slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 49

[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

Sprawozdawczość w ramach ZPORR. [ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]. Rozporządzenie Rady z 21 czerwca 1999 roku wprowadzające ogólne przepisy dotyczące Funduszy Strukturalnych (1260/1999/WE) Rozdział I Monitorowanie art. 34 – Zarządzanie przez instytucję zarządzającą

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]' - darci


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Sprawozdawczość w ramach ZPORR

[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

slide2
Rozporządzenie Rady z 21 czerwca 1999 roku wprowadzające ogólne przepisy dotyczące Funduszy Strukturalnych (1260/1999/WE)
 • Rozdział I Monitorowanie
 • art. 34 – Zarządzanie przez instytucję zarządzającą
 • art. 35 – Komitety Monitorujące
 • art. 36 – wskaźniki monitorowania
 • art. 37 – roczne i końcowe raporty na temat wdrażania

[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

slide3
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116 poz.1206 z 2004 r.)
 • Rozdział 8 Sprawozdawczość
 • art. 46 – rodzaje sprawozdań
 • art. 47 – podmioty zobowiązane

[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

slide4
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 roku (Dz. U. Nr 166 poz. 1745)

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

- str. 504 do 507 – wskaźniki monitoringowe, komitety monitorujące

[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

slide5
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 200 poz. 2051)

- wersja z 11 października 2005 r.

- każdy Priorytet, a w jego ramach działanie, przewidują procedurę sporządzania sprawozdań

i wskaźniki monitoringowe, jakie będą monitorowane z poziomu Instytucji Zarządzającej

[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

slide6
ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA GOSPODARKI I PRACY

z dnia 4 lipca 2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów sprawozdań, sporządzanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

(Dz. U. Nr 125, poz. 1053 i 1054)

[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

slide7
ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA GOSPODARKI I PRACY

z dnia 22 września 2004 r.

w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń

(Dz. U. Nr 216, poz. 2206)

[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

slide8
§ 9

 1. Beneficjent sporządza sprawozdania okresowe, roczne i końcowe z realizacji projektu po zakończeniu okresu sprawozdawczego i przekazuje je instytucji wymienionej w decyzji lub umowie o dofinansowanie projektu, w formie pisemnej i elektronicznej. Instytucja płatnicza ustala format wersji elektronicznej sprawozdania oraz sposób jej przekazywania.

2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, przekazuje się w następujących terminach:

1) okresowe - do 10 dni od upływu okresu sprawozdawczego;

2) roczne - do 25 dni od upływu okresu sprawozdawczego;

3) końcowe - do 25 dni od zakończenia projektu.

[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

slide9
cd. § 9

3. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, zawierają w szczególności:

1) informacje ogólne dotyczące projektu;

2) informacje dotyczące przebiegu realizacji projektu oraz realizacji planu rzeczowego, z zastrzeżeniem ust. 4;

3) informacje dotyczące postępu realizacji planu finansowego projektu;

4) prognozę przebiegu realizacji projektu w kolejnym okresie sprawozdawczym, z zastrzeżeniem ust. 5;

5) informację na temat przestrzegania polityk Wspólnoty przy realizacji projektu, z zastrzeżeniem ust. 4;

6) informację na temat wypełnienia zobowiązań w zakresie promocji projektu;

7) informacje o napotkanych problemach oraz przeprowadzonych u beneficjenta kontrolach.

[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

slide10
cd. § 9

4. Beneficjent może nie umieścić w sprawozdaniach, o których mowa w ust. 1, informacji, o których mowa w ust. 3 pkt 5, oraz informacji dotyczących stopnia osiągania wartości wskaźników monitorujących rezultatu i oddziaływania określonych w uzupełnieniu programu, decyzji lub umowie o dofinansowanie projektu, o ile instytucja zarządzająca tak postanowi.

5. Sprawozdanie końcowe nie zawiera informacji, o których mowa w ust. 3 pkt 4.

[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

slide11
§ 32

1. Wniosek beneficjenta o płatność może dotyczyć:

1) płatności pośredniej - kwoty wydatków kwalifikowalnych poniesionych w miarę postępu realizacji projektu;

2) płatności końcowej - kwoty obejmującej wszystkie poniesione wydatki kwalifikowalne na realizację projektu lub ostatniej kwoty poniesionych wydatków kwalifikowalnych.

2. Wniosek beneficjenta o płatność może również dotyczyć pierwszej płatności oraz premii, o której mowa w § 31 ust. 5.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, nie wymaga przedstawienia kserokopii dokumentów, o których mowa w § 31 ust. 1.

4. Wniosek beneficjenta o płatność końcową składany jest wraz ze sprawozdaniem końcowym z realizacji projektu, o którym mowa w § 9.

[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

slide12
wzór:

Umowa

o dofinansowanie Projektu w ramach

Priorytetu 3 – Rozwój lokalny

(z wyłączeniem Działania 3.4 – Mikroprzedsiębiorstwa)

[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

slide13
§ 3

1. Okres realizacji Projektu ustala się na:

1) rozpoczęcie realizacji......................r.;

2) zakończenie rzeczowe realizacji.....................r.;

3) zakończenie finansowe realizacji.....................r.

2. Termin zakończenia realizacji Projektu określony w ust. 1 pkt 2 i 3 może zostać przedłużony na uzasadniony wniosek Beneficjenta, złożony zgodnie z § 17 ust. 1.

3. Projekt będzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji Projektu uzgodnionym z Instytucją Pośredniczącą przed podpisaniem niniejszej umowy, opracowanym w oparciu o wniosek, o którym mowa w §2 ust.1.

4. Projekt będzie realizowany przez:.......

5. Beneficjent przekazuje do Instytucji Pośredniczącej, nie później niż do 5 dnia każdego miesiąca, harmonogram składania wniosków o płatność na sześć kolejnych miesięcy.

6. Beneficjent przekazuje do Instytucji Pośredniczącej nie później niż do dnia 28 lutego każdego roku prognozę wydatków na bieżący rok budżetowy oraz na rok następny.

[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

slide14
§ 10

1. Beneficjent jest zobowiązany do:

1) systematycznego monitorowania przebiegu realizacji Projektu oraz niezwłocznego informowania Instytucji Pośredniczącej o zaistniałych nieprawidłowościach lub o zamiarze zaprzestania realizacji Projektu;

2)pomiaru wskaźników osiągniętych dzięki realizacji Projektu zgodnie ze wskaźnikami monitoringowymi zamieszczonymi we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1;

3) przygotowywania i przekazywania do Instytucji Pośredniczącej sprawozdań okresowych, rocznychoraz końcowego z realizacji Projektu;

4)przekazywania do Instytucji Pośredniczącej wszystkich dokumentów i informacji związanych z realizacją Projektu, których Instytucja Pośrednicząca zażąda w okresie określonym w § 13 ust.2 i 4;

2. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w przekazywanych Instytucji Pośredniczącej sprawozdaniach,(...), Beneficjent zobowiązany jest do przesłania uzupełnionych sprawozdań w terminie wyznaczonym przez Instytucję Pośredniczącą.

3. Niewykonanie przez Beneficjenta obowiązków, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4 oraz w ust.2, powoduje wstrzymanie dofinansowania.

[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

slide15
§19

1. Instytucja Pośrednicząca może rozwiązać niniejszą Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia, jeżeli Beneficjent: (...)

5) w terminie określonym nie usunął stwierdzonych nieprawidłowości;

6) nie przedłożył, pomimo pisemnego wezwania przez Instytucję Pośredniczącą, sprawozdania z realizacji Projektu; (...)

[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

obieg sprawozda w zporr
Obieg sprawozdań w ZPORR

Instytucja Zarządzająca ZPORR

Sprawozdanie z realizacji Programu w województwie

Instytucja Pośrednicząca

Sprawozdanie z działania

Sprawozdanie z projektu

Instytucja Wdrażająca dla Priorytetu 2 i Dz. 3.4

Sprawozdanie z projektu

Beneficjent (projektodawca)

Beneficjent (projektodawca)

[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

slide17
Wzór sprawozdania z realizacji Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

slide27
Harmonogram składania wniosków o płatność na sześć kolejnych miesięcy

- wzór

[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

slide29
Terminy

[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

terminy sprawozdania okresowe
Terminy – sprawozdania okresowe

Instytucja Zarządzająca ZPORR

KM KW

do 40 dni (do 10 dni do IF)

Instytucja Pośrednicząca

do 25 dni

Instytucja Wdrażająca dla Priorytetu 2 i Dz. 3.4

do 10 dni

do 10 dni

Beneficjent (projektodawca)

Beneficjent (projektodawca)

[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

terminy sprawozdania okresowe1
Terminy – sprawozdania okresowe

Instytucja Zarządzająca ZPORR

KM KW

do 40 dni (do 10 dni do IF)

Instytucja Pośrednicząca

do 25 dni

do 10 dni

Instytucja Wdrażająca dla Priorytetu 2 i Dz. 3.4

do 10 dni

Beneficjent (projektodawca)

Beneficjent (projektodawca)

[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

terminy sprawozdania roczne
Terminy – sprawozdania roczne

Instytucja Zarządzająca ZPORR

KM KW

do 15 marca

Instytucja Pośrednicząca

do 50 dni

do 25 dni

Instytucja Wdrażająca dla Priorytetu 2 i Dz. 3.4

do 25 dni

Beneficjent (projektodawca)

Beneficjent (projektodawca)

[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

terminy sprawozdania ko cowe licz c od dnia zako czenia projektu dzia ania programu
Terminy – sprawozdania końcowe(licząc od dnia zakończenia projektu/działania/programu)

Instytucja Zarządzająca ZPORR

KM KW

do 75 dni

Instytucja Pośrednicząca

do 50 dni

do 25 dni

Instytucja Wdrażająca dla Priorytetu 2 i Dz. 3.4

do 25 dni

Beneficjent (projektodawca)

Beneficjent (projektodawca)

[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

slide36
Wytyczne Instytucji Zarządzającej

[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

slide37
1.

Zgodnie z wytyczną IZ ZPORR z dnia 23 grudnia 2004 r., znak: DRR-II-9520-2-MAJ/04, l.dz. 8283w/2004, z dniem 15 grudnia 2004 r. z systemu monitorowania ZPORR usunięte zostały wskaźniki oddziaływania na poziomie projektu. W konsekwencji beneficjent nie ma obowiązku uwzględniania ww. wskaźników we wniosku aplikacyjnym ani w sprawozdaniach.

[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

slide38
2.

Zgodnie z wytyczną IZ ZPORR z dnia 1 kwietnia 2005 r.,znak: DRR-II-073-2188w-IK/05, dla projektów, w odniesieniu do których umowa o dofinansowanie została podpisana po zakończeniu realizacji projektu, sprawozdanie końcowe z realizacji beneficjent przedkłada do 25 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

slide39
3.

Zgodnie z wytyczną IZ ZPORR z dnia 1 kwietnia 2005 r., znak: DRR-II-073-2189w-IK/05, dot. systemu raportowania o nieprawidłowościach, w wyniku niezłożenia sprawozdania w terminie instytucja otrzymująca sprawozdanie może wstrzymać płatności na rzecz beneficjenta lub w skrajnym przypadku rozwiązać umowę.

[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

slide41
Uwagi ogólne:
 • do każdego sprawozdania/harmonogramu należy sporządzić pismo przewodnie – pozwala to łatwiej zidentyfikować Beneficjenta;
 • nawet jeżeli dany Beneficjent realizuje w ramach ZPORR więcej niż jeden projekt, sprawozdania przesyła się odrębnie (dwa różne dokumenty, choć od jednego Beneficjenta);
 • proszę uważać na daty nadawane przez Państwa pismom przewodnim/sprawozdaniom (uważniejsze konstruowanie tych pism).

[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

slide42
Na co należy zwrócić szczególna uwagę podczas wypełniania sprawozdania:
 • Informacje ogólne.
 • Prawidłowe oznaczenie okresu sprawozdawczego;
 • Okres realizacji projektu;
 • Osoba odpowiedzialna za realizację projektu.
 • Dane teleadresowe.

[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

slide43
II. Przebieg realizacji i postęp rzeczowy projektu.
 • Odnosimy się do okresu sprawozdawczego, z którego przygotowujemy sprawozdanie; to samo dotyczy działań planowanych na następny okres sprawozdawczy;
 • 7. Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji projektu - należy pamiętać o okresach sprawozdawczych;
 • sprawozdania okresowe (kwartalne) – wypełniamy wskaźniki produktu;
 • sprawozdania roczne i końcowe – dodatkowo wypełniamy wskaźniki rezultatu;
 • należy odnieść się do wartości osiągniętych bądź nieosiągniętych wartości wskaźników (punkt B – pole komentarza).

[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

slide44
V. Wypełnianie obowiązków w zakresie informacji i promocji projektu.
  • wykaz planowanych działań informacyjnych i promocyjnych zawiera wniosek aplikacyjny – część G wniosku;
  • ważne przy sprawozdaniu końcowym.

[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

slide45
VI. Oświadczenie Beneficjenta.
 • wypełnia się je, gdy sprawozdanie podpisuje osoba inna, niż ta, która podpisała umowę o dofinansowanie projektu;
 • należy pamiętać o wpisaniu daty i złożeniu pełnego podpisu;
 • wszystkie strony sprawozdania (tabele finansowe dodatkowo opieczętowane) powinny być parafowane przez osobę podpisującą sprawozdanie.

[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

slide46
Gdzie zasięgać informacji?

[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

slide47
Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie

Dyrektor:Iwona Stąsiektel. (012) 61-60-269fax. (012) 421-39-22Oddział Monitoringu i Raportowania

Kierownik Oddziału:Marzena Liszkatel. (012) 61-60-275; e-mail: [email protected];

[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

slide48
Oddział Monitoringu i Raportowania

Priorytet IKatarzyna Stankowskatel. (012) 61-60-274; e-mail: [email protected]

Priorytet IIMichał Jarosztel. (012) 61-60-273; e-mail: [email protected]

Priorytet IIIŁucja Kucmin-Węglarczyktel. (012) 61-60-274; e-mail: [email protected]

Priorytet IVMałgorzata Zawadatel. (012) 61-60-273; e-mail: [email protected]

[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

slide49
Dziękuję za uwagę

[ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ]

ad