s oci ln ekonomika a podnik n petra francov n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
S ociální ekonomika a podnikání Petra Francová PowerPoint Presentation
Download Presentation
S ociální ekonomika a podnikání Petra Francová

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

S ociální ekonomika a podnikání Petra Francová - PowerPoint PPT Presentation


 • 196 Views
 • Uploaded on

S ociální ekonomika a podnikání Petra Francová. Výroční konference IOP Ostrava 19.9.2012. Poslání P3 – People , Planet, Profit, o.p.s. P3 přináší a prosazuje nové přístupy v podnikání s pozitivním dopadem na společnost. Koncept trojího prospěchu. Co děláme.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

S ociální ekonomika a podnikání Petra Francová


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
s oci ln ekonomika a podnik n petra francov

Sociální ekonomika a podnikáníPetra Francová

Výroční konference IOP

Ostrava 19.9.2012

co d l me
Co děláme
 • vedeme a koordinujeme činnost Tematické sítě pro sociální ekonomiku TESSEA
 • organizujeme semináře na zakládání sociálních podniků
 • poskytujeme poradenství a konzultace v oblasti sociálního podnikání
 • pomáháme s přípravou projektů na založení sociálních podniků
 • školíme ženy – migrantky jak začít podnikat
 • realizujeme projekty na podporu a propagaci sociálního podnikání
tematick s pro soci ln ekonomiku1
TEmatická Síť pro Sociální Ekonomiku
 • vznik v 2009 v projektu Tematická síť pro rozvoj sociální ekonomiky spolufinancovaného z ESF a St. rozpočtu ČR v rámci Nové ekonomiky, o.p.s.
 • názorová platforma pro podporu sociální ekonomiky a sociálního podnikání
 • 225 členů z řad fyzických i právnických osob
co d l tessea
Co dělá TESSEA
 • integrování akademické sféry (FSV UK, FF UK, UJEP)
 • prostor pro výměnu informací
 • měsíční zpravodaj
 • odborné studie a analýzy
 • definice a principy včetně indikátorů
co d l tessea1
Co dělá TESSEA
 • souhrnná Studie infrastruktury sociální ekonomiky v ČR
 • seznam sociálních podniků v ČR
 • lobování a prosazování tématu
 • účast na přípravě programovacího období 2014+
seznam soci ln ch podnik
Seznam sociálních podniků
 • seznam sociálních podniků
 • zatím téměř 70 sociálních podniků
 • údaje z telefonického průzkumu + hlásí se sami
 • vnímají se jako sociální podniky nebo začínající sociální podniky
seznam soci ln ch podnik1
Seznam sociálních podniků
 • seznam nyní na www.p-p-p.cz, od října na www.ceske-socialni-podnikani.cz
 • odhadujeme min. 100 podniků
 • připravujeme aktualizaci
 • bude třídění podle oborů a regionů
esk pojet soci ln ho podnik n
České pojetí sociálního podnikání

široké, důraz kladen na podnikání

Co tam patří:

 • zaměstnávání znevýhodněných osob (tzv. integrační sociální podniky)‏
 • poskytování obecně prospěšných služeb v oblasti sociálního začleňování a místního rozvoje včetně ekologicky orientovaných činností
 • jednotlivci ze znevýhodněných skupin věnující se podnikání
 • doplňkové činnosti NNO s cílem použití výnosů v hlavní obecně prospěšné činnosti
co je soci ln podnik n 1
Co je sociální podnikání (1)
 • podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí
 • hraje důležitou roli v místním rozvoji
 • vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním nebo společenským znevýhodněním
 • zisk je z větší části použit pro další rozvoj sociálního podniku
co je soci ln podnik n 2
Co je sociální podnikání (2)
 • pro sociální podnik je stejně důležité dosahování zisku i zvýšení veřejného prospěchu
 • sociální podnik naplňuje veřejně prospěšný cíl, který je formulován v zakládacích dokumentech
 • sociální podnik vzniká a rozvíjí se na konceptu tzv. trojího prospěchu – ekonomického, sociálního a environmentálního
jak pr vn forma
Jaká právní forma?
 • jednotlivec – fyzická osoba
 • společnost s ručením omezeným
 • družstvo
 • jiné typy obchodních společností
 • obecně prospěšná společnost
 • občanské sdružení?
soci ln prosp ch
Sociální prospěch
 • provozuje aktivity prospívající společnosti či specifické skupině v obecném zájmu
 • založen z iniciativy občanů (přímo nebo nepřímo)‏
 • demokratické rozhodování (o osudu a rozvoji podniku, nikoli v provozně – manažerské rovině)
ekonomick prosp ch
Ekonomický prospěch
 • není závislý na veřejných a soukromých institucích (nepatří sem obce a příspěvkové organizace)
 • vykonává soustavné a udržitelné ekonomické aktivity (= podniká), se kterými je spojen alespoň minimální podíl placené práce
 • nese vlastní (často zvýšená) ekonomická rizika
 • případný zisk je použit přednostně pro rozvoj sociálního podniku a/nebo pro naplňování veřejně prospěšných cílů (sociální mise)‏
 • může využívat vícezdrojového financován
enviro a m stn prosp ch
Enviroa místní prospěch
 • spolupracuje se zainteresovanými partnery (stakeholdery) a respektuje jejich postoje
 • podílí se na přednostním uspokojování místních potřeb a využívání místních zdrojů
 • podporuje smysl pro sociální zodpovědnost na místní úrovni
 • využívá inovativní přístupy
 • zohledňuje ekologické aspekty
typy soci ln ch podnik
Typy sociálních podniků

Integrační – zaměstnávají znevýhodněné (trvale nebo dočasně)‏

a) sociální firmy zaměstnávají těžce znevýhodněné cílové skupiny

b) sociální družstva jako vhodná forma podnikání za účelem místního rozvoje obcí a mikroregionů

Ostatní – místní a ekologický rozměr, přivýdělek NNO

strategie a koncepce
Strategie a koncepce

souvislost s integrací znevýhodněných

 • Koncepce romské integrace
 • Strategie boje proti sociálnímu vyloučení
 • Doporučení pro obce pro předcházení sociálně vyloučených lokalit
 • Národní plán podpory a integrace občanů se ZP
 • Strategie udržitelného rozvoje
 • Strategie regionálního rozvoje
 • Národní plán reforem
mezirezortn problematika
Mezirezortní problematika
 • MPSV
 • MPO
 • MMR
 • Úřad vlády: Agentura pro sociální začleňování a Rada vlády pro NNO
 • MŽP
p ipravuje se z kon o statusu ve ejn prosp nosti
Připravuje se zákon o statusu veřejné prospěšnosti
 • veřejná prospěšnost je v novém občanském zákoníku
 • obsah bude vymezen samostatným zákonem
 • připravuje ho AVPO s ministerstvem spravedlnosti
 • zatím se tam sociální podnikání nevejde, ale počítá se s ním
 • mají být daňové úlevy
 • počítá se se 100% reinvesticí zisku
sd len evropsk komise z 25 10 2012
Sdělení Evropské komise z 25.10.2012
 • 3 hlavní témata: financování, viditelnost a právní prostředí
 • byl vytvořen akční plán s 11 akcemi
 • spuštění plánováno do konce 2012
 • pracovní skupina expertů v Bruselu
1 financov n
1. financování
 • vytvoření právního rámce pro Evropský fond sociálního podnikání na investice do SP
 • mikroúvěry
 • evropský finanční nástroj
 • investiční priorita ve strukturálních fondech
2 viditelnost
2. viditelnost
 • vytvoření mapy SP v Evropě
 • identifikace dobré praxe a replikovatelných modelů
 • veřejná databáze značek a osvědčení
 • vytvoření elektronické platformy pro setkávání
3 pr vn prost ed
3. právní prostředí
 • status evropských družstev, nadací a možná i vzájemných společností
 • veřejné zakázky – návrh EK na revizi směrnice na veřejné zakázky za účelem podpory integračních SP
 • veřejná podpora – zjednodušení pravidel pro sociální a místní služby
trendy v r
Trendy v ČR
 • sociální podniky z iniciativy obcí
 • integrace znevýhodněných prostřednictvím zaměstnání
 • doplňkové financování pro NNO
 • malý zájem podnikatelské sféry
 • podpora z evropských peněz formou mikropůjček a grantů
 • roste zájem médií
 • nebezpečí zploštění
projekt tessea z sk v mezin rodn zku enosti
Projekt TESSEA získává mezinárodní zkušenosti
 • přenos dobré praxe z Polska, Itálie a Velké Británie
 • aktualizovaný seznam sociálních podniků
 • zpravodaj a web
 • 14 osvětových seminářů v regionech o společensky odpovědném zadávání veřejných zakázek
 • návrh na zapracování integračních sociálních podniků do zákona o zaměstnanosti
 • vytvoření klubu sociálních podnikatelů
 • den otevřených dveří pro členy TESSEA
projekt podnik n jinak
Projekt Podnikání jinak
 • propagace sociálního podnikání prostřednictvím videí a rozhovorů
 • dokumentární film o SE v ČR a 16 medailonků o soc. podnikatelích
 • přenos dobré praxe z Rakouska a Belgie
 • vybudování sítě ambasadorů
 • publikace Příklady dobré praxe
 • manuál Jak založit sociální podnik
p ihla te se on line
Přihlaštese on-line
 • do TESSEA
 • do seznamu sociálních podniků

www.p-p-p.cz

od října také přes chystaný web

www.ceske-socialni-podnikani.cz

slide37

Děkuji za pozornostP3 - People, Planet, Profit, o.p.s.Malátova 16, Praha 5 - Smíchovpetra.francova@p-p-p.czwww.p-p-p.cz nebo www.people-planet-profit.cz