stabilita d d s a s n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
STABILITA d.d.s., a.s . PowerPoint Presentation
Download Presentation
STABILITA d.d.s., a.s .

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

STABILITA d.d.s., a.s . - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

STABILITA d.d.s., a.s. Základné info o STABILITA d.d.s., a.s. Názov: STABILITA, d.d.s., a.s. Dátum vzniku: 1. apríl 2007 Licencia: VDK – 004 / 2006 / PDDS z 29.11.2006 Predmet činnosti: Doplnkové dôchodkové sporenie Depozitár: SLSP, a.s.,Tomášikova 48, 832 37 Bratislava

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

STABILITA d.d.s., a.s .


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
z kladn info o stabilita d d s a s
Základné info o STABILITA d.d.s., a.s.

Názov: STABILITA, d.d.s., a.s.

Dátum vzniku: 1. apríl 2007Licencia: VDK – 004 / 2006 / PDDS z 29.11.2006Predmet činnosti: Doplnkové dôchodkové sporenieDepozitár: SLSP, a.s.,Tomášikova 48, 832 37Bratislava

Adresa: Bačíkova 5, 040 01 Košice

Pr. predstavenstvaGenerálny riaditeľ: Ing. Miloš KRŠŠÁKWebová stránka: www.stabilita.skBezplatná infolinka: 0800 11 76 76

akcion ri stabilita d d s a s
Akcionári STABILITA d.d.s., a.s.
 • ŽSR,
 • U.S.Steel Košice, s.r.o.,
 • ZSNP, a.s., Žiar nad Hronom
 • Železiarne Podbrezová, a.s.,
 • Lorea Investments Limited, Cyprus
 • Marek SZABO
z kladn inform cie k 31 3 2011
Základné informácie k 31.3.2011
 • Počet účastníkov: 175 088
 • Počet zamestnávateľských zmlúv: 4 349
 • Počet príjemcov dávok: 33 257
 • Priemerný príspevok (EUR): 26,89
 • ČHM v príspevkovom d.f.: 192,508 mil. EUR
 • ČHM vo výplatnom d.f.: 28,950 mil. EUR
 • AHDDJ v príspevkovom d.f.: 0,036543
 • AHDDJ vo výplatnom d.f.: 0,035761
zhodnotenie majetku vo fondoch 01 01 2011 31 3 2011
Zhodnotenie majetku vo fondoch 01.01.2011 – 31.3.2011
 • Stabilita príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s.

0,5147 %

 • Stabilita výplatný d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s.

0,1709%

stabilita d d s a s spravuje dva doplnkov d chodkov fondy
STABILITA, d.d.s, a.s. spravuje dva doplnkové dôchodkové fondy:

Stabilita príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s.

 • Investičná stratégia fondu je vyvážená (dosiahnuť stabilné zhodnotenie, pri zachovaní primeranej miery rizika).
 • Fond uprednostňuje strednú mieru rizika investovania a vyvážený pomer medzi akciovými, dlhopisovými a peňažnými investíciami. Výnos z týchto investícií je spravidla stredne vysoký, dlhodobo stabilný a môže mierne kolísať.

Stabilita výplatný d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s.

 • Investičná stratégia fondu je konzervatívna
 • Majetok vo fonde sa môže použiť len na dlhopisové a peňažné investície a musí byť v plnej miere zabezpečený voči menovému riziku.

Depozitárom fondov je Slovenská sporiteľňa, a.s.

v ka odpl t stabilita d d s a s
Výška odplát STABILITA d.d.s., a.s.
 • Odplata za správu príspevkového dôchodkového fondu za jeden kalendárny rok správy predstavuje 2,25% priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v príspevkovom dôchodkovom fonde a vo Výplatnom fonde 0,996%.
 • Odplatu za prestup do inej DDS neplatia  účastníci, ktorým od uzatvorenia účastníckej zmluvy uplynuli viac ako 3 roky. Oslobodení od platenia poplatkov za prestup budú aj tí účastníci, ktorí prestupujú z dôvodu zmeny zamestnávateľa a ich nový zamestnávateľ nemá uzatvorenú zamestnávateľskú zmluvu s tou DDS, s ktorou má uzatvorenú zmluvu prestupujúci účastník. Pri ostatných prestupoch medzi jednotlivými spoločnosťami je výška poplatku stanovená na 5 % z hodnoty zostatku na osobnom účte sporiteľa (teda pri prestupe do troch rokov od uzatvorenia účastníckej zmluvy)..
 • Odplata za odstupné je 20% aktuálnej hodnoty osobného účtu ku dňu, ku ktorému sa odstupné vypláca.

4. Odplata za zhodnotenie majetku v príspevkovom d.d.f.. Je určovaná na dennej báze.

d vky vypl can
STABILITA d.d.s., a.s.

Starobný vo forme dočasného dôchodku

Výsluhový vo forme dočasného dôchodku

Jednorazové vyrovnanie

Odstupné

Poisťovňou

Starobný vo forme doživotného dôchodku

Výsluhový vo forme doživotného dôchodku

Dávky vyplácané
zoznam referen n ch zamestn vate ov
Zoznam referenčných zamestnávateľov
 • U.S. Steel, s.r.o., Košice
 • ŽSR
 • Slovenské Telekomunikácie, a.s., Telemont, a.s.
 • Nylstar Slovakia, a.s., Rhodia Industrial Yarns Slovakia, a.s.,
 • Slovenská Pošta, š.p.,
 • ZSNP, a.s., Žiar nad Hronom
 • ŽOS Trnava, ŽOS Zvolen, Železiarne Podbrezová, a.s.,
 • Národná Banka Slovenska
 • Sociálna Poisťovňa, Všeobecná zdravotná poisťovňa
 • SES, a.s., Tlmače, Bukóza, a.s.,
 • Tatravagónka, a.s., Poprad, Cesty, a.s., Nitra
 • Ministerstvo hospodárstva, obrany, vnútra a.i.
 • Inžinierske stavby, a.s., Košice
 • Dopravný podnik mesta Bratislava, Košice, Prešov
 • Národný úrad práce
 • Východoslovenské vodárne a kanalizácie, š.p., Východoslovenská energetika, Stredoslovenská energetika,
 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice, Technická Univerzita Košice
 • Fakultné nemocnice v Žiline, Banskej Bystrici, Bratislave, Košiciach a i.
 • Mestá Bratislava, Banská Bystrica, Košice a i.
bal ek v hod stabilita d d s a s
„Balíček výhod“ STABILITA d.d.s., a.s.
 • Projekt „Rodina Stability“, ktorý zahŕňa tzv. „Balíček výhod“, v ktorom poskytujú naši zmluvní partneri vopred dohodnuté zľavy na tovary a služby poskytované poistencom v ich obchodnej sieti.
 • V súčasnosti má STABILITA d.d.s., a.s., viac ako 48 takýchto zmluvných partnerov s celoslovenskou i regionálnou pôsobnosťou (podrobný zoznam na www.stabilita.sk)
zoznam pobo iek
Zoznampobočiek
 • Pobočka Košice: Bačíkova 5, 040 01 Košice,

tel.: 055/7279852-7, fax: 055/6225848, e-mail: kosice@stabilita.sk

 • Expozitúra Poprad: Hviezdoslavova 3379/28, 058 01 Poprad, tel.:052/7870060, fax:052/7723521
 • Expozitúra Michalovce: kpt. Nálepku 26, 071 01 Michalovce, tel.:056/6419362, fax:056/6283093
 • Pobočka B. Bystrica: Kuzmányho 16, 974 01 B. Bystrica,

tel.: 048/4725990, fax: 048/4154277, e-mail: banskabystrica@stabilita.sk

 • Expozitúra Žilina: V.Tvrdého 12, 010 01 Žilina, tel.:041/5555793, fax:041/5623246
 • Expozitúra Trenčín: Nám. SNP 7, 911 01 Trenčín, tel.:032/7462395, fax:032/7445954
 • Kontakné pracovisko Podbrezová: Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, tel.: 048/6713596
 • Pobočka Bratislava: Tower 115 ( 11.posch ), Pribinova 25, P.O.Box 30, 810 11 Bratislava,

tel.: 02/57205180-3, fax: 02/44451243, e-mail: bratislava@stabilita.sk

 • Expozitúra Trnava: Hlavná 27, 917 01 Trnava, tel.:033/5987887, fax:033/5501675
 • Expozitúra Nitra: Štefánikova 15, 950 06 Nitra, tel.:037/7921985, fax:037/6524002