zuidplanning 2011 2012 en proces van landenstrategievoorbereiding ius review n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zuidplanning 2011-2012 en proces van landenstrategievoorbereiding + IUS-review PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zuidplanning 2011-2012 en proces van landenstrategievoorbereiding + IUS-review

play fullscreen
1 / 18

Zuidplanning 2011-2012 en proces van landenstrategievoorbereiding + IUS-review

85 Views Download Presentation
Download Presentation

Zuidplanning 2011-2012 en proces van landenstrategievoorbereiding + IUS-review

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Zuidplanning 2011-2012 en proces van landenstrategievoorbereiding + IUS-review Infodag 24 mei 2011 Peter De Lannoy, Zuidcoördinator

 2. Inhoud • Planning proces landenstrategievoorbereiding • Proces van IUS-review • Reguliere Zuidactiviteiten en oproepen 2012 • Contactpersonen voor landenstrategievoorbereidingen

 3. 1. Proces van landenstrategievoorbereiding

 4. Proces van landenstrategie-ontwikkeling voor de 5 (1) • Consultatiemomenten met universiteiten en hogescholen : • vandaag 24 mei aftrap • 5 juli: algemene landenstrategiedag – info over proces en stand van zaken voorbereiding • Desk study : gestart in mei 2011 • Opmaak fact sheets (Landschap van HO/ISP/PRSP, antecedenten, …) • Zuidbevraging: ministerie HO/OS, attachés, wetenschapsbeleid, … • Noordbevraging • Begeleiding door externe experten en leden van het Bureau UOS • Opmaak van 1ste conceptnota’s landenstrategie tegen 31/8/2011 • op basis van desk study • In kaart brengen van beschikbare expertise/interesse voor UOS aan Noordkant • Als input voor landenseminaries Noord/Zuid • Landenseminaries Noord: 13 tot 16 september 2011 (onder voorbehoud)

 5. Proces van landenstrategie-ontwikkeling voor de 5 (2) • Landenidentificatiezendingen – timing onder voorbehoud • Tussen 26 september en ten laatste 1ste week van november 2011 • Landenseminaries Zuid als onderdeel van identificatie: identificeren van de “match” • Cuba, Ecuador, Vietnam: wellicht 1 identificatiezending met aan het eind een publiek seminarie met Zuidactoren • Oeganda, Tanzania: mogelijks nood aan 2 aparte zendingen: initiële identificatie en 2de moment met lokaal seminarie • Draft strategy papers: eind november 2011 • Regiocommissie- en Bureau en stuurgroep UOS: strategische keuzes: midden december 2011 • Eventueel een thema-afbakening • Hopelijk potentieel voor eventuele preselectie van enkele IUS-pré-partners • Voorstel van landenstrategie (te valideren door de VLIR-rectoren) • Parallel hiermee ontwikkeling van een aangepast instrumentarium: sept – dec 2011 (zie timing IUS-review)

 6. Proces van IUS-identificatie binnen landenstrategie-ontwikkeling voor de 5 • Landenstrategie en IUS-review-processen: beleidskeuzes midden dec. 2011 Onder voorbehoud: • Verdere uitwerking van identificatievoorstellen (South proposals) potentiële partneruniversiteiten: december 2011 – februari 2012 • “Matchmaking-events”: maart – april 2012 • 1st toewijzing van eventuele mandaten: april-mei 2012 • Eventuele opstart van IUS-voortrajecten: ten vroegste juli 2012, maar concrete invulling nog onder voorbehoud • Formuleringsperiode: missies tussen ten vroegste juni en oktober 2012 • Principiële financieringsbeslissing IUS-samenwerkingsverband: nov – dec 2012 • Opstart van een partnerverband (met mogelijks “voorbereidend” jaar 1): april 2013

 7. 2. IUS-reviewDoelstelling en proces

 8. IUS-review en herijking binnen de landenstrategie (1) • IUS: goed uitgewerkte methodologie (PCM) • Sinds 2006: toenemende mate aandacht voor resultaatgericht management (KRAs) en inkadering in de nationale beleidsprioriteiten (armoedebestrijding en hoger onderwijs). • Evaluatiecultuur: • ex ante (programming mission), • tijdens (jaarlijkse monitoring en mid-term evaluaties); • en op het einde (eindevaluatie; jaar 11)

 9. IUS-review binnen de nieuwe landenwerking (2) IUS (zoals andere interventietypes) wordt een middel tot een hoger doel (strategie) Potentieel primordiale schakel, ook belangrijk budgetaandeel Afstemming en inschakeling in strategie Wat met landen waar de klemtoon meer op economische en wetenschappelijke samenwerking komt te liggen? “win-win”: Ecuador, Zuid-Afrika, Vietnam, .. Wat met de crosscutting-activiteiten? Huidige mogelijkheden versus andere ideeën/adviezen van partners rond Zuid-Zuid 9

 10. IUS-review: bedoeling en methodologie • Bedoeling: optimaliseren van instrumentarium en aanpassing aan nieuwe context (strategie) • Hoe? • studie: transversale lezing van alle evaluatie- en beleidsrapporten, interviews, enz. • Kapitaliseren op ervaringen uit het verleden • Zuiderse partners een stem te geven: denktankoverleg • Voormalige IUS-coördinatoren (naast de huidige) • Externe evaluatoren (OS-systemisch en academisch)

 11. Proces van IUS-review • Opgestart in februari 2010: bespreking op niveau van Bureau UOS • Aftoetsing Noord: IUS-coördinatoren mei 2010 • Think Tank Zuid: 15 oktober 2010 • Maart 2011: beslissing BUOS proces te integreren in landenstrategievoorbereidingen • Aanduiding experten: 1 juli 2011 • Lezing: zomer 2011 • Organisatie van overlegmomenten: september – december 2011 • Komen tot aanbevelingen • Rapport • Integratie in landenstrategie-ontwikkeling en beleidsbeslissing: december 2011 • benchmarking met CUD, NUFFIC, andere actoren …. • Draagvlakversterking via IUC Policy Workshop – indicatief maart 2012

 12. 3. Reguliere Zuidplanning 2011 - 2012

 13. Begroting 2011 goedgekeurd in parlement • Begroting 2011 toch goedgekeurd met 3% • EIP 2011 (EI, RIP, ZI) zal volledige uitvoering krijgen • NZZ en crosscuttings IUS kunnen plaats vinden • Gevolgen voor Zuid 2012: • Oproep ZI 2012 in uitwerking • Beperkte oproep DRC-projecten in uitwerking • Vooral vervolg/harvest en complementariteit met huidige activiteiten + inpassing in landenstrategie • IUS 2012 grotendeels doorgang zoals voorzien, maar wellicht toch enige vertraging mbt IUS-voortrajecten (ten vroegste juli 2012 – onder voorbehoud) • Mogelijks IUS-policy workshop (maart/april 2012?) • Andere voorstellen in overleg met overheid: meer info wellicht op BUOS van 1 juli 2012 ( mogelijks nood aan extra middelen op ICP 2012)

 14. Planning 2011-2012 - regulier

 15. Planning 2012 – belangrijke “niet-reguliere” processen • Uitwerking programmavoorstellen voor de 5+1 pilootlanden: voortrajecten IUS/EI 2013 (onder voorbehoud) • Gewone oproepen EI/ZI voor de niet-pilootlanden: voor opstart/uitvoering periode 2013-2015: begin jan 2012 • Voorbereiding landenstrategieën in de andere 14 landen: tegen eind 2013 • Midterm-evaluaties IUS met Adekus en UEM • Midterm-evaluatie UniversiTIC • Finalisering IUS-review met onder voorbehoud IUC policy workshop in maart 2012

 16. Andere IUS-events 2011

 17. 4. Contactpersonen Ecuador, Cuba, Tanzania, Oeganda en Vietnam

 18. Contactpersonen landenstrategieprocessen, IUS-review en PA • Vietnam: Christophe Goossens: christophe.goossens@vliruos.be • Tanzania: Luc Janssens de Bisthoven: luc.janssens@vliruos.be • Oeganda: Herman Diels: herman.diels@vliruos.be • Ecuador en Cuba: Peter De Lannoy: peter.delannoy@vliruos.be • Peter De Lannoy  (Zuidcoördinator - Coördinatie van de landenstrategievoorbereiding en IUS-review) • Operationeel landenstrategieproces en -events: Frederik Dewulf (frederik.dewulf@vliruos.be) • Algemeen politiek akkoord en implicaties: Frank Vermeulen: frank.vermeulen@vliruos.be