anal za obsahu obrazu
Download
Skip this Video
Download Presentation
Analýza obsahu obrazu.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Analýza obsahu obrazu. - PowerPoint PPT Presentation


 • 140 Views
 • Uploaded on

Analýza obsahu obrazu. obsah:. čo je analýza obsahu? štyri kroky k analýze obsahu (výber obrazov, návrh systému kategórií na kódovanie obrazov, kódovanie, analýza výsledkov) výhody a nevýhody AO zhrnutie. 1. čo je analýza obsahu?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Analýza obsahu obrazu.' - darrin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
obsah
obsah:
 • čo je analýza obsahu?
 • štyri kroky k analýze obsahu (výber obrazov, návrh systému kategórií na kódovanie obrazov, kódovanie, analýza výsledkov)
 • výhody a nevýhody AO
 • zhrnutie
1 o je anal za obsahu
1. čo je analýza obsahu?
 • metóda sociálnych vied vyvinutá na analýzu kultúrnych textov.
 • kvantitatívna metóda (podľa vzoru metódy prírodných vied)
 • charakteristická opakovateľnosťou a validitou pri vyvodzovaní záverov z nameraných dát.
2 tyri kroky k anal ze obsahu
2. štyri kroky k analýze obsahu

AO - je založená na počítaní frekvencie výskytu určitých vizuálnych elementov na jasne definovanej vzorke obrazov a následne na analyzovaní týchto frekvencií. Aby sa dosiahli opakovateľné a validné výsledky sú kladené isté požiadavky na každý aspekt tohto procesu.

I.

slide5
I. Ako nájsť obrazy?
 • výber obrazov musí zodpovedať tomu, čo chcete zistiť. (Napr. "Ako vyzerá priemerná slovenská rodina?" "Aký je obraz BB pre zahraničných turistov?")
 • výber musí byť reprezentatívny (AO sa musí zamerať na všetky obrazy relevantné danému výskumu.)(TV, tlač, billboardy, www)
 • to však neznamená preskúmať každý obraz - sú metódy ako z množstva vybrať vzorky:
 • - náhodne
 • - rozvrstvene (z každej podskupiny min. jeden a podľa jasného kľúča.)
 • - systematicky (vyber každý 3., 5. alebo 9. interval nesmie byť v zhode z nejakou cyklickou štruktúrou v skúmanom materiály.)
 • - zoskupenia - vyber náhodne skupiny a ber vzorky len z nich.
slide6
Možno vybrať vzorky napr. podľa médií:
 • Tlač (denná, týždenná, mesačná)
 • Televízia (verejnoprávna, súkromné, ...)
 • Internet (slovenské stránky, stránky cudzojazyčné)
 • Knihy (monografie o meste, sprievodcovia, učebnice ...)
 • Pohľadnice
 • Film (dokumentárny, hraný)
ii n vrh syst mu kateg ri pre k dovanie obrazov
II. Návrh systému kategórií pre kódovanie obrazov.
 • Kódovanie znamená priraďovanie deskriptívnych označení vybraným obrazom.
 • Kategórie musia byť:

- vyčerpávajúce (každý aspekt obrazov na ktorý sa výskum zameriava musí byť pokrytý jednou kategóriou)

- vylučujúce (kategórie sa nesmú prekrývať)

- osvetľujúce (svojím rozvrstvením musia priniesť nové poznanie, analyticky zaujímavé a koherentné).

 • pri redukovaní obrazu na systém kategórií sa mnoho stratí. Vždy sa vychádza z nejakých teoretických predpokladov o vzťahu obrazov a kultúrneho kontextu. Na integrite týchto východísk spočíva validita kategórií.
v na om pr pade obrazu mesta bb
v našom prípade obrazu mesta BB:

napr.:

 • ľudia (vek, pohlavie, činnosť, postoj, ...)
 • príroda (hory, zvieratá, rastliny, ...)
 • pamiatky (umelecké, technické, ...)
 • priemysel (ťažobný, dopravný, ...)
 • služby (šport, umenie, bežné, ...)
iii k dovanie obrazov
III. kódovanie obrazov
 • Je nutné zabrániť tomu aby sa rovnaké obrazy rôzne okódovali. (dvaja ľudia rôzne výsledky)
 • kategórie by mali úplne jednoznačné aby dvaja ľudia okódovali rovnaký obraz rovnako. - opakovateľnosť.
 • pretest
 • zaznamenávanie kódov (ručne do hárku, do tabuľkového procesoru v počítači)
iv anal za v sledkov
IV. analýza výsledkov
 • percentuálne vyhodnotenie frekvencie výsledku
 • porovnávanie frekvencií
 • hľadanie iných vzťahov medzi kategóriami (kvantitatívne, kvalitatívne)

je zrejmé, že napriek kvantitatívnosti AO výsledky musia byť interpretované, čo si vyžaduje znalosti vzťahov kódov k širšiemu kultúrnemu kontextu.

3 v hody a nev hody
3. výhody a nevýhody

námietky:

 • čísla sa ťažko prekladajú do významu
 • nie všetko, čo robí význam obrazu je na obraze prítomné. (diváci, produkcia)
 • AO nerozlišuje medzi rôznymi výskytmi kódu
 • rozkladá O na časti a nemá nástroje na ich opätvné spájanie a vyhodnocovanie okrem štatistickej analýzy.
 • je ťažké postihnúť náladu prostredníctvom kódov
 • AO predpokladá, že tí rôzny diváci budú obraz interpretovať rovnako.

výhody:

 • explicitná metodológia
 • schopnosť analyzovať veľké množstvo brazov
 • kritizovateľnosť
4 zhrnutie
4. zhrnutie
 • AO je vhodná na isté výskumné úlohy a na iné nie.
 • mala by byť vždy podporená aj inou metódou analýzy obrazu aby sa dosiahli hodnotnejšie výsledky.
 • musí mať čo najjasnejšie zadefinované teoretické východiská, na ktorých je založená.
ad