strategia zaspokajania zbiorowych potrzeb dotycz cych lokali socjalnych n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
STRATEGIA ZASPOKAJANIA ZBIOROWYCH POTRZEB DOTYCZĄCYCH LOKALI SOCJALNYCH

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

STRATEGIA ZASPOKAJANIA ZBIOROWYCH POTRZEB DOTYCZĄCYCH LOKALI SOCJALNYCH - PowerPoint PPT Presentation


 • 280 Views
 • Uploaded on

STRATEGIA ZASPOKAJANIA ZBIOROWYCH POTRZEB DOTYCZĄCYCH LOKALI SOCJALNYCH. Mysłowice, październik 2013r. Założenia wstępne.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'STRATEGIA ZASPOKAJANIA ZBIOROWYCH POTRZEB DOTYCZĄCYCH LOKALI SOCJALNYCH' - daria


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
strategia zaspokajania zbiorowych potrzeb dotycz cych lokali socjalnych

STRATEGIA ZASPOKAJANIA ZBIOROWYCH POTRZEB DOTYCZĄCYCH LOKALI SOCJALNYCH

Mysłowice, październik 2013r.

za o enia wst pne
Założenia wstępne
 • Zgodnie z art. 4 ustawy jednym z zadań własnych gminy jest tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej. Zadanie to obejmuje przede wszystkim zapewnienie lokali socjalnychi zamiennych oraz zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw o niskich dochodach.
za o enia wst pne1
Założenia wstępne
 • Gmina wykonuje to zadanie wykorzystując własny zasób mieszkaniowy oraz w inny sposób, np. poprzez wynajem lokali mieszkalnych u innych administratorów.
 • Z uwagi na okoliczność, iż lokal mieszkalny jest dla ogółu ludzi dobremo charakterze niezbędnym i podstawowym należy uznać, iż przedmiotowe zadanie własne Gminy jest również jednym z jej zadań podstawowych.
analiza swot
Analiza SWOT
 • Słabe strony:
 • brak dostatecznych środków finansowych przeznaczonych na gospodarkę mieszkaniową, w tym ich brak na inwestycje mieszkaniowe.
 • zmniejszanie się liczby lokali wchodzących w skład zasobu.
analiza swot1
Analiza SWOT

Mocne strony:

 • racjonalne dysponowanie lokalami wchodzącymi w skład zasobu poprzez fluktuację form pomocy i zakresu umożliwiającą dostosowywanie działań Gminy do pojawiających się problemów i ich skali (m.in. programy zamian, programy pomocy adresowanej do określonych grup docelowych),
 • podjęcie prób współpracy z innymi administratorami w celu uzyskania wsparcia przy realizacji zadania własnego Gminy polegającego na tworzeniu warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej.
analiza swot2
Szanse:

poprawa dostępności mieszkań na wolnym rynku,w tym przeznaczonych na wynajem , na skutek stabilizacji cen, możliwości zaciągania kredytów hipotecznych oraz wprowadzanych programów rządowych wpływających na dostosowywanie cen inwestycji do cen obowiązujących w tego rodzajach programach,

zmiana zapatrywania na charakter lokali mieszkalnych z zasobu jako formę pomocy jedynie na czas oznaczony, a nie jako na docelowe, stałe miejsce zamieszkania.

Analiza SWOT
analiza swot3
Analiza SWOT

Zagrożenia:

 • wzrost liczby osób objętych wyrokami eksmisyjnymi, w których sąd orzeknie o przysługującym uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego oraz związany z tym wzrost liczby i wysokości odszkodowań, które Gmina jest zobowiązana uiszczać w przypadku nie wywiązania się z tego obowiązku,
 • obowiązek gminy w zakresie zapewnienia pomieszczeń tymczasowych.
diagnoza
MIESZKANIOWY ZASÓB GMINY ZARZĄDZANY PRZEZ MZGK

( stan 30.09.2013 r.)

Liczba budynków mieszkalnych 170

Liczba lokali mieszkalnych 2.306

w tym:

w zasobach szkół 9

w zasobach wspólnot mieszkaniowych 648

w zasobach MSM 3

lokale gminne 1.646

Liczba lokali socjalnychw zasobie mieszkaniowym Miasta Mysłowice: 437

Liczba lokali socjalnychw obcym zasobie (mieszkania wynajmowane od innych administratorówz przeznaczeniem na lokale socjalne ):

207

DIAGNOZA
wsp lnoty mieszkaniowe z udzia em gminy miasta mys owice
WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEz udziałem gminy Miasta Mysłowice

* liczba lokali wzrosła o 1 mieszkanie z uwagi na podział mieszkania na dwa odrębne lokale

potrzeby mieszkaniowe
POTRZEBY MIESZKANIOWE

Liczba osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu:

slide11
Na podstawie wydanych wyroków sądowych gmina zobowiązana jest zapewnić lokale socjalne w ilości 380.

W rozbiciu na poszczególnych administratorówzapotrzebowanie na lokale socjalnekształtuje się następująco:

Ilość wyroków:

realizacja przydzia u mieszka
REALIZACJA PRZYDZIAŁU MIESZKAŃ

*lista na bieżąco aktualizowana

slide13

ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE OD GMINY MIASTA MYSŁOWICE W PRZYPADKU NIEDOSTARCZENIA PRZEZ GMINĘ LOKALU SOCJALNEGO OSOBIE DO NIEGO UPRAWNIONEJ PRAWOMOCNYM WYROKIEM SĄDU

slide14

Przyznane dodatki mieszkaniowe w latach 2011 – 2013r. kształtowały się następująco :

* stan na 17.10.2013.

cz ciowe pokrycie koszt w zarz du i funduszu remontowego wsp lnot mieszkaniowych
CZĘŚCIOWE POKRYCIE KOSZTÓW ZARZĄDU I FUNDUSZU REMONTOWEGO WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH :

Porównując przewidywane wykonanie w 2013 r. do wykonania w 2012 r. nastąpi wzrost wydatków o 0,9 %.

zapewnianie pomocy mieszkaniowej mieszka com mys owic w ramach zasobu mieszkaniowego miasta
ZAPEWNIANIE POMOCY MIESZKANIOWEJ MIESZKAŃCOM MYSŁOWIC W RAMACH ZASOBU MIESZKANIOWEGO MIASTA

PRIORYTET- racjonalne gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Miasta Mysłowice

dla realizacji priorytetu przewiduje si nast puj ce dzia ania
Dla realizacji priorytetu przewiduje się następujące działania:

1. Powiększanie zasobu Miasta Mysłowice;

2. Utrzymywanie zasobu na dobrym poziomie technicznym;

3. Zaspokajanie przez Miasto niezbędnych potrzeb mieszkaniowych;

4. Urynkowienie wysokości stawek czynszowych w zasobie i stosowania systemu obniżek czynszowych w zależności od osiąganych dochodów, tak aby wysokość czynszu nie wykraczała poza możliwości finansowe danego gospodarstwa domowego;

dla realizacji priorytetu przewiduje si nast puj ce dzia ania1
Dla realizacji priorytetu przewiduje się następujące działania:

5. Zaprzestanie zmniejszania zasobu;

6. Reprezentowanie Miasta Mysłowice we wspólnotach mieszkaniowych z jego udziałem;

7. Ograniczanie zarządzania zasobem stanowiącym własność osób fizycznych;

8. Przygotowywanie przez gminę pustostanów do zasiedlenia ( remonty).

zaspokajanie przez miasto mys owice niezb dnych potrzeb mieszkaniowych
Zaspokajanie przez Miasto Mysłowice niezbędnych potrzebmieszkaniowych

1. Obligatoryjna pomoc mieszkaniowa

 • Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego zadanie własne gminy polegające na zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej ma być realizowane m. in. poprzez zapewnianie lokali socjalnych na zasadach i w wypadkach przewidzianych w ustawie.
slide20

Podejmowane w tym zakresie działania polegaćbędą na:

 • aktywnym uczestnictwie w procesach eksmisyjnychw zakresie badania zasadności przyznawania lokali socjalnych osobom eksmitowanym, w tym poprzez gromadzenie stosownego materiału dowodowego;
 • zawieraniu z wierzycielami wyroków eksmisyjnych porozumień w zakresie zrzekania się odsetek od roszczeń odszkodowawczych;
 • zawieraniu z wierzycielami wyroków eksmisyjnych porozumień w zakresie remontów lokali w zamian za wyliczone odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego i przeznaczenie tego lokalu na wykonanie eksmisji z zasobu danego wierzyciela;
 • dostarczaniu pomieszczeń tymczasowych osobom, względem których orzeczono eksmisje z zasobu, celem odzyskiwania lokali o pełnym standardzie i o większej powierzchni niż należne pomieszczenie tymczasowe;
slide21

Podejmowane w tym zakresie działania polegaćbędą na:

 • wskazywaniu lokali socjalnych do remontu na koszt najemcy – w sytuacji złożenia takiego wniosku przez osobę uprawnioną;
 • odzyskiwaniu w postępowaniach regresowych od osób eksmitowanych kwot wypłaconych przez Miasto właścicielom lokali, które winny opłacać te osoby i przeznaczać uzyskane środki na remonty pustostanów;
 • wykorzystywaniu dużych lokali mieszkalnych na realizację kilku wyroków eksmisyjnych;
 • wskazywaniu lokali socjalnych o gorszym standardzie niż aktualnie zajmowane osobom, względem których orzeczono eksmisje z zasobu.
slide22
2. Fakultatywna pomoc mieszkaniowa.

3. Regulacje tytułów prawnych:

Zasady regulacji tytułów prawnych do zajmowanych lokali mieszkalnych będą kształtowane zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi.

Miasto będzie kontynuować działania w celu odzyskania jak największej liczby lokali mieszkalnych stanowiącej jej własność, w szczególności poprzez kontrolę tytułów prawnych oraz zintensyfikowanie działań zmierzających do odzyskania lokali w drodze postępowań sądowych.

4.Zamiany mieszkań.

5. Zaprzestanie zmniejszania zasobu mieszkaniowego.

6. Urynkowienie wysokości stawek czynszowych w zasobie i stosowanie systemu obniżek czynszowych w zależności od osiąganych dochodów.

7. Reprezentowanie Gminy we wspólnotach mieszkaniowych z jej udziałem.

8. Ograniczanie zarządzania zasobem stanowiącym własność osób fizycznych

pomoc osobom zagro onym eksmisj
WYZNACZONE CELE

utrzymanie osób i rodzin w środowisku ich zamieszkania,

zapobieganie eksmisji i bezdomności,

zwiększenie poczucia bezpieczeństwa socjalnego,

umocnienie rodziny i jej zdolności do samodzielnego pokonywania trudności życiowych;

zmniejszenie patologii społecznej;

zmniejszenie zapotrzebowania na lokale socjalnew gminie;

zwiększenie zainteresowania zamianą mieszkań;

utrwalenie nawyku obowiązkowego regulowania opłat za zajmowanie lokalu mieszkalnego;

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;

POMOC OSOBOM ZAGROŻONYM EKSMISJĄ
slide24
Gmina podejmuje działania w celu wspierania członków wspólnoty samorządowejw utrzymaniu lokalu mieszkalnego,w szczególności poprzez:
 • dodatki mieszkaniowe,
 • od 1 stycznia 2014 r. dodatek energetyczny dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy;
 • zasiłki w ramach pomocy społecznej,
 • program oddłużeniowy – skierowany jest do rodzin, które z uwagi na trudną sytuację życiową mają zaległości czynszowe mogące w konsekwencji skutkować utratą mieszkania. Program to swoistego rodzaju “ koło ratunkowe” dla osób, które są naprawdę w trudnej sytuacji ale przede wszystkich chcą coś zmienić i chcą podjąć współpracę;
 • odpracowywanie zadłużenia czynszowego – osoby, których nie stać na opłacenie zaległości mogą je odpracować;
slide25
przywracanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego po spłacie zadłużenia czynszowego;
 • zawieszenie postępowania u komornika w przypadku spłaty zadłużenia czynszowego w ratach;
 • zamiana lokalu mieszkalnego na mniejszy lub o niższym standardzie;
 • wprowadzono Bank Zamian Mieszkań;
 • udzielanie nieodpłatnie porad prawnych członkom wspólnoty samorządowej w kwestiach lokalowych przez Zespół Lokali Mieszkalnych i Użytkowych oraz przez jednostki miejskie – MOPS I MZGK.
 • podejmowanie działań sprzyjających powstawaniu nowych miejsc pracy;
slide26

Gmina zapewnia pomoc osobom bezdomnym,matkom z dziećmi, osobom dotkniętym przemocą, eksmitowanym bez prawa do lokalu socjalnego w formie schronienia

 • w noclegowni,
 • w mieszkaniach chronionych,
 • w Ośrodku Interwencji Kryzysowej
r d a finansowania zada uj tych w strategii
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ UJĘTYCH W STRATEGII:
 • budżet miasta;
 • dotacja z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie budowy lokali socjalnych,
 • środki unijne na remonty pustostanów z włączeniem w prace wykończeniowe przyszłego najemcę;
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska;
wdra anie strategii
WDRAŻANIE STRATEGII

Monitoring, ocena, aktualizacja

Monitoring stopnia realizacji wyznaczonych celów następuje według kryterium skuteczności I efektywności.W przypadku zaistnienia potrzeby wprowadzenia zmian, będzie dokonywana analiza I ewentualna zmiana formy lub zakresu podejmowanych działań. Na podstawie danych uzyskanych w procesie monitoringu realizacji Strategii, będzie dokonywana analiza, po przeprowadzeniu której zostanie podjęta decyzja w przedmiocie aktualizacji jej postanowień.

W przypadku zmian ustawodawczych, Gmina zweryfikuje rozwiązania przewidziane w niniejszej Strategii w celu ich dostosowania do wprowadzonych zmian oraz usprawnienia w granicach dopuszczonych przez znowelizowane przepisy.