o 7 p Hævd- en levende retsantikvitet Advokatrådets Miljøfaggruppe - fredag den 4. april 2003 - Hotel H.C. Andersen - Odense Hvad overdrages? Hegnet mellem 7 o og 7 p ikke anbragt i den matrikulære grænse (hækken kan f.eks. være anbragt som eget hegn) 7 o har for nylig fået ny ejer K. Ejendommen besigtiget ved køb • sælger afhænder det, han ejer • ikke hævd: den matrikulære ejendom • hævd: ejendommen, som den er afgrænset i marken • køber erhverver det, sælger ejer (altså også det, der ligger uden for hegnet) Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 19. vejret ses over en nabogrund for at sikre en fremtidig udstykningsmulig-hed af baghaven. Deklarationen indeholder forbud mod beplantning og bebyggelse på det areal, vejretten vedrører. På servitutarealet er der opført en garage. Da den berettigede gør krav på vejen, kom-mer det til retssag. En vejret stiftes og tingly- Hævd- en levende retsantikvitet Advokatrådets Miljøfaggruppe - fredag den 4. april 2003 - Hotel H.C. Andersen - Odense Frihedshævd • bortfald af rettighed • forudsætter modråden • i mindst 20 år • passivitet begrunder ikke bortfald Eksempel: Er vejretten ekstingveret? (U 2000.2486 V) Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

 20. Hævd- en levende retsantikvitet Advokatrådets Miljøfaggruppe - fredag den 4. april 2003 - Hotel H.C. Andersen - Odense Apropos veje …. Adgangsveje skal optages på matrikelkortet (UL § 18) • stiplede vejgrænser _ _ _ _ _ _ • markerer en vejret • stiftet i udstykningssagen • indhold kan (normalt) oplyses af Kort & Matrikelstyrelsen • normalt intet tinglyst • vejbredden er • totalarealet på nye vej • mens vejbredden på ”alensveje” (f.eks. 3.77 m) ikke er udtryk for vejens faktiske bredde (udskiftningsveje optaget med standardbredder) • noget andet kørearealets bredde Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 21. Hævd- en levende retsantikvitet Advokatrådets Miljøfaggruppe - fredag den 4. april 2003 - Hotel H.C. Andersen - Odense Skelforretning UL § 35 Stk. 1. Enhver, der mener at have interesse i at få konstateret den rette be-liggenhed af en ejen-domsgrænse, kan an-mode en praktiserende landinspektør om at af-holde en skelforretning, jf. dog § 41. Den der …... • skal fastlægge ejendomsgrænsen • typisk situation: uoverensstemmelse mellem faktisk og registreret grænse • ved uoverensstemmelse skal lsp. vurdere, om afvigelsen skyldes fejl eller en faktisk ændring • faktisk ændring: grundlag for hævd? • that’s it! • hvis andre forhold indgår, f.eks. om der foreligger en gyldig aftale (leje) eller vedr. hævdsfrigørelse, vil det kunne beretti-ge, at sagen udsættes med henblik på indbringelse for dom-stolene Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

 22. Hævd- en levende retsantikvitet * * Advokatrådets Miljøfaggruppe - fredag den 4. april 2003 - Hotel H.C. Andersen - Odense Skelforretning - redegørelsen • udarbejdes, hvis der ikke opnås forlig • væsentligste formål at præsentere og begrunde afgørelsen • supplering hvis ufuldstændig eller ikke fyldestgørende Eksempel • plankeværk opsat parallelt med registreret skel • matrikulært skel fastlagt selv om hegnet afviger • uoverensstemmelsen ikke omtalt • afgørelsen ikke begrundet • først efter at fristen for sagsanlæg er sprunget, anfægtes skellet • kan der anlægges retssag alligevel? Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

 23. Hævd- en levende retsantikvitet Advokatrådets Miljøfaggruppe - fredag den 4. april 2003 - Hotel H.C. Andersen - Odense Skelforretninger - omkostningsfordeling UL § 39 Stk. 1. Hegnssynet kan efter begæring af rekvirenten af skelforretningen pålægge andre end rekvirenten at be-tale sagens omkostninger helt eller delvis. Anlægges der retssag efter § 36, stk. 2, nr. 2, træffes afgørelsen her-om dog af retten. Der skal ved afgørelsen tages hensyn til interesserne i en konsta-tering af ejendomsgrænsens rette beliggenhed, herunder baggrunden for og resulta-tet af skelforretningen. • rekvirenten hæfter • kan anmode hegnssynet om at fore-tage fordeling mellem parterne • på grundlag af baggrunden for, in-teressen i og resultatet af skelfor-retningen • indbringes skelspørgsmålet for by-retten, fordeler den såvel omkost-ningerne ved skelforretningen som for sagens førelse ved domstolene • men efter forskellige regelsæt (UL´s og RPL’s) Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

 24. Hævd- en levende retsantikvitet Advokatrådets Miljøfaggruppe - fredag den 4. april 2003 - Hotel H.C. Andersen - Odense Skelforretning eller dom? Spørgsmål vedr.: • ejendomsgrænsers beliggenhed • hævdserhvervelse (grænsehævd) skal afgøres ved skelforretning Ifølge KMS kan en lsp. under en skelforretning også tage stilling til andre spm. i relation til hævd, herunder om hævd er bortfaldet efter TL § 26, stk.1 Spørgsmål vedr.: • overdragelse eller andre retlige forhold, herunder fortolkning • ekstinktion af hævd, samt • tilfælde, hvor det er nødvendigt at få tinglyst adkomst som følge af hævd skal afklares ved dom Lektor. landinspektør , lic.geom. Lars Ramhøj

 25. Hævd - en levende retsantikvitet * Advokatrådets Miljøfaggruppe - fredag den 4. april 2003 - Hotel H.C. Andersen - Odense Situationsplan • Skelforretningen resulterer i anerkendelse af hævd på 5 m2 til fordel for 15 ci • advokaten indbringer sagen for domstolene • med påstand om anerkendelse af denne grænse ? Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

 26. Hævd - en levende retsantikvitet * Advokatrådets Miljøfaggruppe - fredag den 4. april 2003 - Hotel H.C. Andersen - Odense Sagsanlæg • grænsen må be-skrives entydigt • ligesom der må redegøres for den udøvede råden NB ! • omkostningsfor-deling mellem sagens parter • luftfotos fås for hele landet, optaget med få års mellemrum Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj

 27. Hævd- en levende retsantikvitet Advokatrådets Miljøfaggruppe - fredag den 4. april 2003 - Hotel H.C. Andersen - Odense Nyere litteratur: • Fast ejendom - Rådighed og regulering, GadJura 1999, s. 218-227. Kortfattet men dækkende. Kun nyeste domme. • Hævd, Juridisk Bogformidling, 1977 - 19 sider • Hvor ligger skellet?, GADJura , 1998, s. 97-133. Specielt vedr. grænsehævd. • Diverse artikler i UfR (1993 B 189 - dom eller skelforretning og 1999 B 155 - færdselsret) Kontakt: lr@land.auc.dk eller tlf. 96358345 Se også min hjemmeside www.i4.auc.dk/lr hvor disse slides lig-ger med tilgængelige domsnotater Lektor, landinspektør, lic.geom. Lars Ramhøj