slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
VVM- redegørelsen retlig ramme

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

VVM- redegørelsen retlig ramme - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

VVM- redegørelsen retlig ramme. Ved Gert Johansen. Den retlige ramme. Planlovens § 11g § 11 g. Enkeltanlæg, der må antages at påvirke miljøet væsentligt, må ikke påbegyndes, før der er udarbejdet en redegørelse for anlæggets miljømæssige konsekvenser (VVM-pligt).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'VVM- redegørelsen retlig ramme' - david-wilcox


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Den retlige ramme.

 • Planlovens § 11g

§ 11 g. Enkeltanlæg, der må antages at påvirke miljøet væsentligt, må ikke påbegyndes, før der er udarbejdet en redegørelse for anlæggets miljømæssige konsekvenser (VVM-pligt).

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal for anlæg omfattet af stk. 1 forud for igangsættelsen af arbejdet med redegørelsen for anlæggets forventede væsentlige virkninger på miljøet offentliggøre en kort beskrivelse af hovedtrækkene af det påtænkte anlæg samt indkalde ideer og forslag til brug for fastlæggelsen af redegørelsens indhold. Når redegørelsen foreligger, skal kommunalbestyrelsen offentliggøre denne med henblik på høring af berørte myndigheder og offentligheden. Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt. Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist for høringen af redegørelsen på mindst 8 uger.

Miljøvurderingsdag 2014

SIDE 2

slide3

Den retlige ramme.

 • Bekendtgørelse nr. 764 af 23. juni 2014 – VVM-bekendtgørelsen.
 • Kapitel 4 - scoping

§ 4. Forud for igangsættelsen af arbejdet med VVM-redegørelsen for anlæggets forventede væsentlige virkninger på miljøet, offentliggør den kompetente myndighed en kort beskrivelse af hovedtrækkene af det påtænkte anlæg med henblik på at indkalde ideer og forslag fra offentligheden og berørte myndigheder til brug for fastlæggelsen af VVM-redegørelsens indhold (scoping). Beskrivelsen skal tillige indeholde følgende oplysninger:............

Miljøvurderingsdag 2014

SIDE 3

slide4

Den retlige ramme.

 • Bekendtgørelse nr. 764 af 23. juni 2014 – VVM-bekendtgørelsen.
 • Kapitel 5 – VVM-redegørelsen

§ 5. For anlæg omfattet af § 4, stk. 2, udarbejder den kompetente myndighed en VVM-redegørelse, der indeholder en vurdering af anlæggets virkning på miljøet. Redegørelsen udarbejdes på grundlag af den i § 4, stk. 1, foretagne scoping.

Miljøvurderingsdag 2014

SIDE 4

slide5

Den retlige ramme.

 • Bekendtgørelse nr. 764 af 23. juni 2014 – VVM-bekendtgørelsen.
 • Kapitel 5 – VVM-redegørelsen

Stk. 2. VVM-redegørelsen skal påvise, beskrive og vurdere et anlægs direkte og indirekte virkninger på følgende faktorer:

1) mennesker, fauna og flora,

2) jordbund, vand, luft, klima og landskab,

3) materielle goder og kulturarv, og

4) samspillet mellem disse faktorer.

Miljøvurderingsdag 2014

SIDE 5

slide6

Den retlige ramme.

 • Bekendtgørelse nr. 764 af 23. juni 2014 – VVM-bekendtgørelsen.
 • Kapitel 5 – VVM-redegørelsen

Stk. 3. Redegørelsen skal indeholde de oplysninger, som fremgår af bilag 4.

Stk. 4. Redegørelsen skal tillige i relevant omfang forholde sig til de forhold, som har været fremdraget af offentligheden.

Miljøvurderingsdag 2014

SIDE 6

slide7

Den retlige ramme.

 • Bekendtgørelse nr. 764 af 23. juni 2014 – VVM-bekendtgørelsen.
 • Bilag 4.

1. En beskrivelse af det påtænkte anlæg, …............

2. En oversigt over de væsentligste alternativer, …............

3a. En beskrivelse af de omgivelser, som i væsentlig grad kan blive berørt af det ønskede anlæg,

3b. En beskrivelse af anlæggets betydelige virkninger på omgivelserne, ….........

13) Beskrivelsen skal omfatte virkningerne på akut truede, sårbare, sjældne eller fredede plante- og dyrearter eller arter som Danmark i international sammenhæng har et særligt ansvar for.

14) Beskrivelsen skal anføre anlæggets direkte virkninger og i givet fald dets indirekte, sekundære, kumulative, og kort- og langsigtede, vedvarende eller midlertidige samt positive eller negative virkninger.

Miljøvurderingsdag 2014

SIDE 7

slide8

Den retlige ramme.

 • Bekendtgørelse nr. 764 af 23. juni 2014 – VVM-bekendtgørelsen.
 • Bilag 4 - fortsat.

4. En beskrivelse af anlæggets såvel kortsigtede som langsigtede virkninger på miljøet, som følge af påvirkning af overflade- og grundvandssystemer, luftforurening. Støjbelastning. anvendelsen af naturlige råstoffer, emission af forurenende stoffer, andre genevirkninger samt bortskaffelsen af affald. Beskrivelse af, hvilke metoder der er anvendt til forudberegningen af virkningerne på miljøet.

5. En beskrivelse af de foranstaltninger, der tænkes anvendt med henblik på at undgå, nedbringe og om muligt neutralisere de skadelige virkninger på miljøet. (Vilkår)

6. Et ikke-teknisk resumé.

7. En oversigt over eventuelle mangler ved oplysningerne og vurderingen af miljøpåvirkningerne.

Miljøvurderingsdag 2014

SIDE 8

slide9

Den retlige ramme.

 • VVM-vejledningen fra 2009 side 53 til 63.
 • Vejledning – Landskab og kulturmiljø, Miljøkonsekvensvurderinger i det åbne land, 2012
 • Visualiseringer og VVM – behov, metoder, teknikker, eksempler, 2000
 • Råstofindvinding på land, drejebog for VVM, 2007
 • Fauna og menneskepassager – en vejledning, Vejdir. 2011

Miljøvurderingsdag 2014

SIDE 9

slide10

Formålet med VVM-redegørelsen.

 • Samlet skriftlig dokumentation for de forventede miljømæssige konsekvenser af projektet.
 • Forbedre beslutningsgrundlaget.
 • Skabe gennemskuelighed i forvaltningen.
 • Skabe gennemskuelighed i beslutningsprocessen.
 • Give mulighed for opfølgning

Miljøvurderingsdag 2014

SIDE 10

slide11

Formålet med VVM-redegørelsen.

 • Skabe dialog mellem interessenter
  • Bygherre
  • Offentlighed
  • Beslutningstagere (politikere)
  • Forvaltninger/myndigheder

Miljøvurderingsdag 2014

SIDE 11

slide12

Haraldsgade 53

2100 København Ø

Tlf: 72 54 30 00

E-mail: nst@nst.dk

www.naturstyrelsen.dk

INDSÆT FOOTER: >VIS >SIDEHOVED & SIDEFOD >APPLICÉR PÅ ALLE, STORE BOGSTAVER

SIDE 12