gminny zarz d o wiaty w le nicy n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gminny Zarząd Oświaty w Leśnicy PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gminny Zarząd Oświaty w Leśnicy

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 20
Download Presentation

Gminny Zarząd Oświaty w Leśnicy - PowerPoint PPT Presentation

dasha
213 Views
Download Presentation

Gminny Zarząd Oświaty w Leśnicy

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Gminny Zarząd Oświaty w Leśnicy Informacja oświatowa za rok szkolny 2011/12

 2. Placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Leśnica Gminny Zarząd Oświaty prowadzi obsługę finansowo-płacową: • 3 szkół podstawowych (Leśnica, Raszowa, Zalesie Śląskie), • gimnazjum (Leśnica), • szkoły muzycznej I Stopnia (Leśnica), • 3 przedszkoli (Leśnica, Raszowa, Zalesie Śląskie). Do szkół podstawowych w roku szkolnym 2011/12 uczęszczało 403 dzieci, do gimnazjum 229, do szkoły muzycznej 114, a do przedszkoli 219, w tym 58 sześciolatków.

 3. Struktura zatrudnienia nauczycieli Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze: n-le bez stopnia- 1, n-le stażyści – 1, n-le kontraktowi – 11, n-le mianowani – 14, n-le dyplomowani - 49. Natomiast niepełnozatrudnieni w etatach: n-le stażyści – 1,32 etatu; n-le kontraktowi – 2,10 etatu; n-le mianowani – 6,36 etatu; n-le dyplomowani – 4,26 etatu (stan na 30.09.2011 r.).

 4. Wniosek: Biorąc pod uwagę tylko dane meldunkowe w roku szkolnym 2013/14 do I klasy pójdzie 72 dzieci, a potencjalnych kandydatów 3 letnich do przedszkola mamy 80, więc bilans może być dodatni. Natomiast w roku szkolnym 2014/15, kiedy 6 latki będą musiały pójść do szkoły, tj. roczniki 2007 i 2008 w przedszkolach nastąpi spadek liczby dzieci (biorąc pod uwagę dzisiejsze proporcje o ok. 35 dzieci

 5. Wyniki sprawdzianu VI-klasistóww roku szkolnym 2011/12

 6. Wyniki egzaminów gimnazjalnychw roku szkolnym 2011/12

 7. Inne zadania GZO Dowożenie uczniów: 288 dzieci (3 do przedszkola w Górze Św. Anny, 81 do SP w Leśnicy, 152 do PG w Leśnicy, 31 do SP w Raszowej, 21 do SP w Zalesiu Śl.). Organizacja konkursów przedmiotowych: Odbyło się 11 konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjum, w których wzięło udział 43 uczniów i 8 konkursów dla uczniów szkół podstawowych dla 66 uczniów.

 8. Dokonane oceny pracy dyrektorów szkół w roku szkolnym 2011/2012 • Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Józefa Wilkowskiego w Zalesiu Śląskim:mgr Ewa Spinda- ocena wyróżniająca • Dyrektor Szkoły Podstawowej w Raszowej:mgr Iwona Pawlus- ocena wyróżniająca • Dyrektor Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Leśnicy:mgr Krystian Gajda- ocena wyróżniająca

 9. Utworzenie Zespołów Szkolno- Przedszkolnych • Zespół Szkolno- Przedszkolny w Zalesiu Śląskim- konkurs na stanowisko dyrektora i powierzenie funkcji Pani mgr Ewie Spinda na okres 5 lat. • Zespół Szkolno- Przedszkolny w Raszowej - konkurs na stanowisko dyrektora i powierzenie funkcji Pani mgr Iwonie Pawlus na okres 5 lat.

 10. Przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora • Szkoły Muzycznej I stopnia w Leśnicy- mgr Krystianowi Gajda na okres 5 lat. • Publicznego Przedszkola im. Braci Grimm w Leśnicy - mgr Gabrieli Tiszbierek na okres 5 lat.

 11. Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego • Nauczyciel wychowania fizycznego Publicznego Gimnazjum im. Św. Franciszka z Asyżu w Leśnicy • Nauczyciel języka polskiego, bibliotekarz Szkoły Podstawowej w Raszowej • Nauczyciel religii Publicznego Gimnazjum im. Św. Franciszka z Asyżu w Leśnicy • Nauczyciel gry na trąbce Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Leśnicy

 12. Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w 2011 roku • Z pomocy skorzystało 171 uczniów uczących się w klasach I-III Szkół Podstawowych, kl. III Gimnazjum oraz uczniowie niepełnosprawni uczęszczający do Szkół Podstawowych, Gimnazjum, oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w gm. Leśnica. • Dotację w wysokości 37.530,00 zł

 13. Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego • „Gmina Leśnica przyjazna przedszkolakom”, projektrealizowany w okresie od lutego do grudnia 2011 r. Łączna kwota projektu to 499.954 zł, z czego 7.499,31 - wkład własny gminy. W ramach projektu wsparciem objętych zostało 190 dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających do 8 przedszkoli. • „Gmina Leśnica przyjazna przedszkolakom II”, projektrealizowany od stycznia do kwietnia 2012 r. Łączna kwota projektu to 149.020,00 zł, z czego 22.353,00 - wkład własny gminy. W ramach projektu wsparciem objętych zostało 219 dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających do 8 przedszkoli.

 14. „Szansa Leśniczan” projektrealizowany od lutego do czerwca 2012 r. Łączna kwota projektu to 109.913,00 zł. W ramach projektu wsparciem objęte zostały dzieci klas I-III wszystkich szkół podstawowych gminy.

 15. Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych. • W ramach powyższego zadania wydano w 2011 r. 21 decyzji administracyjnych; wykorzystano dotację w kwocie 131.319 zł.

 16. Administrowanie Centrum Edukacji Ekologicznej i Ochrony Krajobrazu Historycznego • Bieżące remonty i utrzymanie budynku, • Wynajmowanie pomieszczeń, gł. Hali sportowej, • Przeglądy w ramach prawa budowalnego, • obsługa i zaopatrywanie kotłowni c.o. • Bieżące utrzymanie boiska trawiastego przy CEE.

 17. Dziękuję za uwagę.