slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
บทที่ 1 ระบบสารสนเทศ และบทบาทของนักวิเคราะภPowerPoint Presentation
Download Presentation
บทที่ 1 ระบบสารสนเทศ และบทบาทของนักวิเคราะà¸

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

บทที่ 1 ระบบสารสนเทศ และบทบาทของนักวิเคราะภ- PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

บทที่ 1 ระบบสารสนเทศ และบทบาทของนักวิเคราะห์ระบบ. Information Systems and The Role of the Modern Systems Analyst. วัตถุประสงค์. อธิบายความหมายของการวิเคราะห์และออกแบบระบบได้ อธิบายบทบาทของนักวิเคราะห์ระบบและบุคลากรต่าง ๆ ขององค์กรในการพัฒนาระบบสารสนเทศได้

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'บทที่ 1 ระบบสารสนเทศ และบทบาทของนักวิเคราะà¸' - dante


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

บทที่ 1 ระบบสารสนเทศและบทบาทของนักวิเคราะห์ระบบ

Information Systems and The Role of the Modern Systems Analyst

slide2
วัตถุประสงค์
 • อธิบายความหมายของการวิเคราะห์และออกแบบระบบได้
 • อธิบายบทบาทของนักวิเคราะห์ระบบและบุคลากรต่าง ๆ ขององค์กรในการพัฒนาระบบสารสนเทศได้
 • อธิบายความแตกต่างระหว่างระบบสารสนเทศแต่ละชนิดได้
slide3
ความหมายของระบบ
 • ระบบ (System) คือกลุ่มขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน โดยแต่ละองค์ประกอบจะทำงานร่วมกันเพื่อจุดประสงค์เดียวกัน
slide4
ระบบงานคอมพิวเตอร์
 • ประกอบด้วย Hardware Software และpeopleware ทำงานประสานกันโดยมีวัตถุประสงค์ในการประมวลผลให้ได้ผลลัพธ์ตรงตามความต้องการ

Hardware

Software

Peopleware

slide5
ภาพรวมของระบบ

Feedback

Subsystem

Subsystem

Monitoring

Subsystem

Boundary/Organization

Environment

ระบบที่ดีจะต้องออกแบบให้ระบบย่อย มีความเป็นอิสระกันมากที่สุด

slide6
ประเภทของระบบ
 • ระบบปิด (Closed System)
 • ระบบเปิด (Open System)
business system
ระบบธุรกิจ (Business System)
 • ตัวอย่างระบบย่อยในระบบธุรกิจ
  • ระบบการผลิต
  • ระบบการตลาด
  • ระบบบัญชี
  • ระบบสินค้าคงคลัง
  • ระบบบริหารงานบุคคล
slide8

Supplier

Purchase part

Orders to supplier

Finished goods

Actual and

Production design

Production

Sale

Delivery

Product

Service

forecasted

design

orders

Finished goods

Service requests

orders

Customer

Equipment

information

preferences

รูปแสดงกระบวนการทำงานในระบบธุรกิจรูปแสดงกระบวนการทำงานในระบบธุรกิจ
slide9
องค์กรและระบบสารสนเทศองค์กรและระบบสารสนเทศ
 • องค์กร เป็นโครงสร้างสังคมที่เป็นทางการ ประกอบด้วยกลุ่มคนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปมาทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกัน
 • องค์กรถือว่าเป็นระบบหนึ่ง
 • องค์กรต้องการสารสนเทศเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
information system
ระบบสารสนเทศ (Information System)
 • เป็นระบบที่ประกอบด้วย ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล แล้วนำมาผ่านการประมวลผล ได้ผลลัพธ์เป็นสารสนเทศ เพื่อนำมาใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจ
 • ระบบสารสนเทศประกอบด้วยส่วนประกอบ 5 ส่วน คือ Hardware, Software, Data, Peopleware, Procedure
slide12
ชนิดของระบบสารสนเทศ
 • Transaction Processing System : TPS
 • Management Information System : MIS
 • Decision Support System : DSS
 • Group Decision Support System : GDSS
 • Geographic Information System : GIS
 • Executive Information System : EIS
 • Artificial Intelligence : AI
 • Office Information System : OIS หรือ

Office Automation System : OAS

slide14
การวิเคราะห์ระบบ
 • เป็นการศึกษาถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบงานปัจจุบัน (Current system) เพื่อออกแบบระบบการทำงานใหม่ (New System) โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงแก้ไขระบบงานเดิมให้ดีขึ้น
slide15
เหตุผลในการพัฒนาระบบงานใหม่เหตุผลในการพัฒนาระบบงานใหม่
 • ปรับปรุงการบริการแก่ลูกค้า
 • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
 • เพิ่มกระบวนการควบคุมการทำงาน
 • ลดต้นทุนการดำเนินการ
 • ต้องการสารสนเทศมากขึ้น
system analyst sa
นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst :SA)
 • คือผู้ทำหน้าที่ศึกษาปัญหาและความต้องการขององค์กร ด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าช่วยแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ
slide17
การศึกษาปัญหามีขั้นตอนดังนี้การศึกษาปัญหามีขั้นตอนดังนี้
 • ศึกษาและทำความเข้าใจกับปัญหา
 • ตรวจสอบถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการแก้ไขปัญหา และความคุ้มค่าต่อการลงทุน
 • กำหนดความต้องการสำหรับแก้ปัญหาล
 • สร้างแนวทางการแก้ไขปัญหา หลาย ๆ ทางเลือก
 • กำหนดรายละเอียดของแนวทางการแก้ปัญหา
 • นำแนวทางไปปฏิบัติ
 • ติดตามผล
slide18
ความรู้และทักษะของนักวิเคราะห์ระบบความรู้และทักษะของนักวิเคราะห์ระบบ
 • ความรู้ทางเทคนิค
 • ความรู้ทางธุรกิจ
 • ความด้านคนและทีมงาน
 • ความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณในอาชีพ
slide19
คำถามท้ายบทที่ 1
 • ยกตัวอย่างระบบในชีวิตประจำวัน และอธิบายว่าทำไมถึงคิดว่าเป็นระบบ
slide20
ใบงานที่ 1
 • แบ่งกลุ่ม ๆ ละ 6 - 8 คนทำ Project การวิเคราะห์และออกแบบระบบ โดยเลือกระบบงานตัวอย่าง 1 ระบบจาก
  • ระบบซื้อขาย
  • ระบบเช่า-คืน
  • ระบบหอพัก
  • ระบบคลินิก
  • ระบบรับซ่อม