plyn renstv kontroln innost sei zam en na dodr ov n z kona 458 2000 sb n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PLYNÁRENSTVÍ kontrolní činnost SEI zaměřená na dodržování zákona č. 458/2000 Sb. PowerPoint Presentation
Download Presentation
PLYNÁRENSTVÍ kontrolní činnost SEI zaměřená na dodržování zákona č. 458/2000 Sb.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

PLYNÁRENSTVÍ kontrolní činnost SEI zaměřená na dodržování zákona č. 458/2000 Sb. - PowerPoint PPT Presentation


 • 73 Views
 • Uploaded on

PLYNÁRENSTVÍ kontrolní činnost SEI zaměřená na dodržování zákona č. 458/2000 Sb. Ing. Otta Hofman vedoucí oddělení plynárenství. Trh s plynem. Od 1. ledna 2006 jsou oprávněnými zákazníky všichni koneční zákazníci s výjimkou domácností

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PLYNÁRENSTVÍ kontrolní činnost SEI zaměřená na dodržování zákona č. 458/2000 Sb.


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
plyn renstv kontroln innost sei zam en na dodr ov n z kona 458 2000 sb

PLYNÁRENSTVÍ kontrolní činnost SEI zaměřená na dodržování zákona č. 458/2000 Sb.

Ing. Otta Hofman

vedoucí oddělení plynárenství

trh s plynem
Trh s plynem
 • Od 1. ledna 2006 jsou oprávněnými zákazníky všichni koneční zákazníci s výjimkou domácností
 • dodatkem ke smlouvě se uzavřená smlouva stává smlouvou o sdružených službách
 • zmíněná smlouva zavazuje obchodníka dodávat plyn a na vlastní jméno a účet zajistit přepravu, distribuci a uskladnění plynu.
 • Od 1. ledna 2007 jsou oprávněnými zákazníky všichni koneční zákazníci.
provozovatel distribu n soustavy soub n dr itel licence na obchod s plynem
Provozovatel distribuční soustavy (souběžný držitel licence na obchod s plynem)
 • Právo:
 • omezit nebo přerušit distribuci a dodávku plynu při neoprávněném odběru, neoprávněné distribuci. K neoprávněnému odběru patří odběr při opakovaném neplacení záloh nebo nezaplacení vyúčtování za odebraný plyn a odběr bez měřicího zařízení.
 • Povinnosti:
 • dodržovat parametry a zveřejňovat ukazatele kvality dodávek plynu
slide4
zřídit a provozovat sledování kvality plynu pokud nebudou dostačující místa provozovatele přepravní soustavy, který má tuto povinnost bez výhrad
 • zpracovat a zaslat MPO (do 6 měsíců po udělení licence na distribuci plynu) havarijní plán, který každoročně upřesňovat
 • připojit k distribuční soustavě každého, kdo o to požádá a splňuje podmínky připojení stanovené vyhláškou MPO č. 251/2001 Sb.
slide5
ve smyslu metodického pokynu MPO č. 1/2006 předávat MPO a ERÚ do 1.3. následujícího roku, zprávu o kvalitě a úrovni údržby distribuční soustavy
 • podle cenového rozhodnutí ERÚ č. 2/2001 ze dne 27. 2. 2001 se od 1. 4. 2001 účtuje množství dodané energie v kWh (namísto dosavadního vyjadřování v jednotkách objemových). Vyhláška MPO č. 251/2001 Sb. se odvolává na technická pravidla. Přepočty dodávek plynu na energetické jednotky řeší TPG 901 01.
kone n z kazn k opr vn n a chr n n
Konečný zákazník (oprávněný a chráněný)
 • Má právo na:
 • připojení odběrného plynového zařízení k distribuční soustavě při respektování vyhlášky MPO č. 251/2001 Sb.
 • Má povinnost:
 • udržovat odběrné plynové zařízení tak, aby neohrožovalo životy, zdraví a majetek osob, v případě závady tuto bez odkladu odstranit
 • na své náklady zajistit připojení odběrného plynového zařízení k distribuční soustavě (oprávněný zákazník).
plynovodn p pojka
Plynovodní přípojka
 • Začíná odbočením z distribuční soustavy a končí před hlavním uzávěrem plynu, za ním pokračuje odběrné plynové zařízení.
 • Nedojde-li k jiné dohodě, hradí plynovodní přípojku ten v jehož prospěch byla zřízena.
 • Vlastníkem je ten, kdo uhradil náklady na její zřízení, a který zajišťuje její provoz, údržbu a opravy.
 • Na základě písemné žádosti jejího vlastníka, je provozovatel distribuční soustavy povinen za úplatu přípojku provozovat, udržovat a opravovat.
vlastn k nemovitosti do kter je dod v n plyn kone n m z kazn k m
Vlastník nemovitosti, do které je dodáván plyn konečným zákazníkům
 • Je povinen:
 • tuto dodávku konečným zákazníkům umožnit
 • udržovat společné odběrné plynové zařízení ve stavu, který odpovídá právním předpisům, technickým normám a technickým pravidlům. Společné odběrné plynové zařízení je odběrné plynové zařízení, a to je zařízení počínaje hlavním uzávěrem plynu včetně zařízení pro konečné využití plynu.
st tn autorizace
Státní autorizace
 • Výstavba vybraných plynových zařízení daných zákonem č. 458/2000 Sb., je možná pouze na základě státní autorizace, kterou uděluje MPO.
 • Držitel státní autorizace je povinen bezodkladně písemně oznámit ministerstvu změny údajů uvedených v rozhodnutí, které uvádí vyhláška č. 118/2005 Sb.
 • V případě pochybnosti o nutnosti státní autorizace vydává MPO, na základě písemné žádosti, stanoviska.
ochrann p sma
Ochranná pásma
 • Zajišťují bezpečnost a spolehlivost provozu plynárenských zařízení.
 • Vznikají dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí na umístění plynárenských zařízení.
 • V ochranném pásmu plynárenských zařízení i mimo něj je zakázáno provádět činnosti, které by ohrozily jejich spolehlivost a bezpečnost provozu.
 • U nízkotlakých a středotlakých plynovodů a přípojek, v zastavěném území obce, je ochranné pásmo 1 m na obě strany od půdorysu.
slide11
Měření
 • Odběr plynu chráněnému zákazníkovi měří provozovatel soustavy vlastním měřicím zařízením, na svůj náklad zajišťuje jeho instalaci, údržbu a ověřování správnosti měření.
 • Provozovatel soustavy na náklad oprávněného zákazníka zajišťuje instalaci vlastního měřicího zařízení, které na svůj náklad udržuje a ověřuje správnost měření.
 • Na základě písemné žádosti konečného zákazníka musí provozovatel distribuční soustavy do 15 dnů vyměnit měřicí zařízení a zajistit ověření správnosti měření.
neopr vn n odb r
Neoprávněný odběr
 • Při opakovaném neplacení záloh nebo nezaplacení vyúčtování za odebraný plyn.
 • Odběr bez měřicího zařízení.
 • Při porušení zajištění měřicího zařízení proti neoprávněné manipulaci.
 • Připojení nebo odběr z části zařízení, kterou prochází neměřený plyn.
p elo ky plyn rensk ch za zen
Přeložky plynárenských zařízení
 • Přeložkou je změna trasy plynovodu nebo přípojky (její prodloužení nebo zkrácení).
 • Náklady hradí ten, kdo potřebu přeložky vyvolal. Přeložku zajišťuje vlastník plynovodu nebo přípojky.
 • Na přeložky vybraných plynových zařízení se státní autorizace na výstavbu nevyžaduje (vyhláška MPO č. 118/2005 Sb.).
smlouvy
Smlouvy
 • Stávající smlouva o dodávce plynu se dodatkem mění na smlouvu o sdružených službách dodávky plynu a je pokračováním dosavadního smluvního vztahu.
 • Nedílnou součástí smlouvy je nejen zmíněný dodatek, ale i obchodní podmínky sdružených služeb dodávky plynu.
 • Smlouvou o připojení se zavazuje provozovatel distribuční soustavy připojit k této soustavě provozovatele jiné distribuční soustavy nebo konečného zákazníka s tím, že mu bude uhrazen podíl na oprávněných nákladech na připojení.
bilan n centrum
Bilanční centrum
 • Obsah předávaných a přebíraných bilancí stanovuje vyhláška MPO č. 114/2005 Sb., která určuje podrobnosti o činnosti Bilančního centra a je pro ně závazná.
 • Na zmíněnou vyhlášku se neodvolává ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. u plynárenských podnikatelů a obchodníků s plynem, pro které tak závazná není.
 • Zmíněná vyhláška je závazná pro oprávněné zákazníky v případě využití práva změny dodavatele plynu.
lok ln distribu n soustavy
Lokální distribuční soustavy
 • Lokální distribuční soustavu definuje vyhláška ERÚ č. 673/2004 Sb.
 • Provozovatel lokální distribuční soustavy může být držitelem licence na distribuci plynu, nebo souběžným držitelem licence na distribuci plynu a licence na obchod s plynem.
 • Na rozdíl od provozovatele regionální distribuční soustavy, který musí oddělit činnost distribuce a obchodu od 1. 1. 2007, provozovatel lokální distribuční soustavy musí vést jen oddělenou evidenci tržeb, nákladů a výnosů za jednotlivé licencované činnosti (vyhláška č. 439/2001 Sb.).
slide17
Od 1. 1. 2005 může prodávat zemní plyn konečným zákazníkům pouze držitel licence na obchod s plynem

(§ 61 odst. 1 písm. a zákona č. 458/2000 Sb.).

 • Licence se podle zmíněného zákona neuděluje na činnost, kdy odběratel poskytuje odebraný plyn osobě prostřednictvím vlastního nebo jím provozovaného odběrného zařízení, přičemž náklady na nákup plynu pouze rozúčtuje a nejedná se o podnikání (§ 3 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb.).
 • Striktní vyžadování licence na obchod s plynem vedlo k jednání ERÚ a skupiny RWE, jehož závěrem bylo, že zmíněnou problematiku vyřeší ERÚ do konce roku 2006.