slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Racjonalizacja zużycia energii i optymalizacja kosztów w obiektach publicznych na przykładzie województwa kujawsko-pomor PowerPoint Presentation
Download Presentation
Racjonalizacja zużycia energii i optymalizacja kosztów w obiektach publicznych na przykładzie województwa kujawsko-pomor

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31
dasha

Racjonalizacja zużycia energii i optymalizacja kosztów w obiektach publicznych na przykładzie województwa kujawsko-pomor - PowerPoint PPT Presentation

144 Views
Download Presentation
Racjonalizacja zużycia energii i optymalizacja kosztów w obiektach publicznych na przykładzie województwa kujawsko-pomor
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego Departament Infrastruktury Racjonalizacja zużycia energii i optymalizacja kosztów w obiektach publicznych na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego Wydział Infrastruktury Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego Gdańsk, 29 października 2008 r.

 2. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego Departament Infrastruktury Część 1Prawny aspekt efektywności energetycznej

 3. Karta Energetyczna Protokół Karty Energetycznej o efektywności energetycznej i odnośnych aspektach środowiska Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego Departament Infrastruktury Polska ratyfikowała Traktat Karty Energetycznej (TKE) oraz Protokół Karty Energetycznej o Efektywności Energetycznej i Odnośnych Aspektach Ochrony Środowiska (PEEREA) w 2000 roku. Zapisy TKE zobowiązują umawiające się strony do sformułowania polityki efektywności energetycznej wraz z odpowiednimi unormowaniami prawnymi i regulacyjnymi, obejmującymi m.in. efektywne funkcjonowanie mechanizmów rynkowych, łagodzenie barier dla efektywności energetycznej, mechanizmy finansowania inwestycji energetycznych, przejrzystość struktury prawnej i regulacyjnej, działania wspierające transfer technologii oraz rozwój wiedzy i świadomości społecznej w tej dziedzinie. Cele strategiczne powinny być sformułowane w kategoriach mierzalnych.

 4. Plan działania w celu poprawy efektywności energetycznej we Wspólnocie Europejskiej Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego Departament Infrastruktury Dokument zainspirowany został głównie dążeniem do wypełnienia zobowiązań zawartych w protokole z Kioto. Nakreśla cele dodatkowe - zwiększenie ochrony środowiska, prowadzenie zrównoważonej polityki energetycznej i wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego. Action Plan prezentuje zasady i środki, które pomogą usunąć bariery wykorzystania potencjału efektywności energetycznej. Zaproponowano: • środki pozwalające zaprojektować zintegrowanie działań w zakresie efektywności energetycznej oraz polityk i programów nie energetycznych takich jak polityka transportowa, polityka przedsiębiorstw, polityka regionalna i miejska, polityka podatkowa i taryfowa, współpraca międzynarodowa, polityka i mechanizmy poszczególnych krajów Unii Europejskiej. • środki pozwalające wzmocnić i poszerzyć obecną politykę i mechanizmy służące efektywności energetycznej, np. poprawa wydajności w transporcie, schematy etykietowania, umowy negocjowane i minimalne standardy efektywności energetycznej, dobrowolne zobowiązania w przemyśle, kogeneracja, upowszechnianie nowych technologii i badań naukowych, finansowanie przez trzecią stronę (TPF), rozpowszechnianie informacji, monitorowanie i ocena wyników. • nowe reguły i mechanizmy w zakresie efektywności energetycznej, np. publiczne upowszechnianie nowych technologii energooszczędnych w sektorach transportowym i mieszkaniowym, wdrażanie programów audytów energetycznych w przemyśle i budownictwie, rozpowszechnianie i wprowadzanie zasad wymiany dobrych praktyk.

 5. Program Zapobiegający Zmianie Klimatu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego Departament Infrastruktury Dla realizacji zainicjowanego w 2000 roku programu zaproponowano trzy grupy przedsięwzięć. Do pierwszej grupy zaliczają się : • dyrektywa wdrażająca schemat handlu emisjami, • dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej budynków, • dyrektywa w sprawie biopaliw, • dyrektywa w sprawie przetargów publicznych związanych z efektywnością energetyczną. Drugą grupę przedsięwzięć, stanowią uregulowania prawne w postaci dyrektyw: • o kogeneracji, • o usługach energetycznych i minimalnych standardach wydajności energetycznej dla sprzętu elektrycznego; nowelizacja przepisów z zakresu efektywności energetycznej; • wspieranie inicjatyw z zakresu technologii; • inicjatywa programu silnikowego; • wsparcie poprawy infrastruktury badań nad projektami z zakresu zmian klimatycznych. Trzecia kategoria to środki zaliczane jako potrzebne w przyszłych przedsięwzięciach. Do tej grupy zaliczają się: promocja ciepła wytwarzanego z odnawialnych źródeł energii, dobrowolne umowy w przemyśle, zachęty podatkowe dla użytkowników samochodów oraz dalsza poprawa technologii paliw i pojazdów.

 6. Zielona księga europejskiej strategii bezpieczeństwa energetycznego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego Departament Infrastruktury Celem tego dokumentu było zainicjowanie debaty o bezpieczeństwie energetycznym, które zostało uznane za najważniejszy element niezależności polityczno-ekonomicznej UE. Debata powinna uwzględniać, fakt że aktualne zapotrzebowanie na energię pokrywane jest w: • 41% przez ropę naftową, • 22 % gaz, • 16 % węgiel (kamienny, brunatny i torf), • 15 % energię jądrową i w • 6 % przez odnawialne źródła energii. Jeżeli nie zostaną podjęte zdecydowane kroki, to całościowy obraz energetyki w roku 2030 zdominowany będzie nadal przez paliwa kopalne: • ropę naftową (38 %), • gaz (29 %), • paliwa stałe (19 %), • odnawialne źródła energii (8 %) i • energię jądrową (zaledwie 6 %).

 7. Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego Departament Infrastruktury • Dokument przyjęty w czerwcu 2007 r. przez Ministerstwo Gospodarki stanowi realizację zapisu art. 14 ust. 2 Dyrektywy 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych. • Zaproponowane w ramach Krajowego Planu Działań środki i działania mają za zadanie: • osiągnięcie celu indykatywnego oszczędności energii na poziomie 9% w roku 2016, • osiągnięcie celu pośredniego oszczędności energii na poziomie 2% w roku 2010.

 8. Środki służące poprawie efektywności energetycznej Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego Departament Infrastruktury • Środki służące poprawie efektywności energetycznej w sektorze mieszkalnictwa, • Środki służące poprawie efektywności energetycznej w sektorze usług, • Środki służące poprawie efektywności energetycznej w sektorze przemysłu*, • Środki służące poprawie efektywności energetycznej w sektorze transportu**. * z wyłączeniem instalacji objętych wspólnotowym systemem handlu emisjami, ** z wyłączeniem lotnictwa i żeglugi.

 9. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego Departament Infrastruktury Środki służące poprawie efektywności energetycznej w sektorze mieszkalnictwa

 10. Środki służące poprawie efektywności energetycznej w sektorze usług Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego Departament Infrastruktury

 11. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego Departament Infrastruktury Środki służące poprawie efektywności energetycznej w sektorze transportu

 12. Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego Departament Infrastruktury

 13. Wzorcowa rola sektora publicznego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego Departament Infrastruktury

 14. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego Departament Infrastruktury Część 2Ekonomiczny aspekt efektywności energetycznej

 15. Ustawa o finansach publicznych Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego Departament Infrastruktury Art. 35. 3. Wydatki publiczne powinny być dokonywane: • w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;

 16. Zarządzanie energią Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego Departament Infrastruktury

 17. Zarządzanie energią Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego Departament Infrastruktury

 18. Zarządzanie energią Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego Departament Infrastruktury Finansowanie Zarządzanie 64 jednostki

 19. Zarządzanie energią Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego Departament Infrastruktury Problem zarządzania i finansowania energetyki w rozproszeniu jest problemem także samorządu powiatowego, miejskiego, miejsko-gminnego i gminnego. Racjonalizacja w samorządowym zarządzaniu energią musi oprzeć się na jego scentralizowaniu, które będzie gwarantowało: • ekonomizację energetyki, • racjonalizację zużycia energii, • wymuszanie dbałości o środowisko naturalne, • realizację energetycznych potrzeb, • wprowadzanie nowych technologii, • bezpieczeństwo energetyczne, • energetyczną edukację społeczną.

 20. Zarządzanie energią Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego Departament Infrastruktury Proces zmian Analiza Audyt Przetarg

 21. Analiza elektroenergetyczna Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego Departament Infrastruktury Średnie możliwe ograniczenie kosztów z przeprowadzonych analiz elektroenergetycznych dla jednostki publicznej w województwie kujawsko-pomorskim wynosi 6.400 zł, co stanowi 11 % kosztów energii. Szacowany wynik finansowy dla wszystkich jednostek wynosi 410.000 zł *Analiza obejmuje rozwiązania bezinwestycyjne.

 22. Analiza elektroenergetyczna Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego Departament Infrastruktury Średnie możliwe ograniczenie kosztów z przeprowadzonych analiz elektroenergetycznych dla jednostki publicznej w województwie kujawsko-pomorskim wynosi 11.000 zł, co stanowi 20 % kosztów energii. Szacowany wynik finansowy dla wszystkich jednostek wynosi 704.000 zł *Analiza obejmuje rozwiązania gdzie konieczna jest inwestycja (bez określenia stopy zwrotu).

 23. Analiza energetyczna Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego Departament Infrastruktury Średnie możliwe ograniczenie kosztów z przeprowadzonych analiz energetycznych dla jednostki publicznej w województwie kujawsko-pomorskim wynosi 24.300 zł, co stanowi 28 % kosztów energii. Szacowany wynik finansowy dla wszystkich jednostek wynosi 1.550.000 zł *Analiza obejmuje rozwiązania gdzie konieczna jest inwestycja (bez określenia stopy zwrotu).

 24. Oszczędności Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego Departament Infrastruktury Szacunkowa suma możliwych oszczędności w obiektach województwa kujawsko-pomorskiego wynosi około: 2.660.000 zł

 25. Przewidywany wynik finansowy dla działań bezinwestycyjnych w elektroenergetyce Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego Departament Infrastruktury Narastająco 4.426.000 zł

 26. Szacowany wynik finansowy - ogółem Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego Departament Infrastruktury Narastająco 24.560.000 zł

 27. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego Departament Infrastruktury Część 3Planowanie energetyczne

 28. Gminne planowanie energetyczne Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego Departament Infrastruktury

 29. Kujawsko – Pomorskie na tle Polski Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego Departament Infrastruktury Źródło: AM PREDA

 30. Planowanie energetyczne Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego Departament Infrastruktury Polska Wojewódzki Program Rozwoju Energetyki Województwo Powiat Gmina

 31. Dziękuję za uwagę Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego Departament Infrastruktury KONTAKT Tomasz Moraczewski Dyrektor Departamentu Infrastruktury Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego 87-100 Toruń ul. M. Skłodowskiej-Curie 73 tel. +48 56 656 11 90 gsm +48 693 160 813 fax +48 56 656 11 31 t.moraczewski@kujawsko-pomorskie.pl