PRZEŁOM ANTYPOZYTYWNISTYCZNY A BADANIA SPOŁECZNE
Download
1 / 14

PRZE?OM ANTYPOZYTYWNISTYCZNY A BADANIA SPO?ECZNE - PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

PRZEŁOM ANTYPOZYTYWNISTYCZNY A BADANIA SPOŁECZNE. dr Joanna Nawój-Połoczańska Katedra Pedagogiki Ogólnej. DYSTYNKTYWNE CECHY ONTOLOGICZNE, EPISTEMOLOGICZNE I METODOLOGICZNE DOKTRYNY POZYTYWISTYCZNEJ I HUMANISTYCZNEJ. REGUŁY DOKTRYNY POZYTYWISTYCZNEJ Fenomenalizm 2. Reguła nominalizmu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' PRZE?OM ANTYPOZYTYWNISTYCZNY A BADANIA SPO?ECZNE' - daryl-bright


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Prze om antypozytywnistyczny a badania spo eczne

PRZEŁOM ANTYPOZYTYWNISTYCZNY A BADANIA SPOŁECZNE

dr Joanna Nawój-Połoczańska

Katedra Pedagogiki Ogólnej


Prze om antypozytywnistyczny a badania spo eczne
DYSTYNKTYWNE CECHY ONTOLOGICZNE, EPISTEMOLOGICZNE I METODOLOGICZNE DOKTRYNY POZYTYWISTYCZNEJ I HUMANISTYCZNEJ

REGUŁY DOKTRYNY POZYTYWISTYCZNEJ

 • Fenomenalizm

  2. Reguła nominalizmu

  3. Prawda lub fałsz

  4. Reguła metodologicznej jedności nauki


Dziedzictwo neopozytywizmu model badacza
DZIEDZICTWO NEOPOZYTYWIZMU: model badacza METODOLOGICZNE DOKTRYNY POZYTYWISTYCZNEJ I HUMANISTYCZNEJ

 • Uprawia pewien typ badań, głównie są to badania surveyowe (oparte np. na wywiadzie kwestionariuszowym).

 • Indukcjonista, według którego właściwą metodą budowania twierdzenia jest uogólnienie.

 • Wstrzemięźliwy w doborze terminów, pojęć i ostrożny w swoich wnioskowaniach.

 • Dąży do eliminowania wszelkich ocen ze swoich tekstów naukowych.


Prze om antypozytywistyczny wilhelm dilthey
Przełom antypozytywistyczny: Wilhelm Dilthey METODOLOGICZNE DOKTRYNY POZYTYWISTYCZNEJ I HUMANISTYCZNEJ

 • „Rozumieniem nazywamy proces, w którym na podstawie zmysłowo danych przejawów życia psychicznego osiągamy poznanie”,

 • „Proces, w którym na podstawie znaków z zewnątrz dostarczanych przez zmysły poznajemy sferę wewnętrzną, nazywamy rozumieniem”

 • „Rozumienie, traktowane we wskazywanym szerokim zakresie, jest najbardziej

 • fundamentalnym postępowaniem dla wszystkich dalszych operacji nauk humanistycznych”

 • „teoriopoznawcza, logiczna i metodyczna analiza rozumienia jest jednym z głównych zadań dla uzasadnienia nauk humanistycznych”

  W. Dilthey: Pisma estetyczne. Warszawa 1982


Obiektywistyczny model poznania
Obiektywistyczny model poznania METODOLOGICZNE DOKTRYNY POZYTYWISTYCZNEJ I HUMANISTYCZNEJ

 • rzeczywistość jest czymś przyczynowo zewnętrznym i niezależnym wobec poznania,

 • prawdziwość bądź fałszywość naszych przekonań należy do natury świata, do którego one się odnoszą.,

 • dualizm świat – wiedza, rozdział rzeczywistości badanej od wiedzy.,

 • sukces poznawczy polega na adekwatnym odzwierciedleniu obiektywnej rzeczywistości -wiedza jest odkrywana,

 • prawda znajduje się na zewnątrz wiedzy, języka i kultury,

 • okoliczności społeczne mogą wywierać jedynie uboczny i przeszkadzający wpływ na proces uzyskiwania wiedzy.


Obiektywistyczny model poznania1
Obiektywistyczny model poznania METODOLOGICZNE DOKTRYNY POZYTYWISTYCZNEJ I HUMANISTYCZNEJ

Kategorie o kluczowym znaczeniu:

 • zgodność z rzeczywistością lub podobieństwo do niej,

 • korespondencja z rzeczywistością,

 • zawartość prawdziwościowa twierdzeń,

 • przeciwstawienie podmiot – przedmiot.


Konstruktywistyczny model poznania
Konstruktywistyczny model poznania METODOLOGICZNE DOKTRYNY POZYTYWISTYCZNEJ I HUMANISTYCZNEJ

 • wiedza ma charakter społeczny i kulturowy,

 • to, co postrzegamy jako rzeczywistość, jest konstruowane w ramach uregulowanych kulturowo praktyk społecznych, w tym także poznawczych,

 • prawdziwość przekonań zależy więc od kontekstu społecznego, w jakich one występują,

 • usunięty zostaje dualizm świat – wiedza - poznanie uwikłane jest w praktykę społeczną,

 • fakt naukowy to zawsze tylko interpretacja,

 • rzeczywistość, jeśli nawet istnieje, jest wcześniej kulturowo przefiltrowana.

 • sukces poznawczy polega na uzyskaniu ustaleń zgodnych z aktualnie obowiązującymi zasadami danej dyscypliny,

 • kultura wyznacza granice naszego poznania,


Konstruktywistyczny model poznania1
Konstruktywistyczny model poznania METODOLOGICZNE DOKTRYNY POZYTYWISTYCZNEJ I HUMANISTYCZNEJ

Kategorie o kluczowym znaczeniu:

 • konsensus i jego zakres społeczny,

 • definicja sytuacji,

 • naturalizacja instytucji,

 • schemat pojęciowy,

 • kultura,

 • przeciwstawienie system – otoczenie


Naturalizm
Naturalizm METODOLOGICZNE DOKTRYNY POZYTYWISTYCZNEJ I HUMANISTYCZNEJ

 • wszystko jest naturalne, a zatem wszystko należy do świata natury – powinno być badane z użyciem metod właściwych dla tego świata

 • nauki społeczne należy budować według wzorów nauk przyrodniczych. Mówiąc o wzorach nauk przyrodniczych, ma się zwykle na myśli strukturę i metody nomologicznych nauk o przyrodzie, tj. nauk stawiających sobie za zadanie uzasadnienie twierdzeń zwanych prawami naukowymi.


Antynaturalizm
Antynaturalizm METODOLOGICZNE DOKTRYNY POZYTYWISTYCZNEJ I HUMANISTYCZNEJ

 • powstaje ze zbytniego ubóstwa zainteresowań naturalizmu, który nie dostrzega wielu problemów,

 • nauk społecznych nie da się budować według wzorów nauk przyrodniczych,

 • W naukach społecznych nie posiadamy uzasadnionych i powszechnie przyjętych praw ani teorii, analogicznych do praw i teorii nauk przyrodniczych. Znalezienie takich praw jest niemożliwe.

  2. W naukach społecznych niemożliwy jest obiektywizm właściwy naukom przyrodniczym.

  3. Wyjaśnianie zjawisk społecznych jest odmienne od wyjaśniania przyrodniczego. Wyjaśnianie przyrodnicze zjawisk społecznych za pomocą praw empirycznych jest niemożliwe i/lub niezadowalające.

  4. Badacz zjawisk społecznych musi opierać się m.in. na introspekcji, która jest metodą bezpośredniego poznania, niedostępną badaczowi przyrody.


Paradygmat normatywny
Paradygmat normatywny METODOLOGICZNE DOKTRYNY POZYTYWISTYCZNEJ I HUMANISTYCZNEJ

 • rzeczywistość opiera się na wspólnych normach,

 • źródłem porządku społecznego jest fakt, że w społeczeństwie obowiązują te same normy, które są przekazywane w procesie socjalizacji nowym uczestnikom danej zbiorowości,

 • wspólne normy zostają zinternalizowane i w konsekwencji uznane za swoje,

 • zachowania zgodne z normą są sankcjonowane pozytywnie, natomiast zachowania niezgodne z normą — negatywnie.


Paradygmat interpretatywny
Paradygmat METODOLOGICZNE DOKTRYNY POZYTYWISTYCZNEJ I HUMANISTYCZNEJinterpretatywny

 • źródłem ładu społecznego jest proces negocjacji znaczeń,

 • rzeczywistość społeczna tworzy się ustawicznie, poprzez interpretację na każdym poziomie organizacji zbiorowości,

 • przypisywanie znaczenia (np. danej sytuacji społecznej) może być zjawiskiem w pełni samoświadomym, ale może być także nie w pełni uświadomione.


Trzy p aszczyzny rozr niania paradygmat w
Trzy płaszczyzny rozróżniania paradygmatów METODOLOGICZNE DOKTRYNY POZYTYWISTYCZNEJ I HUMANISTYCZNEJ

 • Czym jest interakcja społeczna?

  interakcja wyznaczona jest przez prawa rządzące rzeczywistością społeczną. interakcja nie przebiega całkowicie dowolnie, jest uporządkowana, ale to uporządkowanie nie wynika z ogólnych praw czy obowiązujących w społeczeństwie norm. Interakcja nie jest określona przed jej rozpoczęciem, ale tworzy się w trakcie interakcji, rozumianej jako proces.

 • Kategoria roli społecznej

  rola społeczna jest przeważnie odgrywana w związku z posiadanym przez jednostkę statusem. role nie są odgrywane, ale są tworzone w procesie wzajemnego monitorowania się; są tworzone dzięki temu, że ludzie ciągle zajmują się podejmowaniem punktu widzenia innego.

  2. Problematyka zgody poznawczej (konsensusu poznawczego)

  3. Problematyka norm


R nica metodologiczna
Różnica metodologiczna METODOLOGICZNE DOKTRYNY POZYTYWISTYCZNEJ I HUMANISTYCZNEJ

 • paradygmat normatywny: metodologia pozytywistyczna i techniki ilościowe,

 • paradygmat interpretatywny: metodologia jakościowa i techniki jakościowe (np. jakościowa analiza materiałów biograficznych, jakościowa analiza materiałów interakcyjnych, w tym: zapisów wideo, eksperymenty mikrosocjologiczne).