kontinent evropa n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Kontinent : Evropa

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Kontinent : Evropa - PowerPoint PPT Presentation


  • 128 Views
  • Uploaded on

Kontinent : Evropa. Podnebí Historický vývoj. KLIMATICKÉ POMĚRY EVROPY

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kontinent : Evropa' - davida


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kontinent evropa

Kontinent : Evropa

Podnebí

Historický vývoj

slide2

KLIMATICKÉ POMĚRY EVROPY

Klima Evropy je odrazem její polohy, na níž závisí množství přijaté sluneční energie a od toho se poté odvíjí cirkulační poměry. Naprosto převažující část Evropy leží v mírném pásmu; jih leží v subtropickém pásmu a sever v subarktickém pásmu (nejzazší sever v pásmu arktickém).

Na nejzazším severu je to studený pás se dvěma oblastmi, arktickou a subarktickou, na Špicberkách, Nové zemi a severním pobřeží Ruska. Zde leží i absolutně nejchladnější místo Evropy Usť-Cilma (−69 °C).

Většina Evropy leží v severním mírném pásu. V západní Evropě se rozkládá západopřímořská oblast s převládajícími západními větry a s mírnou zimou i létem. Ve střední Evropě je oblast přechodná, teplé léto se srážkami se střídá se zimou s trvalou sněhovou pokrývkou. Východní Evropa leží ve vnitrozemské (kontinentální) oblasti s dlouhými, studenými zimami a horkými léty.

Zde leží nejsušší místo Evropy Astrachaň (180 mm ročně).

Nejvyšší absolutní teplota byla naměřena v močálu Pantano de Guadalmelatto u Córdoby (52 °C) ve středomořské oblasti subtropického pásu. V tomto pásu leží i nejdeštivější místo Evropy Crkvica (4624 mm ročně).

slide3

Velký význam v regionálním rozložení teplot a srážek má nad největší částí Evropy převládající západní proudění vzduchu s častým pronikáním oceánského vzduchu, ovlivňovaného i teplým mořským Severoatlantským proudem. Vyzařované teplo z vody, donášené proudem z tropických šířek, je jednou z příčin největších teplotních anomálií na světě (západní pobřeží Evropy na 50° s. š. vykazuje kladnou anomálii 5 °C a na 70° s. š. již 12 °C).

Větvení Golfského proudu

slide4

Zatímco se na západě mírného pásma uplatňuje vliv oceánu, na východě se mohutně uplatňuje kontinentální vliv Asie.

Naopak v subtropickém pásmu (Středomoří) se oceanita a kontinentalita neprojevuje (výjimkou je kontinentálnější Černomoří).

Ve středomořské oblasti se uplatňuje vliv horkých a suchých afrických větrů.

Značný vliv na klima Evropy má rozložení horských pásem a masívů. Hlavní horská pásma běží od západu k východu a převládající roviny a nízké zarovnané povrchy západní Evropy umožňují pronikání mořského vzduchu do vnitrozemí. Jen pár horstev tvoří bariéru pro větry přicházející od Atlantského oceánu. Bariéru mezi chladným vzduchem severní Evropy a teplým vzduchem Středomoří vytváří alpsko-karpatský oblouk.

slide5

Dějiny Evropy

  • Pravěk:
  • -první příslušníci lidského rodu pronikli do Evropy před 800 tisíci lety
  • přibližně kolem roku 8 000 př. n. l. začíná s koncem doby ledové v Evropě mezolit, který v regionech méně vhodných pro zemědělství, jako je severní Evropa, trval až do doby 5 – 4 000 př. n. l. Oteplení v této době způsobilo počátek rozsáhlého zalesňování Evropy
  • kolem roku 4 500 př. n.l. – začalo zpracování mědi, nejdříve na Balkáně
slide7

Starověk:

-od 3. tisíciletí př. n. l. počíná v oblasti Egejského moře doba bronzová

-doba železná počíná v Řecku kolem roku 1 200 př. n. l.

-město Řím bylo Latiny založeno roku 573 př. n. l. kdy Itálii dominovali Etruskové a na severu Veneti a Ligurové.

Na počátku 5. století př. n. l. počala klesat etruská moc a Řím se stal republikou, která počala dominovat Středomoří.

-mezi další evropská etnika patřili Germáni kteří mezi lety 750 – 100 př. n. l. expandovali z jižní Skandinávie a Jutského poloostrova na jih a střetli se s Římany a Kelty. Na konci starověku, během stěhování národů, pak osídlili rozsáhlá území Evropy.

-jako počátek evropského středověku bývá tradičně považován pád Západořímské říše v roce 476, případně příchod Slovanů do Panonie v roce 568 chápaný jako konec stěhování národů.

slide11

Středověk

V bývalé Západořímské říši na počátku středověku dochází ke vzniku barbarských států, z nichž nejvýznamnější se stala Franská říše, a změně společnosti na feudální.

Stabilitu Evropy této doby ohrožovali nájezdy Vikingů, Arabů a Maďarů.

Na počátku 10. století však vzniká Svatá říše římská, která začíná dominovat střední Evropě. Po přistěhování Slovanů do střední a jihovýchodní Evropy vznikaly i slovanské státy: Bulharská říše v 7. století, Velkomoravská říše roku 830, Kyjevská Rus (později Rusko), Chorvatsko, Srbsko a český stát v 9. století a Polsko roku 960.

Od 11. století dochází k rozkvětu západní, jižní a střední Evropy a došlo k procesu velké kolonizace. Také je znovudobyt Pyrenejský poloostrov, dokončena christianizace východní Evropy a dočasné územní zisky křesťanům přináší křižácké války. Dochází k posílení královské moci například v Anglii, Francii, Čechách a Království obojí Sicílie, zatímco Itálie a Německo tvořící Svatou říši Římskou zůstávají politicky rozdrobené.

Vrcholný středověk končí ve 14. století krizí pozdního středověku kdy Evropu zasáhla morová epidemie, hladomory, války, náboženské spory a lidová povstání. Zatímco v západní Evropě dochází k dalšímu posílení královské moci ve Francii, Anglii a nově vzniklém Španělsku, ve střední Evropě se prosazuje stavovský systém oslabující moc krále.

slide14

Novověk

objevení Ameriky Kryštofem Kolumbem v roce 1492, vystoupení Martina Luthera roku 1517, které vedlo ke vzniku reformace.

Na konci 18. století počíná radikální proměna evropské společnosti v souvislosti s nástupem průmyslové revoluce. Dochází také k společenské proměně směrem k republikánství představované Americkou válkou za nezávislost a především Francouzskou revolucí.

Počátek 20. století byl poznamenán První světovou válkou, která vyústila v rozpad Rakouska – Uherska na národní státy a přerod Ruska v Sovětský svaz.

Na konci 20. let pak Evropu zasáhla Velká hospodářská krize, která přispěla k rozvoji nacismu v Německu a vyvolání Druhé světové války. Po ní došlo k rozdělení Evropy na Západní blok, držící se ideálů demokracie a tržní ekonomiky, a Východní blok, držící se ideálů socialismu, představovaný Sovětským svazem a jeho satelity.

slide16

http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropa

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Golfstream.jpg

http://nd01.jxs.cz/998/994/05bc7ed3fc_38884216_o2.jpg

http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/pedf/js10/antropog/web/img/obr05.jpg

http://pozdni-stredovek.ic.cz/img/obr/czaevropav16stol.jpg

http://www.ucebnice-dejepisu.ic.cz/img/e/big/evropa-5-az-6.stol.jpg