Secretariat general UPT - PowerPoint PPT Presentation

secretariat general upt n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Secretariat general UPT PowerPoint Presentation
Download Presentation
Secretariat general UPT

play fullscreen
1 / 16
Secretariat general UPT
47 Views
Download Presentation
dante-martinez
Download Presentation

Secretariat general UPT

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Secretariat general UPT

 2. Proces de învăţământ 1 • în acord cu prevederile Declaraţiei de la Bologna şi ca o consecinţă a Legii nr.288/24.06.2004 privind Organizarea Studiilor Universitare în Romania, în universitatea noastră a demarat un amplu proces de redefinire a ofertei educaţionale; • s-au promovat începând cu concursul de admitere studiile universitare de lungă durată în detrimentul celor de scurtă durată de tip colegiu; s-a susţinut, în marea majoritate, numai acele domenii /specializari ce au audienţă în rândul studenţilor, sunt solicitate pe piaţă, şi întrunesc condiţiile reorganizării lor în studii universitare de lungă durată (informatică, tehnologii audio-video şi multimedia ,administraţie publică locală); • s-a adaptat oferta educaţională şi curricula la specializările postuniversitare de tip master în relaţie cu cerinţele mediului socio-economic şi având în vedere preocupările şi domeniile prioritare din activităţile doctorale proprii;

 3. Proces de învăţământ 2 • s-a dezvoltat componenţa “educaţie permanentă“ a procesului de învăţământ, prin promovarea unor oferte de interes deosebit: • Management competitiv în administraţie publică; • Management competitiv resurse umane, financiare şi marketing • Geodezie şi cadastru • Metode moderne de construcţie şi întreţinere a drumurilor • a continuat dezvoltarea învăţământului la distanţă, crescând semnificativ numărul de studenţi care învaţă în această tehnologie didactică şi îmbunătăţindu-se substanţial zestrea de materiale suport de învăţare; • a crescut gradul de ocupare a cifrei de şcolarizare alocată în regim fără taxă şi, de asemenea, numărul de locuri cu taxă;

 4. Proces de învăţământ 3 • s-a lărgit scara de utilizare în procesul de învăţământ a tehnologiei moderne audio, video şi multimedia (medii informatice de simulare, videoproiectoare, etc.); • s-a generalizat gestiunea informatizată a şcolarităţii inclusiv din punct de vedere financiar-contabil, universitatea noastră având la ora actuală cel mai complet program de acest gen din ţară; • a continuat procesul dezvoltării de programe comune de studiu cu alte universităţi de prestigiu din Europa având ca obiectiv susţinerea mobilităţii studenţilor şi cadrelor didactice precum şi obţinerea de diplome comune; în acest context menţionăm participarea unui numar de 70 studenţi şi 50cadre didactice la programele europene Socrates-Erasmus la universităţi din Franţa, Germania, Itailia, Marea Britanie, Grecia , Finlanda, Austria, Portugalia, Olanda şi Belgia, şi încheierea acordurilor de cooperare pentru obţinerea diplomelor comune cu ENSAM CLUNY şi ENST BRETAGNE din Franţa; deasemnea un numar important de studenti straini au beneficiatîn condiţii de reciprocitate de stagii de studiu în universitatea noastră;

 5. Proces de învăţământ 4 • s-a continuat linia din anii precedenţi în privinţa acordării deburse, reuşindu-se în mod raţional atât ajutorarea studenţilor cu statut social precar, cât şi recompensarea celor cu rezultate bune şi foarte bune la învăţătură; • s-au intensificat eforturile pentru asigurarea unor condiţii de studiu şi acces la informaţii, mai bune, prin îmbunătăţirea activităţii şi dotării Bibliotecii Universităţii şi introducerea serviciilor de internet în căminele Politehnicii

 6. Admitere 2004Cifre de şcolarizare 2005

 7. Secretariat general UPT • Continuarea introducerii şi aplicării Programului de Gestiune a Şcolarităţii la facultăţile UPT, prin generarea în sistem informatic a încasărilor de taxe de studiu ; • Generalizarea plăţii burselor studenţeşti prin intermediul cardului; • Asigurarea susţinerii activităţii didactice; • Elaborarea şi eliberarea actelor de studii în sistem computerizat; • Elaborarea şi întocmirea situaţiilor statistice complexe solicitate de către MEC, CNCSIS, CNFIS, etc., pe baza cărora se realizează finanţarea universităţii; • Elaborarea şi gestionarea de acorduri şi programe de cooperare cu universităţi din spaţiul european şi de pe alte continente (Leonardo da Vinci, Socrates - Erasmus, CEEPUS, Copernicus, DAAD, AUF etc); • Coordonarea ceremoniilor de acordarea a titlurilor onorifice ale UPT; • Asigurarea organizării vizitelor oficiale în Universitatea “Politehnica” din Timişoara de către autorităţile române şi din străinătate; • Coordonarea şi acordarea burselor speciale şi ajutoare financiare acordate de Guvernul României (Euro 200 - achiziţie de calculatoare etc).

 8. Studenţi fără taxă

 9. Studenţi fără taxă

 10. Studenţi cu taxă

 11. Studenţi cu taxă

 12. Studenţi străini

 13. Absolvenţi 2004

 14. Nr. crt. Facultatea 2003 2004 Cu frecv. Fără frecv. Cont propriu valutar Cu frecv. Fără frecv. Cont Propriu Valutar 1. Automatică şi Calculatoare 1 21 - 2 23 2. Chimie Industrială şi Ingineria Mediului 8 17 - 17 27 1 3. Construcţii şi Arhitectură 2 18 - 5 29 - 4 Electronică şi Telecomunicaţii 1 18 - - 16 - 5. Electrotehnică 5 9 - 5 14 - 6. Hidrotehnică 3 16 - 4 15 - 7. Management în Producţie şi Transporturi - 4 - - 7 - 8. Mecanică 15 45 1 23 70 3 9. Inginerie Hunedoara - 1 - 2 1 - TOTAL 35 149 1 58 202 4 Doctorat

 15. Doctorat 2003 2004

 16. Anul Număr de acorduri 2000 14 2001 28 2002 25 2003 38 2004 52 Anul Număr de acorduri 2001 3 2002 5 2003 6 2004 Relaţii internaţionale • Acorduri Socrates/Erasmus • Alte acorduri interuniversitare 13