Horizon
Download
1 / 19

Horizon - PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on

Horizon. System Horizon- definicja.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Horizon' - danyl


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

System horizon definicja
System Horizon- definicja

jest nowoczesnym systemem bibliotecznym ułatwiającym pracę bibliotekarzy i obsługę czytelników. Automatyzuje prace związane z katalogowaniem i gromadzeniem dokumentów, śledzeniem wpływów wydawnictw ciągłych, wyszukiwaniem i udostępnianiem książek; opracowuje różne dane statystyczne i raporty. Horizon składa się z szeregu modułów, z których każdy odpowiada za odrębne czynności, wykorzystując przy tym rekordy z baz danych i tablic.


System horizon definicja1
System Horizon - definicja

 • System HORIZON został oparty na bazie architektury klient-serwer. Klientami systemu mogą być wszystkie PC pracujące pod systemami operacyjnymi aplikacji HORIZON-a.

 • Ważnym jego atutem jest wykorzystanie standardu MARC, przede wszystkim UNIMARC i USMARC oraz interfejsu Z39.50 do komunikacji z innymi systemami. System HORIZON umożliwia pełne uwierzytelnianie użytkowników na podstawie ich identyfikatorów i haseł umieszczonych w bazie danych. HORIZON udostępnia zarówno dane multimedialne jak i pełnotekstowe baz danych.


Pocz tek prac w bibliotece u niwersyteckiej
Początek prac w Bibliotece Uniwersyteckiej

 • 1996 r. powołano komórkę organizacyjną mającą bezpośrednio zajmować się wdrożeniem systemu bibliotecznego, Samodzielną Sekcję do Spraw Komputeryzacji.

 • W 1997 zainstalowano w Bibliotece Uniwersyteckiej serwer, na którym oprócz bazy Biblioteki umieszczono bazy Biblioteki Akademii Muzycznej, Biblioteki Akademii Sztuk Pięknych oraz Biblioteki Raczyńskich.


Wdro enia
Wdrożenia

 • 1. W 1998 r. rozpoczęto prace w module katalogowania od opracowywanie wydzielonego księgozbioru dydaktycznego, udostępnianego bezpośrednio w wypożyczalni.

 • Przeprowadzono selekcję księgozbioru głównego, zgromadzonego w magazynach zamkniętych pod kątem wyodrębnienia z niego podręczników i umieszczenia ich w księgozbiorze wypożyczalni.


Wdro enia1
Wdrożenia

 • Od 1 stycznia 1999 r. zakończono opracowywanie księgozbioru w sposób tradycyjny, na kartach katalogowych i rozpoczęto katalogowanie nowych nabytków w systemie komputerowym.

 • Uruchomiono również moduł gromadzenia zbiorów oraz częściowo moduł czasopism skupiając się głównie na tworzeniu opisów bibliograficznych czasopism bieżąco wpływających do biblioteki.


Wdro enia2
Wdrożenia

 • W 1999 r. w module gromadzenia komputerowo opracowywane będą jedynie druki zwarte.

 • Równolegle z pracami związanymi z wdrożeniem katalogowania wydawnictw zwartych postępowały prace dotyczące wdrożenia modułu czasopism w Bibliotece Uniwersyteckiej.

 • Wdrożenie modułu czasopism przebiegało dużo wolniej.


Wdro enia3
Wdrożenia

 • Od początku roku 1999 r. rozpoczęto wprowadzanie do bazy opisów wydawnictw ciągłych na bieżąco wpływających do biblioteki.

 • Wdrażanie modułu udostępniania zbiorów rozpoczęto w lipcu 1999 r.

 • Pracownicy bibliotek systemu bibliotecznego we wrześniu 1999 roku zarejestrowali, posługując się listami dostarczonymi z dziekanatów, konta dla około 4 tys. studentów pierwszego roku studiów.


Wdro enia4
Wdrożenia

 • W październiku 1999 roku, po oddaniu do użytku nowych pomieszczeń wypożyczalni, rozpoczęto w Bibliotece Uniwersyteckiej udostępnianie zbiorów w oparciu o system komputerowy.

 • Na początku roku 2000 rozpoczęto wydruki monitów. Na początek roku akademickiego 2000/2001 przewidziano uruchomienie możliwości samodzielnego zamawiania przez czytelników wypożyczonych pozycji.

 • Postanowiono opracowywać księgozbiór aktywny - zamawiany przez czytelników.


Wdro enia5
Wdrożenia

 • Od stycznia 1999 roku zaplanowano cykl wdrożeń do modułu katalogowania w bibliotekach systemu.

 • Dalsze wdrożenia w sieci bibliotek systemu uzależnione są w dużym stopniu od następujących elementów:

 • - uzupełnienie lub modernizacja sprzętu komputerowego;

 • - podłączenie kolejnych bibliotek do sieci uniwersyteckiej;

 • - dokończenie instalacji lub aktywacja zamontowanych gniazd komputerowych;

 • - dalsze szkolenia pracowników systemu bibliotecznego.


Dotychczasowe skutki i efekty wprowadzenia komputeryzacji
DOTYCHCZASOWE SKUTKI I EFEKTY WPROWADZENIA KOMPUTERYZACJI

 • Nastąpiło ujednolicenie zasad katalogowania i klasyfikowania księgozbioru oraz powstanie wspólnej bazy katalogowej dla wszystkich bibliotek systemu bibliotecznego Uczelni.

 • Umożliwiono przejmowania opisów bibliograficznych z innych systemów katalogowych.

 • Powołano stanowisko zastępcy dyrektora do spraw komputeryzacji systemu biblioteczno - informacyjnego Uniwersytetu.


Dotychczasowe skutki i efekty wprowadzenia komputeryzacji1
DOTYCHCZASOWE SKUTKI I EFEKTY WPROWADZENIA KOMPUTERYZACJI

 • Utworzono zespół do spraw komputeryzacji oraz przeorganizowano Oddział Czasopism i Wydawnictw Ciągłych.

 • Wprowadzono regulamin udostępniania zbiorów przewiduje możliwość wypożyczania książek z księgozbioru głównego wydanych po 1970 roku.


Perspektywy
Perspektywy

 • Na kolejne lata planowane jest podjęcie następujących działań:

 • - Wdrożenie w całości modułu czasopism w Bibliotece Uniwersyteckiej;

 • - Wdrożenie systemu HORIZON w Oddziale Zbiorów Specjalnych;

 • - Uruchomienie systemu zamawiania przez PAC;

 • - Uruchomienie modułu zamawiania z magazynu zamkniętego;

 • - Uruchomienie rejestracji wypożyczeń w czytelniach Biblioteki Uniwersyteckiej;

 • - Dokończenie konwersji księgozbiorów z systemu SOWA;

 • - Uruchomienie modułu udostępniania zbiorów w kolejnych bibliotekach systemu bibliotecznego;

 • - Wdrożenie podsystemu LEKTURY w oparciu o system HORIZON.


R d a elektroniczne dost pne ze strony domowej biblioteki g wnej politechniki pozna skiej
Źródła elektroniczne dostępne ze strony domowej Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej


Zmiany organizacyjne spowodowane komputeryzacj
Zmiany organizacyjne spowodowane komputeryzacją Biblioteki Głównej

 • Za całość wdrożenia uczyniono odpowiedzialnym bibliotekarza systemowego.

 • Do pracy w systemie HORIZON przystąpiło wraz z Biblioteką Uniwersytecką dwadzieścia osiem bibliotek systemu bibliotecznego Uczelni i niebawem przystąpią kolejne.

 • Kontrolę wprowadzanych opisów bibliograficznych oraz opiekę merytoryczną powierzono pracownikom Oddziału Opracowania Alfabetycznego Zbiorów.


Zmiany organizacyjne spowodowane komputeryzacj1
Zmiany organizacyjne spowodowane komputeryzacją Biblioteki Głównej

 • Pracownicy Oddziału Opracowania Rzeczowego Zbiorów udzielają konsultacji i kontrolują hasła przedmiotowe tematycznie odpowiadające ich zakresowi pracy.

 • Ważnym aspektem było ustalenie drogi książki w bibliotece, rozpoczynając od momentu jej wpływu do biblioteki aż do ustawienia jej na półce w magazynie.


Zmiany organizacyjne spowodowane komputeryzacj2
Zmiany organizacyjne spowodowane komputeryzacją Biblioteki Głównej

 • Postanowiono o zaniechaniu wypełniania tzw. druków obiegu książki, które okazały się zbyteczne.

 • Postanowiono o zaniechaniu wypełniania ręcznego inwentarzy bibliotecznych. Od początku roku 1999 rejestracja majątku biblioteki odbywa się już tylko w systemie komputerowym.

 • Powołano w ramach Oddziału Katalogów Zespół do spraw retrokonwersji powierzając mu wraz z początkiem roku akademickiego 1999/2000 bardzo odpowiedzialne i pracochłonne zadanie opracowywania pozycji zwartych zamawianych przez czytelników.

 • Wprowadzono komputerową rejestrację wypożyczeń dla studentów oraz dla osób, które uporządkowały zaległości w wypożyczeniach w starym systemie rewersowym.

 • Kolejnym krokiem było przekształcenie Oddziału Opracowania Wydawnictw Ciągłych w Oddział Czasopism i Wydawnictw Ciągłych.


Monity w systemie horizon instrukcja
Monity w systemie Horizon - instrukcja Biblioteki Głównej

 • INSTRUKCJE TWORZENIA REKORDÓW BIBLIOGRAFICZNYCH WYDAWNICTW ZWARTYCH W SYSTEMIE HORIZON:

 • tworzenie i wypełnianie rekordu zasobu

 • kontrola rekordów po konwersji z Biblioteki Instytutu Historii

 • kopiowanie rekordów z bazy UMK w Toruniu

 • pole 008

 • prace współwydane

 • wydawnictwa seryjne

 • wydawnictwa wielotomowe

 • zasady doboru haseł


Dzi kuj za uwag
Dziękuję za uwagę! Biblioteki Głównej


ad