barnehagesektoren pr 20 september 2006 kor langt er det eigentleg igjen n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Barnehagesektoren pr. 20. september 2006: Kor langt er det eigentleg igjen?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

Barnehagesektoren pr. 20. september 2006: Kor langt er det eigentleg igjen? - PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

Barnehagesektoren pr. 20. september 2006: Kor langt er det eigentleg igjen?. Gardermoen 23. oktober 2006 - Yngve K. Frøyen. Tilbodet. Behovet. Etterspurnaden. Familietilhøve Arbeidssituasjonen Butilhøve; bustad og nærmiljø, leikekameratar Barnet sin alder

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Barnehagesektoren pr. 20. september 2006: Kor langt er det eigentleg igjen?' - danton


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
barnehagesektoren pr 20 september 2006 kor langt er det eigentleg igjen

Barnehagesektoren pr. 20. september 2006:Kor langt er det eigentleg igjen?

Gardermoen 23. oktober 2006 - Yngve K. Frøyen

slide2

Tilbodet

Behovet

Etterspurnaden

slide3
Familietilhøve
 • Arbeidssituasjonen
 • Butilhøve; bustad og nærmiljø, leikekameratar
 • Barnet sin alder
 • Trygd, løn, permisjonsordningar etc (foreldrepermisjonar, tidskonto, kontantstøtte mm kjem inn her)
 • Haldningar til tilsyns/omsorgsfunksjonen
 • Etc etc…
slide4
Prisen
 • Tilgjenge lokalt, avstander
 • Omfang av tilbodet (heiltid/deltid, kveld, natt, helg…)
 • Type tilbod; innhald, kvalitet
 • Alternativt tilbod; innhald, kvalitet, tilgjenge, pris
 • Etc etc…
kvifor blir ventelistene ikkje kortare n r vi byggjer ut
Kvifor blir ventelistene ikkje kortare når vi byggjer ut?
 • Demografi (fødselstal, flytting)
 • ”Tilbodet skaper sin eigen etterspurnad”
 • Prisendring
eit tenkt eksempel f rsituasjonen
Eit tenkt eksempel…førsituasjonen:
 • Kommune A
 • Full behovsdekning
 • Full kapasitetsutnytting

50 barn flyttar

 • Kommune B
 • Full behovsdekning
 • Full kapasitetsutnytting
ettersituasjonen
Ettersituasjonen
 • Nettoresultat:
 • Uendra tal på barn
 • Uendra kapasitet
 • Fleire på venteliste
 • Kommune A
 • 50 barn på venteliste
 • Kommune B
 • Full behovsdekning
 • Overkapasitet
dersom den store kapasitetsveksten hadde vore fordelt berre til nye barn i barnehage
Dersom den store kapasitetsveksten hadde vore fordelt berre til nye barn i barnehage:
 • Likt på alle årskull (mht oppholdstid): 13.850 nye barn skulle fått plass hittil i 2006
 • Likt på årskull hhv under og over 3 år: 12.400 nye barn skulle fått plass hittil i 2006
 • Men eigentleg får vi ”berre” ca 4750 barn ekstra.
 • Kva er grunnen til det?
korleis definerer kommunane kva som inng r i full behovsdekning
Korleis definerer kommunane kva som inngår i ”full behovsdekning”?
 • I forhold til geografi
 • I forhold til type barnehage
 • I forhold til timeomfang (heildags/deltids)
 • Dessutan: kor lang tid etter ein søknad skal det gjevast eit tilbod?
mange kommunar held igjen igjen i forhold til tilby full fleksibilitet eller full breidde
Mange kommunar ”held igjen” igjen i forhold til å tilby ”full fleksibilitet” eller ”full breidde”:
p den andre sida av skalaen
På den andre sida av skalaen:
 • 198 kommunar har 1 eller ingen barn på venteliste
 • I mange av desse kommunane er folketalet på veg ned. I fleire er det truleg overkapasitet i barnehage
 • Men: det er likevel planlagt utbygd 276 plassar ut året i desse kommunane (Føre var? Kvalitetsheving?)
faktorar som peikar i retning av at dagens ventelister kan vere for lange
Faktorar som peikar i retning av at dagens ventelister kan vere for lange
 • Vi veit at ein del set seg på venteliste ”for å vere på den sikre sida” – for ein etterspørsel lenger inn i framtida, f.eks i samband med framtidig flytting. I alt 7.300 barn fekk eit tilbod ved hovudopptaket som dei seinare takka nei til.
 • Dobbeltelling førekjem – bl.a. fordi folk søkjer i fleire kommunar samtidig. Har kommunane full oversikt? Summen av ventelister og barn som alt har barnehageplass er av og til større enn talet på barn i kommunen. Summen av slike tilfelle er i dag minst 1200 barn.
 • Andre søkjer sjølv om dei alt har eit tilbod – for å få endra plass. Pr 20. september var dette 11.500 barn. Vi har mistanke om at nokre av desse også er registrerte på ordinære ventelister.
 • Totaleffekten av dette: enno ukjend
faktorar som peikar i retning av at ventelistene kan bli lengre i framtida
Faktorar som peikar i retning av at ventelistene kan bli lengre i framtida
 • Det er mange ”0-åringar” på ventelister. Dersom foreldrepermisjonar blir brukt meir fleksibelt (tidskonto), kan det tale for at fleire vil ønskje eit barnehagetilbod alt før eittårsdagen.
 • Dersom fleire kommunar går over til å knytte full behovsdekning til lågare geografisk nivå (t.d. skolekrets), eller til større breidde i tilbodet, vil det kunne medføre lengre ventelister.
 • Det er aukande etterspørsel etter heildagsplassar. På den andre sida: ”grensa” er snart nådd for kor mykje timetalet kan auke.
 • Dersom prisen blir ytterlegare redusert vil fleire ønskje seg barnehageplass, og fleire vil ønskje lengre opphaldstider.
kor langt kjem vi i r
Kor langt kjem vi i år?
 • 219 kommunar har ”full behovsdekning”
 • 20 kommuner når målet i løpet av hausten 2006
 • Desse 239 utgjer 55% av talet på kommunar, men…
 • …berre 24,5% av totalt barnetal
kor langt kjem vi i r forts
Kor langt kjem vi i år? (forts…)
 • 18.000 ventelisteplassar pr. september 2006
 • 5.300 heltidsplassar blir bygde ut resten av året – kor mange barn utgjer dette?
 • Aktivitetsvekst tilsvarande ca 9100 heltidsplassar første 9 månader av 2006, resulterte i auke på ca 4.750 barn
leik med tal kva kan effekten vere av 5300 nye heltidsplassar bygd i september desember 2006
Leik med tal: kva kan effekten vere av 5300 nye heltidsplassar, bygd i september-desember 2006?
 • Dersom nybygd kapasitet blir gjeve berre ”nye” barn, med samansetjing av opphaldstid som for alle barn i barnehage: kanskje 7.000 nye barn ut året
 • Dersom forholdet mellom kapasitet til ”nye” og auka opphaldstid til ”eksisterande barnegruppe” blir som i første 9 mnd: kanskje 2.800 nye barn
 • Dersom overgang til lengre opphaldstid vedvarer i same tempo som hittil i år: kanskje 1.100 nye barn
 • Erfaringane frå 2004-5 tyder på eit resultat i øvre del av dette intervallet. Det skuldast at mesteparten av endringane i opphaldstid blir gjort i samband med hovudopptaket. Deretter kjem kapasitetsveksten dei nye barna til gode
kven er det som ikke kjem i m l i l pet av 2007
Kven er det som ikke kjem i mål i løpet av 2007?
 • Dei 10 med høgst ventelistetall i år
 • Lista er dominert av ”sentrale austland”
det er dei store kommunane som dr yer
Det er dei store kommunane som ”drøyer”
 • Dei 239 kommunane som er i mål i løpet av 2006 utgjer berre ca 25% av talet på barn
 • Berre 47 kommunar (11%) når ikkje målet i løpet av 2007,men desse utgjer 30% av talet på barn – og Oslo er blant dei
 • Dei 145 kommunane som fullfører i løpet av 2007 utgjer 45% av totalt barnetal
har kommunane planar for kome i m l
Har kommunane planar for å kome i mål?
 • 273 kommunar har planar for korleis dei skal nå full dekning, 77 har ikkje, 81 svarer ikkje på spørsmålet
 • De som ikkje svarer har allereie full behovsdekning, eller vil nå det i løpet av 2006
 • Evna til å nå i mål innan 2007 er ikkje eit resultat av manglande planar: av dei som ikkje har planar seier 90% at dei når målet innan 2007, mens andelen blant dei som har planar er 85%. Kanskje indikerer det at realismen er litt større?
 • Kanskje er kommunens økonomiplan viktigare: av kommunane som har forankra utbyggingsplanen i økonomiplanen, er det 11% som ikkje når i mål innan 2007, mens talet er 22% for dei som ikkje har slik forankring
kommunane meiner at niv et for full behovsdekning er
Kommunane meiner at nivået for full behovsdekning er
 • Gjennomsnittlig
  • Ca 77% for 1-2-åringar (i dag: 58%)
  • Ca 92% for 3-5-åringar (eksakt likt dagens nivå)
 • Det er praktisk talt ingen forskjell mellom gjennomsnittet for kommunar med full dekning i dag, og kommunar som forventar å nå full dekning seinare
midlertidige lokale
Midlertidige lokale
 • Kommunane som treng å byggje ut mest, klarar det ikkje utan å tilby plassar i midlertidige lokale:
  • 4800 plasser ligg i midlertidige lokale, i til saman 106 kommunar (25%)
  • Blant dei 10 kommunane med høgst utbyggingstakt nyttar 7 midlertidige lokale
  • Til saman har desse 10 kommunane nesten 2600 plassar i midlertidige lokale
kommunane har alts sett opp tempoet
Kommunane har altså sett opp tempoet
 • Men både hittil i 2006, og ut året (resten av 2006) aukar dei private plassane mest