semantika koolitus moodul 1 sissejuhatus ainesse n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Semantika koolitus . Moodul 1 Sissejuhatus ainesse

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 89

Semantika koolitus . Moodul 1 Sissejuhatus ainesse - PowerPoint PPT Presentation


 • 215 Views
 • Uploaded on

Semantika koolitus . Moodul 1 Sissejuhatus ainesse. /koolituse koht, aeg, asutus/ /koolitajad/. Tellija: Euroopa Liidu struktuurifondide programm “Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine”. K oolitusmooduli eesmärk. J õuda selgusele , kas ja milleks minu organisatsioon vajab semantikavarasid

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Semantika koolitus . Moodul 1 Sissejuhatus ainesse' - dasan


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
semantika koolitus moodul 1 sissejuhatus ainesse

Semantikakoolitus. Moodul 1Sissejuhatusainesse

/koolituse koht, aeg, asutus/

/koolitajad/

Tellija: Euroopa Liidu struktuurifondide programm “Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine”

k oolitusmooduli eesm rk
Koolitusmooduli eesmärk
 • Jõudaselgusele, kasjamilleksminuorganisatsioonvajabsemantikavarasid
 • Saadaülevaade, midariigisjaELissellesvallastehakse
 • Koostadaesmanekavandsemantika-alasekstegevuseksorganisatsioonis
probleemid
Probleemid
 • Raske leida sobivaid teenuseid
  • Andmeteenuste suur ning üha kasvav hulk
 • Keeruline rakendada teenuseid
  • Puudulik dokumentatsioon
  • Dokumentatsioon eri keeltes
  • Erinev andmete semantika/interpretatsioon
 • Keeruline hinnata andmete olemust
  • Arhiiviväärtuslikkus
  • Isikuandmete delikaatsus
  • Väärtus statistika jaoks
raha p letamine
Raha põletamine

“For each dollar spent on applications, roughly $5-$9 is spent on integration, accounting for roughly 40% of IT budgets” – Deutsche Bank Securities (February 2005)

“Over40% of the cost of integration today is spent in application-specific code to manually reconcile and validate the inconsistent data exchanged between disparate applications, resulting in a tight coupling of systems” – Progress (February 2008)

soa evangelism
SOA Evangelism
 • “It is not the strongest of the species that will survive, or the mostintelligent. It is the one most adaptable to change.”

Charles Darwin

soa teenuste registrid ja semantika
SOA, teenuste registrid ja semantika

Dirk Krafzig, Karl Banke, and Dirk Slama. Enterprise SOA. Prentice Hall, 2005

kasu valdkonna lestest teenustest
Kasu valdkonnaülestest teenustest
 • Kodanikud saab vajaliku teenuse minimaalse vaevaga
 • Ettevõtted saavad asjad kiiresti aetud
 • Ametnikud saavad tegeleda sisuliste probleemidega
semantiline koosv ime1
Semantiline koosvõime

Semantiline koosvõime on erinevate organisatsioonide võime mõistavahetatud informatsiooni tähendust ühte moodi.

semantili s e koosv ime n ide
Semantilise koosvõime näide

<complexType name=”KinnisvaraObjekt">

<sequence>

<element name=”registrikood” type="string"/>

<element name=”kuupaev" type=”datetime"/>

</sequence>

</complexType>

Katastritunnus

<complexType name="CadastralUnit">

<sequence>

<element maxOccurs=”5" minOccurs="0" name="address" type="tns:Address"/>

<element name="area" nillable="true" type="string"/>

<element name="areaUnit" nillable="true" type="string"/>

<element name="cadastralRegisterNumber" nillable="true" type="string"/>

<element name="createdOnPlanBasis" type="boolean"/>

</sequence>

</complexType>

kasu semantilisest koosv imest
Kasu semantilisest koosvõimest
 • Paraneb andmete kvaliteet
  • andmeid saab omavahel integreerida
  • vähenevad vead ja ebatäpsused andmete kasutamisel ja otsuste tegemisel
 • Vähenevad investeeringudteenuste tootmises
  • teenuseid on hõlpsam korduvkasutada
 • Väheneb organisatsioonide infosüsteemide integreerimise aeg
 • Paraneb infosüsteemide jätkusuutlikus ja lihtsustub edasiarendus
  • IS puudutav teadmistebaas säilib organisatsioonis ka peale võtmeisikute lahkumist
v tmep him tted 1
Võtmepõhimõtted (1)
 • Semantilisel kirjeldamisel rakendatakse järgnevaid keeli ning nende laiendusi: XSD, OWL, WSDL, SA-WSDL, WS-BPEL
 • Riigi infosüsteemide nii inim- kui masinloetavad semantilised kirjeldused on tasuta kättesaadavad
 • Iga ministeerium on kohustatud looma ning seejärel haldama oma valitsemisalaga seotud semantilisi varasid
 • Ontoloogiate ja valdkonnasõnastike valdkonniti kattuvate osade loomine ning haldamine toimub meeskonnatöö vormis
v tmep him tted 2
Võtmepõhimõtted (2)
 • Kõik institutsioonid on vabad oma infosüsteemide sisemise arhitektuuri ja koosvõime põhimõtete valikul, kuid nende omavahelisel seostamisel on kohustuslik on järgida raamistiku põhimõtteid (nn subsidiaarsuse põhimõte)
 • Infosüsteemide semantiline koosvõime Eestis on strateegiline valik, kusjuures avalik sektor näitab semantilise koosvõime põhimõtete järgimisel eeskuju
 • Semantiliste varade loomiseks ja haldamiseks vajalike tehnoloogiate väljatöötamisele suunatud tegevused seostatakse teadus- ja arendustegevusega Eestis
 • Semantiliste varade loomisel ja haldamisel arvestatakse korduvkasutatavuse põhimõtteid
v tmep him tted 3
Võtmepõhimõtted (3)
 • Erasektorile tagatakse ligipääs infosüsteemide semantilise kirjeldamise keskkonnale ning võimalus kirjeldada semantiliselt omi infosüsteeme sarnastel alustel mil avaliku sektori esindajad riigi infosüsteeme
 • Semantiline koosvõime toetab e-Äri lahenduste loomist, vajadusel ettevõtete infosüsteemide liidestamist riigi infosüsteemidega ning riigi poolt kodanikele pakutavate teenuste personaliseerimist
 • Riik soosib eraettevõtete ja nende ühenduste kaasatust semantiliste varade loomisel, publitseerimisel ja rakendamisel
s emantikaalasest t st elis ja teistes liikmesriikides
Semantikaalasest tööst ELis ja teistes liikmesriikides
 • SEMIC.EU demo
 • SEMIC funktsioonid:
  • semantikavaraderepositoorium
  • tugisemantikavaradeloomisel, kogukond
  • chained pivot architecture
 • ELiliikmesriikidetegevustest
  • Soomelähenemine
  • Itaalia
  • Prantsusmaa, UN/CEFACT
  • Saksamaa, övXML
  • Taani, OIOXML
  • ...
teised lahendused valdkonnamudelid
Teised lahendused: valdkonnamudelid
 • SID
  • Shared Information Data Model
  • TeleManagement Forum’i mudel telco jaoks
 • MISMO
  • Mortgage Industry Standards Maintenance Organization
  • XML mudel kinnisvara finantseerimise jaoks
 • ACORD
  • Association for Cooperative Operations Research andDevelopment
  • XML mudel kindlustuse jaoks
 • ARTS, HL7, HR-XML, AIXM, …
it juhtimiseesm rgid cobit
IT juhtimiseesmärgid COBIT

Info- jasidustehnoloogiajuhtimiseesmärgid COBIT on ammendavressursikogum, missisaldabkoguteavet, midaorganisatsioonidvajavad IT haldusejajuhtimiseraamstruktuuriomandamiseks

Organisatsioonidpeavadrahuldamaomainformatsioonileesitatavaidkvaliteedi-, usaldus- jaturvanõudeid

Juhtkondpeaboptimeerimatakäsutusesolevateressursside, shandmete, kasutamist

Nendekohustustetäitmiseksjaettevõtteeesmärkidesaavutamisekspeavadjuhtkondjaäripooltundmaoma IT-süsteemejahallatava info tähendust

allikas: COBIT 4.1, COBIT Quickstart (QS)

cobit qs protsess po2 m ratleda infoarhitektuur
COBIT QS protsess PO2 - määratleda infoarhitektuur
 • ProtsessiPO2 laieesmärk

ettevõttekõigeolulisemadandmeelemendidjakasutamisreeglidon määratletud

 • Juhtimiseesmärk3

loogejahoidkekäigusüksloend, misidentifitseeribjakirjeldabettevõttepeamisedandmeelemendidjanendesüntaksireeglid, ningkaaluge, kesvõibsaadajuurdepääsujakesvõibmuuta

 • Kriitilisededutegurid

andmemudel, mis on lihtne, hetkekohanejakõigileselge

 • Mõõdustik
  • liiasusevähenemine
  • andmevigadearv
po2 enesehindamine k psusmudeli abil
PO2 - enesehindamine küpsusmudeli abil

Juhtimiseesmärgi3 evitusolekuskaala

0.  juhtkond pole teadlik

  • juhtkond on teadlik
  • lahendamisekohustumus
  • evitus on alanud
  • evitusedenebjõudsalt
  • lahendus on evitatud
  • lahendus on säilitatav
  • lahendus on optimeeritud

Enesehindamine

 • Milliseltasemelpaiknebminuorganisatsioon? Märkidaettevõttepraeguneasetus
 • Sihttasemeseadmine - kustahetakse olla
j uhtimiseesm rgi 3 seosed 1
Juhtimiseesmärgi 3 seosed (1)

Haldusküsimustega:

 • strateegilinekooskõla

Haldusetehnoloogiaküsimustega

 • turvalisus
 • ettevõttearhitektuur
 • süsteemideintegreerimine
 • rakendusteohje
 • rakendusteturvalisus
j uhtimiseesm rgi 3 seosed 2
Juhtimiseesmärgi 3 seosed (2)

IT riskiteguritega:

 • Puuduvadstrateegilisedplaanid
 • Suurenevadärinõuded
 • IT-l põhinevateärilistekoostööüritustevajadus
 • Regulaarsedauditileiud halva sooritusekohta
 • Tehinguteterviklus
 • Vajadustäitaseaduste, eeskirjade, lepingutenõudeid
 • Ülemäärapalju IT-probleemejaintsidente
 • Parimadtavadjaselgedpoliitikadmadalaltasemel
n ide is audiitori aruandest 2
Näide IS audiitori aruandest (2)

PO2 Määratledainfoarhitektuur

OlukorrakirjeldusXXXispuudubüleettevõtteline, üksikuterakendusteüleneärivaldkonnamõistetesõnastik. On mitmeidkordialustatudntNavisioni (kuiüheolulisimarakenduse) andmesõnastikuloomisega, kuidpuuduvadreeglidsõnastikukvaliteedile, sellesttulenevaltsisaldubsõnastikusmitmetähenduslikkustjmprobleeme.

ÄrilisedriskiderinevatelXXXijaministeeriumitasanditelvajataksejuhtimisotsustetegemiseksandmeid, millisedvõivadolulisesosaspärinedaXXXi IT rakendustest. Tulenevaltmitmetähenduslikkusest (semantilisestmitmekesisusest) on ohtraportitesesitatudandmetemitmetimõistetavuseksmillesttulenevaltvõivadraportitelpõhinevadotsusedtuginedavaledeleeldustel

Soovitused

 • kaasataärisõnastikukoostamiseprotsessiXXXiäripool
 • kehtestadareeglidärisõnastikusüntaksi-, semantika-, turvalisusreeglitele, tutvustada, nõudajakontrollidanimetatudreeglitejärgimistXXXi IT arenduspartneritepoolt
 • ...
semantikavarad 1
Semantikavarad (1)

Part of

Ontoloogiad

Is a

E207

Klassifikaatorid

Part of

Taksonoomiad

Subclass

Tesaurused

numbriline kood, mis on ette nähtud katastriüksuste identifitseerimiseks

Sõnaraamatud

katastriüksus

katastritunnus

katastris iseseisva

üksusena registreeritud

maatükk

semantikavarad 2
Semantikavarad (2)
 • Sõnastikud
 • Tesaurused
 • Klassifikaatorid (nomenklatuurid)
 • Taksonoomiad
 • Vastavustabelid (mapping tables)
 • Ontoloogiad
 • Teenuste registrid
semantikavarade loomine valdkonniti 1
Semantikavarade loomine valdkonniti (1)
 • Terminoloogia loomine
 • Tesauruste loomine
 • Ontoloogiate loomine
 • Andmekogude- ja teenuste kirjeldamine
semantikavarade loomine valdkonniti 2
Semantikavarade loomine valdkonniti (2)

Part of

Veebiteenuse

operatsioon

Part of

Ontoloogiad

Subclass

Tesaurused

numbriline kood, mis on ette nähtud katastriüksuste identifitseerimiseks

Terminoloogia

katastriüksus

katastritunnus

katastris iseseisva

üksusena registreeritud

maatükk

semantikavarade haldamine valdkonniti
Semantikavarade haldamine valdkonniti
 • Semantiliste varade haldamisel valdkonniti elimineeritakse liiasus erinevate varade lõikes
 • Tagatakse kõikide semantiliste varade maksimaalne korduvkasutus
 • Korduvkasutus tähendab vastavate valdkondade piires erinevat liiki semantiliste varade seostamist omavahel
semantikavarade valdkonna lene mestimine
Semantikavarade valdkonnaülene mestimine
 • Valdkonnaülest semantiliste varade mestimist võiks vaadelda kahe protsessina:
  • vastavustabelite loomine
  • valdkonnaüleste semantiliste varade loomine ja haldamine
 • Kui esimese protsessi raames luuakse sillad erinevate valdkondade mõistete vahele, siis teisel juhul komplekteeritakse semantilisi varasid, mis on ühised kõikide valdkondade piires.
teisendustabelid
Teisendustabelid

A

B

Elukoht

Kinnisvara

Korter

Munitsipaalkorter

e eldused semantikavarade loomiseks
Eeldused semantikavarade loomiseks
 • Nõudedseadustest (normdokumendid)
 • Finantseerimine, SF
 • Töövahendid
  • RIHA
  • SEHKE
  • jt
 • Organisatsioon, kompetentsid
e eldused semantikavarade loomiseks iguslik aspekt
Eeldused semantikavarade loomiseks.Õiguslik aspekt
 • AvTS
 • Nn RIHA põhimäärus
 • RITA raamistik
  • semantikaraamistik
  • metoodika
  • juhis
riigi infos steemi halduss steem 1
Riigi infosüsteemi haldussüsteem (1)

§ 1. ReguleerimisalaKäesolevamäärusegakehtestatakse:3) andmekogutehnilisedokumentatsioonikooskõlastamisetingimusedjakord;§ 6. Andmekogudokumentatsioonikoostamine(1) Enneandmekoguasutamistvõiandmekoguskogutavateandmetekoosseisumuutmistkontrollibandmekoguasutajavõivastutavtöötleja, kasvajalikkeandmeid juba kogutaksemõnesolemasolevasandmekogus.

§ 34. «Andmekoguderiiklikusregistris» registreerimataandmekoguregistreerimine RIHA-s(1) Ennekäesolevamäärusejõustumistasutatudja «Andmekoguderiiklikusregistris» registreerimataandmekoguvastutavtöötlejapeabkoostamaandmekogudokumentatsiooniningregistreerimaandmekogu RIHA-s 1. juuliks 2008. a.Semantilisikirjeldusipuudutavadandmedning §-s 27 nimetatudandmedtuleb RIHA-ssekandahiljemalt 1. juuliks 2010. a.

riigi infos steemi halduss steem 2
Riigi infosüsteemi haldussüsteem (2)

§ 18. RIHA andmekogudealamregister

(3) RIHA andmekogudealamregistrissekantavateandmekogustöödeldavateandmetekoosseis:1) andmeobjektinimetusjaandmeobjektisemantilinekirjeldusviitenavaldkonnaterminile;§ 25. RIHA teenustealamregister(1) RIHA teenustealamregistrissekantakse RIHA-s registreeritudandmekoguosutatavateteenuste, sealhulgas X-tee teenustejamuudeandmekogupooltosutatavateveebiteenusteandmed.(2) RIHA teenustealamregistrissekantavateteenuseandmetekoosseis:1) teenusenimi;3) teenusesemantilinekirjeldus;15) teenusesisenditejaväljunditesemantilinekirjeldus (viitenavaldkonnaterminile);§ 27. RIHA semantilistevaldkondadealamregister

slide68

RITA raamistikusemantikaalaseddokumendid

http://www.riso.ee/wiki/Semantika

t ulu semantikavaradest
Tulu semantikavaradest
 • Paranebandmetekvaliteet
  • eriallikatestpäritandmeidsaabomavahelintegreerida
  • vähenevadveadjaebatäpsusedandmetekasutamiseljaotsustetegemisel
   • andmeteväärititõlgendamine
   • andmetedubleerimisesttulenevandmetevastuolulisus
 • Vähenevadinvesteeringudandmetetootmises (hõives)
  • andmeid on hõlpsamkorduvkasutada
  • uuteandmekogudeloomisejaolemasolevatemuutmisekooskõlastajadsaavadselliseleandmetelebaseerudestehakvaliteetsemattööd
 • Väheneborganisatsioonideinfosüsteemideintegreerimiselosapooltekuluvajaressurss
 • Paranebrakenduse/infosüsteemijätkusuutlikus, lihtsustubedasiarendus
  • infosüsteemepuudutavteadmistebaassäiliborganisatsioonis ka pealevõtmeisikutelahkumist
 • Võimaldabhinnataandmetevajalikkusts.oandasäilitustähtaegu

Allikas: Semantilisekoosvõimemetoodika v1.2

s emantikavarade kulu
Semantikavarade kulu
 • Investeeringud
  • töövahendid
  • koolitused
 • Tegevuskulud
  • andmete, teenustejtinfovaradesemantiliseledokumenteerimiselekuluvressurss
   • kontrolliprotsessid
s oovitused semantikaalaste hangete korraldamiseks
Soovitused semantikaalaste hangete korraldamiseks
 • Lähteülesanne
 • Skoop
 • SidumineIS arendusprojektidega:
  • ontoloogia (selletäiendus) tellida IS analüüsidokumendisõnastikuasemel
  • x-tee teenustesemantikakirjeldustellidaWSDLidena
  • andmebaasistruktuuridokumentatsioonnõuda XMIs/UML klassiskeemina
 • Täitjakvalifitseerimistingimused
 • Vastuvõtmine, järelevalve, audit
it firmade vaade
IT firmade vaade
 • Kuidasluuasemantikaalastkompetentsi?
 • Kuidasturundada?
r hmat
Rühmatöö
 • Rühmatööeesmärgiks on koostadaesialgneplaanomaorganisatsioonissemantikavaradekasutamisejakirjeldamisegaalustamiseks:
  • eesmärk - millekssemantikavarad?
  • rollideloetelu. Olemasolevadtöötajad, sisseost, ...
  • tegevused
  • rahastus
 • Aega15 minutit
organisatioon
Organisatioon
 • Organisatsioon on vajalik suuremate projektide jätkusuutlikkuse tagamisel
 • Vajadus semantilise kirjeldamise protseduuriliste ja sisuliste eeskirjade järele, mida kõik osalised jälgiksid
 • Järgnevad rollid peavad olema esindatud:
  • Integraator
  • Teadmusinsener
  • Valdkonnaekspert
t mahu hindamine
Töö mahu hindamine
 • Dokumentatsiooni baasil
  • Lugemise ja loetu analüüsi vaev
 • Andmemudeli baasil
  • Vajalik iga välja dokumenteerimine
 • Valdkonna ontoloogia baasil
  • Millised on muutused
 • Infosüsteemi ja andmeteenuste semantilisel kirjeldamisel
andmeteenuste semantiline kirjeldamine
Andmeteenuste semantiline kirjeldamine
 • Andmestruktuuride ja nende elementide arv XSD dokumentides
 • XSD elementide dokumentatsiooni kättesaadavus projekti kontekstis
 • Valdkonna ontoloogia suurus
 • Andmeteenuste WSDL kirjelduste detailsus
 • Spetsiaaltööriistade olemasolu
kokkuv te1
Kokkuvõte
 • SOA rakendamine
  • nõuab süstemaatilist teenuste haldamist ja modelleerimist
 • Semantiline koosvõime
  • tagab teenuste lihtsa leidmise ja rakendamise
  • tagab vajadusel kiire rakenduste muutmise
  • võimaldab tuvastada liiasust
  • sobibeekõige suurematele ja järjepidevatele projektidele
mis on olemas ja mida vaja
Mis on olemas ja mida vaja
 • Andmeteenuste WSDL kirjeldused
 • RIHA andmeteenuste publitseerimise keskkonnana
 • Semantilise kirjeldamise tööriistad
 • Semantilised varad
 • Semantiliselt rikastatud andmeteenuste kirjeldused
tugi ria poolt
Tugi RIA poolt
 • Semantika-alased koolitused
 • SEHKE (SEmantikavarade Haldamise KEskkond)
 • Mentorlus
 • RIHA tugi
s emantikaalast informatsiooni
Semantikaalast informatsiooni

Millega on tegemist, kuidasennastarengutegakursishoidajaomapanusanda?

 • riigiinfosüsteemisemantilisekoosvõimegaseotuddokumentatsioon, semantikatöörühmamaterjalidjmshttp://www.riso.ee/wiki/Semantika
 • teavituskanalinapostitusnimekirihttps://lists.riik.ee/listinfo/semantika
 • semantikafoorum on aadressilhttp://www.riso.ee/et/forum/4
slide88
Täname!

Lektoritega saab ühendust:

1. Peep Küngas

    mailto://peep.kungas@soatrader.com

    callto://peepkungas

2. Martin Luts

    mailto://martin.luts@eesti.ee

    callto://martinluts

Koolitus toimusEuroopa Liidu struktuurifondide programmi “Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine” raames, mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond

ad