slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Projekta ieviešanā iesaistīto organizāciju sadarbības veidošana un nodrošināšana PowerPoint Presentation
Download Presentation
Projekta ieviešanā iesaistīto organizāciju sadarbības veidošana un nodrošināšana

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Projekta ieviešanā iesaistīto organizāciju sadarbības veidošana un nodrošināšana - PowerPoint PPT Presentation


 • 182 Views
 • Uploaded on

Projekta ieviešanā iesaistīto organizāciju sadarbības veidošana un nodrošināšana.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Projekta ieviešanā iesaistīto organizāciju sadarbības veidošana un nodrošināšana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Projekta ieviešanā iesaistīto organizāciju sadarbības veidošana un nodrošināšana

ESF projekts „ Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldību kapacitātes paaugstināšana ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” (1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/022/42)

partner bas j dziens
Partnerības jēdziens

Partnerība ir sadarbība starp divām vai vairākām organizācijām, kuras uzņemas kopīgu atbildību par Fonda finansētā projekta ieviešanu.

slide5

Sadarbības minimums

1

3

2

Darbība

Vajadzība

Rezultāts

Ko darbs izdarījis, to vārds neizdeldēs.

/Anna Brigadere/

vajadz ba

1

Labi komunālie pakalpojumi; tīrība; labiekārtotas teritorijas; sēņošana un peldēšana; pamatizglītības un vispārējās izglītības ieguve; dažādu prasmju ieguve ārpusskolas pulciņos; kultūras pasākumu norise; iespēja iegūt veselības aprūpi, nodarboties ar sportu; sociālās aprūpes pieejamību; saņemt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā; pieejams sabiedriskais transports; izglītoti skolotāji u.c.

Vajadzība
l mumu pie em anas process pa vald b
Lēmumu pieņemšanas process pašvaldībā

Komiteja

Teritoriālā komiteja

Domes sēde

Departaments

Pašvaldības pastāvīgās komitejas:

finanšu komiteja;

sociālo jautājumu komiteja;

izglītības jautājumu komiteja;

kultūras jautājumu komiteja.

darb ba

2

Sadarbība ir darbības veiksmes atslēga

Darbība
slide9

Kopīgs mērķis

Atšķirīgas aktivitātes

Saskaņota darbība

slide10

Pieeja dokumentiem Dalība komisijā

e-aptaujas Kontaktpersona

Semināri

Iedzīvotāju apspriedes

Pieeja informācijai

Tikšanās

Konsultācijas

Pozīcijas sniegšana

Kampaņas

Atzinumi

Ekspertu semināri

Lēmumu pieņemšanas procesa posmi

Atklātas sēdes

Padomdevējtiesības

Balsstiesības

Novērtējums

Analīze

Dalība darba grupā

Informācija internetā

E-pasta paziņojumi

Kapacitāti veidojoši pasākumi

Projektu konkursi

Deleģēšana

l dzdal bas strat ijas
Līdzdalības stratēģijas

Institucionālas

Balsstiesības padomēs, komisijās, komitejās

Padomdevējtiesības padomēs, komisijās, komitejās

NVO koordinatori iestādē

Formālas

Sarakste ar deputātiem, iestāžu darbiniekiem

Atzinumu sniegšana par normatīviem aktiem

Konsultācijas ar NVO

Sabiedriskās apspriedes

Neformālas

Tikšanās ar deputātiem, iestāžu darbiniekiem

Sarunas ar deputātiem, iestāžu darbiniekiem

Deputātu, iestāžu darbinieku dalība NVO pasākumos

l dzdal bas juridiskais ietvars
Līdzdalības juridiskais ietvars

Valsts pārvaldes iekārtas likums

Iestāde savā darbībā iesaista sabiedrības pārstāvjus, iekļaujot viņus darba grupās, konsultatīvajās padomēs vai lūdzot sniegt atzinumus.

Likums par pašvaldībām

3. Vietējā pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas (...) nodrošina likumos noteikto funkciju, kā arī šajā likumā paredzētajā kārtībā Ministru kabineta doto uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses.

27. Paziņojums par domes kārtējās sēdes norises laiku, vietu un darba kārtību ne vēlāk kā trīs dienas pirms kārtējās sēdes izliekams redzamā vietā domes ēkā vai pie tās un publicē pašvaldības mājaslapā internetā.

54. Komiteju sēdes ir atklātas.

61.1 pants. Konsultatīvos nolūkos pēc pašvaldības iedzīvotāju, domes vai tās priekšsēdētāja iniciatīvas, pamatojoties uz domes lēmumu, var organizēt publisko apspriešanu par pašvaldības autonomās kompetences jautājumiem.

l dzdal ba att st bas pl no an
Līdzdalība attīstības plānošanā

Ministru kabineta noteikumi Nr.970 Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā

Sabiedrības līdzdalību īsteno formālās (piemēram, biedrības, nodibinājumi, arodbiedrības, darba devēju organizācijas, reliģiskās organizācijas) un neformālās (nereģistrētas iniciatīvu grupas, interešu apvienības) sabiedrības grupas, kā arī atsevišķas fiziskas personas.

Noteikumi nosaka sabiedrības līdzdalības kārtību Saeimas, Ministru kabineta, pašvaldību, plānošanas reģionu un pašvaldību un citu iestāžu attīstības plānošanas procesā.

rezult ts

3

Rezultāts ir iemesls darbam

Rezultāts
tr kumi
Trūkumi
 • Nepietiekami savlaicīga pieejama informācija
 • Neizpratne par līdzdalības nepieciešamību
 • NVO nekonsekvence viedokļu sniegšanā
 • Konsultāciju trūkums
 • Gaidas pēc ekspertīzes
 • Partneru daudzveidības trūkums
sadarb bas nodro in ana
SADARBĪBAS NODROŠINĀŠANA

Visiem partneriem jāsaņem Fondam iesniegto ziņojumu un atskaišu kopijas (gan finanšu, gan saturiskās atskaites).

sadarb bas nodro in ana ii
SADARBĪBAS NODROŠINĀŠANA II

Projekta iesniedzējam ir regulāri jākonsultējas ar saviem partneriem un jāinformē viņi par projekta īstenošanas gaitu.

sadarb bas nodro in ana iii
SADARBĪBAS NODROŠINĀŠANA III
 • Visiem partneriem ir jāizlasa projekta iesniegums un jāizprot sava loma projektā.
 • Būtiskas izmaiņas projektā ir jāsaskaņo ar visiem partneriem, pirms priekšlikums par to tiek nosūtīts Fondam (piemēram, aktivitāšu maiņa).
projekta organiz cija sadarb bas partneri
Projekta organizācija – sadarbības partneri
 • Pamatā divu veidu partneri:
 • Iesaistīti projekta aktivitāšu īstenošanā ar vai bez līdzfinansējuma;
 • Finansiāli atbalsta, bet nav iesaistīts darbos.
 • Jāapraksta partnera loma šī projekta ieviešanā:
 • Kādā veidā partneri tiks iesaistīti?
 • Cik nozīmīga būs partnera līdzdalība.

! Partnerības apliecinājums no visiem partneriem (arī pieteicēja) – pielikumā.

finan u atbild ba

Finanšu atbildība:

Vadošais partneris uzņemas līgumisku atbildību pret finanšu aģentūru, kā arī piegādātājiem, pakalpojumu sniedzējiem

Ir ieteicams šo atbildību tālāk dalīt ar projekta partneriem ar savstarpēju līgumu palīdzību

saskarsme un savstarp j sapra an s
Saskarsme un savstarpējā saprašanās
 • Veiksmīgas saskarsmes un saprašanās priekšnoteikumi:
  • Spēja pieņemt sevi tādu, kāds esi,
  • Spēja pieņemt citus cilvēkus tādus, kādi viņi ir un tur, kur viņi ir.

Aprobežots cilvēks vienmēr nosoda visu, kas iziet ārpus viņa sapratnes – franču rakstnieks 1680)

slide22
Katram ir tiesības ticēt, domāt un just savādāk ( bet ne pareizāk).
 • Citu cilvēku pārliecība, domas un jūtas ir patiesas.
 • Nevajag ieņemt otru nosodošu pozīciju.
saskarsmi ietekm jo ie faktori
Saskarsmi ietekmējošie faktori

Es Citi

Konteksts

Saskarsmē izpaužas mūsu saikne ar apkārtējo pasauli, tā ir tilts starp mums un citiem cilvēkiem.

saskarsme k izv le
Saskarsme kā izvēle
 • Cilvēku savstarpējās attiecības, to rezultāts ir atkarīgs no mums pašiem.
 • Katrs pats izvēlas savu saskarsmes stilu savstarpējās attiecībās. Ikvienam no mums ikdienā ir jākontaktējas ar daudziem cilvēkiem un ikreiz jāizvēlas sava izturēšanās.
 • Mūsu izturēšanās ir atkarīga no saskarsmes mērķiem, no attieksmes pret partneri un, galu galā, no izjūtām un garastāvokļa.
 • Mēs izvēlamies arī, ko teiksim sarunu biedram un kā to pateiksim. Visbeidzot, mēs izvēlamies (tiesa, ne vienmēr) tikšanās vietu un laiku.