поліетилен
Download
1 / 27

поліетилен - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

поліетилен.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'поліетилен' - darren


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

У останнідесятиріччяминулогостоліттябулизробленінайважливішівідкриття, якізазначили увесь подальший розвиток у науціітехніці. Але використаннятрадиційнихматеріалів не сприялонайшвидшомувпровадженнюрозробок у масовевиробництво. У ційситуаціїзначну роль зігралиполімериіполімернікомпозиції, виготовленняяких за той же період часу зросло на декількапорядків.


Науково–технічнийпрогреспризвів до того, щопластмаси та полімернікомпозиціїзробиливеликуконкуренціюметалевимвиробам, а в деякихгалузяхзовсімвитісниливажкіметалевіконструкції, деталі та механізми. Такожзавдякинауково–технічномупрогресуполімерніматеріализаймаютьважливемісце у різноманітних сферах життялюдини. Не виключенням став іпобут, іповсякденнежиття. Особливемісце та найбільшширокевикористаннязнайшларізноманітнаплівковапродукція


Поліетилен

Поліетилен відноситься до полімернихсполук. Тому варторозглянути природу полімерів та їхособливості.


Хіміяполімеріввиниклатільки в зв'язкузістворенням А.М.Бутлеров теоріїхімічноїбудови. А.М.Бутлеров вивчавзв'язокміжбудівлеюівідносноюстійкістю молекул, щовиявляється в реакціяхполімеризації. Подальшийсвій розвиток наука про полімери одержала головним чином завдякиінтенсивнимпошукамспособів синтезу каучуку, у яких брали участь найбільшівченібагатьохкраїн (Г.Бушарда, У.Тілден, німецький учений До Гаррієс, И.Л.Кондаків, С.В.Лебедєвіінші). У 30-х роківбулодоведенеіснуваннявільнорадикальногойіонногомеханізмівполімеризації. Велику роль у розвиткупредставлень про поліконденсаціюзігралироботиУ.Карозерса.


Полімери - хімічнісполукизвисокої молекулярною масою (віддекількохтисяч до багатьохмільйонів), молекулияких (макромолекули) складаютьсяз великого числа повторюванихугруповань (мономерних ланок). Атоми, щовходять до складу макромолекул, з'єднані один з одним силами головнихі (чи) координаційних валентностей.


Поліетилен [–CH2–CH2–]n існує в двохмодифікаціях, щовідрізняються за структурою, а виходить, і по властивостях. ОбидвімодифікаціївиходятьзетиленуCH2=CH2. В однійз форм мономеризв'язані в лінійніланцюги; в іншій – розгалуженняз 4–6 вуглецевихатомівприєднані до основного ланцюгавипадковим способом.


Лінійніполіетилени

Лінійніполіетиленивиробляютьсязвикористаннямособливихкаталізаторів, полімеризаціяпротікає при помірних температурах (до 150С) і тисках (до 20 атм).

Лінійніполіетилениутворюють область кристалічності, що сильно впливають на фізичнівластивостізразків. Цей тип поліетиленузвичайноназиваютьполіетиленомвисокоїщільності; вінявляє собою дужетвердий, міцнийітвердий термопласт, широко застосовуваний для литьєвогоівидувногоформування (див. нижче) ємкостей, використовуваних у домашнімгосподарствііпромисловості. Поліетилен високоїщільностіміцнішийполіетиленузнизькоющільністю.


Лінійніполіетилени


ВЛАСТИВОСТІ ПОЛІЕТИЛЕНА ВИСОКОЇ ЩІЛЬНОСТІСП: від 1000 до 50 000Тпл: 129–135° СТсток.: –60° СЩільність: 0,95–0,96 г/см3Кристалічність: високаРозчинність: розчинний в ароматичнихвуглеводняхтільки при температурах вище 120° С


Розгалужені ЩІЛЬНОСТІполіетилени

Розгалуженіполіетилениспочаткуодержувалинагріванняметилена (зіслідамикисню як ініціатора) до температур порядку 200С при дужевисоких тисках (понад 1500 атм). Розгалуженнязменшуютьздатністьполіетилена до кристалізації, у результатіцейрізновидполіетиленамаєнаступнівластивості:


ВЛАСТИВОСТІ ПОЛІЕТИЛЕНА ЩІЛЬНОСТІНИЗКОЮЩІЛЬНОСТІСП: від 800 до 80 000Тпл: 108–115° СТстнижче: –60° СЩільність: 0,92–0,94 г/см3Кристалічність: низькаРозчинність : розчинний в ароматичнихвуглеводняхтільки при температурах вище 80° С


Цей ЩІЛЬНОСТІполіетилензвичайноназиваютьполіетиленом низкою щільності. Розробленометодиодержанняполіетилена низкою щільності при низькомутискуіпомірних температурах сополімеризацієюетиленазіншим олефином, наприклад бутиленом CH2=CH–CH2–CH3. Там, де в ланцюгубудовуєтьсябутиленоваодиниця, утвориться короткий бічнийланцюг:У цьомувипадкуупакуванняланцюгів не може бути настільки ж щільної, як для «чистого» поліетилена. Поліетилен низкою щільностіявляє собою міцний, дужегнучкийізлегкапружний термопласт, трохибільшм'який, легшеформуєтьсяіщовидавлюється, чимполіетиленвисокоїщільності; поліетилен низкою щільностізнаходитьширокезастосування у виробництвіпокрить, пакувальнихматеріалівівиробів, виготовлених методом литьєвогоформування.


Застосування ЩІЛЬНОСТІ

Поліетилен  один знайбільшкориснихіважливихпластичнихматеріалів. Деталіелектроннихпристроїв, покриттякартоннихмолочнихпакетів, пакувальніплівкийіграшки  от далеко не повнийперелік того, щороблятьзполіетилену.


Сьогодні ЩІЛЬНОСТІможнаговорититищонайменше про чотириосновні напрямки використанняполімернихматеріалів у сільськомугосподарстві. І у вітчизнянійіусвітовійпрактиці перше місценалежитьплівкам. Завдякизастосуваннюмульчируючоїперфорованоїплівки на полях врожайністьдеяких культур підвищується до 30%, а термінидозріванняприскорюються на 10-14 днів.


Використання ЩІЛЬНОСТІполіетиленовоїплівки для гідроізоляціїстворюванихводоймищзабезпечуєістотнезниження утрат вологи, щозапасається. Укриттяплівкоюсінажу, силосу, грубихкормівзабезпечуєїхнюкращусхоронністьнавіть у несприятливихпогоднихумовах. Але головна область використанняплівковихполімернихматеріалів у сільськомугосподарстві - будівництвойексплуатаціяплівковихтеплиць.


Інша ЩІЛЬНОСТІ область широкого застосуванняполімернихматеріалів у сільськомугосподарстві - меліорація. Отутірізноманітніформи труб ішлангів для поливу, отутіперфорованіпластмасові труби для дренажу.


Два ЩІЛЬНОСТІіншихголовних напрямки використанняполімернихматеріалів у сільськомугосподарстві - будівництво, особливо тваринницькихприміщень, імашинобудування.


Охорона навколишнього середовища

При переробці пластмас у вироби відбувається виділення газоподібних продуктів, які забруднюють повітряне середовище. Основна частина газоподібних шкідливих виділень уловлюється місцевими відсосами, решта – розчиняються системами загальнообмінної вентиляції.


 • Шкідливості, які видаляють системами витяжної вентиляції, направляються на установки знешкодження чи розсіюються в атмосфері. Для цього вихлопні труби забезпечуються спеціальними насадками, що утворюють факельний викид, який збільшує ефект розсіювання.

 • Розсіювання шкідливостей у атмосфері є найбільш простим і дешевим способом захисту навколишнього середовища. Однак його можливо використовувати лише тоді, коли розрахунками буде доведено, що вміст речовин, що викидаються у приземному шарі сумісно з існуючим фоном не перевищує дозволеного за санітарними нормами.


Для виробництв переробки пластмас рекомендується використовувати чотири типи установок знешкодження забрудненого повітря:


 • використання  пластмас рекомендується використовувати чотири типи установок знешкодження забрудненого повітря в каталітичне окислення повітря; принцип дії установки заключається у нагріванні забрудненого повітря до 250–500С і пропусканні його через сисетму каталізаторів, у присутності яких органічні речовини окислюються до ;

 • пряме термозбереження, яке полягає у вижиганні органічних домішок у забрудненомуповітрі при температурі 1000–1100С; незважаючи на удавану простоту цього методу, його через велику витрату палива потрібно застосовувати тільки за наявності у повітрі домішок, які пасивують роботу каталізаторів.;


 • якості пластмас рекомендується використовувати чотири типи установок знешкодження дуттєвого у котельнях чи ТЕЦ; це найбільш простий і економічний спосіб, однак в наслідок того, що у літньо-весняний період зменьшується потреба у виробці тепла, яке необхідно у літній період частково використовувати установки каталітичного окислення;

 • застосування методу адсорбції для уловлювання і згущення низькоконцентрованих викидів (0,1–1 г./м) з послідуючою десорбцією їх димовими газами; в цьому випадку за рахунок зменьшення об’єму забрудненого повітря збільшується можливість цілий рік використання котельних установок.


Повітря, яке видаляється від обладнання, що пилить, перед вибросом у атмосферу також піддається очищенню. Конструкції пилезатримуючих пристроїв (циклони, електрофільтри і т.д.) повинні відповідати умові, щоб концентрація пилу у викидуємому повітрі не перевищувала допустиму за санітарними нормами. У зв’язку з тим, що більшість пластмас дають вибухонебезпечний пил, венткамери і все устаткування, яке застосовується повинно бути прийняте у вибухобезпечному виконанні. На проектованій ділянці встановлені фільтри – поглиначі для поглинання повітря, яке виділяється від обладнання, що пилить.


Підбиття підсумків уроку обладнання, що пилить, перед

Поясніть, яка будова карбонового ланцюга має бути у мономера?(наявність кратного зв’язку)

Наведіть приклади використаних полімерів. Які властивості цих полімерів використовуються?

Назвіть природні полімери, відомі вам з курсу біології.

Наведіть приклади використаних полімерів. Які властивості цих полімерів використовуються?


Домашнє завдання обладнання, що пилить, перед

 • Опрацювати матеріал параграфа,відповісти на запитання до нього,виконати вправи.

 • Зробити реферат з цієї теми. - (7 балів)

 • Зробити презентацію з цієї теми. – (12 балів)


ad