Zasady prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania zgodnie z obowi zuj cymi przepisami prawa
Download
1 / 44

ZASADY PROWADZENIA DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA ZGODNIE Z OBOWI?ZUJ?CYMI PRZEPISAMI PR - PowerPoint PPT Presentation


 • 656 Views
 • Uploaded on

ZASADY PROWADZENIA DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA. Opracowanie: Jolanta Małek- Kot Modyfikacja: Grażyna Oraczko, w dn. 9.01.2009r. PODSTAWA PRAWNA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ZASADY PROWADZENIA DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA ZGODNIE Z OBOWI?ZUJ?CYMI PRZEPISAMI PR' - davida


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Zasady prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania zgodnie z obowi zuj cymi przepisami prawa l.jpg

ZASADY PROWADZENIA DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA

Opracowanie:

Jolanta Małek- Kot

Modyfikacja: Grażyna Oraczko,

w dn. 9.01.2009r.


Podstawa prawna l.jpg
PODSTAWA PRAWNA Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA

 • art. 22 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 252, poz. 2572, z późn. zm.)


Podstawa prawna3 l.jpg
PODSTAWA PRAWNA Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportuz dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 225 ze zm.)

 • OBOWIĄZUJE OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2002R.


Podstawa prawna4 l.jpg
PODSTAWA PRAWNA Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 maja 2003 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2003 r. Nr 107, poz. 1003)


Podstawa prawna5 l.jpg
Podstawa prawna Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. z 2008r. Nr 67 poz. 412)


Podstawa prawna6 l.jpg
PODSTAWA PRAWNA Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. z 2005r. Nr 58, poz. 504)


Podstawa prawna7 l.jpg
PODSTAWA PRAWNA Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności. (Dz. U. z 2006r. Nr 108, poz. 745)


Dokumentacja przebiegu nauczania dzia alno ci wychowawczej opieku czej to l.jpg
DOKUMENTACJA PRZEBIEGU NAUCZANIA, DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ OPIEKUŃCZEJ TO:

 • Księga ewidencji dzieci młodzieży podlegających obowiązkowi szkolnemu, zamieszkałych w obwodzie szkoły.

 • Księga uczniów.

 • Dziennik lekcyjny

 • Dziennik zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych, w tym zajęć rewalidacyjnych i socjoterapeutycznych.

 • Dziennik pedagoga, ewentualnie również psychologa, logopedy.

 • Dokumentację badań i czynności uzupełniających prowadzonych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i lekarza dla dziecka objętego pomocą psychologiczno- pedagogiczną.

 • Arkusz ocen ucznia.

 • Księgi arkuszy ocen.

 • Uchwały rady pedagogicznej dotyczące klasyfikowania i promowania uczniów oraz ukończenia szkoły, zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki.


Ksi ga ewidencji l.jpg
KSIĘGA EWIDENCJI WYCHOWAWCZEJ OPIEKUŃCZEJ TO:

 • § 3.

 • 1. Szkoła podstawowa i gimnazjum prowadzą księgę ewidencji dzieci i młodzieży podlegających obowiązkowi szkolnemu, zamieszkałych w obwodzie szkoły.

 • 2. Do księgi ewidencji wpisuje się, według roku urodzenia, imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz adres zamieszkania dziecka, a także imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) oraz adresy ich zamieszkania.

 • 3. W księdze ewidencji odnotowuje się corocznie informacje o spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego w tej albo innej szkole, informacje o spełnianiu obowiązku szkolnego poza szkołą na podstawie zezwolenia wydanego przez dyrektora szkoły oraz o odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego ze wskazaniem decyzji, na podstawie której nastąpiło odroczenie.

 • 4. W księdze ewidencji prowadzonej przez gimnazjum odnotowuje się corocznie, w porozumieniu z gminą, informacje o spełnianiu przez młodzież w wieku 16-18 lat obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.


Ksi ga ewidencji uwagi l.jpg
KSIĘGA EWIDENCJI - UWAGI WYCHOWAWCZEJ OPIEKUŃCZEJ TO:

 • Księga na ostatniej stronie zawiera instrukcję według, której powinna być systematycznie co roku uzupełniana.

 • Nie wszystkie księgi prowadzone przez szkołę są zgodnie z obowiązującymi przepisami (( brak wpisów o odroczeniu realizacji obowiązku szkolnego, brak adresów, imion i nazwisk rodziców ( prawnych opiekunów), miejsca urodzenia dziecka)).

 • Księga jest dokumentem przebiegu nauczania, dlatego powinna być prowadzona według wyżej cytowanego rozporządzenia ( np. skreślenia, wypełniana jest ołówkiem).


Ksi ga uczni w l.jpg
KSIĘGA UCZNIÓW WYCHOWAWCZEJ OPIEKUŃCZEJ TO:

 • § 4.

 • 1. Szkoła prowadzi księgę uczniów.

 • 2. Do księgi uczniów wpisuje się imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz adres zamieszkania ucznia, imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) i adresy ich zamieszkania, a także datę przyjęcia ucznia do szkoły oraz klasę, do której ucznia przyjęto. W księdze uczniów odnotowuje się datę ukończenia szkoły albo datę i przyczynę opuszczenia szkoły przez ucznia.

 • 3. Wpisów w księdze uczniów dokonuje się chronologicznie według dat przyjęcia uczniów do szkoły.


Ksi ga uczni w uwagi l.jpg
KSIĘGA UCZNIÓW- UWAGI WYCHOWAWCZEJ OPIEKUŃCZEJ TO:

 • brak danych uczniów i rodziców

 • brak informacji o przyczynach opuszczenia szkoły

 • brak daty wydania świadectwa ukończenia szkoły

 • brak numeru wydanego świadectwa


Ksi ga ewidencji i ksi ga uczni w wpisy l.jpg
KSIĘGA EWIDENCJI I KSIĘGA UCZNIÓW- WPISY WYCHOWAWCZEJ OPIEKUŃCZEJ TO:

 • § 6.

 • Wpisów w księdze ewidencji, w księdze uczniów oraz w księdze wychowanków dokonuje się na podstawie dowodów osobistych lub innych dokumentów tożsamości rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletniego ucznia, wychowanka, innych dokumentów zawierających dane podlegające wpisowi do odpowiedniej księgi oraz informacji przekazanych przez organ gminy lub dyrektora innej szkoły.


Dziennik lekcyjny l.jpg
DZIENNIK LEKCYJNY WYCHOWAWCZEJ OPIEKUŃCZEJ TO:

 • § 7.

 • 1. Szkoła prowadzi dla każdego oddziału dziennik lekcyjny, w którym dokumentuje się przebieg nauczania w danym roku szkolnym, z zastrzeżeniem § 8.


Dziennik lekcyjny15 l.jpg
DZIENNIK LEKCYJNY WYCHOWAWCZEJ OPIEKUŃCZEJ TO:

 • 2. Do dziennika lekcyjnego wpisuje się w porządku alfabetycznym lub innym ustalonym przez dyrektora szkoły nazwiska i imiona uczniów, daty i miejsca urodzenia oraz adresy ich zamieszkania, imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) i  adresy ich zamieszkania, a także tygodniowy plan zajęć edukacyjnych, oznaczenie realizowanych programów nauczania zawartych w szkolnym zestawie programów nauczania dla danego oddziału oraz imiona i nazwiska nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia.


Dziennik zaj l.jpg
DZIENNIK ZAJĘĆ WYCHOWAWCZEJ OPIEKUŃCZEJ TO:

 • 3. W dzienniku lekcyjnym odnotowuje się obecność uczniów na zajęciach edukacyjnych oraz wpisuje się tematy przeprowadzonych zajęć, oceny i zaliczenia uzyskane przez uczniów z poszczególnych zajęć edukacyjnych, oceny zachowania, a także przeprowadzone hospitacje zajęć edukacyjnych. Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych nauczyciel potwierdza podpisem.


Dzienniki zaj l.jpg
DZIENNIKI ZAJĘĆ WYCHOWAWCZEJ OPIEKUŃCZEJ TO:

 • 6. Przeprowadzenie hospitacji zajęć edukacyjnych potwierdza podpisem nauczyciel , upoważniony do sprawowania w szkole nadzoru pedagogicznego.


Dzienniki zaj18 l.jpg
DZIENNIKI ZAJĘĆ WYCHOWAWCZEJ OPIEKUŃCZEJ TO:

 • § 8.

 • Wewnątrzszkolne ocenianie uczniów może być także dokumentowane w innym niż dziennik lekcyjny dokumencie, określonym w statucie szkoły, z tym że ustalone dla ucznia oceny roczne (semestralne), zaliczenia i ocenę zachowania wpisuje się do dziennika lekcyjnego.


Inne dzienniki zaj l.jpg
INNE DZIENNIKI ZAJĘĆ WYCHOWAWCZEJ OPIEKUŃCZEJ TO:

 • § 10.

 • 1. Przedszkole, szkoła i placówka prowadzą dzienniki zajęć, które nie są wpisywane odpowiednio do dziennika zajęć przedszkola, dziennika lekcyjnego i dziennika zajęć wychowawczych, jeżeli jest to uzasadnione koniecznością dokumentowania przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, w szczególności dziennik zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych, w tym zajęć rewalidacyjnych i socjoterapeutycznych.

 • 2. Do dzienników zajęć, o których mowa w ust. 1, wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona odpowiednio uczniów lub wychowanków, indywidualny program pracy z uczniem lub wychowankiem, a w przypadku zajęć grupowych - program pracy grupy, tygodniowy plan zajęć, tematy przeprowadzonych zajęć, ocenę postępów i wnioski dotyczące dalszej pracy oraz obecność uczniów lub wychowanków na zajęciach.


Dziennik indywidualnego nauczania l.jpg
DZIENNIK INDYWIDUALNEGO NAUCZANIA WYCHOWAWCZEJ OPIEKUŃCZEJ TO:

 • § 11.3. W przypadku dzieci i młodzieży zakwalifikowanych do indywidualnego nauczania albo uczestnictwa w indywidualnych zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, przedszkole i szkoła prowadzą odrębnie dla każdego ucznia i wychowanka odpowiednio dziennik indywidualnego nauczania lub dziennik indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.


Dzienniki specjalist w pedagog psycholog l.jpg
DZIENNIKI SPECJALISTÓW- PEDAGOG, PSYCHOLOG WYCHOWAWCZEJ OPIEKUŃCZEJ TO:

 • § 18.

 • Pedagog lub psycholog zatrudniony w przedszkolu, szkole lub placówce prowadzi dziennik, do którego wpisuje tygodniowy plan swoich zajęć, zajęcia i czynności przeprowadzone w poszczególnych dniach, wykaz dzieci, uczniów lub wychowanków zakwalifikowanych do różnych form pomocy, w szczególności pomocy psychologiczno-pedagogicznej, informacje o kontaktach z osobami i instytucjami, z którymi pedagog lub psycholog współdziała przy wykonywaniu swoich zadań.


Dzienniki k l.jpg
DZIENNIKI KÓŁ WYCHOWAWCZEJ OPIEKUŃCZEJ TO:

 • § 20.

 • 1. Placówka, z wyjątkiem szkolnego schroniska młodzieżowego, prowadzi dla każdego koła (sekcji, zespołu, klubu), a w przypadku placówki kształcenia praktycznego - grupy uczniów, dziennik zajęć stałych oraz dziennik zajęć okresowych i okazjonalnych, w których dokumentuje się przebieg tych zajęć w danym roku szkolnym.

 • 2. Do dziennika zajęć stałych wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona uczniów i wychowanków, daty i miejsca ich urodzenia, nazwiska i imiona rodziców (prawnych opiekunów) i adresy ich zamieszkania, założenia programowe na dany rok szkolny, tygodniowy rozkład zajęć i tematy przeprowadzonych zajęć oraz w dzienniku odnotowuje się obecność uczniów na zajęciach.

 • 3. Do dziennika zajęć okresowych i okazjonalnych wpisuje się w szczególności założenia programowe zajęć i liczbę uczniów uczestniczących w tych zajęciach.


Dzienniki uwagi l.jpg
DZIENNIKI- UWAGI WYCHOWAWCZEJ OPIEKUŃCZEJ TO:

 • sposób dokonywania skreśleń

 • używanie korektora !!!

 • wpisywanie ocen ołówkiem

 • brak oceny postępów i wniosków w dziennikach zajęć specjalistycznych

 • brak odnotowywania frekwencji na zajęciach pozalekcyjnych i specjalistycznych


Arkusze ocen ucznia l.jpg
ARKUSZE OCEN UCZNIA WYCHOWAWCZEJ OPIEKUŃCZEJ TO:

 • § 12.

 • 1. Szkoła prowadzi dla każdego ucznia przez okres jego nauki w danej szkole arkusz ocen ucznia. Wzór arkusza ocen ucznia określają odrębne przepisy.

 • 2. Wpisów w arkuszu ocen ucznia dokonuje się na podstawie danych zawartych w księdze uczniów, dzienniku lekcyjnym, protokołach egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych, protokołach zebrań rady pedagogicznej i informacji o wyniku sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej i egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum bądź o zwolnieniu odpowiednio ze sprawdzianu lub egzaminu przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Nauczyciel wypełniający arkusz ocen ucznia potwierdza podpisem zgodność wpisów z dokumentami, na podstawie których ich dokonano.


Arkusze ocen ucznia25 l.jpg
ARKUSZE OCEN UCZNIA WYCHOWAWCZEJ OPIEKUŃCZEJ TO:

 • 3. W klasach I-III szkoły podstawowej opisowe oceny roczne i oceny zachowania sporządzone komputerowo i podpisane przez wychowawcę klasy można załączyć do arkusza ocen ucznia, co jest równoznaczne z wpisem w arkuszu ocen.

 • 4. Podstawą wpisu o klasyfikowaniu, promowaniu lub ukończeniu przez ucznia szkoły jest uchwała rady pedagogicznej, której datę wpisuje się do arkusza ocen ucznia.


Arkusze ocen ucznia26 l.jpg
ARKUSZE OCEN UCZNIA WYCHOWAWCZEJ OPIEKUŃCZEJ TO:

 • 5. Oceny z zajęć edukacyjnych, ocenę zachowania, klasę i miesiąc urodzenia ucznia wypełnia się słowami w pełnym brzmieniu. W rubryce, która nie jest wypełniana, wpisuje się poziomą kreskę, a w przypadku gdy kilka kolejnych rubryk nie jest wypełnianych; można je przekreślić ukośną kreską, przy czym w pierwszej i ostatniej wolnej rubryce wpisuje się poziome kreski. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych, wpisuje się "zwolniony/a".

 • 6. W arkuszu ocen ucznia zamieszcza się adnotację o wydaniu świadectwa ukończenia szkoły, świadectwa dojrzałości i jego odpisu, duplikatu świadectwa, o udzieleniu zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki oraz sporządzeniu odpisu arkusza ocen ucznia.


Arkusze ocen ucznia27 l.jpg
ARKUSZE OCEN UCZNIA WYCHOWAWCZEJ OPIEKUŃCZEJ TO:

 • 7. W arkuszu ocen ucznia wpisuje się datę i przyczynę opuszczenia szkoły przez ucznia.

 • 8. W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły, przesyła się do tej szkoły odpis arkusza ocen ucznia.

 • 9. Wpisów do arkusza ocen ucznia można dokonywać pismem komputerowym, maszynowym lub ręcznym.


Arkusze ocen uwagi l.jpg
ARKUSZE OCEN- UWAGI WYCHOWAWCZEJ OPIEKUŃCZEJ TO:

 • sposób dokonywania skreśleń

 • używanie korektora !!!

 • zapisy dotyczące wydawania duplikatów świadectw

 • wpisywanie dwóch imion uczniów


Ksi gi arkuszy ocen l.jpg
KSIĘGI ARKUSZY OCEN WYCHOWAWCZEJ OPIEKUŃCZEJ TO:

 • § 13.

 • 1. Szkoła zakłada księgi arkuszy ocen.

 • 2. Księga arkuszy ocen zawiera ułożone w porządku alfabetycznym arkusze ocen uczniów urodzonych w jednym roku, którzy ukończyli lub opuścili szkołę. Na pierwszej stronie księgi zamieszcza się adnotację: "Księga arkuszy ocen uczniów urodzonych w ................... roku" (podać rok urodzenia). Na końcu księgi zamieszcza się adnotację: "Księga zawiera: a) ...................... (podać liczbę) arkuszy ocen uczniów, którzy ukończyli szkołę, b) ...................... (podać liczbę) arkuszy ocen uczniów, którzy z różnych przyczyn opuścili szkołę". Adnotację na końcu księgi opatruje się pieczęcią szkoły oraz pieczątką i podpisem dyrektora szkoły.


Ksi gi arkuszy ocen uwagi l.jpg
KSIĘGI ARKUSZY OCEN- UWAGI WYCHOWAWCZEJ OPIEKUŃCZEJ TO:

 • skreślenia są wykonywane w nieprawidłowy sposób

 • pozostawiane są puste miejsca bez wykreskowania

 • nie zawsze wpisywane są wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego

 • nieprawidłowe stosowanie nazewnictwa dotyczącego rodzajów klasyfikacji

 • brak wpisu dotyczącego klasyfikacji końcowej dla uczniów klas VI (dotyczy także klasy III gimnazjum) – obowiązuje klasyfikacja roczna i końcowa


Sprostowania w dokumentacji przebiegu nauczania l.jpg
SPROSTOWANIA W DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA WYCHOWAWCZEJ OPIEKUŃCZEJ TO:

 • § 22.

 • Sprostowania błędu i oczywistej pomyłki w dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej dokonuje się przez skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie nad skreślonymi wyrazami właściwych danych oraz złożenie czytelnego podpisu przez dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki albo osobę upoważnioną przez dyrektora do dokonania sprostowania.


Zasady post powania w przypadku zniszczenia dokmentacji przebiegu nauczania l.jpg
ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZNISZCZENIA DOKMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA

 • § 21.

 • 1. W przypadku zniszczenia dokumentacji przebiegu nauczania wskutek pożaru, powodzi lub innych zdarzeń losowych, dyrektor szkoły powołuje komisję w celu ustalenia zakresu zniszczeń oraz odtworzenia tej dokumentacji, w szczególności księgi uczniów, arkuszy ocen uczniów oraz protokołów egzaminów dojrzałości.

 • 2. Odtworzenia dokumentacji dokonuje się na podstawie zachowanej dokumentacji przebiegu nauczania i innych dokumentów oraz zeznań świadków, w tym zeznań członków państwowych komisji egzaminacyjnych.

 • 3. Z przebiegu prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: skład komisji, termin rozpoczęcia i zakończenia prac komisji, opis zniszczonej dokumentacji przebiegu nauczania oraz podstawę, na jakiej dokonano jej odtworzenia. Do protokołu dołącza się spisane zeznania świadków. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji.

 • 4. O powołaniu komisji i wynikach jej pracy dyrektor szkoły zawiadamia kuratora oświaty i organ prowadzący szkołę.


Odpowiedzialno dyrektora l.jpg
ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYREKTORA PRZEBIEGU NAUCZANIA

 • § 23.

 • Dyrektor przedszkola, szkoły i placówki ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie odpowiednio przez przedszkole, szkołę lub placówkę dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją.


Wiadectwa szkolne l.jpg
ŚWIADECTWA SZKOLNE PRZEBIEGU NAUCZANIA

 • § 8.

 • 1. Świadectwa, dyplomy i inne druki szkolne wypełnia się czytelnie, bez poprawek, pismem komputerowym, maszynowym lub ręcznym, z zastrzeżeniem § 9.

 • 2. Imię (imiona), nazwisko i miesiąc urodzenia ucznia albo absolwenta, klasę (semestr), oceny z zajęć edukacyjnych, ocenę zachowania oraz miesiąc wystawienia świadectwa, dyplomu lub innego druku szkolnego wpisuje się słowami w pełnym brzmieniu, bez stosowania skrótów. Nazwę szkoły wpisuje się w pełnym brzmieniu, zgodnie z nazwą ustaloną w statucie szkoły, z tym że w nazwie szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół pomija się nazwę zespołu.

 • 3. W wierszach, które nie są wypełnione, wstawia się poziomą kreskę, a w przypadku zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych w wierszu przeznaczonym na wpisanie oceny wpisuje się wyraz "zwolniony (a)". W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w wierszu przeznaczonym na wpisanie oceny z tych zajęć wpisuje się wyraz „nieklasyfikowany(a)”. W przypadku niewypełnienia kilku kolejnych wierszy można je przekreślić ukośną kreską, z wyjątkiem pierwszego i ostatniego wolnego wiersza, w których wstawia się poziome kreski.


Wiadectwa szkolne35 l.jpg
ŚWIADECTWA SZKOLNE PRZEBIEGU NAUCZANIA

 • 4. Nazwy zajęć edukacyjnych wpisuje się w pełnym brzmieniu. Dopuszcza się wpisywanie nazwy zajęć edukacyjnych w dwóch wierszach, z tym że w pierwszym wierszu przeznaczonym na wpisanie oceny z zajęć edukacyjnych wstawia się poziomą kreskę.

 • 5. Jako datę wystawienia świadectwa lub dyplomu przyjmuje się, z zastrzeżeniem ust. 6, datę zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku świadectwa lub dyplomu wydawanego na podstawie egzaminu - datę ustalonego odpowiednio przez szkołę lub kuratora oświaty terminu wydania absolwentom świadectw lub dyplomów. Jako datę wystawienia świadectwa uczniowi, który zdał egzamin poprawkowy, przyjmuje się datę zdania tego egzaminu.


Wiadectwa szkolne36 l.jpg
ŚWIADECTWA SZKOLNE PRZEBIEGU NAUCZANIA

 • 7. Świadectwo i dyplom wydawane przez szkołę oraz legitymacje szkolne opatruje się wyraźnym odciskiem pieczęci urzędowej szkoły.

 • 8. Świadectwo i dyplom wydawane przez szkołę podpisują osoby wskazane na drukach. Odcisk pieczęci dyrektora szkoły lub przewodniczącego komisji egzaminacyjnej powinien być wyraźny.

 • 9. Przepisy ust. 2-5, 7 i 8 stosuje się odpowiednio przy wypełnianiu arkuszy ocen i indeksów.


Ewidencja l.jpg
EWIDENCJA PRZEBIEGU NAUCZANIA

 • 10. Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych świadectw, dyplomów, indeksów i legitymacji szkolnych, z wyjątkiem świadectw szkolnych promocyjnych.


Duplikat wiadectwa l.jpg
DUPLIKAT ŚWIADECTWA PRZEBIEGU NAUCZANIA

 • § 11.

 • 1. W przypadku utraty oryginału świadectwa, dyplomu lub zaświadczenia uczeń lub absolwent może wystąpić odpowiednio do szkoły lub komisji okręgowej, która wydała ten dokument, z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa, dyplomu lub zaświadczenia.

 • 2. Szkoła lub komisja okręgowa sporządza duplikat świadectwa, dyplomu lub zaświadczenia na podstawie odpowiednio dokumentacji przebiegu nauczania, dokumentacji sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego albo egzaminów eksternistycznych.

 • 3. Duplikat wystawia się na druku według wzoru obowiązującego w dacie wystawienia oryginału świadectwa, dyplomu lub zaświadczenia, z zastrzeżeniem ust. 5. Na pierwszej stronie u góry należy umieścić wyraz "Duplikat", a pod tekstem dodać wyrazy "oryginał podpisali" i wymienić nazwiska osób, które podpisały oryginał świadectwa, dyplomu lub zaświadczenia, lub stwierdzić nieczytelność podpisów oraz zamieścić datę wydania duplikatu i opatrzyć pieczęcią urzędową, z zastrzeżeniem ust. 6. Na duplikacie nie umieszcza się fotografii ucznia lub absolwenta.


Dokonywanie sprostowa l.jpg
Dokonywanie sprostowań PRZEBIEGU NAUCZANIA

§ 13. 1. Szkoła, z własnej inicjatywy albo na wniosek ucznia lub absolwenta, może w treści świadectwa szkolnego promocyjnego albo w indeksie dokonać sprostowania błędów i oczywistych omyłek. Jeżeli szkoła została zlikwidowana lub przekształcona, sprostowania dokonuje organ, o którym mowa w art. 59 ust. 3 lub art. 84 ust.4 ustawy.

2. Sprostowania dokonuje się na podstawie odpowiedniego dokumentu przez skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie nad skreślonymi wyrazami właściwych danych. Na końcu dokumentu należy umieścić adnotację „Dokonano sprostowania” oraz podpis osoby upoważnionej do wystawienia świadectwa lub indeksu, datę i pieczęć urzędową.


Dokonywanie sprostowa40 l.jpg
Dokonywanie sprostowań PRZEBIEGU NAUCZANIA

3. Informację o dokonanym sprostowaniu umieszcza się w arkuszu ocen.

4. Nie dokonuje się sprostowań w treści świadectw ukończenia szkoły, świadectw dojrzałości i ich odpisów, dyplomów ukończenia szkoły(…). Świadectwo ukończenia szkoły, świadectwo dojrzałości i jego odpis, dyplom ukończenia szkoły (…) oraz zaświadczenie zawierające błędy lub omyłki podlegają wymianie.


Wiadectwo duplikat l.jpg
ŚWIADECTWO- DUPLIKAT PRZEBIEGU NAUCZANIA

 • 7. W dokumencie, na podstawie którego wystawiono duplikat świadectwa, dyplomu lub zaświadczenia, należy umieścić adnotację o wydaniu duplikatu, odnotowując tożsamość osoby odbierającej duplikat, stwierdzoną na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. W przypadku przesyłania duplikatu pocztą doręczenie następuje listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 • 8. Duplikat ma moc oryginału i może być wystawiony ponownie.


Dokonywanie zmian na wiadectwie l.jpg
DOKONYWANIE ZMIAN NA ŚWIADECTWIE

 • § 14.

 • 1. Nie dokonuje się zmiany imienia lub nazwiska absolwenta na świadectwie, dyplomie lub zaświadczeniu i w dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez szkołę, jeżeli zmiana ta nastąpiła po ukończeniu szkoły, chyba że zmiana imienia lub nazwiska nastąpiła na podstawie orzeczenia sądowego wydanego w postępowaniu w sprawie zmiany płci. W tym przypadku wydaje się świadectwo, dyplom lub zaświadczenie na nowe imię lub nazwisko, a jeżeli ich wydanie nie jest możliwe - duplikat świadectwa, dyplomu lub zaświadczenia, po przedstawieniu orzeczenia sądowego i za zwrotem świadectwa, dyplomu lub zaświadczenia wydanego na poprzednie imię lub nazwisko.

 • 2. W przypadku gdy zmiana imienia lub nazwiska nastąpiła przed ukończeniem szkoły, w dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez szkołę należy przekreślić dotychczasowe imię lub nazwisko i nad nim wpisać kolorem czerwonym nowe imię lub nazwisko. Na dole strony należy umieścić adnotację "Dokonano zmiany imienia/nazwiska", datę i podpis osoby upoważnionej do podpisywania dokumentacji przebiegu nauczania. Nowe imię lub nazwisko może być wpisane na podstawie odpisu aktu małżeństwa, decyzji administracyjnej o zmianie imienia lub nazwiska albo orzeczenia sądowego.


Zmiany w arkuszach ocen l.jpg
ZMIANY W ARKUSZACH OCEN ŚWIADECTWIE

 • § 22.

 • 4. W arkuszach ocen, o których mowa w ust. 1, w tytule rubryk przeznaczonych na wpisanie wyników klasyfikacji końcoworocznej przekreśla się wyraz "końcoworoczna„ i wpisuje się odpowiednio wyraz "roczna" albo "końcowa".

 • 5. W skali ocen umieszczonej w arkuszach ocen, o których mowa w ust. 1, należy przekreślić dotychczasowe oceny zachowania i wpisać oceny zachowania zgodnie ze skalą ocen określoną w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Obok należy umieścić adnotację "Skala ocen obowiązuje od dnia 13 września 2004 r.", datę oraz pieczęć i podpis dyrektora szkoły.


Wzory arkuszy ocen l.jpg
WZORY ARKUSZY OCEN ŚWIADECTWIE

 • 104 MENiS-I/110/2 dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży oraz słuchaczy szkoły podstawowej dla dorosłych prowadzonej w formie stacjonarnej

 • 105 MENiS-I/116/2 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkoły podstawowej

 • 106 MENiS-I/111/2 dla uczniów gimnazjum dla dzieci i młodzieży oraz słuchaczy gimnazjum dla dorosłych prowadzonego w formie stacjonarnej

 • 107 MENiS-I/117/2 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do gimnazjum