achtenie slovenskej dojnej ovce n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Šľachtenie slovenskej dojnej ovce PowerPoint Presentation
Download Presentation
Šľachtenie slovenskej dojnej ovce

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 48

Šľachtenie slovenskej dojnej ovce - PowerPoint PPT Presentation


 • 468 Views
 • Uploaded on

Šľachtenie slovenskej dojnej ovce. Doc. RNDr. Milan Margetín, PhD. a kol. Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra. Úvod (1). V 90-tych rokoch minulého storočia - navrhnutý zošľachťovací program, zámerom ktorého bolo vyšľachtiť:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Šľachtenie slovenskej dojnej ovce' - dawn-glover


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
achtenie slovenskej dojnej ovce

Šľachtenie slovenskej dojnej ovce

Doc. RNDr. Milan Margetín, PhD. a kol.

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra

Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra

vod 1
Úvod (1)
 • V 90-tych rokoch minulého storočia - navrhnutý zošľachťovací program, zámerom ktorého bolo vyšľachtiť:
  • pri valašských (ZV), cigájskych (C) a merinských (M) ovciach nový mäsovo-mliekový úžitkový typ polohrubovlnových resp. polojemnovlnových oviec, vhodných pre polointenzívne až intenzívne podmienky chovu, s dobrou adaptačnou schopnosťou, bez vážnejších zdravotných problémov, vhodných pre stádový spôsob chovu počas pastevného obdobia i zimného ustajnenia.
  • z hľadiska produkčného malo ísť o vyšľachtenie ovce ranej (predpoklad pripúšťania časti jariek už v 1. roku života), relatívne plodnej a najmä dojnej ovce, s dobre tvarovaným vemenom vhodným predovšetkým pre podmienky strojového dojenia.
 • Čiastkové výsledky získané v rámci 1. etapy programu zošľachťovania, počas ktorej sa postupne vytvárali vo viacerých šľachtiteľsko-experimentálnych chovoch  (ŠECH) krížence s 12,5 až 87,5 % genetickým podielom špecializovaných dojných plemien lacaune (LC) a východofrízske (VF) boli publikované vo viacerých vedeckých a odborných časopisoch a zborníkoch na Slovensku aj v zahraničí.
plemeno lacaune lc a v chodofr zske vf
Plemeno lacaune (LC) a východofrízske (VF)

LC baran

EF barany

LC bahnice

pred

bahnením

vod 2
Úvod (2)
 • Na základe komplexneného zhodnotenia získaných výsledkov zo zošľachťovania ZV, C a M oviec spracovali pracovníci Centra výskumu živočíšnej výroby Nitra realizačný výstup (správu) s názvom „Postup šľachtenia syntetickej populácie oviec vytvorenej s použitím plemena lacaune a východofrízske“, ktorý bol v roku 2010 protokolárne odovzdaný Zväzu chovateľov oviec a kôz na Slovensku.
 • Do komplexnej analýzy boli zahrnuté až 15 ročné výsledky získané zo všetkých ŠECH a RCH, v ktorých sa realizoval zošľachťovací program, zhodnotené boli desiatky genotypov vytvorených na báze plemena ZV, C a M a spracované desaťtisíce primárnych podkladov z KÚ i vlastných experimentálnych dát
v sledky z 1 etapy achtenia 1
Výsledky z 1. etapy šľachtenia (1)
 • Na základe získaných výsledkov sme mohli konštatovať, že zámer 1. etapy programu sa naplnil v plnom rozsahu, a to najmä vďaka úzkej a účinnej spolupráci garantov šľachtiteľského programu so šľachtiteľmi ZCHOK, pracovníkmi PSSR, š.p. Bratislava, ale aj ústretovosti a pomoci samotných chovateľov pri realizácii programu.
 • V ekonomicky rozhodujúcich úžitkových parametroch sa dosiahol výrazný progres najmä v mliekovej úžitkovosti a plodnosti.
 • Nárast normovanej produkcie mlieka u jednotlivých typoch krížencoch bol v priemere vyšší v porovnaní s čistokrvnými ZV, C a M bahnicami o 20 – 90 % v závislosti od genotypu krížencov a východzieho plemena.
 • Výrazne lepšie výsledky sa dosiahli pri dvojplemenných krížencoch s plemenom LC resp. pri trojplemenných krížencoch s oboma dojnými plemenami, ako pri dvojplemenných krížencoch s VF plemenom.
v sledky z 1 etapy achtenia 2 plemeno zv mlieko
Výsledky z 1. etapy šľachtenia (2)- plemeno ZV - mlieko
 • Porovnanie normovanej produkcie mlieka (NPM), ktorú dosiahli čistokrvné bahnice plemena ZV zo všetkých ŠCH Slovenska v porovnaní s priemerom NPM bahníc-kríženiek zo všetkých ŠECH Slovenska.
 • Nárast produkcie mlieka u kríženiek zo ŠECH bol v priemere vyšší o cca 30 až 60 litrov v porovnaní s čistokrvnými bahnicami, ktoré boli chované v rovnakých chovateľských podmienkach.
 • Na Účelovom hospodárstve CVŽV v Trenčianskej Teplej, v ktorom sa začalo s realizáciou zošľachťovacieho programu najskôr, sa v súčasnosti dosahuje NPM na úrovni 160 – 180 litrov.
v sledky z 1 etapy achtenia 3 plemeno c mlieko
Výsledky z 1. etapy šľachtenia (3) – plemeno C - mlieko
 • Porovnanie normovanej produkcie mlieka (NPM), ktorú dosiahli čistokrvné bahnice plemena C zo všetkých ŠCH Slovenska v porovnaní s priemerom NPM bahníc-kríženiek zo všetkých ŠECH. Nárast produkcie mlieka u kríženiek zo ŠECH bol opäť v priemere vyšší o cca 30 až 60 litrov v porovnaní s čistokrvnými C bahnicami chovanými v rovnakých podmienkach.
 • Na Účelovom hospodárstve CVŽV v Trenčianskej Teplej sa dosahovala v sledovanom období NPM na úrovni 160 – 180 litrov.
v sledky z 1 etapy achtenia 4 plemeno zv plodnos
Výsledky z 1. etapy šľachtenia (4) – plemeno ZV - plodnosť
 • Stále dôležitým ukazovateľom ovplyvňujúcim ekonomiku chovu je aj pri dojných ovciach je plodnosť (veľkosť vrhu).
 • Z analýzy výsledkov získaných v rámci 1. etapy programu zošľachťovania jednoznačne vyplynulo, že plodnosť je u kríženiek zo ŠECH v priemere vyššia ako pri čistokrvných bahniciach ZV.
v sledky z 1 etapy achtenia 5 plemeno c plodnos
Výsledky z 1. etapy šľachtenia (5) – plemeno C - plodnosť
 • Z analýzy výsledkov získaných v rámci 1. etapy programu zošľachťovania jednoznačne vyplynulo, že plodnosť je u kríženiek zo ŠECH v priemere vyššia ako pri čistokrvných bahniciach C.
v sledky z 1 etapy achtenia 6 in ukazovatele
Výsledky z 1. etapy šľachtenia (6) – iné ukazovatele
 • Krížence s dojnými plemenami sú ranejšie,majú lepšiu intenzitu rastu, a to najmä po odstave, čo chovateľom umožňuje ich pripúšťanie už v prvom roku života (60-90 % jedincov).
 • Krížence ZV x LC s 25% až 75 % podielom plemena LC dosiahli priemernú hmotnosť vo veku 210 dní 41,37 – 43,97 kg a vo veku 270 dní 44,04 až 47,45 kg (čistokrvné ZV 38,61 resp. 41,23 kg).
 • V lepších chovateľských podmienkach a pri dobrej organizácii odchovu (dôsledné škôlkovanie) majú krížence veľmi dobrú intenzitu rastu aj do odstavu, pritom jatočné jahňatá sa vyznačujú dobrou kvalitou (vyšší podiel mäsa v jatočnom trupe).

Priemerná hmotnosť jahniat (LSM±SE) do odstavu a po odstave podľa jednotlivých genotypov – jahňatá vytvorené na báze plemena zošľachtená valaška

v sledky z 1 etapy achtenia 7 in ukazovatele
Výsledky z 1. etapy šľachtenia (7) – iné ukazovatele
 • Niektoré krížence sú vynikajúcimi predstaviteľmi dojných oviec s vyhovujúcou morfológiou vemena a výbornou dojiteľnosťou(prekonávajú východzie i zošľachťujúce plemená (LC, VF).
 • Krížence (najmä s vyšším genetickým podielom LC a najmä VF) sú vnímavejšie a chúlostivejšie zvieratá ako čistokrvné ZV, C a M ovce.
 • Vyžadujú si viac pozornosti (prevencie a výživa). Vyššie náklady na zabezpečenie vyhovujúceho zdravotného stavu krížencov sú vykompenzované vyššou produkciou.
variabilit a v morfol gii vemien 9 5 2007 pred a po vydojen
Variabilitav morfológii vemien(9.5.2007; pred a po vydojení)

TsxLC (457)

IVxLC (466)

Lacaune (3104)

TsxLC (357)

IVxLC (429)

variabilit a v morfol gii vemien 7 8 2008
Variabilitav morfológii vemien (7.8.2008)

Dobrá morfológia vemena

Horizontalne postavenie ceckov

(vakovité vemená)

Vemeno s cystami

Vemeno pokryté vlnou

n vrh konsolid cie nov ho itkov ho typu slovenskej dojnej ovce 1
Návrh konsolidácie nového úžitkového typu slovenskej dojnej ovce (1)
 • Na zasadnutí Šľachtiteľskej rady (ŠR) pri ZCHOK na Slovensku dňa 15.11. 2011 bol prejednaný a schválený návrh 2. etapy programu zošľachťovania, s ktorou sa začalo v r. 2012.
 • Cieľom šľachtenia 2. etapy je tvorba konsolidovaného, vysoko úžitkového typu dojnej ovce, vhodnej najmä pre polointenzívne podmienky Slovenska, s názvom slovenská dojná ovca (kód SD).
 • Predpokladá sa, že táto etapa by mohla byť úspešne ukončená v horizonte 10-tich až 15-tich rokov, za predpokladu dôsledného plnenia opatrení prijatých na zasadnutí ŠR.
n vrh konsolid cie nov ho itkov ho typu slovenskej dojnej ovce 2
Návrh konsolidácie nového úžitkového typu slovenskej dojnej ovce (2)
 • Základom pri výbere rodičovských párov pre ďalšiu generáciu potomkov vo všetkých ŠECH a RCH, kde sa realizovala 1. etapa programu je od r. 2012 plemenná hodnota (PH) pre produkciu mlieka a veľkosť vrhu, a to bez ohľadu na genetický podiel zošľachťujúcich plemien LC a VF pri rôznych typoch krížencov.
 • PH krížencov pre produkciu mlieka, veľkosť vrhu a hmotnosť jahniat nie sú počítané osobitne pre cigájske, valašské a merinské chovy, ale v záujme rozšírenia výberovej základne v rámci jednej populácie krížencov (bez ohľadu na pôvodné východzie plemeno).
 • Vo všetkých chovateľských a plemenárskych podkladoch potrebných pre realizáciu šľachtiteľského programu je pri jednotlivých ovciach a baranoch zo všetkých ŠECH a RCH, kde sa realizovala 1. etapa šľachtenia uvedené v kolónke „Plemeno“ označenie „SD“.
 • Na zasadnutí ŠR bolo dohodnuté, že v trojročnom prechodnom období je pri jednotlivých ovciach pri označení „Plemeno“ uvedené popri označeniu „SD“ aj typ kríženca podľa doteraz zaužívaného systému (napr. ZVLC 04).
n vrh konsolid cie nov ho itkov ho typu slovenskej dojnej ovce 3
Návrh konsolidácie nového úžitkového typu slovenskej dojnej ovce (3)
 • Plemenárska práca vo všetkých stádach zapojených do 2. etapy je robená na báze čistokrvnej plemenitby, to znamená ovce s označením SD sú prednostne pripúšťané len s baranmi s označením SD.
 • Použitie čistokrvných zošľachťujúcich plemien LC a VF v chovoch zapojených do 2. etapy môže byť len výnimočné.
 • Úžitkové chovy, v ktorých používali doteraz v plemenitbe krížence s genetickým podielom plemena LC a VF, prípadne aj čistokrvné barany VF a LC, by mali nakupovať postupne len aukčné barany s označením plemena „SD“, pritom základným kritériom pri výbere baranov by mali prioritne PH pre produkciu mlieka a plodnosť.
 • Pri výbere baranov možno zohľadňovať chov, z ktorého baran pochádza, s ohľadom na východzie plemeno, na báze ktorého prebiehalo v danom chove zošľachťovanie.
n vrh konsolid cie nov ho itkov ho typu slovenskej dojnej ovce 4
Návrh konsolidácie nového úžitkového typu slovenskej dojnej ovce (4)
 • Úspešná realizácia 2. etapy programu zošľachťovania bude veľmi závisieť od ústretovosti a záujmu chovateľov, ale aj šľachtiteľov ZCHOK a plemenárskych pracovníkov.
 • Populácia vytvorených krížencov (v kontrolovaných chovoch, ale aj chovoch úžitkových) je v súčasnosti už dostatočne široká na to, aby sme mohli začať s konsolidáciou populácie krížencov a postupným vytváraním nového úžitkového typu (plemena) slovenskej dojnej ovce vhodnej pre podstatnú väčšinu chovateľov Slovenska.
 • Nie je účelné a v záujme chovateľov neustále zakladať nové ŠECH. Na základe konzultácií a vyjadrení mnohých významných chovateľov Slovenska zainteresovaných do 1. etapy programu zošľachťovania vyjadrujeme nádej, že aj 2. etapa programu, ktorej konečným cieľom je vznik nového úžitkového typu slovenskej dojnej ovce, bude úspešná.
the aim of the improvement program of dairy breeds in slovakia is
The aim of the improvement program of dairy breeds in Slovakia is:
 • not only permanent increasing of milk production and reproduction parameters (litter size) but also:
  • Improvement of health status of raised sheep with better viability,
   • It is connected with selecting sheep with good milkability and health status of udders.
slide38
Creating of new dairy types of sheep

(synthetic population based on domestic dairy breeds – Tsigai and Improved Valachian breed with using specialized dairy breeds Lacaune and East Friesian):

We have gained very good results, so far:

 • Better milk production,
 • Better reproduction parameters (litter size),
 • Partially better functional traits (morphology of udder, milkability; large udder cisterns, ability to mate them in the first year of life);
  • Need good management and more intensive husbandry.
the main areas of the research in the last years
The main areas of the research in the last years:
 • Study of more effective models for estimation of breeding values of sheep (BLUP-AM) – mainly dairy breeds are raised in Slovakia:
  • Production parameters:
   • Milk production
   • Litter size
   • Growth intensity of lambs (ADG, weight at weaning)
  • Functional traits:
   • Estimation of genetic parameters for:
    • Milkability characteristics (amount of machine milked milk -MMM, portion of MMM, etc. )
    • Linear evaluation of the udder (udder depth, teat size, position of teats, udder cleft, udder attachment, cistern depth).