collaborative creation of sme business intelligence in russia first 2011 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Collaborative Creation of SME-business Intelligence in Russia FIRST 2011 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Collaborative Creation of SME-business Intelligence in Russia FIRST 2011

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 6
Download Presentation

Collaborative Creation of SME-business Intelligence in Russia FIRST 2011 - PowerPoint PPT Presentation

dante
107 Views
Download Presentation

Collaborative Creation of SME-business Intelligence in Russia FIRST 2011

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Collaborative Creation of SME-business Intelligence in RussiaFIRST 2011 Maija Kärnä OVET-seminaari 21.3.2012

  2. Projekti-idea Markkinaselvitysten tekeminen pirkanmaalaisille pienille ja keskisuurille metsä- ja paperialan yrityksille

  3. FIRST-osapuolet St. Petersburg State Technological University of Plant Polymers TAMK -Liiketalous -Metsätalous -Paperitekniikka FIRST St. Petersburg State Forest Technological University

  4. FIRST-yhteistyön rakenne • Esityö • SuomalaisetopiskelijattutustuivatVenäjäänmarkkina-alueena; yritysneuvottelut • Intensive week – Pietari (FIRST-rahoitus) • Ryhmäytyminen, yhteistyönsuunnittelu • Yhteistyöverkonyli • PietarilaistenpartnerienvierailuSuomessa • Raporttienviimeistely; esittelyyritystenedustajille

  5. FIRST-projekti oppimisympäristönä

  6. FIRST-projektin tavoitteet korkeakoulun näkökulmasta • Tarjota opiskelijoille uudenlainen monialainen ja -kulttuurinen, työelämälähtöinen oppimisympäristö • Kehittää opintojaksoyhteistyön syvyyttä venäläisten partnerien kanssa • Kansainvälisen projektiosaamisen lisääminen • Kehittää uusia yhteistyön muotoja venäläisten partnereiden kanssa • Mukana olleiden opettajien Venäjän markkina-osaamisen lisääminen • Opettajien verkostojen luominen yrityksiin ja korkeakoulujen edustajiin