aktu ln ot zky rozpo tov ho a da ov ho pr va n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Aktuální otázky rozpočtového a daňového práva

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

Aktuální otázky rozpočtového a daňového práva - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

Aktuální otázky rozpočtového a daňového práva. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. katedra finančního práva a finanční vědy PF UK. 18. února 2013. Osnova. Rozpočtová odpovědnost Daňové právo a daně Judikatura jako pramen daňového práva Retroaktivita a legitimní očekávání v daňovém právu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Aktuální otázky rozpočtového a daňového práva' - daryl-lane


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
aktu ln ot zky rozpo tov ho a da ov ho pr va

Aktuální otázky rozpočtového a daňového práva

JUDr. Radim Boháč, Ph.D.

katedra finančního práva a finanční vědy PF UK

18. února 2013

osnova
Osnova
 • Rozpočtová odpovědnost
 • Daňové právo a daně
 • Judikatura jako pramen daňového práva
 • Retroaktivita a legitimní očekávání v daňovém právu
 • Změny daňového práva 2013
 • Daňové právo de lege ferenda

Aktuální otázky rozpočtového a daňového práva

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

2

1 rozpo tov stava
1. Rozpočtová ústava
 • Základní informace
 • Fiskální úmluva
 • Rozpočtový pakt
 • Finanční ústava
a z kladn informace
A. Základní informace
 • rozpočtová odpovědnost x rozpočtová kázeň
 • evropská úroveň
  • fiskální úmluva (Smlouva o stabilitě, koordinaci a řízení v hospodářské a měnové unii)
 • národní úroveň
  • finanční ústava (návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti)

Aktuální otázky rozpočtového a daňového práva

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

4

b fisk ln mluva
B. Fiskální úmluva
 • Smlouva o stabilitě, koordinaci a řízení v hospodářské a měnové unii
  • soubor pravidel pro zpřísnění rozpočtové kázně prostřednictvím rozpočtového paktu
  • 27-2 signatářů
 • působnost
  • státy s měnou euro
  • ostatní státy
 • vstup v platnost 1. ledna 2013

Aktuální otázky rozpočtového a daňového práva

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

5

c rozpo tov pakt
C. Rozpočtový pakt
 • stav veřejných rozpočtů smluvní strany je vyrovnaný nebo vykazuje přebytek
 • možnost odchýlení
 • mechanismus nápravy
 • povinnost inkorporace paktu do vnitrostátního práva

Aktuální otázky rozpočtového a daňového práva

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

6

d finan n stava 1 3
D. Finanční ústava 1/3
 • návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti
  • sněmovní tisk č. 821 (druhé čtení)
 • návrh zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
  • před vnějším připomínkovým řízením

Aktuální otázky rozpočtového a daňového práva

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

7

d finan n stava 2 3
D. Finanční ústava 2/3
 • Stát a územní samosprávné celky dbají o zdravé a udržitelné veřejné finance.
 • veřejné instituce
  • vymezení v zákoně o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
 • Národní rozpočtová rada
  • nezávislý orgán

Aktuální otázky rozpočtového a daňového práva

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

8

d finan n stava 3 3
D. Finanční ústava 3/3
 • výše veřejného dluhu - limity
  • 40 %
   • aplikují se postupy podle ústavního zákona
  • 60 %
   • Vláda a Parlament vykonávají svou činnost tak, aby výše veřejného dluhu nepřekročila hodnotu 60 % hrubého domácího produktu
 • územní samosprávné celky
  • územní samosprávný celek hospodaří tak, aby celková výše jeho dluhu nepřekročila 60 % průměru jeho skutečných celkových příjmů za poslední čtyři roky
  • možnost zadržení daní určených územnímu samosprávnému celku

Aktuální otázky rozpočtového a daňového práva

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

9

2 da ov pr vo a dan
2. Daňové právo a daně
 • v širším a v užším smyslu
 • soubor právních norem upravujících příjmy veřejných rozpočtů označené jako daně
 • daně
  • nenávratná, nedobrovolná, neekvivalentní a nesankční peněžitá plnění ukládaná na základě zákona spravovaná státem nebo jinými osobami vykonávajícími veřejnou správu, která jsou veřejnými příjmy veřejných rozpočtů, a to příjmy zpravidla neúčelovými, řádnými, pravidelnými a plánovanými
 • ústavní kautela daňového práva

Aktuální otázky rozpočtového a daňového práva

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

10

stavn kautela da ov ho pr va
Ústavní kautela daňového práva
 • Ústava 1920
  • „daně a veřejné dávky vůbec mohou se ukládati jen na základě zákona“
 • Ústava 1948
  • „Daně a veřejné dávky lze ukládat toliko na základě zákona.“
 • Ústava 1960
  • neupravovala
 • Ústavní zákon z roku 1968
  • „daně a poplatky možno ukládat jen na základě zákona“
 • čl. 11 odst. 5 Listiny základních práv a svobod
  • „Daně a poplatky lze ukládat jen na základě zákona.“

Aktuální otázky rozpočtového a daňového práva

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

11

3 judikatura jako pramen da ov ho pr va
3. Judikatura jako pramen daňového práva
 • je pramenem práva?
 • je právně závazná?
 • krajské soudy a Nejvyšší správní soud
 • Ústavní soud
 • Evropský soud pro lidská práva
 • Soudní dvůr Evropské unie
 • 2 příklady
  • lhůty pro vyměření daně
  • důvody pro zahájení daňové kontroly

Aktuální otázky rozpočtového a daňového práva

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

12

a lh ty pro vym en dan
A. Lhůty pro vyměření daně
 • § 47 zákona o správě daní a poplatků ve znění do 31. 12. 2009
 • rozhodnutí Ústavního soudu I. ÚS 1611/07
 • § 47 zákona o správě daní a poplatků ve znění od 1. 1. 2010
 • § 148 daňového řádu

Aktuální otázky rozpočtového a daňového práva

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

13

47 z kona o spr v dan a poplatk ve zn n do 31 12 2009
§ 47 zákona o správě daní a poplatků ve znění do 31. 12. 2009

§ 47

Lhůty pro vyměření

(1) Pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak, nelze daň vyměřit ani doměřit či přiznat nárok na daňový odpočetpo uplynutí tří let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla povinnost podat daňové přiznání nebo hlášení nebo v němž vznikla daňová povinnost, aniž by zde současně byla povinnost daňové přiznání nebo hlášení podat.

(2) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření daně nebo jejímu dodatečnému stanovení, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl daňový subjekt o tomto úkonu zpraven. Vyměřit a doměřit daň však lze nejpozději do deseti let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla povinnost podat daňové přiznání nebo hlášení, nebo v němž vznikla daňová povinnost, aniž by zde byla současně povinnost daňové přiznání nebo hlášení podat.

Aktuální otázky rozpočtového a daňového práva

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

14

rozhodnut stavn ho soudu i s 1611 07
Rozhodnutí Ústavního soudu I. ÚS 1611/07
 • Zákonný pojem „konec zdaňovacího období, v němž vznikla povinnost podat daňové přiznání“ se v rozporu s racionálním výkladem neodvíjí ode dne 31. 12. 1998, nýbrž až ode dne 31. 12. 1999, kdy prostředkem k extenzivnímu výkladu je lhůta k podání daňového přiznání, tj. den 31. 3. 1999. Tímto výkladem je výslovná tříletá lhůta prodloužena na lhůtu čtyřletou.

Aktuální otázky rozpočtového a daňového práva

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

15

47 z kona o spr v dan a poplatk ve zn n od 1 1 2010
§ 47 zákona o správě daní a poplatků ve znění od 1. 1. 2010

§ 47

Lhůty pro vyměření

(1) Pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak, nelze daň vyměřit ani doměřit, či přiznat nárok na daňový odpočet po uplynutí tří let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla daňová povinnost, nebo do tří let od vzniku daňové povinnosti u těch daní, které nemají zdaňovací období.

(2) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření daně nebo jejímu dodatečnému stanovení, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl daňový subjekt o tomto úkonu zpraven. Vyměřit a doměřit daň však lze nejpozději do deseti let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla povinnost podat daňové přiznání nebo hlášení, nebo v němž vznikla daňová povinnost, aniž by zde byla současně povinnost daňové přiznání nebo hlášení podat.

Aktuální otázky rozpočtového a daňového práva

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

16

148 da ov ho du
§ 148 daňového řádu

(1) Daň nelze stanovit po uplynutí lhůty pro stanovení daně, která činí 3 roky. Lhůta pro stanovení daně počne běžet dnem, v němž uplynula lhůta pro podání řádného daňového tvrzení, nebo v němž se stala daň splatnou, aniž by zde byla současně povinnost podat řádné daňové tvrzení.

(5) Lhůta pro stanovení daně končí nejpozději uplynutím 10 let od jejího počátku podle odstavce 1.

Aktuální otázky rozpočtového a daňového práva

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

17

b d vody pro zah jen da ov kontroly
B. Důvody pro zahájení daňové kontroly
 • § 16 zákona o správě daní a poplatků
 • rozhodnutí Ústavního soudu I. ÚS 1835/07
 • odlišné stanovisko
 • názor ministra financí
 • stanovisko pléna Ústavního soudu Pl.ÚS-st 33/11

Aktuální otázky rozpočtového a daňového práva

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

18

rozhodnut stavn ho soudu i s 1835 07
Rozhodnutí Ústavního soudu I. ÚS 1835/07

V případě daňového řízení to znamená, že použití daňové kontroly nemůže být zcela svévolné, nýbrž je třeba vyžadovat existenci správcem daně formulovaných důvodů k jejímu zahájení, tj. existenci konkrétních pochybností či podezření, že daňovým subjektem původně přiznaná a správcem daně vyměřená (byť i jen konkludentně) daň je nižší, než by měla být. Šlo by o realizaci svévole, pokud by správce daně mohl provádět daňovou kontrolu kdykoliv a bezdůvodně u libovolných daňových subjektů, resp. v případech, kdy sám uzná za vhodné a takříkajíc „na zkoušku“.

Aktuální otázky rozpočtového a daňového práva

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

19

odli n stanovisko k rozhodnut i s 1835 07
Odlišné stanovisko k rozhodnutí I. ÚS 1835/07

Uvedený závěr dle mého soudu není přijatelný, neboť nedostatečně rozlišuje mezi daňovou kontrolou ve smyslu § 16 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb. (dále jen „daňový řád“) na straně jedné a vytýkacím řízením ve smyslu § 43 odst. 1 daňového řádu na straně druhé, a to do té míry, že rozdíly mezi oběma stírá a požadavky kladené na vytýkací řízení vztahuje nesprávně i na daňovou kontrolu.

Aktuální otázky rozpočtového a daňového práva

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

20

n zor tehdej ho ministra financ
Názor tehdejšího ministra financí

Tvrdím, že namátkové kontroly finančních úřadů jsou jedním z mála nástrojů, které udržují daňovou disciplínu a které motivují daňové poplatníky plnit své daňové povinnosti.

Na základě tohoto nesmyslného nálezu Ústavního soudu bychom se měli od zítřka jako společnost dohodnout, že Ústavní soud přestaneme platit z daňových výnosů, protože může být štědře honorován z nezdaněných úniků daňových delikventů.

To myslím jako občan tohoto státu smrtelně vážně. Nadějí pro mě zůstává oponentní názor doktorky Janů a řady právních expertů, kteří si myslí, že v tomto případě senát Ústavního soudu zešílel.

Aktuální otázky rozpočtového a daňového práva

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

21

stanovisko pl na stavn ho soudu pl s st 33 11
Stanovisko pléna Ústavního soudu Pl.ÚS-st 33/11

Daňové řízení a jednotlivá dílčí oprávnění svěřená správci daně v průběhu daňového řízení se ocitají mezi veřejným zájmem na stanovení a výběru daní na straně jedné a ochranou autonomní sféry jednotlivce na straně druhé. Je povinností správce daně při uplatňování jednotlivých procesních institutů, tedy i při provádění daňové kontroly, postupovat v souladu s principem proporcionality a minimalizovat zásahy tak, aby se konkrétní procesní postup nestal vůči jednotlivci nepřiměřeným a v důsledku porušujícím právo na informační autonomii jednotlivce. Za porušení těchto principů a realizaci pravomoci v rozporu s čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod nelze považovat bez dalšího postup správce daně, který zahájí daňovou kontrolu ve smyslu § 16 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, bez konkrétními skutečnostmi podloženého podezření, že daňový subjekt nesplnil řádně daňovou povinnost.

Aktuální otázky rozpočtového a daňového práva

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

22

3 retroaktivita a legitimn o ek v n v da ov m pr vu
3. Retroaktivita a legitimní očekávání v daňovém právu
 • retroaktivita
  • pravá
  • neprává
 • legitimní očekávání
 • příklady
  • Dary na prezidentskou kampaň
  • První prodej majetku z církevních restitucí
  • Osvobození novostaveb od daně ze staveb
  • Základ daně z přidané hodnoty ve zvláštních případech
  • Srážková daň u příspěvku(státní podpory) na stavební spoření

Aktuální otázky rozpočtového a daňového práva

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

23

a dary na prezidentskou kampa 1 2
A. Dary na prezidentskou kampaň 1/2
 • § 6 odst. 4 písm. g) zákona č. 357/1992 Sb. od 1. října 2012
  • (4) Předmětem daně darovací nejsou
  • g) bezúplatná nabytí majetku určeného na financování volební kampaně kandidáta na funkci prezidenta republiky podle zákona upravujícího volbu prezidenta republiky

Aktuální otázky rozpočtového a daňového práva

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

24

a dary na prezidentskou kampa 2 2
A. Dary na prezidentskou kampaň 2/2
 • § 78 zákona č. 275/2012 Sb. od 1. října 2012
  • Došlo-li v období od 8. února 2012 do dne nabytí účinnosti tohoto zákona k bezúplatnému nabytí majetku, který je určený na financování volební kampaně kandidáta na funkci prezidenta republiky při první volbě prezidenta republiky podle tohoto zákona, postupuje se podle § 6 odst. 4 písm. g) zákona č. 357/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
b prvn prodej majetku z c rkevn ch restituc
B. První prodej majetku z církevních restitucí
 • sněmovní tisk č. 868
  • V zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění … se v § 18 odstavci 4 písmenu e) slova „a z jejich prvního prodeje“ zrušují.
  • Přechodné ustanovení
   • Pro povinnosti poplatníků plynoucí z titulu daně z příjmů za zdaňovací období počínající dnem 1. 1. 2013 nebo jeho část přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s tím související, se použije zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění tohoto zákona.

Aktuální otázky rozpočtového a daňového práva

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

26

c osvobozen novostaveb od dan ze staveb 1 3
C. Osvobození novostaveb od daně ze staveb 1/3
 • § 9 odst. 1 písm. g) zákona o dani z nemovitostí – znění do 31. 1. 2008:

(1) Od daně ze staveb jsou osvobozeny

g) nové stavby obytných domů ve vlastnictví fyzických osob nebo byty ve vlastnictví fyzických osob v nových stavbách obytných domů, pokud tyto stavby nebo byty slouží k trvalému bydlení vlastníků nebo osob blízkých, a to na dobu 15 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž

1. nové stavby začaly být způsobilé k užívání na základě oznámení stavebnímu úřadu,

2. pro nové stavby byl vydán kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí.

Aktuální otázky rozpočtového a daňového práva

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

27

c osvobozen novostaveb od dan ze staveb 2 3
C. Osvobození novostaveb od daně ze staveb 2/3
 • § 9 odst. 1 písm. g) zákona o dani z nemovitostí – znění od 1. 1. 2009: zrušen zákonem 1/2009 Sb.
 • Čl. II - Přechodná ustanovení zákona č. 1/2009 Sb.

1. Pokud vznikl nárok na osvobození od daně ze staveb podle § 9 odst. 1 písm. g) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, osvobození se poskytne naposledy ve zdaňovacím období 2009.

Aktuální otázky rozpočtového a daňového práva

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

28

c osvobozen novostaveb od dan ze staveb 3 3
C. Osvobození novostaveb od daně ze staveb 3/3
 • Nejvyšší správní soud - 1 Afs 27/2012 - 46
 • Zrušení osvobození od daně z nemovitostí obsažené v § 9 odst. 1 písm. g) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, provedené zákonem č. 1/2009 Sb., může v konkrétním případě vyvolávat účinky nepravé retroaktivity, které však budou zpravidla přípustné.

Aktuální otázky rozpočtového a daňového práva

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

29

d z klad dan z p idan hodnoty ve zvl tn ch p padech
D. Základ daně z přidané hodnoty ve zvláštních případech
 • novela zákona o dani z přidané hodnoty zákonem č. 489/2009 Sb.
 • čl. 80 směrnice 112/2006/ES
 • zákon č. 120/2010 Sb.

Aktuální otázky rozpočtového a daňového práva

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

30

z kon 489 2009 sb
Zákon č. 489/2009 Sb.

36. Za § 36 se vkládá nový § 36a, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 26a a 26b zní:

㤠36a

Základ daně ve zvláštních případech

(1) Základem daně je cena obvyklá bez daně, zjištěná k datu uskutečnění zdanitelného plnění, je-li zdanitelné plnění uskutečněno pro osobu uvedenou v odstavci 3 a je-li úplata za zdanitelné plnění

a) nižší než cena obvyklá a osoba, pro kterou bylo zdanitelné plnění uskutečněno, nemá nárok na odpočet daně nebo nemá nárok na odpočet daně v plné výši, nebo

b) vyšší než cena obvyklá plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění, je povinen krátit nárok na odpočet daně podle § 72 odst. 4.

(3) Osobami, na které se vztahují odstavce 1 a 2, jsou

a) kapitálově spojené osoby podle § 5a odst. 3 s tím, že výše podílu představuje alespoň 25 % základního kapitálu nebo 25 % hlasovacích práv těchto osob,

b) jinak spojené osoby podle § 5a odst. 4; za jinak spojené osoby se nepovažují osoby, kdy je jedna osoba členem dozorčích rad obou osob,

c) osoby blízké,

d) osoby, které jsou v pracovněprávním nebo v jiném obdobném vztahu k plátci,

e) osoby, které podnikají s plátcem společně na základě smlouvy o sdružení 10) nebo jiné obdobné smlouvy.

Aktuální otázky rozpočtového a daňového práva

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

31

sm rnice 112 2006 es
Směrnice 112/2006/ES

Článek 80

1. Za účelem zabránění daňovým únikům nebo vyhýbání se daňovým povinnostem mohou členské státy přijmout opatření, aby při dodání zboží nebo poskytnutí služby osobě, s níž má osoba povinná k dani rodinné nebo jiné úzké osobní vazby, organizační vazby a vlastnické, členské, finanční nebo právní vazby, jak je vymezují členské státy, byla základem daně obvyklá cena,

a) je-li protiplnění nižší než obvyklá cena a pořizovatel nebo příjemce není oprávněn k plnému odpočtu daně podle článků 167 až 171 a 173 až 177;

b) je-li protiplnění nižší než obvyklá cena, dodavatel či poskytovatel není oprávněn k plnému odpočtu daně podle článků 167 až 171 a 173 až 177 a na dodání nebo poskytnutí se vztahuje osvobození podle článků 132, 135, 136, 371, 375, 376, 377, čl. 378 odst. 2, čl. 379 odst. 2 nebo článků 380 až 390;

c) je-li protiplnění vyšší než obvyklá cena a dodavatel nebo poskytovatel není oprávněn k plnému odpočtu daně podle článků 167 až 171 a 173 až 177.

Pro účely prvního pododstavce lze za právní vazby považovat i vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem nebo rodinou zaměstnance nebo jinými osobami se zaměstnancem úzce spojenými.

Aktuální otázky rozpočtového a daňového práva

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

32

z kon 120 2010 sb
Zákon č. 120/2010 Sb.

Aktuální otázky rozpočtového a daňového práva

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

33

e sr kov da u p sp vku na stavebn spo en
E. Srážková daň u příspěvku na stavební spoření
 • § 36 odst. 8 zákona o daních z příjmů:

(8) Příspěvek fyzickým osobám podle zákona upravujícího stavební spoření a státní podporu stavebního spoření, na který vznikl nárok v roce 2010 a který byl poukázán stavební spořitelně po 31. prosinci 2010, podléhá dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně ve výši 50 %.

 • zákon č. 348/2010 Sb.
  • platnost 8. 12. 2010
  • účinnost 1. 1. 2011

Aktuální otázky rozpočtového a daňového práva

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

34

n lez stavn ho soudu pl s 53 10
Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 53/10

I. Ustanovení čl. III bodu 1 v části, kterou se stanovuje nové znění § 4 odst. 1 písm. s) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a čl. III bodu 2, 3 a 4 zákona č. 348/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se ruší dnem vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů.

II. Ustanovení čl. I, čl. II, čl. III bodu 1 v části, kterou se ruší § 4 odst. 1 písm. s) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění před účinností zákona č. 348/2010 Sb., a čl. IV zákona č. 348/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se ruší uplynutím dne 31. prosince 2011.

Aktuální otázky rozpočtového a daňového práva

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

35

5 zm ny da ov ho pr va od 2013
5. Změny daňového práva od 2013
 • zákon o pojistném na důchodové spoření
  • zákon č. 397/2012 Sb.
 • zákon o Finanční správě České republiky
  • zákon č. 456/2011 Sb.
 • zákon o Celní správě České republiky
  • zákon č. 17/2012 Sb.
 • protischodkový balíček 2013
  • zákon č. 500/2012 Sb.
 • novela zákona o dani z přidané hodnoty
  • zákon č. 502/2012 Sb.
 • novela zákona o spotřebních daních
  • zákon č. 407/2012 Sb.

Aktuální otázky rozpočtového a daňového práva

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

36

5 da ov pr vo de lege ferenda
5. Daňové právo de lege ferenda
 • změny od 2014
 • změny od 2015

Aktuální otázky rozpočtového a daňového práva

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

37

i zm ny od 2014
I. Změny od 2014
 • přizpůsobení daňových zákonů rekodifikaci soukromého práva
  • nový zákon o dani z nabytí nemovitých věcí
  • zákon o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva hmotného a dalších souvisejících změnách

Aktuální otázky rozpočtového a daňového práva

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

38

ii zm ny od 2015
II. Změny od 2015
 • zákon o veřejných pojistných a správě daně z příjmů fyzických osob a jeho změnový zákon
 • nový zákon o dani z nemovitých věcí

Aktuální otázky rozpočtového a daňového práva

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

39

d kuji za pozornost
Děkuji za pozornost !

JUDr. Radim Boháč, Ph.D.odborný asistent katedry finančního práva a finanční vědy PF UKnám. Curieových 7116 40 Praha 1email: bohac@prf.cuni.cz

www.radimbohac.cztel.: +420221005530

Aktuální otázky rozpočtového a daňového práva

JUDr. Radim Boháč Ph.D.

40