Urz d miasta sto ecznego warszawy biuro polityki lokalowej
Download
1 / 23

Urz?d Miasta Sto?ecznego Warszawy Biuro Polityki Lokalowej - PowerPoint PPT Presentation


 • 242 Views
 • Uploaded on

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Lokalowej. LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI M. ST. WARSZAWY NA LATA 2005 - 2013. Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Lokalowej. Zadania zrealizowane:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Urz?d Miasta Sto?ecznego Warszawy Biuro Polityki Lokalowej' - daniel_millan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Urz d miasta sto ecznego warszawy biuro polityki lokalowej
Urząd Miasta Stołecznego WarszawyBiuro Polityki Lokalowej

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI M. ST. WARSZAWY

NA LATA 2005 - 2013


Urz d miasta sto ecznego warszawy biuro polityki lokalowej1
Urząd Miasta Stołecznego WarszawyBiuro Polityki Lokalowej

Zadania zrealizowane:

- przyjęcie Uchwały Rady m.st. Warszawy dotyczącej Lokalnego Uproszczonego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005 – 2013

 • w listopadzie 2005 r. Urząd m.st. Warszawy złożył do Urzędu Marszałkowskiego sześć projektów z zakresu rewitalizacji, w ramach funduszy strukturalnych

 • ostatecznie Zarząd Województwa zakwalifikował do realizacji 3 projekty m. st. Warszawy spośród 73 projektów z całego regionu

  - rozpoczęte prace nad aktualizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2005 – 2013, który swoim zasięgiem obejmować będzie wszystkie dzielnice miasta

  - przekazanie kierunkowych działań do Programu burmistrzom Dzielnic

  - opracowanie przez Dzielnice założeń do dzielnicowych mikroprogramów rewitalizacji

  - opracowanie projektu dokumentu „Założenia dla Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2005 – 2013”

  - przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących Założeń dla Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2005- 2013 oraz dzielnicowych mikroprogramów rewitalizacji

  - przygotowanie projektów dzielnicowych mikroprogramów rewitalizacji uwzględniających konsultacje społeczne

  - przystąpienie do sieci tematycznej URBACT „Duże zespoły mieszkaniowe – zarządzanie i rewitalizacja”


Urz d miasta sto ecznego warszawy biuro polityki lokalowej2
Urząd Miasta Stołecznego WarszawyBiuro Polityki Lokalowej

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI M. ST. WARSZAWY

pełni funkcję strategii rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy

Strategia ta :

 • określa działania o charakterze przestrzennym, społecznym oraz gospodarczym;

 • jest spójna dla całego miasta

 • jest komplementarna z innymi działaniami podejmowanymi w mieście na obszarze kryzysowym

 • realizowana poprzez:

  18 DZIELNICOWYCH MIKROPROGRAMÓW

  (obecnie opracowanych zostało 14 mikroprogramów)

  Po wnikliwej analizie sytuacji w dzielnicach, w mikroprogramach określone zostały obszary kryzysowe oraz priorytetowe działania zmierzające do poprawy obecnego stanu; przedstawione zostały również konkretne sposoby rozwiązań wraz z ich kalkulacją oraz okresem realizacji; były one szeroko konsultowane z mieszkańcami dzielnic


Urz d miasta sto ecznego warszawy biuro polityki lokalowej3
Urząd Miasta Stołecznego WarszawyBiuro Polityki Lokalowej

 • Obszary kryzysowe stanowią 11,04% całej powierzchni Warszawy

 • Na tych obszarach mieszka 37,69% ludności Warszawy


Urz d miasta sto ecznego warszawy biuro polityki lokalowej4
Urząd Miasta Stołecznego WarszawyBiuro Polityki Lokalowej

Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2005-2013

REWITALIZACJA - oznacza proces zmian przestrzennych, technicznych, społecznych i gospodarczych podjętych w interesie publicznym, których celem jest wyprowadzenie obszaru z sytuacji kryzysowej, przywrócenie mu dawnych funkcji bądź znalezienie nowych funkcji oraz stworzenie warunków do jego dalszego rozwoju z wykorzystaniem jego cech endogenicznych.


Urz d miasta sto ecznego warszawy biuro polityki lokalowej5
Urząd Miasta Stołecznego WarszawyBiuro Polityki Lokalowej

Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2005-2013

Źródła programu:

 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

 • Strategia Rozwoju miasta stołecznego Warszawy do 2020 r.

 • Lokalny Uproszczony Program Rewitalizacji na lata 2005-2013

 • Założenia do Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2005-2013


Urz d miasta sto ecznego warszawy biuro polityki lokalowej6
Urząd Miasta Stołecznego WarszawyBiuro Polityki Lokalowej

Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2005-2013

Diagnoza

 • Analiza SWOT

 • Ujęcie problemowe:

 • Zagospodarowanie przestrzenne

 • Sytuacja społeczna

 • Przedsiębiorczość


Urz d miasta sto ecznego warszawy biuro polityki lokalowej7
Urząd Miasta Stołecznego WarszawyBiuro Polityki Lokalowej

Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2005-2013

Strategia rewitalizacji

 • Misja Programu

 • Cele Programu

 • Priorytety i zasady realizacyjne Programu

 • Brzegowe warunki kwalifikowania obszarów

 • Brzegowe kryteria akceptacji mikroprogramu

 • Mechanizmy i źródła finansowania Programu


Urz d miasta sto ecznego warszawy biuro polityki lokalowej8
Urząd Miasta Stołecznego WarszawyBiuro Polityki Lokalowej

Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2005-2013

System wdrażania, okresowego monitorowania i oceny LPR

 • System wdrażania jest realizowany poprzez:

 • Biuro Polityki Lokalowej

 • Komitet Monitorujący

 • Dzielnicowych koordynatorów ds. rewitalizacji

 • Zespoły do spraw rewitalizacji w dzielnicach objętych Programem


Urz d miasta sto ecznego warszawy biuro polityki lokalowej9
Urząd Miasta Stołecznego WarszawyBiuro Polityki Lokalowej

Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2005-2013

System wdrażania, okresowego monitorowania i oceny LPR (c.d.)

 • Aktualizacja półroczna Programu – na poziomie operacyjnym

 • Aktualizacja roczna – na poziomie strategicznym

 • Ewaluacja Programu


Urz d miasta sto ecznego warszawy biuro polityki lokalowej10
Urząd Miasta Stołecznego WarszawyBiuro Polityki Lokalowej

Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2005-2013

Partnerstwo

 • Model Partnerstwa w programie

 • Cele partnerstwa na poziomie Miasta

 • Cele partnerstwa na poziomie dzielnicy / obszaru rewitalizacji


Urz d miasta sto ecznego warszawy biuro polityki lokalowej11
Urząd Miasta Stołecznego WarszawyBiuro Polityki Lokalowej

Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2005-2013

Załączniki

 • Kierunkowe działania dla realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji

 • Dzielnicowe mikroprogramy


Urz d miasta sto ecznego warszawy biuro polityki lokalowej12
Urząd Miasta Stołecznego WarszawyBiuro Polityki Lokalowej

 • Lokalny Program Rewitalizacji składa się z:

 • 39 projektów dzielnicowych

 • Koszty planowanych przedsięwzięć, które mają zostać poniesione przez Dzielnice wynoszą:

 • w roku 2008 – 48 939 335,580 zł

 • do roku 2013 – 387 641 498,277 zł


Urz d miasta sto ecznego warszawy biuro polityki lokalowej13
Urząd Miasta Stołecznego WarszawyBiuro Polityki Lokalowej

 • 52 projektów beneficjentów zewnętrznych

 • Koszty planowanych przedsięwzięć, które mają zostać poniesione przez beneficjentów zewnętrznych wynoszą:

 • w roku 2008 – 76 914 913,00zł

 • do roku 2013 – 429 191 375,35zł


Urz d miasta sto ecznego warszawy biuro polityki lokalowej14
Urząd Miasta Stołecznego WarszawyBiuro Polityki Lokalowej

BEMOWO

Dzielnica wyznaczyła do rewitalizacji jeden obszar, na którym realizowane będą 2 projekty:

1. Adaptacja zabytkowych budynków fortecznych Fortu Bema na cele społeczno-gospodarcze wraz z adaptacją i przebudową otaczającej przestrzeni użyteczności publicznej na cele rekreacyjne

2. Budowa Międzyszkolnego Bemowskiego Ośrodka Piłki Nożnej przy ul. Obrońców Tobruku w Warszawie (projekt zakończony w 2007 r.)


Urz d miasta sto ecznego warszawy biuro polityki lokalowej15
Urząd Miasta Stołecznego WarszawyBiuro Polityki Lokalowej

BIELANY

Dzielnica wyznaczyła do rewitalizacji jeden obszar i zlokalizowała na nim 4 projekty, m. in. Stworzenie „Mediateki” biblioteki multimedialnej dla młodzieży w parterowej części bloku mieszkalnego oraz Podniesienie estetyki bezpieczeństwa na terenie wokół wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Kasprowicza 72 i 72a, a także poprawa jakości życia jego mieszkańców


Urz d miasta sto ecznego warszawy biuro polityki lokalowej16
Urząd Miasta Stołecznego WarszawyBiuro Polityki Lokalowej

OCHOTA

Dzielnica wyznaczyła do rewitalizacji jeden obszar oraz 10 projektów, m.in.Rewitalizacja przestrzeni ulicy Tarczyńskiej na odcinku od Placu Zawiszy – ul. Daleka wraz z kompleksem pięciu komunalnych kamienic mieszkalnych z funkcjami usługowymi i samopomocowymi


Urz d miasta sto ecznego warszawy biuro polityki lokalowej17
Urząd Miasta Stołecznego WarszawyBiuro Polityki Lokalowej

PRAGA PÓŁNOC

Dzielnica wyznaczyła do rewitalizacji jeden obszar oraz 10 projektów, m.in.Renowacja kamienic praskich o znaczeniu historycznym wraz z adaptacją pomieszczeń na cele społeczne, Opracowanie i przygotowanie nowych szlaków turystycznych „ Spacery po Pradze” , jak też Odtworzenie historycznego układu i przywrócenie funkcji kulturalnych w otoczeniu Parku Praskiego w Warszawie


Urz d miasta sto ecznego warszawy biuro polityki lokalowej18
Urząd Miasta Stołecznego WarszawyBiuro Polityki Lokalowej

PRAGA POŁUDNIE

Dzielnica wyznaczyła do rewitalizacji jeden obszar podzielony na dwa podobszary kryzysowe na których będzie realizowanych 6 projektów, m.in.Niech odżyje Saska Kępa - Modernizacja budynków przy ul. Jakubowskiej 14 oraz ul. Jakubowskiej 18


Urz d miasta sto ecznego warszawy biuro polityki lokalowej19
Urząd Miasta Stołecznego WarszawyBiuro Polityki Lokalowej

ŚRÓDMIEŚCIE

Ze względu na intensywną zabudowę, obszar dzielnicy został podzielony na 11 podobszarów, na których realizowanych będzie 12 projektów, m.in.Remont i konserwacja murów obronnych Starego Miasta w Warszawie


Urz d miasta sto ecznego warszawy biuro polityki lokalowej20
Urząd Miasta Stołecznego WarszawyBiuro Polityki Lokalowej

TARGÓWEK

Dzielnica wyznaczyła do rewitalizacji dwa obszary oraz 15 projektów, m.in. Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez renowację budynku Kościoła, dzwonnicy oraz budynku plebanii, wraz z zagospodarowaniem terenu wokół (Beneficjent: Parafia pw. Zmartwychwstania Pańskiego), Odnowa zasobów mieszkaniowych Wspólnoty Mieszkaniowej "Smoleńska 75", celem podniesienia ich estetyki oraz poprawy bezpieczeństwa, jak też Adaptacja kamienicy przy ul. Siarczanej 6a na potrzeby Ośrodka Wsparcia "Ziemowit„


Urz d miasta sto ecznego warszawy biuro polityki lokalowej21
Urząd Miasta Stołecznego WarszawyBiuro Polityki Lokalowej

WOLA

Dzielnica wyznaczyła do rewitalizacji dwa obszary oraz 11 projektów, m.in.Projekt obejmujący dwa zadania: Rewitalizacja ulicy Chłodnej oraz Odtworzenie historycznej linii tramwaju konnego na ul. Chłodnej, drugi projekt Remont synagogi Nożyków przy ul. Twardej 6, organizacja dnia otwartego w gminie żydowskiej w Warszawie, stworzenie centrum informacji turystycznej w synagodze Nożyków oraz przygotowanie nowego szlaku turystycznego obejmującego obiekty i miejsca związane z kulturą i historią

warszawskich Żydów (Beneficjent: Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie)

jak też Rewitalizacja zabytkowego kościoła św. Stanisława Biskupa Męczennika wraz z dziedzińcem i otaczającym go parkanem

(Beneficjent: Rzymskokatolicka Parafia Św. Stanisława Biskupa Męczennika)


Urz d miasta sto ecznego warszawy biuro polityki lokalowej22
Urząd Miasta Stołecznego WarszawyBiuro Polityki Lokalowej

ŻOLIBORZ

Dzielnica wyznaczyła do rewitalizacji jeden obszar na którym zaproponowano 1 projektRewitalizacja przestrzenna, społeczna i ekonomiczna zdegradowanego osiedla mieszkaniowego Cytadela Południowa

Składa się on z trzech etapów: koncepcja projektowa i działania

porządkujące sprawy własnościowe, kompleksowy remont działobitni oraz Planty Żoliborskie