O l ng sa n l ng quo c gia
Download
1 / 34

ÑO LÖÔØNG SAÛN LÖÔÏNG QUOÁC GIA - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

ÑO LÖÔØNG SAÛN LÖÔÏNG QUOÁC GIA. Chöông 2. Veà phía chính phuû - SLQG laø thöôùc ño thaønh töïu kinh teá cuûa caùc quoác gia - SLQG laø cô sôû hoaïch ñònh caùc chính saùch kinh teá vó moâ. Veà phía doanh nghieäp - SLQG aûnh höôûng ñeán söùc mua cuûa toaøn xaõ hoäi

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ÑO LÖÔØNG SAÛN LÖÔÏNG QUOÁC GIA' - danyl


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
O l ng sa n l ng quo c gia

ÑO LÖÔØNG SAÛN LÖÔÏNG QUOÁC GIA

Chöông 2


Ly do nghie n c u

Veà phía chính phuû

- SLQG laø thöôùc ño thaønh töïu kinh teá cuûa caùc quoác gia

- SLQG laø cô sôû hoaïch ñònh caùc chính saùch kinh teá vó moâ

Veà phía doanh nghieäp

- SLQG aûnh höôûng ñeán söùc mua cuûa toaøn xaõ hoäi

- Laø taøi lieäu tham khaûo cho quaù trình hoaïch ñònh chieán löôïc kinh doanh

LYÙ DO NGHIEÂN CÖÙU


Veà phía ngöôøi daân:

GDP lieân quan ñeán thu nhaäp.

GDP lieân quan ñeán cô hoäi vieäc laøm.


No i dung ch ng ii
NOÄI DUNG CHÖÔNG II

 • I. CHÆ TIEÂU GDP vaø GNP

 • II. TÍNH TOAÙN GDP

 • III. TÍNH CAÙC CHÆ TIEÂU KHAÙC


I ch tie u gdp va gnp 1 kha i nie m
I.CHÆ TIEÂU GDP vaø GNP.1. Khaùi nieäm.

GDP (Giaù trò toång saûn löôïng quoác noäi: Gross domestic product) Giaù trò löôïng haøng hoùa vaø dòch vuï cuoái cuøng ñöôïc taïo ra treân laõnh thoå moät nöôùc ñöôïc tính trong moät naêm.

GNP (Giaù trò toång saûn löôïng quoác daân: Gross national product) Giaù trò löôïng haøng hoùa vaø dòch vuï cuoái cuøng do coâng daân moät nöôùc taïo ra ñöôïc tính trong moät naêm.


Ha ng ho a va d ch vu

vaø

- Ñöôïc söû duïng heát 1 laàn trong quaù trình saûn xuaát ñoù.

 giaù trò HHTG chuyeån heát vaøo giaù trò thaønh phaåm

Haøng hoùa vaø dòch vuï cuoái cuøng:

-Haøng hoùa baùn cho ngöôøi söû duïng cuoái cuøng: Haøng tieâu duøng, haøng xuaát khaåu.

hoaëc

- Duøng laøm ñaàu vaøo cho saûn xuaát nhöng ñöôïc söû duïng nhieàu laàn: Maùy moùc thieát bò, TSCÑ khaùc.

HAØNG HOÙA vaø DÒCH VUÏ

(xeùt theo muïc ñích söû duïng)

Haøng hoùa vaø dòch vuï

trung gian

 • - Duøng laøm ñaàu vaøo

 • cho vieäc saûn xuaát ra

 • haøng hoùa khaùc.2 mo i lie n he gi a gdp va gnp
2. Moái lieân heä giöõa GDP vaø GNP tính GDP cuûa quoác gia.

GDP = A + B (1)

GNP = A + C (2)

A laø giaù trò saûn löôïng (thu nhaäp) do coâng daân moät nöôùc taïo ra treân laõnh thoå

B laø giaù trò saûn löôïng (thu nhaäp) do coâng daân nöôùc khaùc taïo ra treân laõnh thoå(TNtöø YTSXNK)

C laø giaù trò saûn löôïng (thu nhaäp)do coâng daân trong nöôùc taïo ra treân laõnh thoå nöôùc khaùc (TN töø YTSXXK)

=> GNP = GDP + C - B

C

A

B

VN

(1) => A= GDP - B


Gnp gdp nia
GNP = GDP + NIA tính GDP cuûa quoác gia.

NIA (Net Income From Abroad:Thu nhaäp roøng töø nöôùc ngoaøi)

Caùc nöôùc phaùt trieån :

NIA > 0  GNP > GDP

Caùc nöôùc ñang phaùt trieån:

NIA < 0  GNP < GDP


Ii t nh gdp 1 ca c loa i gia t nh gdp
II.TÍNH GDP tính GDP cuûa quoác gia. 1. Caùc loaïi giaù tính GDP

 • a. Giaù hieän haønh

 • b. Giaù coá ñònh

 • c. Giaù thò tröôøng

 • d. Giaù yeáu toá saûn xuaát


A gia hie n ha nh p 1
a. GIAÙ HIEÄN HAØNH (p tính GDP cuûa quoác gia. 1)

- Laø loaïi giaù hieän ñang löu haønh ôû moãi thôøi ñieåm.

- Tính GDP theo giaù hieän haønh ta ñöôïc chæ tieâu GDP danh nghóa (Nominal GDP: GDPn).

- Tính GDPn mang tính chaát toång keát cho naêm hieän haønh

- Söï gia taêng cuûa GDP danh nghóa qua caùc naêm coù theå do laïm phaùt gaây neân.

=>Khoâng duøng GDPn ñeå ñaùnh giaù taêng tröôûng KT


B gia co nh p 0
b. GIAÙ COÁ ÑÒNH (p tính GDP cuûa quoác gia. 0)

 • - Laø giaù naêm goác (naêm coù neàn kinh teá töông ñoái oån ñònh nhaát ñöôïc Thoáng keâ choïn laøm goác cho caùc naêm khaùc).

  -Tính GDP theo giaù coá ñònh ta ñöôïc chæ tieâu GDP thöïc teá (Real GDP: GDPr).

  -Ñaây laø chæ tieâu duøng ñeå ño löôøng taêng tröôûng KT vì ñaõ loaïi laïm phaùt qua caùc naêm.

q95 q96 q 97 q98 q99 q2000 q2001 …..

94

po

GDPr = ∑poq1

…..


D% (Deflator GDP): Heä soá giaûm phaùt GDP tính GDP cuûa quoác gia.

: Chæ soá giaù

(Heä soá phaûn aûnh möùc tröôït giaù ôû kyø hieän haønh so kyø goác)


C gia th tr ng mp market price
c. Giaù thò tröôøng (mp - market price) tính GDP cuûa quoác gia.

 • - Laø giaù baùn haøng hoùa, dòch vuï treân thò tröôøng  coù chöùa thueá giaùn thu

  - Tính theo giaù naøy ta coù chæ tieâu GDP theo giaù thò tröôøng (GDPmp)

  - Tính theo mp deã taäp hôïp vì caên cöù vaøo giaù baùn thöïc treân thò tröôøng nhöng khi thueá thay ñoåi coù theå laøm aûnh höôûng ñeán GDP


D gia theo ye u to sa n xua t factors costs fc
d. Giaù theo yeáu toá saûn xuaát tính GDP cuûa quoác gia. (factors costs : fc)

+Laø giaù tính theo chi phí cuûa caùc yeáu toá saûn xuaát ñaõ söû duïng ñeå taïo ra saûn phaåm, dòch vuï.

+Laø giaù khoâng tính thueá

GDP fc = GDP mp - Ti


Coù thueá tính GDP cuûa quoác gia.

: GDPn

(mp)

(p1)

GDPn

Khoâng thueá

: GDPn

(fc)

(mp)


2 t nh gdp danh ngh a theo gtt mp a s o chu chuye n kinh te
2.Tính GDP danh nghóa theo gtt (mp) tính GDP cuûa quoác gia. a. Sô ñoà chu chuyeån kinh teá.

M

C

S

Nöôùc ngoaøi

C + I + G

X

G

I

Td

Ti

Hoä gia ñình

Chính Phuû

Doanh nghieâp

Tr

W, R, i, Pr


B ca c ph ng pha p t nh gdp
b. Caùc phöông phaùp tính GDP tính GDP cuûa quoác gia.

b1. Phöông phaùp saûn xuaát

GDP =  V.Ai

V.A = Giaù trò saûn xuaát – Chi phí trung gian

Löu yù: Trong GDP coù chöùa giaù trò haøng toàn kho, khaáu hao vaø thueá giaùn thu.


B2 ph ng pha p chi tie u
b2. Phöông phaùp chi tieâu tính GDP cuûa quoác gia.

GDP = C + I + G + X – M

AD = C + I + G + X – M

Chi tieâu thöïc

I = Giaù trò TLLÑ môùi + Giaù trò haøng toàn kho

Chi tieâu döï kieán


B3 ph ng pha p thu nha p
b3. Phöông phaùp thu nhaäp tính GDP cuûa quoác gia.

 • GDP = w + i + R + Pr + Ti + De

  W: coù chöùa thueá thu nhaäp caù nhaân.

  Pr: + Lôïi nhuaän noäp ngaân saùch (thueá thu nhaäp doanh nghieäp)

  + Lôïi nhuaän laäp quyõ (quyõ taùi ñaàu tö, phuùc lôïi, khen thöôûng…)

  + Lôïi nhuaän chia chuû doanh nghieäp vaø coå ñoâng

Pr*

PrN (Pr sau thueá)


Gdp to ng gia tr sa n xua t to ng gia tr gia ta ng to ng chi tie u to ng thu nha p 3 ty
GDP=Toång giaù trò saûn xuaát=Toång giaù trò gia taêng=Toång chi tieâu= Toång thu nhaäp=3 tyû

1

1

1

3


Gdp to ng gia tr sa n xua t to ng gia tr gia ta ng to ng chi tie u to ng thu nha p 4 ty
GDP=Toång giaù trò saûn xuaát=Toång giaù trò gia taêng=Toång chi tieâu= Toång thu nhaäp=4 tyû


3 ha n che
3. Haïn cheá taêng

 • - Tính GDP theo 3 coâng thöùc treân trong thöïc teá khoâng cho 1 ñaùp soá vì soá lieäu thoáng keâ khoù chínhxaùc

 • - GDP khoâng phaûn aûnh heát giaù trò caùc hoaït ñoäng trong neàn kinh teá.

  goàm : + Hoaït ñoäng kinh teá ngaàm:

  @Hoaït ñoäng phi phaùp

  @ Hoaït ñoäng hôïp phaùp khoâng khai baùo.

  + Hoaït ñoäng kinh teá phi thöông maïi (25)

 • - GDP khoâng phaûi laø moät chæ tieâu hoaøn haûo ñeå ño löôøng phuùc lôïi kinh teá.

  N.E.W = GNP + Lôïi chöa tính - Haïi chöa tröø

  (Net economic welfare)


Iii ca c ch tie u lie n quan
III. CAÙC CHÆ TIEÂU LIEÂN QUAN taêng

 • GDP

  GDPfc = GDPmp –Ti

  NDPmp= GDPmp –De

  NDPfc = GDPfc – De

 • GNP = GDP +NIA

 • GNPfc = GNPmp – Ti

 • NNPmp = GNPmp – De

 • NNPfc = GNPfc – De

 • NI = GNPmp – Ti – De

 • PI = NI -(Pr*+ASXH) + Tr

 • Yd = PI – TdCa c ch tie u tho ng du ng
Caùc chæ tieâu thoâng duïng taêng

 • 1. Chæ tieâu tuyeät ñoái: GDP, GNP, NDP…

 • (VND  USD)

 • 2. Chæ tieâu phaûn aûnh toác ñoä taêng tröôûng (GDPr)

 • 3. Chæ tieâu bình quaân:GDP/Daân soá (USD/ngöôøi)


V d 1
Ví dụ 1 taêng

Thu nhaäp töø löông cuûa caùc thaønh phaàn kinh teá ngoaøi quoác doanh 5; Löông CNVC 4,2; Trôï caáp 0,4; Thueá thu nhaäp caù nhaân 0,12; Thueá giaùn thu 7; Khaáu hao 3,8; Laõi suaát 2,7; Tieàn thueâ maët baèng 7,5; Thueá thu nhaäp doanh nghieäp 0,5; Lôïi nhuaän roøng 7,2

(ñvt: ngaøn tyû).

a/ Xaùc ñònh GDP

b/ Xaùc ñònh saûn löôïng thöïc teá bình quaân, bieát D% 1,32 (132%); daân soá 120 trieäu ngöôøi


GDP = w + i + R + Pr + Ti + De taêng

= 9,2

+ 2,7

+7,5

+7,7

+7

+3,8

= 37,9 ngaøn tyû


V d 2
Ví dụ 2 taêng

Giả sử trong nền kinh tế có 3 đơn vị sản xuất là A (lúa mì), B (bột mì ) và C ( bánh mì).Giá trị xuất lượng của A là 100, trong đó A bán cho B làm nguyên liệu là 80 và lưu kho là 20. Giá trị xuất lượng của B là 120, trong đó B bán cho C làm nguyên liệu là 100 và lưu kho là 20. C sản xuất ra bánh mỳ và bán cho người tiêu dùng cuối cùng là 200. GDP trong nền kinh tế sẽ là bao nhiêu?


V d 3
Ví dụ 3 taêng

 • Doanh nghieäp saûn xuaát 400 voû xe, baùn coâng ty saûn xuaát oâ toâ giaù 1,2 trieäu ñoàng/chieác vaøo thaùng 12/2007. Ñeán thaùng 2/2008 coâng ty saûn xuaát oâ toâ laép vaøo 100 xe môùi saûn xuaát, baùn moãi xe 82 trieäu. Nhöõng giao dòch naøy ñoùng goùp gì vaøo GDP? Giaû ñònh chæ coù moät loaïi chi phí laø voû xe


 • Ví dụ 4 taêng

 • GNP thöïc teá Chæ soá giaûm phaùt Thueá giaùn thu

 • 4.000 1 800

 • 2006 4.120 1,26 920

 • a/ GNP danh nghóa 2005, 2006?

 • b/ Toác ñoä taêng GNP danh nghóa?

 • c/ Toác ñoä taêng GNP thöïc teá?

 • d/ Ñeå ñaùnh giaù toác ñoä taêng tröôûng kinh teá, neân duøng chæ tieâu naøo? Taïi sao?


Ví dụ 6 taêng

Caùc soá lieäu tính GDP 2005 nhö sau:

Tieàn löông 80, tieàn laõi 5, lôïi nhuaän 6,

thueá giaùn thu 15, khaáu hao 10, tieàn thueâ maët baèng 4, tieâu duøng 70, ñaàu tö 5, chi tieâu tröïc tieáp chính phuû 25.

a/ GDP danh nghóa theo giaù thò tröôøng naêm 2005 ?

b/ Xuaát khaåu roøng naêm 2005 ?


V d 7
Ví dụ 7 taêng

Xét 5 hãng trong một nền kinh tế đóng: hãng sx thép, hãng sx cao su, hãng chế tạo máy công cụ, hãng sx lốp, và hãng sx xe đạp.

Hãng sx xe đạp bán xe đạp cho người tiêu dùng cuối cùng với giá 3 triệu đồng. Trong quá trình sx xe đạp, hãng này phải mua săm lốp với giá 400 ngàn đồng, thép với giá 1 triệu đồng, và máy công cụ với giá 700 ngàn đồng. Hãng sx săm lốp mua cao su với giá 250 ngàn đồng từ hãng cao su và hãng chế tạo máy công cụ mua thép từ nhà sx thép với giá 400 ngàn đồng.

a/ Sự đóng góp của ngành xe đạp vào GDP là bao nhiêu?

b/ Hãy tính tổng chi tiêu cuối cùng


ad