nanomat n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
nanoMAT PowerPoint Presentation
Download Presentation
nanoMAT

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 6
davis-deleon

nanoMAT - PowerPoint PPT Presentation

92 Views
Download Presentation
nanoMAT
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. nanoMAT Jana Strúčková Školenie „Rámcové programy a manažment projektov“6.apríla, PRIF UK Bratislava

  2. nanoMAT • projekt je spolufinancovaný EK v rámci podpornej schémy ETI • projekt je zameraný na podporu a uľahčenie účasti MSP z novo pristupujúcich krajín v 6RP, so zameraním na oblasť nanotechnológií a nanomateriálov • 17.12.2004 – 17.6.2006 • Koordinátor – Innova Europe Sarl (LU)

  3. Priorita RP • 6RP – 3. tematická priorita "Nanotechnológie, nové výrobné procesy a materiály " v oblastiach: • 3.4.1 - Nanotechnológie a nanovedy • 3.4.2 - Multifunkčné materiály • 7RP - Priorita FP7 so zameraním na nanovedy, nanotechnológie, materiály a nové výrobné technológie bude mať za cieľ transformáciu európskeho priemyslu z náročného na zdroje na priemysel náročný na znalosti, a to prostredníctvom vytvárania pokrokových znalostí pre nové aplikácie na križovatke rozličných technológií a disciplín.

  4. Aktivity projektu • Štúdie: • State of the Art Report Slovakia • European State of the Art Report • Technologické audity (11 SMEs) • ETI audity (10 SMEs) • ETI services – služby ekonomického a technologického prieskumu • Školenia – 11/2004, 5/2005, 4/2006, 5/2006 • Podpora MSP pri príprave projektov (CRAFT, STREP) • nano Newsletter 06

  5. State of the Art Report • Európska štúdia – komplexná štúdia o stave nanotechnológií v celej Európe • Individuálne štúdie krajín - Francúzska, Nemecka, Maďarska, Českej republiky, Rumunska, Slovenska) • Slovenská štúdia • Situácia v oblasti nanotechnológií • Univerzity, výskumné inštitúcie, MSP • Projekty • Patenty www.bic.sk/nano

  6. Kontakt Jana Strúčková Zochova 5 81103 Bratislava tel: +421 2 54417515 fax: +421 2 54417522 e-mail: struckova@bic.sk www.bic.sk