1 / 9

A dinastía xullo-claudia : Tiberio, Calígula, Claudio e Nerón

A dinastía xullo-claudia : Tiberio, Calígula, Claudio e Nerón. Raquel Rodríguez Iglesias. O nome Dinastía Xulio-Claudia fai referencia aos cinco primeiros emperadores romanos entroncados con Xulio César: Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón.

daw
Download Presentation

A dinastía xullo-claudia : Tiberio, Calígula, Claudio e Nerón

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. A dinastía xullo-claudia: Tiberio, Calígula, Claudio e Nerón Raquel Rodríguez Iglesias

  2. O nome Dinastía Xulio-Claudia fai referencia aos cinco primeiros emperadores romanos entroncados con Xulio César: Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. • Estos cinco emperadores estaban unidos, por matrimonio y adopciones, con las gens Xulia y Claudia. • Gobernaron o Imperio romano del XXVII a.C. ó LXVIII d.C.

  3. Tiberio: TiberiusClaudiusNero. Emperador romano dende o XLII ata XXXVII. Como tribuno, reorganizou de novo o exército, reformando a lei militar e creando novas lexións. Posteriormente enemistouse co emperador Augusto, e viuse obrigado a exiliarse en Rodas. Oscuro, recluido e sombrío gobernante. Tiberioautoexiliouse de Roma .

  4. A calidade do seu goberno declinou e o seu reinado terminou en terror, a causa da morte do seu fillo. Tiberio adoptou o seu neto Calígula para que lle sucedera no trono imperial.

  5. Calígula: GaiusJuliusCaesarAugustusGermanicus . Emperador romano XII ata XLI. Unha serie de errores na súa administración derivaron nunha crises económica e nunha hambruna, emprendeu un conxunto de reformas públicas e urbanísticas que acabaron por vaciar o tesouro. Foiasasinadopolosexecutoresdunha conspiración integrada por pretorianos e senadores.

  6. Claudio: TiberiusClaudiusCaesarAugustusGermanicus. Emperador romano XLI ata LIV. Foi o primeiro emperador romano nacido fora da Península Itálica. Permaneceu apartado do poder polas súas deficiencias físicas, coxeira e tartamudez, ata co seu sobriño Calígula, tras converterse en emperador, o nomeou cónsul e senador.

  7. Pese as súas taras físicas, a súa falta de experiencia política e que o considerasen tonto e padecera complexos de inferioridade pola causa de burlas dende a súa infancia e estigmatizado pola súa propia nai, Claudio foi un brillante estudante, gobernante e estratego militar, ademais de ser querido polo pobo e ser o home máis poderoso do mundo coñecido. O seu goberno foi de gran prosperidade na administración e no terreo militar. Durante o seu reinado, as fronteiras do ImperioRomano expandíronse, producíndose a conquista de Britania. O emperador tomouse un interés persoal no Dereito, presidindo xuízos públicos e chegando a promulgar vinte edictos ao día.

  8. Nerón : NeroClaudiusCæsarAugustus . Emperador do Imperio Romano entre LIV e LXVIII. Durante o seu reinado centrou a maior parte da súa atención na diplomacia e o comercio, e intentou aumentar o capital cultural do Imperio mediante a construción de diversos teatros e a promoción de competicións e probas atléticas. Asociase comunmente á tiranía e a extravagancia.

  9. Recordase por unha serie de execucións sistemáticas, incluíndo a da súa propia nai e o do seu hermanastro Británico, e sobre todo pola crenza xeneralizada de que mentres Roma ardía, el estaba compoñendo ca súa lira,ademais de como un implacable perseguidor dos cristiáns. Foro Romano

More Related