Download
univerzitet u beogradu u iteljski fakultet n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Univerzitet u Beogradu – Učiteljski fakultet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Univerzitet u Beogradu – Učiteljski fakultet

Univerzitet u Beogradu – Učiteljski fakultet

224 Views Download Presentation
Download Presentation

Univerzitet u Beogradu – Učiteljski fakultet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ••••••••• Univerzitet u Beogradu – Učiteljski fakultet Organizacija rada u specijalizovanim multimedijalnim učionicama za nastavu vizuelnih umetnosti Mentor Profesor mr. Nevena Had`i-Jovan~I} Kandidat Vojislav Ili} Vojislav Ilić ••••••••••••••••••••••••••• ••

 2. SPECIJALIZOVANE MULTIMEDIJALNE UČIONICE • Ovajrad je proizašaoizželjezapoboljšanjemuslovainačinarada,dajerešenjazaboljuorganizacijuradaiprostora u specijalizovanojučionicivizuelnihumetnosti. • U prvomdeluradasu date teoretskepostavkeprograma „Step by step“ (Korakpokorak) i „Choice based art education“ (Učenjeumetnostinabazislobodnogizbora) u kojimacentralnuuloguimaju „Learning centers“ (centriučenja). • Drugideo „Organizacijaprostora u specijalizovanojučionicivizuelnihumetnosti“ se bavistandardima, idejamaželjamauređenjaprostora, centrimaučenja, savrmenimmedijima u kabinetuvizuelnihumetnosti, preporukama u uređenjuprostorainakraju je deo o bezbednosti u učionici. • Izsvegaovogje proizašaoprojektpreuređenjapostojećegprostora. • U prilogu je datprojekturađenzazaOš „MilutiniDraginjaTodorović“ iOŠ „VukStefanovićKaradžić“ u Kragujevcu. • Projekat je predvideopreoblikovanjeprostora, nabavkunameštajaisavremenihmedija. Zahvaljujućidonaciji ACDI VOCA-e projekat je realizovan.

 3. • •••••••• MOGUĆNOST IZBORA • Ljudimaje boljedozvolitidaodlučuju o onomeštaim se dešava, negoihkontrolisati. Na tajnačin se ukazujevišepoštovanja, a to je iprimerenijeosnovnimvrednostimasakojima se većinaodnassaglašava. • Bezobziranaveštinekoje bi u budućnostiučenicimamogledabudukorisne, onimorajuimatiprilikudabiraju u sadašnjosti. Uostalom, učenicinisusamooni - kojiodrastaju. Oni suljudičije se aktuelnepotrebe, pravaiiskustvamorajushvatatiozbiljno. • Recimoto ovako: učenici, ne samodatrebada se obučavajudažive u demokratijikadaodrastu, onitrebadaimajuprilikudadanas, sadaiovde, žive u demokratskomokruženju. • Učenicise razlikujuposvompristupuučenjuizato je jedanodnajtežihzadatakazadovoljitipotrebesvakogučenika u odredjenomodeljenju. • Nastavnicimorajudashvatedapostojerazličitinačiniučenja, pa okruženje u kome se odvijaučenjemorajuprilagodititakodaodgovarasvakomučeniku. ••••••••••••••••••••••••••• ••

 4. •• ••••••• PROGRAM “STEP BY STEP” • Klasičanpristupuglavnomnudiučenikuinstrukcije „kakodauči“, ovajmetod se mozenazvati „učenjemkrozrad (eksperimentiprobanje)“. Praktičnevežbeizsvakodnevnogživota, vežbezaizoštravanječula, matematike, srpskogjezika, biologije, geografijeiistorije, eksperimentiizprirodnihnauka, likovneumetnosti, fizičkogkutureimuzike. Radsadecom je uglavnomindividualan. • Kadaje okruženje u učionici, u kojemučenicidnevnoprovodetolikovremenaorganizovanotakoda se podstičekomunikacijaivrednujesaradnjaizmeđuučenika, zadaciimaterijalisuobjedinjeni, a učenicima se dajeslobodadaostvarujusopsveneideje. Učenicipostajuspremnijidabiraju, rizikujuipristupajuradusasmirenošću, daprihvatajuizazove u skladusasvojimtrenutnimshvatanjima. Ovakvauloganastavnikaiuslovi, u kojima se odvijarad, naprvomestostavljajuučenikekaobudućemislioce. ••••••••••••••••••••••••••• ••

 5. ••• •••••• PROGRAM “STEP BY STEP” Učeniciu učionicamausmerenimnaučenikeimajuuloge: - Kao mislioci: učenicićerazmišljati o svojimpostupcimaipovezivatiprethodnai nova znanja - Kao „ekspertizarešavanjeproblema“: učenicićeanaliziratialternativnarešenjazaprevazilaženjepreprekanakojenailazeinaproblemećegledatikaonaistraživačkiizazov - Kao aktivniposmatrači: učenicićerazvitisposobnostiiveštinedajasnoprenosesvojaopažanjaiideje - Kao aktivnislušaoci: učenicićenaučitidausmeresvojupažnjuibuduaktivni - Kao komunikatori: učenicićeformulisatisvojeidejeimišljenjaiizražavatiihkrozrazličitemedije - Kao organizatori: učenicićeplaniratisvojeučenjeipreuzimatiodgovornostzaodlukekojedonesu - Kao partneri: učenicićenaučitidasarađujuipočećedauzimaju u obzirituđemišljenje - Kao prijatelji: učenicićenaučitidaverujuivoderačunajedni o drugima, svesnisvojemeđuzavisnosti ••••••••••••••••••••••••••• ••

 6. •••• ••••• PROGRAM “STEP BY STEP” U iskustvimaPograma „Korakpokorak“, učitelj - nastavnikimamnogouloga. On je: - Čuvar: bezbednost, sigurnost, pravilanritamživljenja - Model: zaučenje, međusobneodnose - Posmatrač: dijagnostičarsituacija, aktivnostiučenika - Medijator: stvarapodsticajnuklimu - Planer: razvijaprograme u ciljupoboljšanjakvaliteta - Organizator: prostora, boravka, aktivnostiučenika - Dokumentator: prikuplja, izrađuje, klasifikuje, vodidokumentaciju - Pomoćnik: pružapomoć, podršku - Edukator: izvorinformacija, poznavalacveština - Inicijator: akcije, igre, aktivnosti - Učesnik: partner u aktivnostima, igri, razgovoru. ••••••••••••••••••••••••••• ••

 7. ••••• •••• CENTRI AKTIVNOSTI • Centrisudeloviučionice, opremljenispecifičnimmaterijalom, u kojima se odvijajusrodnitipoviaktivnosti. To je organizovaniuređenprostor u komeučeniciuče, stvaraju, istražuju, igraju se... • Uvođenjecentaraaktivnosti u učionicuomogućavaboljeučenje, a učenicimamnogointeresantnijesaznavanje. • Uvođenjemcentara: • Jačase nezavisnost, • Razvijase odgovornost, • - Uči se krozsamootkrivanje. • Nastavnikimaviševremenazaindividualanradsaučenicimailisamanjimgrupama. • Centre trebaorganizovati u prostoruposličnosti, prljavicentritrebadabuduštobliželavabou, bučnicentri pored bučnih, a tihi pored tihih... Učeniciinastavnici bi trebalida se međusobnojasno vide ida se lakokrećuprostorijom ••••••••••••••••••••••••••• ••

 8. •••• •• ••• UČENjE UMETNOSTI NA BAZI SLOBODNOG IZBORA – CHOICE BASED ART EDUCATION • U „Choice based art education“ centar je trodimenzionalan plan časazatošto se komponentenalaze u centrima. U centrupostojematerijaliiinformacijekakoupotrebitimaterijale, takodaučenicimogupristupitimaterijalimabezpomoćiodraslih. Učenici ne samodabirajumaterijalvećodlučujuištaćesanjim. • Ono štonastavniktražiiocenjujekodučenika je upornost, predanost, posvećenost, napredovanje, razmišljanjekojemožedaide u različitimsmerovima, stvaranjeatmosferezajedništva u kabinetu. • „Choice based art education“ transformišekabinete u centre višestrukogučenjagdeučeniciradenezavisnonaumetničkimprojektima, posopstvenomizboru, uzusmeravanjenastavnikaidrugova (samostalnoili u grupi). • Učenicise tretirajukaoumetniciisami se razvijaju u različitimpravcimauzpomoćnastavnikaidrugova. Odučenika se tražidanačasdođusaidejomijasnomvizijomkakoda je realiziju, a drugoviinastavnikpomažu u eventaualnimproblemima. ••••••••••••••••••••••••••• ••

 9. ••••• •• •• UČENjE UMETNOSTI NA BAZI SLOBODNOG IZBORA – CHOICE BASED ART EDUCATION Uloganastavnika Podučavanje se javlja u višeoblikaindirektnoidirektno (vizuelnoiiz literature), demonstracijepredcelomgrupom, diskusije, male grupeučenikakojebirajuodređennačiniztraživanjaiindividualni rad. Svakaodovihulogapodstičenezavisnostučenika. Uloganastavnikaobuhvatademonstriranje, motivisanje, pomoć, davanjeuputstava, obezbeđivanje, organizacijusadržajaipromenusadržajakoji je rezultatposmatranja u odeljenju. Ulogaučenika Učenicistvarajuhomogene, saradničke, spontanegrupeunutarkojih se razmenjujuinformacije. Sami učenicidajubrojnauputstva: učenikkojiimaulogu „stručnjaka“ svojimdrugovimaprenosiznanjaisamučestvujeiuživa u procesuučenja. Svešto se otkrije deli se sadrugovimainastavnikom. Umetničkiresursi Izvoriinformacija, koji se odnose I naistorijuumetnosti, dostupnisuđacima. Oni u njimanalazevezuzaonoštorade, a krozreprodukcije, knjige, sajtoveimultimedijalnematerijaledopunjuju. Program otvorenograzvojnogtipaunapređujeprocesprirodnogučenja. ••••••••••••••••••••••••••• ••

 10. ••••• ••• • ORGANIZACIJAPROSTORA U SPECIJALIZOVANOJ UČIONICI VIZUELNIH UMETNOSTI • Sredina, u kojoj se odvijavaspitno-obrazovniproces, imabitnogudela u uspešnostiostvarivanjazadataka. Naime, lepoifunkcionalnouređenprostor, delujevaspitno, a učenici, u dobroorganizovanomiprijatnomprostoru, imajupotrebudagaestetskioblikujuiodržavaju. • Funkcionalnostškolskogprostoraizvireizprocesaobrazovanjaivaspitanja. U školi se obrazuje a sviprostoritrebadabuduprilagođeniobrazovnimprocesima: dostupnostizvorimasaznanja, komunikaciji... Svakaaktivnost u školitrebadaimamogućnostda se iskaže, pa se takodiferencirajuprostoripremasadržajimaiishodimarada. • Učenicimaje potrebnookruženje, koje je organizovano, stimulativnoiudobno, da bi učenjebiloefikasno. Stvaranjeokruženjazasobompovlačipravljenjepraktičnogfizičkogplana. Nabavljanjeraznovrsnognameštaja (koji je prilagođenuzrastuiaktivnostimaučenika), literature, matrijala, pribora. Uzsveovotrebauzeti u obzirispecifičnostiprocesasaznavanja u predmetuvizuelnaumetnost (likovnakultura), takoda u kabinetupostojeposebnizahtevikoji se morajuispoštovati

 11. ••••• •••• STANDARDI – VELIČINA PROSTORA U uređenjuškole, učionice, specijalizovaneučionicetrebapoćiodzakonadržavejersvakadržavaimasvoje normative ipreporukezauređenje. Primeristandardaveličineprostora Srbija: Veličinaspecijalizovanihučionicazarazrednuipredmetnunastavu je od 54 do 72m2. A to iznosi 2,13-2.40 m2 poučeniku. USA: Preporučenaveličinaprostora 1100 sf (102,19 m2) za 25 do 28 učenika. A to je 55 sf (5,109 m2) poučeniku ••••••••••••••••••••••••••• ••

 12. ••••••••• KABINET VIZUELNIH UMETNOSTI OŠ“MILUTIN I DRAGINJA TODOROVIĆ” - Kragujevac ••••••••••••••••••••••••••• ••

 13. ••••••••• KABINET VIZUELNIH UMETNOSTI OŠ“MILUTIN I DRAGINJA TODOROVIĆ” - Kragujevac ••••••••••••••••••••••••••• ••

 14. ••••••••• ULAZ U KABINET VIZUELNIH UMETNOSTI OŠ“MILUTIN I DRAGINJA TODOROVIĆ” - Kragujevac ••••••••••••••••••••••••••• ••

 15. ••••••••• POČETAK RADOVA ••••••••••••••••••••••••••• ••

 16. ••••••••• RADOVI U KABINETU ••••••••••••••••••••••••••• ••

 17. ••••••••• KABINET DANAS ••••••••••••••••••••••••••• ••

 18. ••••••••• KABINET DANAS ••••••••••••••••••••••••••• ••

 19. ••••••••• KABINET DANAS ••••••••••••••••••••••••••• ••

 20. ••••••••• KABINET DANAS ••••••••••••••••••••••••••• ••

 21. ••••••••• KABINET DANAS ••••••••••••••••••••••••••• ••

 22. ••••••••• MATERIJALI ••••••••••••••••••••••••••• ••

 23. ••••••••• Elektronskatabla, računar, Bim projektor ... ••••••••••••••••••••••••••• ••

 24. ••••••••• ČAS VIZUELNIH UMETNOSTI ••••••••••••••••••••••••••• ••

 25. ••••••••• ČAS VIZUELNIH UMETNOSTI ••••••••••••••••••••••••••• ••

 26. ••••••••• ČAS VIZUELNIH UMETNOSTI ••••••••••••••••••••••••••• ••

 27. ••••••••• RADOVI UČENIKA ••••••••••••••••••••••••••• ••

 28. ••••••••• RADOVI UČENIKA ••••••••••••••••••••••••••• ••

 29. ••••••••• RADOVI UČENIKA ••••••••••••••••••••••••••• ••

 30. ••••••••• RADOVI UČENIKA ••••••••••••••••••••••••••• ••

 31. ••••••••• RADOVI UČENIKA ••••••••••••••••••••••••••• ••

 32. ••••••••• RADOVI UČENIKA ••••••••••••••••••••••••••• ••

 33. ••••••••• Video “nadzor” u školi • ••••••••••••••••••••••••••• •

 34. Digitalna umetnost

 35. Digitalna umetnost

 36. ••••••••• SPECIJALIZOVANE MULTIMEDIJALNE UČIONICE Uvođenjemcentaraaktivnostiibazirenjemnastavenaprogramimausmerenimnaizborspecijalizovanaučionicavizuelnihumetnostimožeočiglednobitiprijatnijaiprimerenijaučenicima a samprocessaznavanjaistvaranjamožebitizanimljivijiiproduktivniji. Bezpomoći ACDI VOCA-e ceoovajprojekat bi ostaosamokaoideja. Radovinaadaptacijiprostorasuzavršeni u oktobru 2004. god. Učeniciinastavnicisudobiliprostorkoji je dalekoprijatnijiza rad. Prvi put u Srbiji se specijalizovanaučionicazaVizuelnuumetnostorganizujepocentrimaaktivnosti a nastavaorganizujenaosnovuprogramabaziranihnaslobodnomizboru. ••••••••••••••••••••••••••• ••