Rozliczanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1, 1.3.1 i 1.3.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna...
Download
1 / 44

O?rodek Przetwarzania Informacji - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

Rozliczanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1, 1.3.1 i 1.3.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 Rozliczanie projektów i weryfikacja płatności. Ośrodek Przetwarzania Informacji. Warszawa, 17.10.2012. Definicje.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'O?rodek Przetwarzania Informacji' - danil


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
O rodek przetwarzania informacji

Rozliczanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1, 1.3.1 i 1.3.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013

Rozliczanie projektów i weryfikacja płatności

Ośrodek Przetwarzania Informacji

Warszawa, 17.10.2012


O rodek przetwarzania informacji

Definicje 1.3.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013

 • Płatność – przekazanie beneficjentowi środków stanowiących dofinansowanie projektu.

 • Dokumenty potwierdzające wydatki – dokumenty potwierdzające zawarcie umów, dokumenty potwierdzające fakt poniesienia wydatków, dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty.

 • Wniosek o płatność – wniosek według określonego schematu, zatwierdzonego przez MRR, składany w formie elektronicznej i papierowej w OPI

 • Generator wniosków – Generator Wniosków o Płatność, dostępny na stronach MRR, umożliwiający przygotowanie wniosku w formie elektronicznej.

Warszawa, 17.10.2012

1

Ośrodek Przetwarzania Informacji


O rodek przetwarzania informacji

Wniosek o płatność 1.3.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013

 • Beneficjent składa wniosek w formie elektronicznej (generator wniosków o płatność) oraz papierowej. Należy pamiętać, że obie wersje muszą być tożsame , tzn. muszą posiadać te same sumy kontrolne. Ponadto wniosek o płatność na wydruku próbnym nie podlega weryfikacji.

 • Wniosek może dotyczyć zaliczki, refundacji, rozliczenia zaliczki, sprawozdania.

 • Do wniosku należy załączyć dodatkową tabelę (Tabela nr 1 –zestawienie kumulatywne wydatków w podziale na kategorie w ramach poszczególnych wniosków o płatność służąca do analizowania poprawności realizacji umowy o dofinansowanie), oświadczenie Beneficjenta wg przesłanego wzoru.

Warszawa, 17.10.2012

2

Ośrodek Przetwarzania Informacji


O rodek przetwarzania informacji

Warszawa, 17.10.2012 1.3.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013

3

Ośrodek Przetwarzania Informacji


O rodek przetwarzania informacji

Wniosek o płatność 1.3.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013

4. Beneficjent zobowiązany jest do składania wniosków o płatność raz na kwartał:

* w terminie 10 dni od dnia zakończenia kwartału kalendarzowego (danego okresu) – w przypadku Beneficjenta samodzielnie realizującego Projekt,

* w terminie 25 dni od dnia zakończenia kwartału kalendarzowego - w przypadku Beneficjenta realizującego Projekt w ramach konsorcjum.

Warszawa, 17.10.2012

4

Ośrodek Przetwarzania Informacji


O rodek przetwarzania informacji

Weryfikacja wniosku 1.3.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013

 • Instytucja Wdrażająca weryfikuje wniosek o płatność w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o płatność.

 • Instytucja Wdrażająca może zlecić weryfikację wniosku o płatność niezależnemu ekspertowi – wtedy termin weryfikacji może ulec wydłużeniu.

Warszawa, 17.10.2012

5

Ośrodek Przetwarzania Informacji


O rodek przetwarzania informacji

Uzupełnienie wniosku 1.3.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013

 • W przypadku, gdy wniosek o płatność zawiera braki lub błędy Beneficjent, na wezwanie Instytucji Wdrażającej, jest zobowiązany do poprawienia i uzupełnienia wniosku.

 • Beneficjent ma 7 dni liczonych od dnia doręczenia wezwania na dokonanie korekty.

Warszawa, 17.10.2012

6

Ośrodek Przetwarzania Informacji


O rodek przetwarzania informacji

Ponowna weryfikacja wniosku 1.3.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013

 • W przypadku konieczności dokonania korekt – termin weryfikacji wniosku zaczyna się liczyć ponownie od momentu złożenia kompletnego wniosku.

 • Oznacza to, że Instytucja Wdrażająca ma ponownie 14 dni na weryfikację wniosku.

 • W razie zaistnienia takiej konieczności, Instytucja Wdrażająca może dokonać ponownego wezwania do uzupełnienia dokumentów.

Warszawa, 17.10.2012

7

Ośrodek Przetwarzania Informacji


O rodek przetwarzania informacji

Wniosek rozliczający transzę zaliczki 1.3.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013

 • Wniosek o płatność rozliczający transzę zaliczki w całości, Beneficjent zobowiązany jest złożyć w terminie 120 dni od dnia jej przekazania na rachunek bankowy. Rozliczenie polega na wykazaniu we wniosku o płatność wydatków kwalifikowanych w wysokości zaliczki lub na zwrocie niewykorzystanych środków. W przypadku niezłożenia wniosku o płatność na pełną kwotę transzy zaliczki lub w obowiązującym terminie, od środków pozostałych do rozliczenia w ramach danej transzy nalicza się odsetki jak dla zaległości podatkowych liczone od dnia przekazania środków do dnia złożenia wniosku o płatność rozliczającego daną transzę zaliczki (§ 7 u. 7 Umowy o dofinansowanie)

Warszawa, 17.10.2012

8

Ośrodek Przetwarzania Informacji


O rodek przetwarzania informacji

Wniosek o płatność końcową 1.3.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013

Łącznie dofinansowanie przekazane Beneficjentowi w formie zaliczki i płatności pośrednich nie może przekroczyć 95% kwoty dofinansowania określonej w Umowie. Pozostała kwota dofinansowania będzie przekazana Beneficjentowi po zaakceptowaniu przez Instytucję Wdrażającą wniosku o płatność końcową.

2. Beneficjent jest zobowiązany do złożenia wniosku o płatność końcową nie później niż w dniu zakończenia okresu kwalifikowalności wydatków określonego dla każdego Projektu w Umowie o dofinansowanie.

Warszawa, 17.10.2012

9

Ośrodek Przetwarzania Informacji


O rodek przetwarzania informacji

Wniosek o płatność końcową c.d. 1.3.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013

 • 3. Przekazanie płatności końcowej następuje pod warunkiem zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego Projektu.

 • Do ostatniego wniosku o płatność Beneficjent dołącza pełną dokumentację finansową potwierdzającą przedstawione w tym wniosku o płatność wydatki.

 • Zaakceptowanie wniosku końcowego następuje po zakończeniu kontroli administracyjnej (zatwierdzenie dokumentacji finansowej do wniosku końcowego i wcześniejszych – dokumentacja wybrana losowo, po uzgodnieniu i zatwierdzeniu przepływów finansowych, zaakceptowanie zakresu rzeczowego projektu).

Warszawa, 17.10.2012

10

Ośrodek Przetwarzania Informacji


O rodek przetwarzania informacji

Wniosek o płatność końcową c.d. 1.3.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013

 • 6. Należy zwrócić szczególną uwagę na ostateczne rozliczenie projektu:

 • czy nie wystąpiły przekroczenia na kategoriach

 • czy zachowany został procent wydatkowania w kategoriach limitowanych.

Warszawa, 17.10.2012

11

Ośrodek Przetwarzania Informacji


O rodek przetwarzania informacji

Wniosek o płatność końcową c.d. 1.3.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013

7. W przypadku, gdy z wniosku o płatność końcową wynika, że część przekazanego dofinansowania nie została wydatkowana przez Beneficjenta, Beneficjent bez wezwania, wraz wnioskiem o płatność końcową zwraca na rachunki wskazane przez Instytucję Wdrażającą niewykorzystaną kwotę dofinansowania wraz z odsetkami bankowymi. Kwotę odsetek Benefeicjent dokumentuje wyciągiem bankowym z wyodrębnionego do obsługi zaliczek rachunku bankowego (§ XIV u. 7 Umowy o dofinansowanie).

W przeciwnym wypadku stosuje się art. 207 ustawy o finansach publicznych (§ XIV u. 8 Umowy o dofinansowanie).

Warszawa, 17.10.2012

12

Ośrodek Przetwarzania Informacji


O rodek przetwarzania informacji

Wypłata środków 1.3.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013

 • Instytucja Wdrażająca jest zobowiązana do wystawienia zlecenia płatności ze środków EFRR w ciągu 14 dni od dnia zatwierdzenia wniosku o płatność oraz przekazania dotacji celowej na rachunek bankowy Beneficjenta w możliwie najkrótszym terminie zsynchronizowanym z terminem przekazania przez Płatnika (Bank Gospodarstwa Krajowego) środków z EFRR.

Warszawa, 17.10.2012

13

Ośrodek Przetwarzania Informacji


O rodek przetwarzania informacji

Rachunki bankowe 1.3.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013

 • Beneficjent zobowiązany jest do otwarcia wyodrębnionego oprocentowanego rachunku bankowego wyłącznie do obsługi płatności zaliczkowych. Beneficjent działający w formie konsorcjum zapewnia, ze konsorcjanci również założą wyodrębnione oprocentowane rachunki bankowe do obsługi zaliczek.

 • Odsetki bankowe narosłe od kwot dofinansowania w formie zaliczki, przekazywanych w ciągu roku kalendarzowego na realizację Projektu (wg stanu na 31 grudnia danego roku), Beneficjent zobowiązany jest zwrócić do 15 stycznia następnego roku oddzielnym przelewem bankowym na rachunki bankowe wskazane przez Instytucję Wdrażającą.

Warszawa, 17.10.2012

14

Ośrodek Przetwarzania Informacji


O rodek przetwarzania informacji

Rachunki bankowe c.d. 1.3.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013

 • Wpłaty na wyodrębniony do obsługi zaliczki rachunek bankowy Beneficjenta mogą pochodzić wyłącznie od Instytucji Wdrażającej oraz Płatnika. Wpłaty na konta bankowe konsorcjantów wyodrębnione na potrzeby obsługi zaliczek mogą pochodzić jedynie od Beneficjenta.

 • Wydatki z wyodrębnionych na obsługę zaliczek rachunków bankowych zarówno Beneficjenta jak i jego konsorcjantów mogą być dokonywane wyłącznie na pokrycie wydatków kwalifikowanych, w tym przekazanie przez Beneficjenta zaliczki na rachunki konsorcjantów.

Warszawa, 17.10.2012

15

Ośrodek Przetwarzania Informacji


O rodek przetwarzania informacji

Ewidencja księgowa 1.3.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013

 • Beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej informatycznej ewidencji księgowej środków dotyczących realizowanego Projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i umożliwiającej identyfikację środków wydatkowanych na poszczególne zadania realizacji Projektu jak również kontrolę utrzymania proporcji pomiędzy płatnościami ze środków EFRR i dotacją celową.

 • W przypadku Projektu realizowanego w ramach Konsorcjum, powyższy obowiązek dotyczy również konsorcjantów.

 • Dla potrzeb rozliczania podatku od towarów i usług VAT Beneficjent (odpowiednio konsorcjant) zobowiązany jest do prowadzenia odrębnej ewidencji wydatków, w stosunku do których podatek VAT jest uznany za wydatek kwalifikowany. W przeciwnym wypadku Instytucja Wdrażająca uznaje VAT za niekwalifikowany.

Warszawa, 17.10.2012

16

Ośrodek Przetwarzania Informacji


O rodek przetwarzania informacji

Środki niewykorzystanych w danym roku budżetowym 1.3.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013

 • Dofinansowanie udzielone Beneficjentowi w formie zaliczki w zakresie środków pochodzących z dotacji celowej w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlega zwrotowi na rachunek wskazany przez Instytucję Wdrażającą do dnia 15 stycznia następnego roku. Po upływie ww. terminu od niezwróconych środków nalicza się odsetki określone jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia 16 stycznia.

 • Wszystkie wydatki poniesione w ramach projektu z konta ogólnego muszą być zrefundowane z konta zaliczkowego (projektowego) do dnia 31 grudnia danego roku.

 • Środki finansowe przekazane w ramach dofinansowania w formie zaliczki ze środków EFRR pozostają na rachunku Beneficjenta oraz konsorcjantów i mogą być wydatkowane w terminie określonym w harmonogramie realizacji Projektu.

Warszawa, 17.10.2012

17

Ośrodek Przetwarzania Informacji


O rodek przetwarzania informacji

Zmiany w Weryfikacji dokumentów finansowych 1.3.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013

 • I. Weryfikacja dokonywana przez OPI (dotyczy wszystkich projektów, których realizacja kończy się do dnia 31.12.2012 r.)

 • II. Weryfikacja na miejscu realizacji projektu dokonywana przez Fundację Fundusz Współpracy.

Warszawa, 17.10.2012

18

Ośrodek Przetwarzania Informacji


O rodek przetwarzania informacji

I. Weryfikacja dokumentów na podstawie próby losowej dokonywana przez OPI

OPI losuje próbę dokumentów do weryfikacji każdego zaakceptowanego wniosku o płatność.

Do Beneficjentów wysyłane jest pismo z prośbą o dostarczenie pełnej dokumentacji dotyczącej wylosowanych pozycji z Tabeli 11 wniosku o płatność.

Warszawa, 17.10.2012

19

Ośrodek Przetwarzania Informacji


O rodek przetwarzania informacji

I. Weryfikacja dokumentów na podstawie próby losowej dokonywana przez OPI cd.

3. Beneficjent zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów w sposób czytelny, dokumentacja powinna być uporządkowana zgodnie z pismem (do każdej pozycji wskazanej w piśmie powinien być stworzony kompletny pakiet dokumentów, a kolejne pakiety powinny być oddzielone od siebie) oraz trwale złączona.

4. W razie braków, błędów lub wątpliwości Beneficjent będzie wezwany do uzupełnień lub sporządzenia koniecznych korekt.

Warszawa, 17.10.2012

20

Ośrodek Przetwarzania Informacji


O rodek przetwarzania informacji

I. Weryfikacja dokumentów na podstawie próby losowej dokonywana przez OPI cd.

5. Dokumenty powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, opisane w taki sposób by był widoczny związek danego wydatku z projektem oraz powinny odnosić się do konkretnej pozycji z harmonogramu. Dowód księgowy powinien być podpisany przez osobę akceptująca dokument oraz zawierać dekretację, numer księgowy, numer umowy o dofinansowanie oraz informację o współfinansowaniu.

Warszawa, 17.10.2012

21

Ośrodek Przetwarzania Informacji


O rodek przetwarzania informacji

II. Weryfikacja dokumentów na miejscu realizacji dokonywana przez FFW

 • Fundacja „Fundusz Współpracy” działa na podstawie upoważnienia Instytucji Wdrażającej, wykonuje czynności techniczne polegające na wspieraniu IW w zakresie weryfikacji dokumentacji potwierdzającej poniesione wydatki w ramach projektu.

 • Fundacja jest zobowiązana do weryfikacji dokumentów potwierdzających poniesione wydatki kwalifikowane we wszystkich zaakceptowanych przez IW wnioskach o płatność.

Warszawa, 17.10.2012

22

Ośrodek Przetwarzania Informacji


O rodek przetwarzania informacji

II. Weryfikacja dokumentów na miejscu realizacji dokonywana przez FFW cd.

3. Fundacja podczas kolejnych weryfikacji u Beneficjenta ma obowiązek monitorować postęp rzeczowo – finansowy dotyczący wszystkich faktur zaliczkowych oraz zawartych umów na podstawie których zostały dokonane płatności zaliczkowe. Sprawdzeniu przez Fundację podlegają m.in. umowy z wykonawcami, częściowe i końcowe protokoły odbioru, wpisy do ewidencji księgowej itp.

Warszawa, 17.10.2012

23

Ośrodek Przetwarzania Informacji


O rodek przetwarzania informacji

II. Weryfikacja dokumentów na miejscu realizacji dokonywana przez FFW cd.

 • Fundacja jest zobowiązana do poinformowania Beneficjenta o terminie weryfikacji nie później niż na 2 dni przed planowana weryfikacją.

 • W okresie dwóch pierwszych kwartałów realizacji umowy weryfikacji podlegają wszystkie dokumenty (100%) stanowiące potwierdzenie poniesienia wydatków kwalifikowanych wykazanych we wnioskach o płatność (dotyczy umów o dofinansowanie zawartych od 01.07.2012 r.

Warszawa, 17.10.2012

24

Ośrodek Przetwarzania Informacji


O rodek przetwarzania informacji

II. Weryfikacja dokumentów na miejscu realizacji dokonywana przez FFW cd.

6. W przypadku kiedy projekt jest realizowany przez Konsorcjum, wydatki poniesione przez każdego z Konsorcjantów będą traktowane jako odrębna całość (dla każdego z nich będzie dobrana próba oddzielnie).W związku z powyższym zaleca się Konsorcjantom przekazywanie pełnej kopii dokumentacji finansowej potwierdzonej za zgodność z oryginałem do Lidera Projektu.

Warszawa, 17.10.2012

25

Ośrodek Przetwarzania Informacji


O rodek przetwarzania informacji

II. Weryfikacja dokumentów na miejscu realizacji dokonywana przez FFW cd.

7. Na podstawie weryfikacji FFW zobowiązana jest do przekazania do IW raportu z weryfikacji do zatwierdzenia. W wypadku braku akceptacji IW wszczyna postępowanie odrębnym trybem.

Warszawa, 17.10.2012

26

Ośrodek Przetwarzania Informacji


O rodek przetwarzania informacji

Wydatki kwalifikowane przez FFW cd.

Poddziałanie 1.1.1

Warszawa, 17.10.2012

27

Ośrodek Przetwarzania Informacji


O rodek przetwarzania informacji

Wydatki kwalifikowane przez FFW cd.

Działanie 1.3

Warszawa, 17.10.2012

28

Ośrodek Przetwarzania Informacji


O rodek przetwarzania informacji

Dokumentacja wydatków przez FFW cd.

Warszawa, 17.10.2012

29

Ośrodek Przetwarzania Informacji


O rodek przetwarzania informacji

Dokumentacja wydatków przez FFW cd.

Warszawa, 17.10.2012

30

Ośrodek Przetwarzania Informacji


O rodek przetwarzania informacji

Dokumentacja wydatków przez FFW cd.

Warszawa, 17.10.2012

31

Ośrodek Przetwarzania Informacji


O rodek przetwarzania informacji

Dokumentacja wydatków przez FFW cd.

Warszawa, 17.10.2012

32

Ośrodek Przetwarzania Informacji


O rodek przetwarzania informacji

Dokumentacja wydatków przez FFW cd.

Warszawa, 17.10.2012

33

Ośrodek Przetwarzania Informacji


O rodek przetwarzania informacji

Dokumentacja wydatków przez FFW cd.

Warszawa, 17.10.2012

34

Ośrodek Przetwarzania Informacji


O rodek przetwarzania informacji

Dokumentacja wydatków przez FFW cd.

Warszawa, 17.10.2012

35

Ośrodek Przetwarzania Informacji


O rodek przetwarzania informacji

Dokumentacja wydatków przez FFW cd.

Warszawa, 17.10.2012

36

Ośrodek Przetwarzania Informacji


O rodek przetwarzania informacji

Dokumentacja wydatków przez FFW cd.

Warszawa, 17.10.2012

37

Ośrodek Przetwarzania Informacji


O rodek przetwarzania informacji

Opis na fakturze przez FFW cd.

Faktury lub inne dokumenty o równoważonej wartości dowodowej powinny zawierać w opisie:

numer Umowy/Aneksu o dofinansowanie w ramach PO IG wraz z datą jej/jego zawarcia,

nazwę projektu lub/i numer projektu,

nazwę Programu, Działanie, Poddziałanie, nazwę Funduszu współfinansującego,

szczegółowy opis, nie budzący wątpliwości, dotyczący związku wydatku z projektem,

odniesienie do pozycji w Harmonogramie wydatków kwalifikowanych projektu zgodnie z umową o dofinansowanie - nazwa kategorii wydatku, numer zadania (jeśli jest rozbicie na klika kategorii/ zadań, to należy je przedstawić w kilku pozycjach z podaniem konkretnych kwot przyporządkowanych do odpowiednich kategorii/ zadań)

potwierdzenie realizacji prac ujętych w dokumencie przez Kierownika Projektu lub Wykonawcę – jeżeli załączany dokument dotyczy realizacji prac,

informację o poprawności formalnej, merytorycznej i rachunkowej,

podstawę prawną zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r, Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) – należy pamiętać, że jeśli dany wydatek nie podlega pod ustawę Prawo zamówień publicznych to musi być zgodny z wewnętrznymi procedurami dotyczącymi zamówień publicznych,

kwotę kosztu kwalifikowanego (w tym VAT).

Podział wydatku na kwotę płatności ze środków EFRR i kwotę dotacji celowej.

Warszawa, 17.10.2012

38

Ośrodek Przetwarzania Informacji


O rodek przetwarzania informacji

Podatek VAT przez FFW cd.

 • Podatek VAT może być kosztem kwalifikowanym w części lub całości zgodnie z informacjami załączonymi do umowy.

 • Rozliczenie VAT wymaga złożenia oświadczenia, że podlega on kwalifikacji. Analogiczne oświadczenia składają wszyscy konsorcjanci.

 • Najlepszą praktyką byłoby uzyskanie wiążącej interpretacji podatkowej o braku możliwości odliczenia podatku VAT.

 • Otrzymanie przez beneficjenta interpretacji właściwego Urzędu Skarbowego wskazującej, że ma on możliwość odzyskania podatku VAT związanego z wydatkowaniem w projekcie, oznacza, że jest on wydatkiem niekwalifikowanym.

Warszawa, 17.10.2012

39

Ośrodek Przetwarzania Informacji


O rodek przetwarzania informacji

Podatek VAT cd. przez FFW cd.

 • W sytuacji, gdy interpretację tą beneficjent otrzymuje po rozpoczęciu realizacji projektu kwota nieprawidłowo rozliczonego w projekcie podatku VAT podlega zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak od zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków ( zaliczki lub refundacji). Korekta podatku VAT powinna być dokonana w stosunku do wszystkich nieprawidłowo rozliczonych wydatków od początku realizacji projektu.

Warszawa, 17.10.2012

40

Ośrodek Przetwarzania Informacji


O rodek przetwarzania informacji

Rozliczenia w ramach Konsorcjum przez FFW cd.

 • Konsorcjum Naukowe, Konsorcjum Naukowo - Przemysłowe

 • Rozliczeń dokonuje Lider / Koordynator Konsorcjum.

 • Lider dokonuje rozliczeń na podstawie umowy konsorcjum ( IP II rekomenduje zawieranie umowy na realizację zadań w ramach projektu z Konsorcjantami).

 • Rozliczenie między Konsorcjantami odbywa się za pomocą faktur lub równoważnych dokumentów księgowych.

 • Do wniosku o płatność należy załączyć pełną dokumentację wydatków (zarówno Lidera jak też konsorcjantów).

 • Lider jest odpowiedzialny za pozyskanie pełnej dokumentacji od Członków Konsorcjum i złożenie jej do IP II w celu rozliczenia.

 • W Poddziałaniach nie przewiduje się przepływów pieniężnych do Przedsiębiorców – Członków Konsorcjum.

Warszawa, 17.10.2012

41

Ośrodek Przetwarzania Informacji


O rodek przetwarzania informacji

Dochody w projekcie przez FFW cd.

 • W każdym wniosku o płatność należy raportować dochody uzyskane w projekcie.

 • Przez dochód rozumiemy różnicę między przychodem uzyskanym w ramach sprzedaży wyników projektu a kosztami operacyjnymi.

 • Przez dochód rozumiemy również uzyskane odsetki od środków przekazywanych na realizację projektu w formie zaliczek i przechowywanych na rachunkach bankowych.

Warszawa, 17.10.2012

42

Ośrodek Przetwarzania Informacji


Dzi kuj za uwag
Dziękuję za uwagę! przez FFW cd.

Ośrodek Przetwarzania Informacji

Dział Wdrażania PO IG

tel. 22 212 53 00,

poig@opi.org.pl

www.poig.opi.org.pl

Warszawa, 17.10.2012

Ośrodek Przetwarzania Informacji

43